Sent civ 42 2011 funciar Fondul funciar


JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

Dosar nr. 4240/317/2010

Sentinţa Civilă Nr.42

Şedinţa publică din 12 ianuarie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE M. R.

Grefier F. D.

Pe rol judecata cauzei civile privind pe reclamanta B.E., domiciliată în comuna A., sat A., judeţul G., şi pe pârâţii G.N.,domiciliat în comuna B-C., judeţul G., G.V., domiciliat în comuna B-C., judeţul G., C.A., domiciliată în comuna B-C., sat L.M., judeţul G., G.A., domiciliată în comuna B-C., judeţul G., C.I., domiciliată în comuna B-C., sat L.M., judeţul G., dar şi în T.J, str. …… , bl. …., sc. …, ap. .., judeţul G., A.A.şi A.C., domiciliaţi în T. C, str. T, bl. .., sc. .., ap. …, judeţul G., P.M., domiciliată în comuna A., sat M., judeţul G., B.A.E., domiciliată în comuna S., sat B., judeţul G., COMISIA LOCALA DE FOND FUNCIAR SCOARTA, COMISIA JUDETEANA DE FOND FUNCIAR G., având ca obiect fond funciar.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns pârâţii G.N. şi G.V., lipsă fiind celelalte părţi.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care arată că a fost restituită citaţia înaintată pârâtei Călinescu Ioana, cu menţiunea poştei în sensul că a găsit-o chiar pe destinatară, dar aceasta a refuzat primirea citaţiei pentru că ar avea domiciliul în T.J .

Constatând că pârâta C. I. a fost găsită la domiciliul la care a fost citată, instanţa apreciază că refuzul acesteia de a primi citaţia pentru că ar avea un alt domiciliu, este un act abuziv, şi, în consecinţă, apreciază procedura completă.

Mai mult, instanţa constată că, după citarea anterioară , când dovada de citare a fost semnată de mama acesteia, C. A., pârâta a cunoscut termenul de judecată din 8.12.2010, depunând cerere de amânare, instanţa apreciază că, potrivit art.88 alin.5^1 C.pr.civ., pârâta a avut şi termenul următor în cunoştinţă, iar judecata fără citarea acesteia la domiciliul din T.J nu o prejudiciază, în condiţiile în care acţiunea este formulată în favoarea tuturor moştenitorilor solicitanţi ai defunctului C.I .

In continuarea referatului, grefierul a arătat că reclamanta a solicitat judecata în condiţiile art.242 alin.2 C.pr.civ., după care părţile prezente precizează că nu mai au alte cereri de formulat şi nici probe de administrat, situaţie în care instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond .

Pârâţii prezenţi, având cuvântul pe rând, arată că lasă la aprecierea instanţei soluţia ce se va da, dar că nu există N. M. ca moştenitoare a autorului comun .

I N S T A N T A

Asupra prezentei cauze civile, constată următoarele :

Prin cererea înregistrată la 13.10.2010, reclamanta B.E. a chemat în judecată pe pârâţii G.N., G.V. , C. A. Comisia Locală de fond funciar Scoarţa şi Comisia Judeţeană de Fond Funciar G., solicitând constatarea nulităţii absolute parţiale a HCJ nr. 11/1991, cu privire la moştenitorii validaţi, urmând ca reconstituirea dreptului de proprietate să fie doar în favoarea moştenitorilor autorului de rol.

In motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că, în baza Legii nr.18/1991, a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenurile care au aparţinut tatălui său, defunctul C. I., cereri de reconstituire formulând şi fraţii săi G. S. şi C. V., că , în anul 2010, când s-a prezentat la Comisia locală Scoarţa pentru a li emite titlul de proprietate, a constatat că mai apare validată, în afară de cei trei fraţi, şi o persoană N. M. care nu a formulat cerere de reconstituire pentru respectivul teren pentru simplul fapt că nu este rudă cu defunctul C. I..

In dovedirea acţiunii, reclamanta s-a folosit de proba cu înscrisuri, depunând adresa nr. ……./11.10.2010, emisă de CJFF Scoarţa, HCJ nr…../……, tabelul anexă şi cererile de reconstituire a dreptului de proprietate .

La data de 08.11.2010, pârâta C. A. a depus o cerere cu caracter de Intâmpinare, prin care a arătat că moştenitorii lui C. V., în afara sa, sunt şi alte persoane, fără a le arăta, solicitând, însă, citarea tuturor moştenitorilor .

La termenul din 10.11.2010 şi următoarele, au fost introduşi în cauză toţi moştenitorii defuncţilor G. S. şi C. V., ambii fiii autorului de rol, C. I., alături de reclamantă .

