Sechestru judiciar. Sechestru. Confiscare specială


JUDECĂTORIA ORADEA

SECŢIA CIVILĂ

Dosar nr. ………../271/2011

ÎNCHEIEREA CIVILĂ Nr. ………./2011

Şedinţa publică din data de 09.06.2011

Completul constituit din:

PREŞEDINTE: P.A.R.

GREFIER: A.M.M.

Pe rol judecarea cauzei civile formulată de reclamanţii Ş.A., în nume personal şi Ş.A., prin reprezentant legal F.I.M., ambii cu domiciliul în ………. în contradictoriu cu pârâta U.C.M., cu domiciliul în ………, având ca obiect sechestru judiciar.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă reclamantul, personal şi numita F.I.M., în reprezentarea reclamantei Ş.A., asistaţi de av. T.D., în baza împuternicirii avocaţiale depusă la dosar şi pentru pârâtă, av. R.F., în baza împuternicirii avocaţiale depusă la dosar.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care:

Reprezentantul reclamanţilor învederează instanţei că în cuprinsul încheierii anterioare s-a strecurat o eroare materială, în sensul că s-a consemnat în mod greşit faptul că la apelul nominal făcut în cauză a fost prezentă Ş.A. în reprezentarea reclamantei Ş.I.M..

Instanţa dispune îndreptarea acestei erori materiale, în sensul de a se reţine că la apelul nominal a fost prezent reprezentantul legal al numitei Ş.A., numita F.I.M.

Reprezentantul reclamanţilor depune la dosar copie Ordonanţă nr. ……. din data de 05.04.2011 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, dorind să dovedească faptul că autoturismul marca Skoda Octavia se află în custodia poliţiei, precum şi dovada seria AB nr. 0078050/04.02.2011 privind depunerea automobilului la Camera de Corpuri Delicte. Mai arată că plângerea penală privind furtul aceluiaşi autoturism a fost trimisă de Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bihor către Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea, cu propunere de neîncepere a urmăririi penale, ceea ce impune stabilirea unui paznic al maşinii, respectiv ca paza autoturismului să-i fie încredinţată numitei F.I.M., existând pericolul ca pârâta să îl vândă.

Reprezentanta pârâtei învederează instanţei că în temeiul dispoziţiilor art. 600 alin. 2 c.pr.civ., persoana care ar trebui să asigure paza autoturismului se stabileşte de comun acord de către părţi, iar nu de către una dintre acestea, solicitând respingerea cererii formulată de către reprezentantul reclamanţilor privind încredinţarea pazei bunului numite F.I.M..

Instanţa constată că părţile nu au căzut de acord cu privire la numirea în calitate de custode a numitei F.I.M, astfel că raportat la disp. art. 600 alin. 2 c.pr.civ., pune părţilor în vedere să indice o altă persoană căreia să i se încredinţeze custodia bunului în caz de admitere a acţiunii.

La solicitarea instanţei, reprezentanta pârâtei propune ca şi custode pe numita S.M., dom. în …………., mama pârâtei.

Reprezentantul reclamanţilor arată că nu se opune ca paza autoturismului să fie încredinţată persoanei desemnate de către reprezentanta pârâtei şi solicită a i se atrage acesteia atenţia cu privire la răspunderile ce îi revin.

Reprezentanta pârâtei arată că maşina este în prezent la poliţie, urmând ca numita S.M. să răspundă de acesta abia după ce îi va fi încredinţată.

Părţile arată că nu mai au alte cereri de formulat sau probe de propus şi solicită cuvântul pe fond.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de propus, în baza art. 150 C.proc.civ. instanţa constată cauza lămurită, declară închisă faza probatorie şi acordă cuvântul pe fond.

Reprezentantul reclamanţilor solicită admiterea cererii de instituire a unui sechestru judiciar asupra autoturismului marca Skoda Octavia, cu nr. de înmatriculare ………., precum şi încredinţarea pazei acesteia către persoana numită de comun acord, respectiv S.M., până la soluţionarea dosarului privind constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare-cumpărare al autoturismului.

Fără cheltuieli de judecată.

Fără cheltuieli de judecată.

Reprezentanta pârâtei este de acord cu instituirea sechestrului judiciar, formulată de către reclamanţi.

JUDECĂTORIA,

Deliberând asupra acţiunii civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Oradea la data de 18.05.2011, reclamanţii Ş.A., în nume personal şi Ş.A., prin reprezentant legal F.I.M., în contradictoriu cu pârâta U.C.M., au solicitat instanţei instituirea sechestrului judiciar asupra autoturismului marca Skoda Octavia, cu nr. de înmatriculare ………., serie sasiu ……………, având cartea de identitate seria E ……, fără cheltuieli de judecată.

