Sentinta civila Amenzi


Operator de date cu caracter personal:

Cod 3121

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA HÂRLĂU, Judeţul IAŞI

JUDECĂTORIE

Şedinţa publică din 25 Noiembrie 2010

PREŞEDINTE – C. M. P.

Grefier D. D.

Sentinţa civilă Nr. 1076

La ordine fiind judecarea cauzei civil privind pe petent T. D. şi pe intimat I.P.J. I., având ca obiect plângere contravenţionala.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică :lipsă petentul,lipsă intimata.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei că procedura de citare cu părţile este legal îndeplinită.

La dosarul cauzei se află depuse prin serviciul registratură relaţiile solicitate de la IPJ I.

Având în vedere actele şi lucrările din dosar,având în vedere că s-a solicitat judecarea cauzei în lipsă,cauza rămâne în pronunţare.

I N S T A N Ţ A,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. de mai sus, petentul T. D.,domiciliat în mun. B.,str. Î. T.,nr.41,sc. A,ap.7,jud. B., a solicitat instanţei în contradictoriu cu intimata I. J. de P. I.,jud. I. , anularea procesului-verbal de contravenţie seria CC nr. 6628166, încheiat de intimată la data de 25.07.2010.

În motivarea plângerii, petentul a descris pe scurt situaţia de fapt şi a învederat instanţei ca nu se face vinovat de savârşirea faptei contravenţionale, deoarece a depaşit un autoturism care intenţiona sa opreasca şi nu a încalcat marcajul longitudinal continuu, acesta oricum fiind şters şi acoperit de mizerie.

A arătat, în esenţă, că procesul verbal este nelegal şi netemeinic, motivat de faptul că prin manevra sa nu a pus în pericol deloc siguranţa rutieră, susţinând ca, practic, nu a ieşit de pe banda sa de circulaţie.

În continuare, petentul a solicitat instanţei să dispună anularea procesului-verbal mai sus menţionat.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 45 din O.U.G. nr. 195/2002 şi art. 31 şi urm. din O.G. nr. 2/2001.

Intimata, deşi legal citată, nu a formulat întâmpinare în cauză şi nici nu s-a prezentat în faţa instanţei.

În cursul cercetării judecătoreşti, instanţa a administrat proba cu înscrisuri, depunându-se la dosarul cauzei, în copie, procesul verbal atacat şi toată documentaţia care a stat la baza încheierii procesului verbal.

Petentul, deşi legal citat, nu s-a prezentat în faţa instanţei şi nici nu a propus niciun mijloc de proba în susţinerea afirmaţiilor facute în cuprinsul plângerii înaintate instanţei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, coroborând susţinerile petentului cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria CC nr. 6628166, încheiat de intimată la data de 25.07.2010, petentul a fost sancţionat contravenţional, potrivit prevederilor art. 100 alin. 3 lit. e din O.U.G. nr. 195/2002, cu amendă în cuantum total de 300 lei şi masura complementara de reţinere a permisului de conducere în vederea suspendarii dreptului de a conduce pe drumurile publice pentru o perioada de 30 de zile, pentru săvârşirea contravenţiei constând în efectuarea unei manevre de depăşire pe marcajul pietonal şi cu încălcarea marcajului longitudinal continuu situat la axul drumului.

Instanţa, analizând cele cuprinse în procesul verbal atacat, coroborat cu raportul încheiat la data de 15.11.2010 şi cu susţinerile petentului, reţine faptul că petentul nu a respectat prevederile legale mai sus descrise şi a efectuat o manevră de depăşire pe marcajul pietonal şi cu încălcarea marcajului longitudinal continuu situat la axul drumului.

Verificând, în conformitate cu dispoziţiile art. 34 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001, legalitatea procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei contestat, instanţa reţine că acesta a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor legale incidente, neexistând cazuri de nulitate absolută ce ar putea fi invocate din oficiu.

Analizând prezenta plângere, instanţa constată că cele constatate în cuprinsul procesului verbal de contravenţie se coroborează cu toate declaraţiile şi înscrisurile administrate în prezenta cauză.

Instanţa reţine că fapta petentului constând în efectuarea unei manevre de depăşire pe marcajul pietonal şi cu încălcarea marcajului longitudinal continuu situat la axul drumului, constituie contravenţie care se sancţionează cu amendă, conform prevederilor legale mai sus analizate.

Instanţa reţine şi faptul că au fost respectate dispoziţiile alin. 3 ale art. 21 din O.G. nr. 2/2001, în sensul că sancţiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ şi trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi de circumstanţele personale ale contravenientului şi de celelalte date înscrise în procesul-verbal.

În consecinţă, având în vedere că petentul se face vinovat de săvârşirea faptei contravenţionale mai sus menţionate, instanţa apreciază drept neîntemeiată prezenta plângere formulată de către petent împotriva procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria CC nr. 6628166/25.07.2010, încheiat de intimată, urmând a o respinge ca atare.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Respinge plângerea formulată de petentul T. D.,domiciliat în mun.B.,str. Î. T.,nr.41,sc.A,ap.7,jud.B., în contradictoriu cu intimata I. J. de P. I,jud.I, ca neîntemeiată.

Irevocabila.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 25.11.2010.

Preşedinte,Grefier,

P. C. M. D. D.

PCM/DD/2 ex

6.12.2010

??

??

??

??

1

Dosar nr.1385/239/2010