Sentinţă civilă Circulaţie rutieră


Dosar nr. 5935/94/2010

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BUCURESTI – JUDECATORIA BUFTEA

SENTINTA CIVILA NR. 6130

Sedinta publica din 22.12.2010

Instanta constituita din:

Presedinte NEACSU SIMONA GABRIELA

Grefier DIMA MAGDALENA

Pe rol fiind solutionarea cauzei civile privind pe petentul MI si pe intimatul IPJ, având ca obiect plângere contraventionala.

Dezbaterile în fond au avut loc în sedinta publica de la 15.12.2010, fiind consemnate în încheierea de sedinta de la aceea data, parte integranta din prezenta sentinta,când instanta având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronuntarea cauzei la data de 22.12.2010,când în aceeasi compunere a hotarât urmatoarele:

INSTANTA,

Deliberând asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:

Prin plângerea înregistrata pe rolul Judecatoriei Buftea la data de 22.06.2010, sub nr. de dosar 5935/94/2010, petentul MID a solicitat instantei anularea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei seria CC nr. … întocmit de intimatul IPJ.

În motivarea plângerii, petentul a aratat ca situatia de fapt retinuta în procesul-verbal nu corespunde adevarului, întrucât a traversat regulamentar calea ferata.

La plângere a fost anexata copia procesului-verbal de constatare a contraventiei atacat, emis de intimat.

Cererea este scutita de taxa de timbru, potrivit art.15 lit. i din L146/1997 si timbru judiciar, potrivit art.1 alin.2 din OG32/1995.

Intimatul a depus întâmpinare, solicitând respingerea ca neîntemeiata a plângerii.

A fost încuviintata petentului proba cu un martor, fiind audiat AS.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria CC nr. …… încheiat de intimat, petentul a fost sanctionat cu amenda de 240 si 540 RON, în temeiul art. 102/3/c din OUG 195/2002, retinându-se ca, la data întocmirii procesului-verbal, a condus un autovehicul în localitatea …, trecând peste calea ferata când semnalele rosii si semnalul sonor erau în functiune iar semibarierele erau în curs de coborâre.

Procesul-verbal a fost întocmit cu respectarea conditiilor de forma impuse de OG 2/2001 si se întemeiaza pe constatarea personala a agentului, astfel ca el face dovada, cu privire la faptele descrise în cuprinsul sau, pâna la proba contrara, bucurându-se de o prezumtie de validitate.

În ceea ce priveste problema sarcinii probei în materie contraventionala, este adevarat ca dreptul contraventional este încadrat de Curtea Europeana a Drepturilor Omului în notiunea (autonoma si independenta de calificarea din dreptul intern) de “drept penal”, fapt recunoscut, de altfel, si prin numeroase decizii ale Curtii constitutionale. De asemenea, este adevarat ca aplicarea art. 6 din Conventie implica si aplicarea paragrafului 2, referitor la prezumtia de nevinovatie, care cere ca, în principiu, sarcina probei sa revina acuzarii.

De la aceasta regula exista însa si exceptii acceptate de Curte, cu conditia sa existe o justificare de interes public si suficiente alte garantii procedurale.

Pentru materia dreptului contraventional exista o justificare suficienta pentru inversarea sarcinii probei, dat fiind pericolul social redus al acestor fapte, cuantumul redus al sanctiunilor (în speta, sanctiunea aplicata petentului a fost de 240 lei, cu posibilitatea achitarii sumei de 120 lei în 48 de ore), precum si numeroasele garantii legale pentru aparare (posibilitatea de a combate cele cuprinse în procesul-verbal, de a administra probe în acest sens, etc).

De asemenea, este justificat ca procesul-verbal întocmit pe baza constatarilor personale ale unui agent aflat în exercitarea unor atribute oficiale sa aiba forta probanta în fata instantei, câta vreme nu s-a dovedit ca agentul constatator si-ar fi încalcat îndatoririle legale. Opinia contrara ar echivala cu lipsirea de orice forta probanta a procesului-verbal, ceea ce ar fi excesiv si inconsecvent, din moment ce chiar în materie penala (unde este vorba de fapte pentru care se aplica sanctiuni cu efecte mai restrictive asupra drepturilor persoanei decât în materie contraventionala) legea de procedura recunoaste anumitor procese-verbale natura de mijloc de proba.

Prin obiectiunile la procesul-verbal, semnat de petent, acesta contesta numai afirmatia agentului constatator cu privire la bariere, nu si pe cea cu privire la semnalele luminoase si acustice. Petentul nu a contestat semnatura sa si nu a oferit o explicatie pentru aceasta atitudine, astfel încât se impune prezumtia simpla ca acesta a înteles sa recunoasca aceasta parte a mentiunilor.

Faptul ca ulterior petentul si-a schimbat atitudinea, aducând un martor în sprijinul sustinerilor sale, nu înlatura prezumtia simpla întemeiata pe însasi atitudinea initiala a petentului, care a acceptat prin semnatura întregul continut al actului. Nesinceritatea martorului rezulta chiar din aceasta împrejurare si, prin urmare, se impune înlaturarea declaratiei acestuia, care vine în contradictie cu atitudinea petentului.

Fapta petentului constituie contraventie, conform textului legal mentionat, iar sanctiunea a fost aplicata în limitele legale.

Prin urmare, constatându-se ca procesul-verbal este atât legal cât si temeinic, acesta va fi mentinut, iar plângerea va fi respinsa ca neîntemeiata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge plângerea formulata de petentul MI domiciliat în …. împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei seria CC nr. …. întocmit de intimatul IPJ cu sediul în … ca neîntemeiata.

Irevocabila.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 22.12.2010.

PRESEDINTEGREFIER

Red.SN/ 23.12.2010/2 ex