Rezoluţiune contract Contracte


Prin cererea adresată Judecătoriei Bacău la data de …. şi înregistrată sub nr. …. reclamantul DI a chemat in judecată ca pârâţi pe DSP şi D (fostă D) E pentru ca prin hotărâre judecătorească să se dispună rezoluţiunea contractului de întreţinere autentificat sub nr. …. la B.N.P. SN şi repunerea părţilor in situaţia anterioară.

Cererea a fost timbrată cu 10 lei taxă judiciară de timbru şi 0,30 lei timbru judiciar.

In motivarea cererii, reclamantul arată că la data de …., împreună cu fosta soţie, pârâta DE a transmis pârâtului DSP prin contractul de întreţinere a cărei rezoluţiune se cere, nuda proprietate a imobilului proprietatea acestora din com .., respectiv casă din paiantă din trei camere împreună cu suprafaţa de 2499 m.p. teren găsit la măsurătoare 2567 m.p. Deşi prin contractul încheiat pârâtul şi-a asumat obligaţia de a – l întreţine pe reclamant in sensul de a-l asigura cu tot ceea ce este necesar unui trai decent, acesta nu şi-a îndeplinit obligaţiile ce ii reveneau prin contract.

Legal citat, pârâtul DSP a formulat întâmpinare şi cerere reconvenţională. A solicitat pârâtul respingerea acţiunii ca nefondată, deoarece relaţiile dintre acesta şi foştii soţi au fost întotdeauna bune, după divorţul foştilor soţi Drugă reclamantul schimbându-şi atitudinea faţă de el. Sub aspect reconvenţional a solicitat pârâtul ca in cazul admiterii cererii reclamantului, aceasta să fie obligat la restituirea contravalorii îmbunătăţirilor la imobilul in litigiu (refăcut faţada casei, racordat imobilul la reţeaua de apa curentă, edificat garduri, turnat alei de beton, zugrăvit interior si exterior, dig de protecţie in spatele casei, montat gresie).

Cererea reconvenţională a fost timbrată cu 1105 lei taxă judiciară de timbru.

S-a formulat întâmpinare de către DE prin care s-a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată. La data încheierii contractului de întreţinere reclamantul a cunoscut că DSP locuieşte in străinătate şi cu toate acestea pârâtul s-a interesat constant de situaţia reclamantului, trimiţându-i bani şi pachete.

In cauză s-a administrat proba cu înscrisuri, interogatoriul reclamantului,

expertiză tehnică construcţii şi proba testimonială fiind audiaţi ca martori MA, ND, ŞV, PT, PC şi FM.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine:

Prin contractul de întreţinere autentificat sub nr. …. la B.N.P. SN, reclamantul împreună cu soţia sa pârâta DE au transmis pârâtului DSP nuda proprietate a imobilelor proprietatea acestora din com …., respectiv casă din paiantă din trei camere împreună cu suprafaţa de 2499 m.p. teren găsit la măsurătoare 2567 m.p. transmiţătorii rezervându-şi asupra bunurilor un drept de uzufruct viager. In schimbul transmiterii proprietăţii pârâtul s-a obligat să presteze reclamantului şi lui DE (mama sa) întreţinere pe tot restul vieţii cu tot ceea ce este necesar unui trai decent iar la deces să îi înmormânteze potrivit obiceiului locului. Părţile au enumerat cu titlu enunţiativ in ce constă întreţinerea: procurarea de hrană, îmbrăcăminte, încălţăminte, medicamente, tratament medical ambulatoriu şi spitalicesc.

Contractul a fost încheiat de către pârâtul DSP prin mandatar FC, aşa după cum rezultă din probele administrate acesta fiind plecat la lucru în străinătate in acea perioadă. De asemenea, ulterior încheierii contractului pârâtul a avut reşedinţa in străinătate de unde a trimis in ţară periodic sume de bani şi sporadic, unele pachete cu produse, aşa după cum au arătat martorii FM, PC, ŞV. Insă deşi reclamantul suferă de o serie de afecţiuni iar o anumită perioadă a fost internat in spital (potrivit declaraţiei martorului ND) pârâtul nu s-a achitat de obligaţia de întreţinere stipulată in contract constând in procurarea de hrană, tratament ambulatoriu şi spitalicesc, obligaţie care are un caracter succesiv, cu prestare zi de zi.

In absenţa unei clauze exprese, nu are nici o relevanţă că beneficiarul întreţinerii are suficiente mijloace materiale, căci obligaţia convenţională de întreţinere nu se confundă cu obligaţia legală, când acordarea întreţinerii depinde de starea de nevoie a celui îndreptăţit să o primească.

