Salarizarea funcţionarilor publici; reîncadrare în 2011; acordarea treptelor suplimentare pentru personalul nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum şi din împrumuturi externe contractate sau


Prin sentinţa nr.174/2011 pronunţată de Tribunalul Dolj în dosar nr.11434/63/2011, a fost respinsă acţiunea reclamantei BED.

S-a reţinut că prin cererea introductivă reclamanta a solicitat anularea Dispoziţiei nr. 79/31.01.2011 şi obligarea autorităţii pârâte la emiterea unei noi dispoziţii de reîncadrare care să reţină modificarea corespunzătoare a salariului de bază lunar şi acordarea celor 25 de clase de salarizare suplimentare aplicate la salariul de bază lunar, având în vedere timpul efectiv alocat realizării activităţilor pentru proiectele finanţate din fonduri comunitare nerambursabile postaderare.

A motivat reclamanta că este angajată a Consiliului Judeţean Dolj, desfăşurându-şi activitatea în cadrul Direcţiei Afaceri Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanţare Internaţională – Compartiment Implementare, Monitorizare şi Evaluare Proiecte cu Finanţare Internaţională.

Prin Dispoziţia nr. 79/31.01.2011 s-a dispus ca, începând din 01.01.2011, să fie reîncadrată în funcţia publică de execuţie consilier, clasa de salarizare 58, gradul superior, gradaţia 4, în cadrul Direcţiei Afaceri Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanţare Internaţională – Compartiment Implementare, Monitorizare şi Evaluare Proiecte cu Finanţare Internaţională, temeiul juridic invocat fiind prevederile Legii-Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum şi a Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice.

Contrar prevederilor legale, Dispoziţia emisă de către autoritatea pârâtă nu reţine în concret măsura reîncadrării sale, în limitele prevăzute în art. 34 din Legea-Cadru nr. 284/2010, cu efectul corelativ al acordării celor 25 de clase de salarizare suplimentare aplicate Ia salariul de bază lunar (fapt ce ar conduce la majorarea acestuia).

Potrivit ar. 34 din Legea-Cadru nr. 284/2010, prin alin. (11) conducătorul instituţiei are obligaţia de a se asigura de respectarea condiţiilor şi limitelor stabilite prin prevederile prezentei legi la nivelul tuturor echipelor de proiect organizate în cadrul instituţiei pe care o conduce” şi având în vedere calitatea mea de membru în echipele de implementare a unor proiecte finanţate din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, al căror beneficiar este Consiliul Judeţean Dolj, ar fi trebuit să-mi fie acordate cele 25 de clase de salarizare suplimentare, aplicate la salariul de bază lunar.

Potrivit prevederilor art. 34, alin. (1) din Legea-Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, “Personalul din autorităţile administraţiei publice centrale, din structurile din subordinea autorităţilor administraţiei publice centrale şi din instituţiile publice locale, nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum şi din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, beneficiază de la data intrării în vigoare a prezentei legi de o majorare a salariului de bază cu până la 75%, iar începând cu 1 ianuarie 2011, în locul majorării de până la 75%, de o majorare de până la 25 de clase de salarizare suplimentare aplicată la salariul de bază lunar, proporţional cu timpul efectiv alocat realizării activităţilor pentru fiecare proiect, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat, fără a depăşi durata maximă a timpului de lucru prevăzută de normele legale în vigoare şi fără a depăşi în total numărul maxim de clase de salarizare prevăzut la art. 10 alin. (2).”

Conform alin. (7) al art. 34 din Legea-Cadru nr. 284/2010, “procentul de majorare salarială prevăzut la alin. (1) se acordă de la data semnării contractului/acordului/ordinului de finanţare de către părţile contractante, respectiv instituţia beneficiară şi autoritatea finanţatoare, de la data intrării în vigoare a prezentului articol”, pentru ca alin. (8) al art. 34 din Legea-Cadru nr. 284/2010 să reţină că “Majorarea prevăzută la alin. (1) se acordă numai pe perioada de implementare a proiectului aşa cum a fost stabilită în contractul/acordul/or dinul de finanţare semnat, pe răspunderea ordonatorului de credite în cadrul căruia este organizată echipa de proiect. “

În cauză, nu se poate vorbi de o suspendare a prevederilor reţinute de art. 34 din Legea-Cadru nr. 284/2010 (astfel cum încearcă să acrediteze ideea autoritatea prin răspunsul său la procedura prealabilă realizată), Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, prin normele metodologice (Ordinul comun nr. 42/77 din 13 ianuarie 2011 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi ministrului finanţelor publice), confirmând aplicabilitatea pentru anul 2011 a textului de lege.

