Rezoluţiune Rezoluţiune


Pentru a pronunţa această sentinţă instanţa de fond a reţinut că între reclamanţii U. R.F., U. A.M. şi pârâţii M. B.-V. şi M. C. V., a intervenit actul intitulat „promisiune sinalagmatică de vânzare-cumpărare” încheiat în 26.09.2007. Preţul total de vânzare cumpărare convenit a fost de 58.000 Euro+9000 Euro din care reclamanţii au achitat cu titlu de avans, la momentul încheierii antecontractului de vânzare-cumpărare suma de 15.000 Euro, urmând ca diferenţa să fie achitată la data când vânzătorii promitenţi îşi îndeplineau obligaţiile asumate – 15.05.2008.

Potrivit art.969 „convenţiile legal făcute au putere de lege între părţile contractante şi ele pot fi revocate numai prin consimţământul mutual sau din cauze autorizate de lege”. Astfel, în contractele sinalagmatice, condiţia rezolutorie, este potrivit art.1020 Cod civil întotdeauna subînţelesă. Rezoluţiunea este, prin urmare, una din alternativele puse de lege la îndemâna creditorului obligaţiei.

Din interogatoriile părţilor luate în cauză, precum şi din declaraţiile martorilor audiaţi în cauză V. S. G. (f.80), P. A. N. (f.81), P. C. şi R. A. G. rezultă că la data de 15.05.2008 apartamentul ce trebuia predat reclamanţilor, nu era finalizat şi nu putea fi predat aşa cum s-a menţionat în convenţie.

Acreditarea ideii de către pârâţi că apartamentul era edificat la data de 15.05.2008, nu are suport probator atâta timp cât planşele fotografice depuse la dosarul cauzei denotă contrariul.

Cum în speţă, pârâţii se fac vinovaţi de neexecutarea obligaţiilor asumate prin convenţie, acţiunea se priveşte a fi întemeiază în parte urmând a fi admisă aşa cum a fost formulată.

Se va respinge cererea privind obligarea pârâţilor la plata tuturor cheltuielilor efectuate de reclamanţi în legătură cu convenţia încheiată ca nedovedită (în drept sunt aplicabile dispoziţiile art.1169 Cod civil).

În baza art.274 C.pr.civ. pârâţii vor fi obligaţi la plata sumei de 4.034 lei cheltuieli de judecată.

Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs pârâţii solicitând modificarea sentinţei atacate în sensul respingerii acţiunii.

În motivarea recursului, recurenţii pârâţi arată că din relatările martorilor propuşi rezultă limpede faptul că lucrările asumate au fost executate şa termenul stipulat în convenţie.

Având în vedere pasivitatea reclamanţilor în derularea convenţiei litigioase, recurenţii-pârâţi au procedat la notificarea reclamanţilor prin judecătoresc şi aşa cum confirmă notarul public prin actul anexat, reclamanţii au refuzat a se prezenta la notar.

Deşi reclamanţii aveau deschisă calea unei acţiuni în executarea convenţiei, nu au înţeles să-şi valorifice dreptul, urmărind doar obţinerea sumei ce reprezenta dublul arvunei. În aceste condiţii activarea clauzei de despăgubire a promitentului cumpărător nu este posibilă atâta vreme cât lucrarea a fost executată iar pârâţii nu şi-au manifestat prin vreun act sau fapt intenţia de răzgândire cu privire la vânzarea cumpărarea promisă.

Din datele ce CF rezultă faptul ă oferta se menţine şi în prezent că bunul cert care trebuie predat este apt pentru predare astfel că nu se impune o silită. Lipsa punerii în întârziere a pârâtului. Lipsa Notificării către pârât C.civ. art.969, art.1020, 1021-1075 Decizia Î.C.C.J.

Rezoluţiounea este sancţiunea desfiinţării unui contract cu executare dintr-o dată, la cererea uneia din părţi pentru motivul că cealaltă parte nu a executat obligaţiile la care s-a îndatorat prin contract.

Rezoluţiunea este facultativă pentru instanţa de judecată care este liberă să aprecieze dacă este sau nu necesară. În contractele civile conf. art.1021 C.civ. judecătorul poate acorda motivat pârâtului un termen de garanţie pentru a executa prestaţia.

Numai în situaţia în care neexecutarea este gravă şi în termenul de garanţie debitorul nu execută obligaţia sa, instanţa competentă va pronunţa rezoluţiunea contractului.

Ori, în speţa noastră instanţa în lipsă de probe suficiente apreciază lato sensu, că pârâţii nu şi-au executat obligaţia cu referire la termenul de predare, constatare contrazisă de depoziţiile martorilor, de notificarea trimisă prin de către pârâţi, de datele de CF, de refuzul reclamanţilor intimaţi de a se prezenta la notar..

Cei prejudiciaţi în cauză sunt ei pârâţii deoarece prin manifestările viclene ale reclamanţilor intimaţi oferta pârâţilor se menţine, bunul este indisponibilizat iar piaţa imobiliară este aproape inexistentă, astfel că valoarea economică actuală a actului litigios le prejudiciază în mod evident, reclamanţii speculând doar împrejurările existente. Cum reclamanţii nu au făcut dovada neexecutării obligaţiei asumate de pârâţi prin convenţii uzând doar la speculaţii, instanţa trebuia să respingă acţiunea. Faţă de cele ce preced solicită admiterea recursului, modificarea în totalitate a sentinţei recurate pentru motive de nelegalitate şi netemeinicie potrivit art.312 C.pr.civ. urmând a respinge acţiunea.

În drept sunt invocate disp. art.299, 304 pct.7, 8, 9, art. 312 C.pr.civ. raportat la art.942, 969, 977, 985, 1169 C.civ. şi au fost depuse în probaţiune notificarea trimisă de către recurenţi intimaţilor şi copii după încheieri de şedinţă şi depoziţii de martori audiaţi la fond.

Intimaţii nu au formulat întâmpinare la recurs.

Prin încheierea de şedinţă din 22 aprilie 2010 instanţa a pus în discuţia părţilor calificarea căii de atac.

Faţă de împrejurarea că valoarea declarată în acţiune şi valoarea obiectului cauzei este de 58.000 Euro, după ce a luat poziţia părţilor, în baza art. 282 C.pr.civ. instanţa a calificat calea de atac ca fiind apelul.

Analizând apelul prin prisma motivelor invocate instanţa l-a găsit întemeiat şi urmează să-l admită în considerarea următoarelor.

Din studiul încheierii de amânare a pronunţării la instanţa de fond, în data de 26.10.2009 tribunalul reţine că aceasta nu a fost semnată de către preşedintele completului de judecată.

Cum, potrivit art.261(1) C.pr.civ. hotărârea va cuprinde …pct.8 „menţiunea că pronunţarea s-a făcut în şedinţă publică, precum şi semnăturile judecătorilor şi grefierului”, iar potrivit art.258 (1)1 „… dispozitivul hotărârii care se semnează, sub sancţiunea nulităţii, de către judecători …”, tribunalul în baza art.297 C.pr.civ. a admis apelul şi desfiinţând hotărârea atacată a trimis cauza spre rejudecare Judecătoriei care, cu ocazia rejudecării se va îngriji să respecte dispoziţiile procedurale privind redactarea şi semnarea încheierilor de şedinţă.