Sechestru asigurator Sechestru. Confiscare specială


SECŢIA CIVILĂ

ÎNCHEIERE DIN CAMERĂ DE CONSILIU DIN DATA DE 27.01.2011

Obiect: sechestru asigurator

Cod: 184

Deliberând asupra cererii de faţă instanţa reţine următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta SC A.T. SA înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de ….., sub nr. de dosar ….. s-a solicitat instanţei instituirea unui sechestru asigurător asupra bunurilor debitoarei SC FP SRL.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat faptul că debitorul datorează suma de 1517,49 lei la care se adaugă şi suma de 1410,32 lei fără a indica dacă există acţiune pe rolul vreunei instanţe.

Întrucât instanţa s-a pronunţat pe excepţie în şedinţă publică şi a motivat soluţia, nu mai revine asupra acesteia.

Analizând cererea, prin prisma actelor şi lucrărilor depuse la dosar instanţa reţine următoarele:

Sechestrul asigurător reprezintă un mijloc procedural pus la îndemâna creditorilor pentru a putea împiedica înstrăinarea sau degradarea, în timpul judecăţii, a averii debitorului, scopul măsurii fiind acela de indisponibilizarea a bunurilor.

În speţa de faţă solicitarea de înfiinţare a sechestrului asigurător este făcută faţă de o societate comercială ca urmare a existenţei raporturilor comerciale între părţile prezentului dosar şi în vederea recuperării unei creanţe rezultate în urma acestor raporturi comerciale desfăşurate. Drept pentru care se aplică prevederile codului comercial cu respectarea şi a dispoziţiilor referitoare la sechestrul asigurător din codul de procedură civilă, însă cu deosebirile ce vor fi arătate.

Potrivit dispoziţiilor art. 907-908 Cod comercial sechestrul în materie comercială se poate înfiinţa numai cu dare de cauţiune, cu excepţia situaţiilor când cererea de sechestru se face în virtutea unei cambii sau a unui alt efect comercial la ordin sau la purtător, protestat de neplată.

Astfel dispoziţiile art. 907 Cod comercial prevăd: ,,Partea interesată în o cauză comercială va putea, deodată cu intentarea actiunei, sa ceara se pune sechestru asigurator asupra averei mobile a debitorului sau’’. iar dispoziţiile art. 908 : ,,Sechestrul sau poprirea nu se va putea înfiinţa de cât numai cu dare de cauţiune, afara de cazul când cererea de sechestru sau de poprire se va face în virtutea unei cambii sau a unui alt efect comercial la ordin sau la purtător, protestat de neplata. Judecătoria se va pronunţa asupra sechestrului în camera de consiliu fără prealabilă chemare a părţilor.’’

Reclamanta nu a făcut dovada existenţei acţiunii în justiţie, nu a pus la dispoziţia instanţei cauţiunea stabilită în sarcina sa şi nici nu a făcut dovada bunurilor debitorului care urmează a fi indisponibilizate.

Având în vedere faptul că în materie comercială fiecare din elementele neprobate respectiv dovada că a intentat acţiune şi achitarea cauţiunii reprezintă condiţii de admisibilitate a cererii de sechestru asigurător, iar reclamantul nu a făcut dovada îndeplinirii acestora, instanţa va respinge ca inadmisibilă cererea de instituire a măsurii asigurătorii privind sechestrul.

1