In acest sens, sunt prevederile reţinute la punctul I din Normele Metodologice – Reîncadrarea personalului în anul 2011, litera A, exemplul de reîncadrare nr. 5, unde sunt prevăzute următoarele: “Persoanei încadrate conform exemplului prevăzut la pct. 2, care desfăşoară activităţi în cadrul unei echipe de proiect finanţat din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, la clasa de salarizare 70 i se adaugă până la 25 de clase de salarizare suplimentare, stabilite potrivit legii, pe perioada cât îşi desfăşoară activitatea în aceste condiţii. Timpul efectiv alocat lunar este corespunzător unei norme întregi, pentru care se acordă 25 de clase de salarizare suplimentare, sau poate corespunde unor fracţiuni de normă, […].

Conducătorul instituţiei, prin act administrativ, nominalizează, începând cu data de 1 ianuarie 2011, dintre persoanele care sunt implicate în pregătirea şi implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, pe cele care, în calitate de membre ale unei “echipe de proiect”, vor beneficia de majorarea salariată prevăzută la art. 34 alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu încadrarea în numărul prevăzut la alin. (4) al aceluiaşi articol, după caz.”

În cauză nu subzistă argumentul autorităţii (reţinut prin răspunsul la procedura prealabilă), potrivit căruia dispoziţia contestată ar fi legală, aflându-ne în prezenţa unui refuz justificat de acordare a sporurilor solicitate prin raportare la prevederile din SECŢIUNEA a 3-a – Sporuri – din Legea-Cadru nr. 284/2010.

Aceasta întrucât prevederile din SECŢIUNEA a 3-a – Sporuri (art. 20, alin.5 din Legea-Cadru nr. 284/2010) vizează persoanele care gestionează fonduri comunitare în baza Legii 490/2004, si nu persoanele ce fac parte din echipele de proiecte finanţate din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum şi din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, care sunt menţionate la art. 34 din Legea 284/2010, în lege făcându-se distincţie între personalul care gestionează fonduri comunitare potrivit Legii nr. 490/2004 (personal care, potrivit art. 20, alin.5 din Secţiunea a 3-a – Sporuri, beneficia de o majorare de până la 75% a salariului de bază încă din anul 2004 şi care odată cu intrarea în vigoare a legii privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice continuă să beneficieze de majorare salarială de până la 25 de clase de salarizare succesive faţă de clasa deţinută) şi personalul care face parte din echipele de proiecte finanţate din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum şi din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile (pentru care a prevăzut reîncadrarea conform prevederilor art. 34).

Instanţa a reţinut că nemulţumirea reclamantei vizează Dispoziţia nr. 79/31.01.2011 emisă de Consiliul Judeţean, a cărei anulare o solicită motivat de faptul că nu i s-au acordat cele 25 clase de salarizare suplimentare aplicate la salariul de bază lunar, având în vedere timpul efectiv alocat realizării activităţilor pentru proiectele finanţate din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, în condiderarea calităţii acesteia de membru al echipelor de implementare.

Se reţine că salarizarea personalului plătit din fonduri publice se face, începând cu 1 ianuarie 2011, potrivit legii 284/2010 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 877, din 28 decembrie 2010.

Legea a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2011, dată la care a fost abrogată legea anterioară de salarizare nr.330/2009 (art.39 pct.w din legea 284/2010).

În ceea ce priveşte salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2011, aceasta se face în temeiul legii 285/2010 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 878 din 28 decembrie 2010.

În temeiul acestor legi, a fost emisă decizia contestată prin care s-a dispus reîncadrarea reclamantei, începand cu 1 ianuarie 2011, pe noua funcţie, gradaţie şi clasă prevăzută de legea-cadru, în raport cu funcţia, vechimea, gradul şi treapta avute de persoana reîncadrată la 31 decembrie 2010 (potrivit art.4 din legea 285/2010); prin aceeaşi decizie, a fost stabilit şi salariul de bază, în conformitate cu art.1 din legea 285/2010.