Astfel, la cererea reclamantei , alături de pârâţii G.N. şi Vasile, a fost introdusă în cauză şi G.A., toţi moştenitorii defunctei G.S., iar alături de C. A., au fost introduşi în cauză şi C. I., P.M. , B.A.E., A. A. şi A. C., toţi moştenitorii lui C..

La cererea instanţei, pârâta CLFF Scoarţa, prin adresa nr. ……./23.11.2010, a comunicat că în mod eronat a fost înscrisă N. M. în anexa de validare a HCJ nr…./1991, că doar cei trei fii ai defunctului C. I. au formulat cereri de reconstituire a dreptului pentru terenul care a aparţinut acestuia, că pe raza comunei sunt doar două persoane cu numele N. M. dar care nu au nici o legătură de legătură de rudenie cu Că. I. şi că nici nu s-a avut în vedere N. Ma. , rudă cu defunctul, pentru că acesta nu a formulat cerere de reconstituire a dreptului .

A mai arătat comisia locală că, pentru terenul cu vegetaţie forestieră, a fost dată HCJ nr……/1993, prin aceasta fiind validată cererea doar a celor trei fii ai defunctului C. Ion, depunând, ca dovadă, hotărârea şi anexa de validare.

Cu privire la N. M., părţile au arătat , la termenul din …..12.2010, că acesta este fiul pârâtei Că. I. care este fiica lui C. V. , persoană solicitantă, decedat ulterior reconstituirii dreptului, situaţie în care Ne. M., în condiţiile în care trăieşte mama sa, este persoană neîndreptăţită la reconstituirea dreptului .

Examinând cererea în raport cu probele administrate şi cu dispoziţiile legale în materie, instanţa apreciază că este întemeiată, fiind întrunite dispoziţiile art.III alin.1 lit.a din Legea nr.169/1997.

Astfel, prin cererea de chemare în judecată nu se contestă suprafaţa de teren asupra căreia a fost reconstituit dreptul sau îndreptăţirea vreuneia dintre persoanele solicitante la reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor care au aparţinut autorului comun, pentru a se putea reţine că reclamanta ar fi avut la dispoziţie doar prevederile art.53 din Legea nr.18/1991, contestându-se doar îndreptăţirea unui terţ la respectivul teren, terţ care nu are nici o legătură de rudenie cu autorul părţilor şi nici nu a formulat măcar cerere de reconstituire a dreptului, terţ care nici nu există în fapt, dar care, înscris în tabelul aprobat prin HCJ nr…./1991, împiedică efectiv emiterea actelor de proprietate doar pe numele persoanelor îndreptăţite .

In acesta condiţii, se va constata nulitatea absolută parţială a HCJ nr.11/1991, în limita validării propunerii de stabilire a dreptului de proprietate , făcută de CLFF Scoarţa şi pentru Ne. M., reţinând că îndreptăţiţi la reconstituirea dreptului fiind doar moştenitorii solicitanţi ai defunctului C. I., respectiv fiii acestuia, B.E., G. S. şi C. V., ultimii doi fiind autorii pârâţilor persoane fizice .

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite acţiunea formulată de reclamanta B.E., domiciliată în comuna A., sat A., judeţul G., în contradictoriu cu pârâţii G.N.,domiciliat în comuna B-C., judeţul G., G.V., domiciliat în comuna B-C., judeţul G., C.A., domiciliată în comuna B-C., sat L.M., judeţul G., G.A., domiciliată în comuna B-C., judeţul G., C.I., domiciliată în comuna B-C., sat L.M., judeţul G., dar şi în T.J, str. V. , bl. …, sc…., ap. .., judeţul G., A.A.şi A.C., domiciliaţi în T.. C.str. …..r, bl. .., sc. …, ap. …, judeţul G., P.M., domiciliată în comuna A., sat M., judeţul G., B.A.E., domiciliată în comuna S., sat B., judeţul G., COMISIA LOCALA DE FOND FUNCIAR SCOARTA şi COMISIA JUDETEANA DE FOND FUNCIAR G. .

Constată nulitatea absolută a HCJ nr…../1991, în limita validării propunerii de stabilire a dreptului de proprietate făcută de Comisia Locală de Fond Funciar Scoarţa şi pentru N. M., îndreptăţiţi la reconstituirea dreptului de proprietate fiind doar moştenitorii solicitanţi ai defunctului C. I..

Cu recurs în 15 zile de la comunicare .

Pronunţată în şedinţa publică din 12.01.2011.

PRESEDINTE GREFIER

M. R. F. D.

Red. MR – 14.01.2011

Thn. MR – 13 ex