Reclamanţii au învederat faptul că autoturismul respectiv este proprietatea defunctului lor tată, Ş.V.D. şi că în prezent acesta se află în custodia Poliţiei, făcând obiectul unei plângeri penale. Totodată reclamanţii au precizat faptul că autoturismul în cauză a fost vândut fictiv de către tatăl lor către pârâta U.C.M..

Reclamanţii consideră că pârâta ar putea în orice moment să înstrăineze autoturismul în cauză, astfel că solicită instituirea măsurii sechestrului judiciar asupra sa, precum şi încredinţarea pazei acestuia numitei F.I.M., mama reclamanţilor, deoarece aceasta le protejează cel mai bine interesele.

În drept reclamanţii nu şi-au motivat cererea.

În probaţiune reclamanţii au depus următoarele înscrisuri, în xerocopie: cerere de chemare în judecată privind anularea contractului de vânzare-cumpărare (filele 7-9), adeverinţe şcolare (filele 18-19), adeverinţă încadrare în grad de (filele 20-21), contract de vânzare-cumpărare vehicul folosit (fila 22), dovadă indisponibilizare autovehicul (fila 28), ordonanţă nr. ……/P/2011 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea (filele 29-31).

Pârâta U.C.M. a formulat întâmpinare, prin care a solicitat, pe cale de excepţie respingerea cererii de instituire a sechestrului judiciar ca fiind formulată ca fiind formulată de către o persoană care nu are capacitate de exerciţiu, în ceea ce o priveşte pe numita Ş.A. şi ca nefondată, în ceea ce îl priveşte pe Ş.A., cu cheltuieli de judecată.

În ceea ce priveşte excepţia invocată, pârâta a precizat că reclamanta ŞTRENGAR ALEXANDRA nu are capacitate de exerciţiu, neavând vârsta de 14 ani.

Pe fondul cauzei, pârâta a solicitat respingerea cererii de instituire a sechestrului judiciar, precizând că a încheiat cu numitul Ş.A.D. un contract de vânzare-cumpărare pentru un vehicul folosit, la data de 25.05.2010, preţul vânzării fiind de 1000 euro. Pârâta a precizat că contractul de vânzare-cumpărare are efect translativ de drepturi, astfel că a devenit proprietara acestui autoturism.

Pe de altă parte, pârâta a susţinut că autoturismul se află în posesia Poliţiei, astfel că susţinerea reclamanţilor conform cărora ea ar intenţiona să înstrăineze autoturismul este nefondată, neexistând nicio dovadă că ar avea intenţia de a face acest lucru.

Pârâta s-a opus de asemenea instituirii pazei bunului în sarcina numitei F.I.M., mama reclamanţilor, aceasta fiind persoana care i-a sustras autoturismul şi împotriva căreia a formulat o plângere penală, aflată pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, sub nr. de dosar ……../P/2011.

În drept pârâta a invocat dispoziţiile art. 115 C.proc.civ.

La termenul de judecată din data de 26.05.2011 reclamanţii au depus la dosar o precizare de acţiune, prin care au învederat faptul că numita F.I.M. formulează prezenta cerere în calitate de reprezentant legal al reclamantei Ş.A. (fila 15).

Raportat la această precizare, reprezentanta pârâtei a învederat faptul că nu mai susţine excepţia lipsei capacităţii de exerciţiu a numitei Ş.A., invocată prin întâmpinare.

Totodată, la termenul de judecată din data de 09.06.2011 reprezentanta pârâtei a precizat faptul că este de acord cu instituirea sechestrului judiciar asupra autoturismului marca Skoda Octavia, cu nr. de înmatriculare …………, serie sasiu ………., având cartea de identitate seria E …………, cu condiţia ca paza juridică a bunului să fie încredinţată numitei S.M., mama pârâtei. Reprezentanta pârâtei a mai precizat că nu solicită obligarea reclamanţilor la plata cheltuielilor de judecată.

Instanţa a încuviinţat pentru părţi proba cu înscrisurile depuse la dosar.

Analizând actele si lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Conform dispoziţiilor art. 598-601 C.proc.civ., sechestrul judiciar constă în indisponibilizarea de către instanţa sesizată cu judecarea cererii principale, la cererea persoanei interesate, a unor bunuri mobile şi imobile aparţinând unei alte persoane, dacă această măsură este necesară pentru conservarea dreptului respectiv. Totodată art. 598 alin. (1) din acelaşi act normativ prevede că o condiţie de admisibilitate a acestei acţiuni este existenţa unui proces asupra proprietăţii … [..] unui bun mobil sau imobil.

Din interpretarea dispoziţiilor sus menţionate, instanţa reţine că pentru admisibilitatea unei cereri de sechestru judiciar este necesară îndeplinirea mai multor condiţii expres prevăzute de lege.