Potrivit art.4 alin.3 din legea 285/2010 “Personalul plătit din fonduri publice se reîncadrează, începand cu 1 ianuarie 2011, pe clase de salarizare, pe noile funcţii, gradaţii şi grade prevăzute de legea-cadru, în raport cu funcţia, vechimea, gradul şi treapta avute de persoana reîncadrată la 31 decembrie 2010”.

Reclamanta susţine că, deşi potrivit art.34 din legea 284/2010, beneficiază de o majorare a salariului de bază de până la 25 de clase de salarizare suplimentare aplicată la salariul de bază lunar, proporţional cu timpul efectiv alocat realizării activităţilor pentru fiecare proiect, instituţia pârâtă nu a acordat această majorare.

Dispoziţiile relevante în acest sens se regăsesc în următoarele acte normative:

ART. 33 din legea 284/2010

(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, reîncadrarea personalului se face corespunzător tranşelor de vechime în muncă avute în luna decembrie 2010 pe funcţiile corespunzătoare categoriei, gradului şi treptei profesionale deţinute, stabilindu-se clasa de salarizare şi coeficientul de ierarhizare corespunzător acesteia.

ART. 34 din legea 284/2010

(1) Personalul din autorităţile administraţiei publice centrale, din structurile din subordinea autorităţilor administraţiei publice centrale şi din instituţiile publice locale, nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum şi din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, beneficiază de la data intrării în vigoare a prezentei legi de o majorare a salariului de bază cu până la 75%, iar începând cu 1 ianuarie 2011, în locul majorării de până la 75%, de o majorare de până la 25 de clase de salarizare suplimentare aplicată la salariul de bază lunar, proporţional cu timpul efectiv alocat realizării activităţilor pentru fiecare proiect, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat, fără a depăşi durata maximă a timpului de lucru prevăzută de normele legale în vigoare şi fără a depăşi în total numărul maxim de clase de salarizare prevăzut la art. 10 alin. (2).

ART. 4 alin.3 din legea 285/2010:Personalul plătit din fonduri publice se reîncadrează, începând cu 1 ianuarie 2011, pe clase de salarizare, pe noile funcţii, gradaţii şi grade prevăzute de legea-cadru, în raport cu funcţia, vechimea, gradul şi treapta avute de persoana reîncadrată la 31 decembrie 2010.

Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice aprobate prin Ordinul nr. 42/77 din 13 ianuarie 2011 emis de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi

A. În aplicarea art. 33 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi a art. 4 alin. (3) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, prin act administrativ, personalul plătit din fonduri publice se reîncadrează, corespunzător tranşelor de vechime în muncă avute în luna decembrie 2010, pe funcţiile corespunzătoare categoriei, gradului şi treptei profesionale deţinute, stabilindu-se clasa de salarizare.

5. Persoanei încadrate conform exemplului prevăzut la pct. 2, care desfăşoară activităţi în cadrul unei echipe de proiect finanţat din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, la clasa de salarizare 70 i se adaugă până la 25 de clase de salarizare suplimentare, stabilite potrivit legii, pe perioada cât îşi desfăşoară activitatea în aceste condiţii. Timpul efectiv alocat lunar este corespunzător unei norme întregi, pentru care se acordă 25 de clase de salarizare suplimentare, sau poate corespunde unor fracţiuni de normă.

În primele 5 zile ale fiecărei luni calendaristice, în funcţie de numărul de ore efectiv lucrate în luna anterioară, conform pontajului lunar semnat de managerul/coordonatorul/şeful de proiect, se stabileşte numărul corespunzător de clase ce este acordat pentru activitatea desfăşurată în luna anterioară ca membru al “echipei de proiect”, în înţelesul art. 34 din Legea-cadru nr. 284/2010.

Conducătorul instituţiei, prin act administrativ, nominalizează, începând cu data de 1 ianuarie 2011, dintre persoanele care sunt implicate în pregătirea şi implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, pe cele care, în calitate de membre ale unei “echipe de proiect”, vor beneficia de majorarea salarială prevăzută la art. 34 alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu încadrarea în numărul prevăzut la alin. (4) al aceluiaşi articol, după caz.

