Sentinta civila Contestaţie la executare


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA HÂRLĂU

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 46

Şedinţa publică de la 18 Ianuarie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE – L. V.

Grefier – L. I.

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe contestator U.A.T. D. P. P. P. D. şi pe intimat N. G., având ca obiect contestaţie la executare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică : lipsesc părţile.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează următoarele: procedura legal îndeplinită.

Dezbaterile la fond au avut loc în şedinţa publică din data de 11.01.2011, susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, când pentru a se depune concluzii scrise pronunţarea s-a amânat pentru astăzi când,

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin contestaţia înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 20.10.2010 sub nr.1854/239/2010,contestatoarea U. A.-T. Deleni, judeţul Iaşi reprezentată de primar a chemat în judecată pe intimatul N. G., solicitând anularea formelor de pornite in temeiul sentinţei civile nr. 418 din 27.04.2010 a Judecătoriei Hârlău prin Biroul Executorului Judecătoresc P. C..

S-a solicitat de către contestatoare şi suspendarea executării silite până la soluţionarea contestaţiei.

În motivarea contestaţiei, s-a arătat că sentinţa civilă nr.418/2010 a Judecătoriei Hârlău a fost comunicată P.D. la data de 27.05.2010 iar in ziua următoare intimatul a fost invitat la comisia locală de fond funciar în vederea reluării procedurii de punere în posesie şi de finalizare a documentaţiei premergătoare emiterii titlului de proprietate pentru suprafaţa de 0,1500 ha teren pe vechiul amplasament din T.61, P.2563-Dodulea, însa intimatul nu s-a prezentat.

Ulterior, au mai fost înaintate intimatului adrese la datele de 26.06.2010 şi 6.07.2010 însă acesta nu s-a prezentat . Abia la data de 30.06.2010, intimatul a formulat cerere prin care a solicitat eliberarea titlului de proprietate conform hotărârii judecătoreşti iar la data de 12.08.2010 a solicitat să aibă în vedere procesul-verbal nr.77/2009.

Intimatul a formulat plângere la organele de politie în legătură cu aspectele sesizate iar la data de 21.09.2010 a fost înaintată oficiului de documentaţia aferenta emiterii titlului, având în vedere refuzul intimatului de acceptare a amplasamentului acordat.

Prin aceste demersuri, se demonstrează că nu a stat în pasivitate comisia locală, intimatul fiind responsabil de neprezentarea la sediul primăriei şi refuzul sistematic de a semna fişa tehnică de punere în posesie.

Pe de altă parte, contestatoarea a arătat că, din cauza caracterului incert şi nelichid al creanţei privind daunele cominatorii, aceasta dispoziţie a instanţei nu poate fi pusă în executare, fiind necesar să se stabilească suma ce reprezintă prejudiciul efectiv produs creditorului prin întârzierea executării, cu consecinţa transformării acestor daune cominatorii în daune compensatorii, aşa cum prevede Decizia nr.20 din 12.12.2005 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie: hotărârea prin care s-au acordat daune cominatorii este susceptibilă de executare silită la cererea creditorului, în limita daunelor-interese dovedite.

Contestaţia a fost întemeiată în drept pe dispoziţiile art.399-401 Cod procedură civilă.

În dovedirea contestaţiei, s-au depus înscrisuri: adrese cu confirmare de primire, cereri, schiţa terenului, proces-verbal de punere în posesie, sentinţa civilă nr. 418/2010.

Legal citat, intimatul a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei deoarece contestatoarea nu a figurat ca parte în dosarul în care s-a pronunţat sentinţa civilă nr.418/2010. În acea cauză, au fost părţi N. G. în calitate de reclamant şi C. L. D., C. J. I. şi P. c. D., în calitate de preşedinte al comisiei locale de fond funciar, în calitate de pârâţi.

