Sentinţă civilă Contestaţie la executare


ROMÂNIA

JUDECATORIA BUFTEA, SECTIA CIVILA

JUDETUL ILFOV

SENTINTA CIVILANR. 6173

Sedinta publica din data de 27.12.2010

Instanta constituita din :

PRESEDINTE – EPURAN MIRCEA

GREFIER – DUMITRACHE CARMEN

Pe rol solutionarea cauzei civile având ca obiect contestatia la executare,formulata de contestatorii RT,RE, în contradictoriu cu intimata BANCA T

Dezbaterile de fond au avut loc în sedinta publica din data de 13.12.2010 fiind consemnate în încheierea de sedinta de la acea data,parte integranta din prezenta sentinta când instanta,având nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronuntarea succesiv la 20.12.2010,apoi la 27.12.2010 când în aceeasi compunere a hotarât urmatoarele.

I N S T A N T A

Deliberând asupra cauzei civile de fata, instanta constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 15.03.2010 sub nr.8817/94/2010, contestatorii RRI, RE au solicitat, în contradictoriu cu intimata BANCA T anularea actelor de pornite în dosarul de executare nr….. de bancar MV,nulitatea absoluta a raportului de evaluare nr….,cu cheltuieli de judecata.

În motivare, contestatorii au aratat ca la data de 03.09.2010 a fost emisa de catre bancar, in temeiul contractului de credit nr. … incheiat cu Banca T, publicatia de vânzare nr.01 din 03.09.2010 comunicata, atat la adresa imobilului supus urmaririi: V….cat si la adresa din ….. si aceasta nu are atasat raportul de evaluare despre care se face vorbire in cuprinsul publicatiei de vânzare si este insotita de proces verbal de afisare necompletat, semnat doar in alb de executorul bancar.

Au învederat contestatorii lipsa mentiunilor referitoare la data intocmirii procesului verbal cat si lipsa mentiunilor in ceea ce priveste numele si calitatea persoanei care întocmeste procesul verbal, consecinta fiind una singura,respectiv nulitatea procesului verbal de afisare.

În textul comunicarii trimise la adresa din localitatea ….., sunt facute mentiuni si despre existenta raportului de evaluare , raport care insa lipseste si de neexplicat este mentiunea cuprinsa in publicatia de vânzare nr. … din 03.09.2010: ” imobilul este evaluat la 219 .000 euro conform raport de evaluare nr…… si comunicat debitorilor la 03.09.2010.”

Având in vedere mentiunile din cuprinsul publicatiei de vânzare, au învederat contestatorii lipsa comunicarii emisa de executor prin care îi conovoca la evaluarea de comun acord a bunului imobil situat in …,lipsa comunicarii citatiilor care era in sarcina evaluatorului, in vederea efectuarii raportului de evaluare nr. ….

În completarea dispozitiilor art. 411 indice 3 alineat 3 cod de procedura civila, vin si dispozitiile art. 504 indice 1 cod de procedura civila care stabilesc urmatoarele : ” in termen de 5 zile de la stabilirea pretului imobilului, executorul va intocmi si afisa publicatia de vânzare a acestuia”,ori executorul bancar ignora termenul imperativ de 5 zile care trebuie sa curga de la data stabilirii valorii de circulatie a imobilului si stabileste conform ,publicatiei de vânzare nr.. din data de 03.09.2010, ca raportul de evaluare a fost efectuat la data de 03.09.2010, comunicat debitorilor tot la data de 03.09.2010 , publicatia de vânzare purtând stampila postei de expediere din sediul bancii tot 03.09.2010.

În ceea ce priveste Publicatia de vânzare nr…., intocmita de executorul bancar in dosarul de executare nr….., si comunicata doar debitorului RT la adresa din …… ,se arata ca raportul de evaluare a proprietatilor imobiliare, efectuat la data de 03.09.2010,a fost comunicat debitorilor tot la 03.09.2010 de evaluator LI.

În ceea ce priveste raportul de evaluare au învederat mentiunile evaluatorului IL,respectiv data de referinta a evaluarii imobilului – 30 august 2010,data raportului de evaluare 03.09.2010,data inspectiei proprietatii – 19 iulie 2010 cu mentiunea ca nu a fost permis accesul in interiorul imobilului, cat si cele din ultima pagina ,respectiv “proprietatea a fost vizionata pe exterior de doua ori : o data in decembrie 2008 ultima data in 19 iulie 2010”.