Faţă de aceste dispoziţii, instanţa constată că dispoziţia de reîncadrare respectă dispoziţiile legale, în sensul că reîncadrarea s-a făcut exclusiv “în raport cu funcţia, vechimea, gradul şi treapta avute de persoana reîncadrată la 31 decembrie 2010”.

În ceea ce priveşte clasele suplimentare de care reclamanta susţine că beneficiază, în conformitate cu art.34 din legea 34/2010, acestea nu trebuie să fie cuprinse în dispoziţia de reîncadrare.

Această concluzie reiese din interpretarea logică a dispoziţiilor legale; în acest sens, se prevede că “în primele 5 zile ale fiecărei luni calendaristice, în funcţie de numărul de ore efectiv lucrate în luna anterioară, conform pontajului lunar semnat de managerul/coordonatorul/şeful de proiect, se stabileşte numărul corespunzător de clase ce este acordat pentru activitatea desfăşurată în luna anterioară ca membru al “echipei de proiect”, în înţelesul art. 34 din Legea-cadru nr. 284/2010″.

Concluzia este susţinută şi de prevederile art.34 alin.8: Majorarea prevăzută la alin. (1) se acordă numai pe perioada de implementare a proiectului aşa cum a fost stabilită în contractul/acordul/ordinul de finanţare semnat, pe răspunderea ordonatorului de credite în cadrul căruia este organizată echipa de proiect.

În consecinţă, numărul de clase de salarizare poate fi lunar modificat, redus sau mărit, sau chiar eliminat, în funcţie de perioada de implementare a proiectului şi de timpul efectiv alocat de persoana nominalizată.

Prin urmare, clasele suplimentare la care se referă art.34 din legea 284/2010 se acordă lunar, în funcţie de timpul efectiv lucrat în cadrul echipelor de proiect, pe baza pontajului din luna anterioară semnat de şeful de proiect, şi bineînţeles cu respectarea tuturor condiţiilor impuse.

În acest sens, legea impune ca pentru fiecare proiect contractat din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, conducătorul instituţiei să nominalizeze, prin act administrativ, persoanele care fac parte din echipa de proiect; o persoană poate fi nominalizată simultan în cadrul echipelor pentru maximum 4 proiecte (art.34 alin.3).

Numărul maxim al persoanelor nominalizate la nivelul autorităţii este condiţionat de numărul de proiecte finanţate din fondurile comunitare nerambursabile postaderare pentru care a fost semnat contractul/acordul/ordinul de finanţare de către instituţia beneficiară cu autoritatea finanţatoare, fiind cel stabilit de prevederile acordului de finanţare (art.34 alin.4 şi 5).

De asemenea, activităţile prestate în cadrul proiectelor finanţate din fondurile prevăzute la alin. (1) de către personalul instituţiei publice nominalizat în echipele de proiect trebuie să fie reflectate corespunzător în cuprinsul fişei postului, conform prevederilor legale în vigoare (art.34 alin.2).

Nu în ultimul rând, art.6 alin.4 din legea 284/2010 impune obligaţia pentru Ordonatorii principali de credite de a stabili salariile de bază, soldele funcţiilor de bază/salariile funcţiilor de bază, indemnizaţiile lunare de încadrare, sporurile, alte drepturi salariale în bani şi în natură stabilite potrivit legii, astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinaţie în bugetul propriu.

Se reţine astfel că majorarea salarială la care se referă art.34 din legea 284/2010 nu se acordă automat fiecărei persoane implicate în derularea unor proiecte cu finanţare europeană, ci doar celor nominalizate prin act administrativ în echipele de proiect, după îndeplinirea celorlaltor condiţii impuse, şi în niciun caz nu se regăseşte în dispoziţia de reîncadrarea, fiind o variabilă lunară, în raport de factorii prevăzuţi de dispoziţiile legale.

În raport de argumentele prezentate, şi faţă de obiectul acţiunii, instanţa a apreciat că susţinerile reclamantei sunt nefondate, şi a respins în consecinţă acţiunea.

Soluţia a fost menţinută de Curtea de Apel Craiova prin respingerea recursului declarat de reclamantă.