Contestatoarea nu invoca un drept propriu şi nici faptul că ar fi lezata în alt mod prin executarea silită, motiv pentru care nu are calitate procesuala activă în cauză.

Pe fondul contestaţiei, intimatul a arătat că iniţial a fost pus în posesie cu două loturi de teren de 900 mp. şi de 600 mp. şi s-a întocmit documentaţia necesară ce a fost înaintată comisiei judeţene după care s-au ivit neînţelegeri între el şi primar deoarece a refuzat propunerea acestuia de a renunţa la unul dintre cele doua loturi şi de a primi terenul în altă zonă a localităţii, refuzul fiind determinat de faptul că a amenajat acel teren iar suprafaţa oferita în compensare era inferioara calitativ.

Din momentul în care a refuzat propunerea primarului, a încetat orice comunicare intre ei, ceea ce l-a determinat să introducă acţiune în instanţa care a fost admisă.

După introducerea contestaţiei, s-a susţinut că i s-a pus teren la dispoziţie însă el a refuzat sa semneze fişa de punere în posesie, împrejurare care nu este reală. Se urmăreşte ca el sa nu primească cele doua loturi de teren iar acestea să fie date unei rude a primarului.

Intimatul a precizat ca este împotriva dispoziţiilor Legii 18/1991 şi a Regulamentului de aplicare a acestei legi întocmirea unei fişe de punere în posesie fără a fi semnată de către el, motiv pentru care a şi formulat plângere penală împotriva primarului pentru abuz în serviciu.

Întâmpinarea nu a fost motivată în drept.

În dovedirea celor susţinute prin întâmpinare, intimatul a depus înscrisuri: cereri, hotărârea nr. 4301/2007 a comisiei judeţene, titluri de proprietate, proces-verbal de constatare, declaraţie martor.

La solicitarea instanţei, a fost depus dosarul de executare silită nr.77/2010 al Biroului Executorului Judecătoresc P. C.

Contestatoarea a depus răspuns la întâmpinare prin a solicitat respingerea excepţiei invocate deoarece primarul reprezintă în justiţie unitatea administrativ-teritorială, potrivit art.62 din Legea 215/2001 iar procedura de executare silită a fost pornită împotriva sa de către judecătoresc, existând o stare de confuzie în ceea ce priveşte debitorul. A mai precizat contestatoarea că primarul a formulat cerere de intervenţie principală în nume propriu ce a fost depusă la dosar.

În dovedire, s-au depus înscrisuri: adresa a executorului judecătoresc către instanţa, către trezorerie, ordin de plată, răspuns, cereri.

La termenul din data de 30.11.2010, s-a depus prin serviciul registratură cerere de intervenţie în interes propriu de către P. c. D. în temeiul art.49 şi următoarele Cod procedură civilă.

Cererea nu a fost motivată în fapt.

Instanţa a pus în discuţia părţilor excepţia lipsei calităţii procesuale active a contestatoarei, pe care a unit-o cu fondul cauzei şi a prorogat pronunţarea asupra admisibilităţii în principiu a cererii de intervenţie după ce aceasta va fi motivată în fapt de către P. c. D. având în vedere că prin cererea depusă la dosar se enunţă doar formularea ei.

Ulterior, P. C. D. a depus şi motivele cererii de intervenţie reiterând aspectele relevate de contestatoarea unitatea administrativ-teritoriala C. D., judeţul Iaşi privind raporturile juridice cu intimatul. A precizat intervenientul ca s-au pus în executare prevederile titlului executoriu în sensul ca s-au întreprins toate demersurile legale în vederea emiterii titlului de proprietate, în prezent acesta aflându-se spre semnare la I. P. Iaşi.

A arătat intervenientul că se doreşte implicarea sa personala în aceasta cauza prin afirmaţiile din întâmpinare însă acestea nu au suport probatoriu şi nu afectează fondul problemei şi nici modalitatea legală în care comisia locală stabileşte amplasamentele ce urmează a fi puse la dispoziţia petenţilor.

