Sentinţă civilă Cadastru. Intabulare


R O M Â N I A

TRIBUNALUL BUCURESTI – JUDECATORIA BUFTEA

Sentinta civila nr. 20

Sedinta publica din 10.01.2011

Instanta compusa din:

Presedinte Petcu Roxana-Ioana

Grefier Sin Dumitra

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe petenta SC BP si intimata CM, având ca obiect plângere împotriva încheierii de carte funciara.

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns pentru petenta SC BP, avocat SN cu delegatie la dosar,lipsa fiind intimata CM.

Procedura de citare este legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta dupa care,

Aparatorul petentei solicita proba cu înscrisuri,respectiv cele depuse la dosar.

Instanta potrivit art.167 c.p.c. încuviinteaza proba cu înscrisuri si constata administrata proba.

Aparatorul petentei solicita judecarea cauzei.

Instanta fata de actele si lucrarile dosarului constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fond.

Aparatorul petentei solicita admiterea plângerii asa cum a fost precizata, înscrierea imobilului în cartea funciara.

I N S T A N T A

Deliberând asupra cauzei civile de fata constata urmatoarele:

Prin plângerea formulata, petenta SC BP a solicitat în contradictoriu cu intimata CM,desfiintarea încheierii nr. …./…. a OCPI .

Cererea a fost înregistrata pe rolul Judecatoriei Buftea la data de 01.06.2010.

Cerere legal timbrata.

În motivarea cererii,petenta a aratat ca a cumparat un teren în suprafata de 10.000 mp. în …., dezmembrat în 27 de parcele destinate constructiei de locuinte, parcela cu nr. … fiind drum de servitute, 19 dintre constructii fiind intabulate. În urma depunerii cererii de intabulare pentru constructia nr. 20 s-a respins cererea motivat de faptul ca este deplasata si limitele trec pe proprietatea vecina, desi constructia nr. 19 care este edificata perete în perete cu nr. 20, a fost intabulata.

La dosarul cauzei s-a atasat dosarul ce a stat la baza înscrierii.

Intimata nu a depus întâmpinare.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

Prin contractul de vânzare cumparare autentificat sub nr….. de BNP TE – petenta a cumparat un teren în suprafata totala de 10.000 mp identificat cu numar cadastral …..

Din acest teren au fost dezmembrate mai multe parcele,toate fiind înscrise în cartea funciara.

Pe parcelele obtinute în urma dezmembrarii petenta a edificat locuinte în temeiul autorizatiei de construire nr…. emisa de Primaria CM.

O parte dintre constructiile edificate au fost,de asemenea,întabulate în cartea funciara în urma completarii documentatiilor cadastrale corespunzatoare.

Ulterior,petenta s-a adresat OCPI pentru întabularea si a constructiei edificate pe terenul cu numar cadastral ….

Cu ocazia avizarii documentatiei cadastrale completate cu constructia s-a constatat – de catre inspectorul de – ca documentatia întocmita nu mai corespunde cu realitatea,în zona fiind facute rectificari de coordonate.

Instanta observa,însa,ca petentei deja i se întabulase dreptul de proprietate pentru terenul cu nr.cadastral ….. În aceste conditii,a refuza înscrierea constructiei pe un teren deja întabulat apare ca nelegala,nefiind posibil,pe calea solutionarii unei cereri de întabulare a constructiei,sa se modifice o situatie retinuta ca atare în cartea funciara în lipsa unei hotarâri judecatoresti irevocabile de rectificare a cartii funciare.

Potrivit art.30 alin.1 Legea nr.7/1996 – daca în cartea funciara s-a înscris un drept real, în conditiile prezentei legi, în folosul unei persoane, se prezuma ca dreptul exista în folosul ei, daca a fost dobândit sau constituit cu buna-credinta, cât timp nu se dovedeste contrariul.

În speta nefiind dovedit contrariul si având în vedere cele retinute mai sus,instanta va admite plângerea asa cum a fost formulata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite plângerea formulata de petenta SC BP, cu sediul în ….. în contradictoriu cu intimata CM, cu sediul în …..

Desfiinteaza încheierea nr. …..

Dispune înscrierea în CF … a localitatii M a dreptului de proprietate asupra constructiei edificate pe terenul identificat cu numar cadastral …..

Cu apel în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica,azi 10.01.2011.

Presedinte, Grefier,