Sentinţă civilă Circulaţie rutieră


ROMÂNIA

JUDECATORIA BUFTEA, SECTIA CIVILA

JUDETUL ILFOV

Sentinta civila nr. 453

Sedinta publica din data de 07.02.2011

Instanta constituita din :

PRESEDINTE – EPURAN MIRCEA

GREFIER – DUMITRACHE CARMEN

Pe rol fiind solutionarea cauzei civile având ca obiect plângerea contraventionala împotriva procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei seria CC nr…./05.11.2010, formulata de petentul PM,cu domiciliul în …., în contradictoriu cu intimatul I.P.J.,cu sediul în …

La apelul nominal facut în sedinta publica nu se prezinta partile.

Procedura de citare este legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta în cadrul caruia învedereaza urmatoarele:

-cauza se afla la primul termen de judecata,stadiul procesual fond si are ca obiect plângere contraventionala;

-plângerea este scutita de plata taxei de timbru si a timbrului judiciar, conform art. 15 lit. i din Legea 146/1997 si art. 1 alin. 2 din OG 32/1995;

-la data de 01.02.2011 intimatul a depus la dosar,prin registratura,întâmpinare.

Instanta constata ca este competenta potrivit art.32 alin.2 din OG 2/2001, atât material ,cât si teritorial sa solutioneze cauza.

În baza art.167 c.pr.civ. încuviinteaza petentului si intimatului proba cu înscrisuri apreciind-o legala,pertinenta si concludenta solutionarii cauzeis

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta constata cauza în stare de judecata si o retine spre solutionare.

I N S T A N T A

Deliberând asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:

Prin plângerea contraventionala înregistrata pe rolul acestei instante la data de 25.11.2010, petentul PM a solicitat anularea procesului verbal de contraventie seria CC nr. …./05.11.2010, emis de intimatul I.P.J. si exonerarea de la plata amenzii.

În motivarea plângerii, petentul a aratat ca a fost sanctionat cu amenda în suma de 120 lei, pentru acte de comert pe zona de siguranta a drumului public si apreciaza ca sanctiunea este un abuz fiind sanctionat pentru fapte prevazute de art. 167 alin. 2 din si nu exista în aceasta ordonanta.

Totodata a solicitat sa se constate si nulitatea procesului verbal de contraventie în conditiile în care faptele pentru care a fost sanctionat nu sunt încadrate în vreun text d elege sau sunt încadrate gresit.

Plângerea nu a fost întemeiata în drept .

Petentul nu a solicitat probe însa a depus la dosar procesul-verbal contestat si extras de pe OUG 63/2006 .

Plângerea este scutita de plata taxei de timbru si a timbrului judiciar, conform art. 15 lit. i din Legea 146/1997 si art. 1 alin. 2 din OG 32/1995.

Intimatul,legal citat,a formulat întâmpinare si a solicitat respingerea plângerii,mentinerea procesului-verbal ca fiind legal si temeinic cu motivarea ca, în conformitate cu actul de constatare,petentul a fost sanctionat contraventional deoarece a efectuat acte de comert pe zona de siguranta a drumului public.

În drept au fost invocate disp.art..115 si urm.C.P.C.

În sustinerea întâmpinarii intimatul a solicitat încuviintarea probei cu înscrisuri.

Sub aspectul probatoriului,în cauza a fost încuviintata si administrata proba cu înscrisuri .

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

În fapt, prin procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei seria CC nr…../05.11.2010 întocmit de intimat, petentul a fost sanctionat cu amenda în cuantum de 120 de lei pentru savârsirea contraventiei prevazuta de art. 167 alin. 2 din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002, republicata, adoptat prin HG nr. 1391/2006, întrucât, la data de 05.11.2010, ora 15,10, pe DN 1, km 34+300, a efectuat acte de comert în zona de siguranta a drumului public, expunând fructe, legume si flori.

În drept, instanta retine ca, potrivit art. 34 din OG 2/2001, instanta învestita cu solutionarea plângerii analizeaza legalitatea si temeinicia procesului-verbal de contraventie si hotaraste asupra sanctiunii.

Este adevarat ca OG 2/2001 nu contine dispozitii exprese privind valoarea probanta a procesului-verbal de contraventie însa, având în vedere ca acesta este un act administrativ, atât în doctrina de specialitate, cât si în practica judiciara se aplica principiile generale din dreptul administrativ privind prezumtia relativa de legalitate, astfel încât, din aceasta perspectiva si în baza art. 1169 C.civ, îi revine petentului obligatia de a propune si aduce probe care sa dovedeasca contrariul celor retinute de agentul constatator în procesul-verbal de constatare a contraventiei.