Mai mult, sumele de bani trimise de către pârât din străinătatea au fost in parte destinate efectuării lucrărilor de renovare şi îmbunătăţire a locuinţei ce a făcut obiectul contractului (declaraţiile martorilor FM, ŞV) şi doar o parte pentru acoperirea cheltuielilor reclamantului şi soţiei acestuia.

In speţă instanţa are in vedere împrejurarea potrivit căreia contractului de întreţinere –care este unul cu titlu oneros, translativ de proprietate, fiind un contract sinalagmatic nenumit – îi sunt aplicabile prevederile art. 1020 din Codul civil, condiţia rezolutorie fiind subînţelesă întotdeauna în caz de neexecutare culpabilă a uneia dintre obligaţii.

Soţii Drugă transmiţând proprietatea casei şi terenului către pârât in schimbul întreţinerii, rezultă că obligaţia de întreţinere este indivizibilă, cu o pluralitate de creditori. Aşa fiind, obligaţia de întreţinere nu este considerată îndeplinită dacă nu s-a executat integral faţă de toţi beneficiarii astfel că neexecutarea obligaţiei faţă de unul dintre beneficiari (reclamantul) îl îndreptăţeşte pe acesta să solicite desfiinţarea convenţiei şi restabilirea situaţiei anterioare.

Instanţa reţine pe baza depoziţiilor martorilor audiaţi în cauză că pârâtul nu s-a achitat de obligaţia de întreţinere asumată prin contract, astfel că urmează a admite acţiunea principală şi a dispune rezoluţiunea contractului de întreţinere autentificatsubnr.…..

Cu privire la cererea reconvenţională, din probele administrate rezultă că după încheierea contractului de întreţinere, cu acceptul reclamantului şi al pârâtei DE, pârâtul DSP a efectuat unele îmbunătăţiri la imobilele in litigiu. Astfel, aşa după cum au arătat martorii şi au fost identificate prin expertiza tehnică, au fost efectuate următoarele îmbunătăţiri: refăcut faţada casei, racord la reţeaua de apă, garduri din tablă zincată pe temelie de beton, placă de beton in curte, zugrăveli interioare şi exterioare, zid de protecţie in spatele casei, porţi din fier forjat, montat gresie in locuinţă, streaşină din lambriu PVC (necontestată de reclamant).

Aceste îmbunătăţiri au fost recunoscute de către reclamant prin interogatoriul administrat, insă acesta susţine că manopera a reprezentat contribuţia soţilor D. Cu privire la această manoperă, martorul MA a arătat că o mare parte dintre lucrări au fost făcute cu ajutorul fraţilor reclamantului pentru care nu s-au plătit bani. MND arată că atât el cât şi alte persoane l-au ajutat pe reclamant la unele lucrări (branşamentul de apă, ridicat o copertină) şi că ajutorul a fost unul reciproc, aceştia fiind apropiaţi şi sprijinindu-se la nevoie. Martorul PC a arătat de asemenea că la îmbunătăţirile efectuate, mână de lucru a fost asigurată de soţii D. iar contravaloarea materialelor de către pârâtul reclamant DP. In acest sens este şi declaraţia martorei FM, care i-a văzut pe soţii D. lucrând la pregătirea şi turnarea betoanelor cu ajutorul unei betoniere achiziţionată de pârât.

Din toate probele administrate, instanţa reţine că pentru îmbunătăţirile realizate, doar contravaloarea materialelor a fost suportată de către pârâtul DSP iar valoarea manoperei a aparţinut soţilor D.

În raport de soluţia de desfiinţare a contractului de întreţinere, urmează ca aceste îmbunătăţiri să se regăsească in patrimoniul reclamantului.

In situaţii precum cea de faţă, practica judecătorească a făcut aplicaţia principiului restituirii îmbogăţirii fără just temei.

Aceasta a fost definită ca fiind faptul juridic prin care patrimoniul unei persoane este mărit pe seama patrimoniului altei persoane, fără ca pentru aceasta să existe un temei juridic. Acest fapt juridic naşte in sarcina celui care îşi vede mărit patrimoniul, obligaţia de restituire in limita sporirii patrimoniului.

Cum contravaloarea materialelor achitate de către pârât a condus la mărirea patrimoniului reclamantului concomitent cu diminuarea patrimoniului pârâtului, acestea având aceeaşi cauză, instanţa urmează a constata că reclamantul este obligat să restituie pârâtului reclamant DSP contravaloarea materialelor incorporate in îmbunătăţirile realizate, evaluate prin expertiza tehnică la suma de 7223 lei.

Constatând culpa procesuală a pârâtului reclamant, in temeiul art. 274 Cod Procedură Civilă va fi obligat acesta să plătească reclamantului suma de 810,30 lei cheltuieli judiciare (onorariu avocat şi taxă judiciară de timbru potrivit chitanţelor depuse la dosar).