Reziliere Reziliere


ROMÂNIA JUDECĂTORIA MOINEŞTI

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 1013/2011

Şedinţa publică de la 23.03.2011

Completul compus din:

INSTANŢA

Deliberând asupra acţiunii civile de faţă,

Constată că prin acţiunea civilă înregistrată sub nr. 8484/260/2010 la 21.12.2010, reclamanta U.A.T. chemat in judecată pe pârâtul CV. cu

domiciliul in…..solicitând obligarea acestuia la plata unui debit in valoare de

1949,24 lei reprezentând debit restant şi penalităţi de întârziere, rezilierea contractului de închiriere încheiat cu acesta si evacuare din imobilul închiriat.

Acţiunea a fost timbrată cu taxă de timbru în valoare de 8 lei si timbru judiciar in valoare de 0,3 lei si in motivare se arată că din decembrie 2007 pârâtul nu a mai achitat chiria, deşi s-a încercat rezolvarea acestei probleme pe cale amiabilă, pârâtul refuză să-şi îndeplinească obligaţiile ce i revin potrivit contractului de închiriere.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Constată că intre părţi s-a încheiat contractul de inchiriere nr. 294/2004, reactualizat prin contractul din 2010 prin care pârâtul au primit cu chirie imobilul apartament situat in………….

S-a stabilit o valoare a chiriei, majorări de întârziere in cazul neplăţii la timp a chiriei si faptul că in cazul neplăţii chiriei mai mult de 90 zile, contractul de închiriere se consideră reziliat de drept, proprietarul având posibilitatea evacuării chiriaşului.

Pârâtul nu a achitat chiria din luna decembrie 2007, totalizând chirie restantă si majorări de întârziere contractuale in suma de 1949,24 lei. Pârâtul s-a prezentat in instanţă, a recunoscut _debitul datorat reclamantei atât sub aspectul chiriei restante cât si al majorărilor de întârziere şi se obligă să-1 plătească, motivând că până in prezent nu a avut posibilităţi materiale. Instanţa a acordat un termen mai lung pentru plata debitului insă pârâtul nu si-a indeplinit obligaţia asumata.

Valoarea chiriei si a penalităţilor a fost corespunzător calculată de către reclamantă prin fişa de debit pentru pârâţii in cauză.

Faţă de poziţia pârâtului şi actele dosarului, respectiv prevederile contractului de inchiriere si calculul chiriei restante si a majorărilor aferente, instanţa apreciază că pârâtul este dator U.A.T. Moinesti cu suma de 1949,24

I

lei la care îi va obliga raportat la prevederile contractuale si la prevederile din materia obligaţiilor.

Reclamanta a solicitat in acelaşi timp rezilierea contractului de inchirere incheiat intre părţi cu privire la apartamentul in cauză.

Art. 4 din contractul de inchiriere încheiat in 2004, reactualizat prin contractul din 2010respectiv art. 11 prevede că se consideră reziliat de drept contract de inchiriere in cazul neplăţii chiriei mai mult de 90 zile.

Instanţa va admite acest capăt de cerere apreciind că pârâtul nu si-au îndeplinit obligaţia timp de 3 ani, fără a face in acest interval de timp nicio plată a chiriei.

Instanţa va dispune rezilierea contractului de inchierere incheiat intre părţi datorită neplăţii chiriei restante.

Reclamanta a solicitat si evacuarea pârâtului ca un corelativ al rezilierii contractului de inchiriere.

Instanţa apreciază că in ce priveşte rezilierea contractului dintre părţi hotărârea de faţă trebuie să devină definitivă si irevocabila, după care reclamanta poate solicita si evacuarea.

Evacuarea in sine este o acţiune admisibilă in accepţiunea instanţei raportat la Lg. 114/1996 si 146/1997, legi locative coroborate cu prevederile contractului de inchiriere, insă după ce dispoziţia privind rezilierea contractului de inchirire devine definitivă si irevocabilă.

In consecinţă, instanţa va respinge acest capăt de cerere ca prematur formulat.

In baza art. 274 Cp. civ. va obliga pârâţii la plata sumei de 8,3 lei reprezentând cheltuieli de judecată.