Dincolo de prevederile dreptului national român, instanta retine ca, cel putin dupa pronuntarea cauzei Anghel împotriva României (hotarârea CEDO-Sectia a III-a din 04.10.2008), este fara putinta de tagada faptul ca materia contraventionala româna se încadreaza în notiunea de „acuzatie în materie penala” prevazuta de art. 6 paragraful 1 CEDO, astfel încât devin incidente toate garantiile prevazute de Conventia europeana, inclusiv prezumtia de nevinovatie.

Însa, instanta subliniaza ca, din perspectiva jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului în materia prezumtiei de nevinovatie sub aspectul sarcinii probei, rezulta ca art. 6 paragraful 2 din CEDO nu interzice existenta unor prezumtii de fapt sau de drept (hotarârea Salabiaku împotriva Frantei din 7.10.1988).

Mai mult, Curtea europeana a statuat ca, prin reglementarea acestor prezumtii, statele trebuie sa respecte cerinta proportionalitatii între mijloacele folosite si scopul legitim urmarit (hotarârea Janosevic împotriva Suediei, par. 101).

Facând aplicarea jurisprudentei europene mai sus prezentate la procedura contraventionala judiciara reglementata de OG 2/2001, instanta retine ca prezumtia de legalitate si temeinicie de care se bucura procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei nu este, per se, contrara dispozitiilor art. 6 din Conventie si, implicit, nici art. 21 alin. 3 din Constitutie privind dreptul la un proces echitabil.

De altfel, astfel cum s-a pronuntat si Curtea Constitutionala în decizia nr. 349/2003, persoana împotriva careia s-a întocmit procesul-verbal de constatare a contraventiei nu este pusa în fata unui verdict definitiv de vinovatie si de raspundere, ci doar în fata unui act administrativ de constatare, ale carui efecte pot fi înlaturate prin exercitarea cailor de atac prevazute de lege. Procesul-verbal de constatare a contraventiei stabileste definitiv vinovatia persoanei în cauza numai în conditiile în care aceasta ataca în justitie procesul-verbal de constatare a contraventiei, iar instanta respinge plângerea formulata ca neîntemeiata, însa în acest caz nu se poate retine ca s-a încalcat principiul prezumtiei de nevinovatie, caci raspunderea contravenientului a fost stabilita, asa cum prescriu Constitutia si Conventia Europeana pentru Apararea Drepturilor Omului, prin hotarâre judecatoreasca definitiva.

A. Examinând modul de încheiere a procesului-verbal contestat, instanta constata ca acesta a fost întocmit cu respectarea conditiilor prevazute de lege, nefiind incident niciunul dintre cazurile de nulitate absoluta reglementate de art. 17 din OG 2/2001, care sa poata fi invocate din oficiu de catre instanta de judecata.

B. Constatând legalitatea procesului-verbal contestat, instanta apreciaza ca acesta se bucura si de o prezumtie de temeinicie, astfel cum reiese din economia dispozitiilor art. 34 alin. 1 din OG 2/2001, prezumtie relativa care poate fi rasturnata prin administrarea probei contrarii.

Aceasta proba trebuie sa fie facuta de catre contestator, în calitate de titular al plângerii contraventionale, astfel cum impune art. 1169 C.civ.

În cauza de fata, însa, instanta constata ca petentul nu a facut dovada netemeiniciei procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, prezumtia de care beneficiaza acesta nefiind, asadar, rasturnata.

Având în vedere ca petentul nu a reusit sa faca dovada contrara celor retinute în procesul-verbal, instanta retine ca acesta de face vinovat de savârsirea contraventiei prevazuta de art. 167 alin. 2 din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002, republicata.

Retinând culpa petentului în savârsirea contraventiei si având în vedere ca procesul-verbal de contraventie este legal si temeinic întocmit, instanta va mentine masura sanctionatorie aplicata.

Fata de aceste considerente de fapt si de drept, în baza art. 34 alin. 1 din OG 2/2001, instanta va respinge plângerea contraventionala formulata de petent ca neîntemeiata si va mentine procesul-verbal atacat ca fiind legal si temeinic întocmit.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge plângerea formulata de petentul PM,cu domiciliul în … împotriva procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei seria CC nr…./05.11.2010 emis de intimatul I.P.J.,cu sediul în … ca neîntemeiata.

Mentine procesul-verbal ca fiind legal si temeinic întocmit.

Irevocabila.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 07.02.2011.

PRESEDINTE GREFIER

Red.EM

thn.red.DC/2ex./11.03.2011