Au mai aratat contestatorii ca la momentul 19 iulie 2010, erau supusi procedurii de executare silita in dosarul nr. …., aflat pe rolul biroului BEJ DO la care era conexat si cel al Bancii T si evaluatorul LI a procedat la evaluarea proprietatii la data de 19 iulie , fara a fi solicitata in acest sens de catre niciuna dintre partile interesate.

În drept, au fost invocate dispozitiile art.388 ind.1,art.411 ind.3 al.3,504 ind.1 c.p.c.

În dovedire, contestatoarea a solicitat încuviintarea probei cu înscrisuri,sens în care a depus la dosar,în copie certificata pentru conformitate cu originalul un set de înscrisuri(filele 6-20).

Cererea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru de 194 lei si timbru judiciar de 5 lei.

Legal citata,intimata a formulat întâmpinare la data de 25.10.2010 solicitând respingerea actiunii ca neîntemeiata si a invocat exceptia inadmisibilitatii contestatiei in masura in care, prin aceasta, se tinde la desfiintarea încheierii de încuviintare a executarii cu motivarea ca unul din capetele de cerere ale contestatiei se refera la încheierea prin care s-a încuviintat executarea silita însa, potrivit art. 3731 alin. 2 Cod procedura civila. încheierea de încuviintare a executarii silite nu este supusa niciunei cai de atac si de asemenea, art. 399 Cod procedura civila nu prevede ca se poate ataca încheierea de încuviintare a executarii pe calea contestatiei la executare.

În ceea ce priveste motivul de contestatie al publicatiei de vânzare nr. .. din data de 03.09.2010, a aratat intimata ca aceasta a fost comunicata prin posta, astfel ca in procesul verbal de afisare a acesteia, data trebuia trecura de agentul procedural întrucât executorul bancar nu poate estima data concreta cand aceasta publicatie de vânzare este receptionata, iar numele, calitatea, data si ora efectuai actului de executare sunt precizate in cadrul procesului verbal de afisare,exista borderou si confirmare CN Posta Romana cu nr.6019 ca aceasta publicatie de vânzare a fost efectuata cat si dovada îndeplinii actelor procedurale in dosarul de executare.

În legatura cu sustinerea contestatorilor ca raportul de evaluare nu este atasat publicatiei de vânzare a precizat intimata ca nu exista o reglementare legala care sa prevata aceasta obligatie a executorului, de a atasa raportul de evaluare la publicatia de vânzare, dar asa cum rezulta din confirmarea nr.6019 si borderou, precum si din actele atasate la actiunea depusa de contestatoare, acest raport de evaluare a fost primit de catre debitorul IR.

În ceea ce priveste invocarea de catre contestatori a nerespectarii termenului de 5 zile prevazut de art. 504 alin. 1 Cod Procedura civila, a aratat intimata ca interpretarea contestatoarei cu privire ia natura juridica a acestui termen este in mod evident eronata. întrucât acest termen este un termen maximal („pana la care…”), iar nu un termen minimal (,. de la care…”) si în interiorul acestui termen executorul este obligat sa întocmeasca si sa afiseze publicatia de vânzare iar nu este obligat sa astepte curgerea acestui termen pentru a îndeplini actul de executare mentionat,din contra, ar fi fost nelegal ca executorul bancar sa fi lasat acest termen sa expire fara sa fi întocmit publicatia de vânzare.privire la raportul de evaluare contestat a învederat intimata ca acesta a fost întocmit in data de 03.09.2010 de un expert evaluator membru ANEVAR conform standardelor internationale de evaluare si acesta nu poate fi cenzurat pe cale judiciara, contestatorii ar fi avut posibilitatea sa solicite efectuarea unei expertize judiciare, fapt care nu s-a întâmplat si raportul de evaluare nu constituie un act de executare propriu-zis, fiind doar un instrument pentru realizarea valorificarii imobilului prin vânzare silita, întocmit la solicitarea executorului bancar în conformitate cu dispozitiile art.500 alin.2 Cod procedura civila.

În acest context, este perfect legal faptul ca in interiorul temmeului de 5 zile prevazut de art. 504 alin. 1 Cod procedura civila, executorul bancar a solicitat parerea unui evaluator conform art. 500 alin. 2 si a întocmit si afisat publicatia de vânzare.