Potrivit art. 598 alin. (1) C.proc.civ., condiţiile de admisibilitate necesare pentru a se putea institui măsura sechestrului judiciar sunt: existenţa unui proces asupra proprietăţii sau a altui drept real principal, asupra posesiunii unui bun mobil sau imobil, ori asupra folosinţei sau administrării unui bun proprietate comună, precum şi dovedirea de către reclamant a faptului că luarea măsurii sechestrului judiciar este necesară pentru conservarea dreptului respectiv.

Din înscrisurile depuse la dosar în prezenta cauză rezultă îndeplinirea primei condiţii enunţate mai sus.

Astfel, reclamanţii au făcut dovada faptului că au introdus pe rolul Judecătoriei Oradea o cerere de rezoluţiune a contractului de vânzare-cumpărare privind un vehicul folosit, încheiat la data de 25.05.2010, înregistrată sub nr. de dosar ………/271/2011, prin care au solicitat instanţei să constate nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare menţionat.

In ceea ce priveşte cea de a doua condiţie de admisibilitate, prevăzută de textul de lege, respectiv dovedirea de către reclamant a faptului că luarea măsurii sechestrului judiciar este necesară pentru conservarea dreptului respectiv, instanţa reţine următoarele:

Conform art. 1169 C.civ., cel care face o cerere înaintea judecăţii trebuie să o dovedească.

Astfel, partea care solicită luarea acestei măsuri asiguratorii este obligată să dovedească necesitatea măsurii, necesitatea înfiinţării sechestrului judiciar putând rezulta din pericolul de degradare, înstrăinare sau risipire a bunurilor, din proasta administrare a acestora etc.

Din actele dosarului, instanţa reţine că de la data achiziţionării autoturismului marca Skoda Octavia, respectiv 25.05.2010, până la data la care acesta a fost indisponibilizat de către Poliţie, respectiv 29.01.2011, pârâta nu a urmărit înstrăinarea acestui bun, ci doar s-a folosit de acesta. Totodată instanţa constată că autoturismul marca Skoda Octavia a făcut obiectul contractului de vânzare-cumpărare pentru un vehicul folosit încheiat între numitul Ş.A.D., în calitate de vânzător, pe de o parte, şi pârâta U.C.M., în calitate de cumpărător, pe de altă parte, contract a cărui valabilitate urmează a fi analizată de către instanţă în cadrul dosarului civil nr. ……../271/2011 al Judecătoriei Oradea.

Totodată, instanţa reţine faptul că reclamanţii nu au făcut dovada necesităţii luării acestei măsuri asiguratorii. Astfel, aceştia au susţinut, fără a indica temeiuri concrete, faptul că pârâta U.C.M. urmează să înstrăineze autoturismul în litigiu, fără însă a furniza date concrete de natură a ilustra că există pericolul de înstrăinare a bunului.

În acelaşi timp, instanţa constată că în prezent autoturismul în cauză este indisponibilizat la sediul I.P.J. BIHOR, astfel cum rezultă din dovada seria AB nr. …../04.02.2011 (fila 28), până la soluţionarea în mod definitiv a dosarului penal nr. ………/P/2011 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea.

În aceste condiţii, instanţa reţine faptul că reclamanţii nu au făcut dovada faptului că luarea măsurii sechestrului judiciar este necesară pentru conservarea dreptului respectiv.

Totodată instanţa reţine că în speţă nu se poate reţine nici incidenţa vreuneia din ipotezele avute în vedere de art. 599 Cod procedură civilă, care să îndreptăţească, în condiţiile prevăzute de lege, instituirea acestei măsuri asiguratorii.

Faţă de cele de mai sus, constatând că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 598 alin. (1) C.proc.civ. pentru instituirea măsurii sechestrului judiciar, nici cazurile prevăzute de art. 599 C.proc.civ., instanţa urmează să respingă cererea formulată de reclamanţii Ş.A., în nume personal şi Ş.A., prin reprezentant legal F.I.M., ca nefondată.

Totodată instanţa reţine faptul că o astfel de cerere poate fi reiterată dacă s-au schimbat împrejurările avute în vedere la soluţionarea primei cereri.

Instanţa va lua act de faptul că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge cererea de instituire a sechestrului judiciar formulată de reclamanţii Ş.A., în nume personal şi Ş.A., prin reprezentant legal F.I.M., ambii cu domiciliul în ………….. în contradictoriu cu pârâta U.C.M., cu domiciliul în …………

Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la pronunţare.

Pronunţată în şedinţa publică azi, 09.06.2011.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Red. P.A.R.

Dact. P.A.R./5ex/10.06.2011

Comunicări: 1 ex încheiere cu reclamantul Ş.A./14.06.2011

1 ex încheiere cu reclamanta Ş.A. – prin reprezentant legal/14.06.2011

1 ex încheiere cu pârâta U.C.M./14.06.2011