A precizat intimata ca la cest moment executarea realizata de executorul bancar a fost reunita ia executorul judecatoresc DO (dosar de executare nr. …) in baza art. 5 alin. 2 din Ordinul nr. 2628/C/1999 privind statutul executorilor bancari.

În drept au fost invocate disp.art.115-118,371 ind.1,492 c.pr.civ.

În sustinerea întâmpinarii a solicitat încuviintarea probei cu înscrisuri,sens în care a depus la dosar,în copie certificata pentru conformitate cu originalul,un set de înscrisuri(filele 29-50).

Sub aspectul probatoriului, în cauza s-a încuviintat si administrat proba cu înscrisuri, dispunându-se de catre instanta, în temeiul art. 402 alin. 1 CPC, atasarea dosarului … al B.E.J. DO si dosarul de executare nr….

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

La data de 05.03.2008, între contestatori si intimata Banca T a fost încheiat contractul de credit nr. … din data de …., având ca obiect suma de 1.020.000 de euro, pentru o perioada de 216 luni. Titlul executoriu s-a aflat mai întâi pe rolul Biroului Executorului Bancar MV din cadrul Bancii T, iar ulterior a fost conexat la dosarul de executare silita nr. … al BEJ DO.

Prin contestatia la executare care face obiectul prezentei cauze, s-a invocat faptul ca publicatia de vânzare nr. .. din data de 03.09.2010 emisa de catre executorul bancar si comunicata contestatorilor, nu are atasat raportul de evaluare si a fost însotita de un proces – verbal de afisare necompletat, semnat doar în alb de catre executorul bancar, fiind încalcate în acest fel dispozitiile art. 388 indice 1 C. pr. civ..

Sustinerile contestatorilor nu sunt întemeiate. Astfel, prevederile art. 388 ind. 1 C. pr. civ. se refera la procesele – verbale pe care le întocmeste executorul judecatoresc si care trebuie sa contina anumite mentiuni sub sanctiunea nulitatii. Or, în cauza, procesul – verbal contestat a fost transmis contestatorilor prin posta, factorul postal fiind acela care a întocmit si procesul – verbal, iar nu executorul judecatoresc (f. 6). În ceea ce priveste critica referitoare la neatasarea raportului de evaluare si aceasta este neîntemeiata, întrucât dispozitiile Codului de procedura civila nu prevad obligativitatea comunicarii catre debitori a raportului de evaluare.

Se va respinge ca neîntemeiata si critica privind nerespectarea dispozitiilor art. 411 ind. 3 alin. 3 C. pr. civ.. Astfel, instanta apreciaza ca executorul bancar a respectat dispozitiile legale mentionate mai sus prin faptul ca a dispus efectuarea unui raport de evaluare a bunului imobil supus executarii silite, situatie în care nu mai avea obligatia de a dispune convocarea partilor pentru evaluarea bunului prin acordul comun. În ceea ce priveste lipsa convocarii partilor la evaluarea imobilului, instanta apreciaza ca au fost respectate dispozitiile art. 208 alin. 1 c. pr. civ., expertiza fiind realizata fara a se considera necesara prezenta expertului la locul situarii bunului, identificarea bunului realizându-se în baza înscrisurilor de la dosarul cauzei, astfel încât nu era necesara convocarea partilor.

În ceea ce priveste sustinerea privind nerespectarea termenului de 5 zile prevazut de art. 504 ind. 1 C. pr. civ., instanta constata ca acest termen este unul maxim în interiorul caruia executorul bancar trebuia sa îndeplineasca obligatiile impuse de acest articol. Or, executorul bancar a respectat acest termen maxim, întocmind si afisând publicatia de vânzare chiar în ziua stabilirii pretului imobilului prin raportul de evaluare întocmit.

Având în vedere considerentele prezentate mai sus, în temeiul dispozitiilor art. 399 si urmatoarele C. pr. civ., se va respinge ca neîntemeiata contestatia la executare formulata.

În temeiul art. 274 alin. 1 c. pr. civ., se va respinge ca neîntemeiata cererea contestatorilor de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge contestatia la executare formulata de contestatorii RI,RE, ambii cu domiciliul ales la ……., în contradictoriu cu intimata BANCA …..,ca neîntemeiata.

Respinge cererea contestatorilor de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de judecata ca neîntemeiata.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 27.12.2010.

PRESEDINTE GREFIER

Red. judecator EM

Thn.red.grefier DC 5 ex/22.02.2011

Com.3 ex./22-.02.2011