La termenul din data de 11.01.2011, intervenientul a depus precizări scrise, adresa, titlu de proprietate.

La ultimul termen de judecata, instanţa a pus în discuţia părţilor tardivitatea depunerii contestaţiei la executare de către primar faţă de ultimul act de executare.

Analizând actele dosarului, instanţa reţine că titlul executoriu care a stat la baza executării silite l-a reprezentat sentinţa civilă nr.418/27.04.2010 a Judecătoriei Hârlău prin care s-a admis acţiunea promovata de reclamantul N. G. în contradictoriu cu pârâţii C. L. D., C. J. Iaşi şi P. comunei D. în calitate de preşedinte al comisiei locale de fond funciar, a fost obligată comisia locala să întocmească documentaţia prealabila emiterii titlului de proprietate, primarul a fost obligat la plata de daune cominatorii in suma de 10 lei pe zi de întârziere iar comisia judeţeană a fost obligată să emită reclamantului titlu de proprietate.

Hotărârea a rămas irevocabila prin neexercitarea căii de atac a recursului.

Executarea silită a format obiectul dosarului de executare nr. 77/2010 al Biroului Executorului Judecătoresc P. C., fiind emisă la data de 27.09.2010 somaţia-fila 44 dosar, prin care s-a pus în vedere P. c. D. să se conformeze dispozitivului sentinţei civile nr.418/2010.

Împotriva executării silite a formulat contestaţie la executare unitatea administrativ-teritoriala Deleni, judeţul Iaşi solicitând anularea formelor de executare deoarece intimatul refuza semnarea procesului-verbal de punere în posesie.

Intimatul a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active a unităţii administrative-teritoriale Deleni pe motiv ca nu a fost parte în procesul de fond şi nu invocă încălcarea unor drepturi proprii prin executarea silită.

In temeiul art.137 Cod procedura civilă, instanţa se va pronunţa mai intâi asupra excepţiei invocate de intimat.

Într-adevar, C. D. nu a fost parte în acţiunea ce a format obiectul cauzei în care s-a pronunţat sentinţa civilă nr.418/2010. Parţi în acea cauză au fost intimatul, în calitate de reclamant şi C. L. D., C. J. Iaşi şi P. c. D., în calitate de preşedinte al comisiei locale de fond funciar, aşa cum rezultă din dispozitivul sentinţei.

Art. 399 alin.1 Cod procedură civilă prevede că împotriva executării silite precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare.

Cu alte cuvinte, au interes de a promova contestaţie la executare atât părţile cât şi terţe persoane faţă de procesul execuţional. Terţele persoane au interesul de a promova contestaţie atunci când li se urmăresc bunurile deşi titlul executoriu nu a fost pronunţat împotriva lor sau când sunt vătămate prin executare.

Pentru a avea legitimarea procesuala şi interesul în promovarea contestaţiei la executare, terţul trebuie să dovedească prejudiciul suferit prin executarea pe care o contesta. Aşa cum s-a decis în practica judiciara, dacă nu justifică acest interes, terţul nu poate el, pentru debitor, să arate instanţei neregularitatea sau ilegalitatea urmăririi. Interesul sau apare abia după ce dovedeşte că urmărirea se face greşit în bunurile sale.

Contestatoarea U. A.-T. D. nu a justificat interesul promovării prezentei contestaţii deoarece nu a precizat şi dovedit prejudiciul suferit de ea prin executarea silită pe care o contestă. În aceasta cauză,contestatoarea a acţionat practic în numele debitorului, Primarul comunei Deleni, judeţul Iaşi ,ceea ce rezulta din introducerea ulterioara de către acesta a cererii de intervenţie în nume propriu.

În consecinţă, instanţa considera că, în prezenta cauză,contestatoarea nu a justificat legitimarea procesuala şi interesul în promovarea contestaţiei la executare, motiv pentru care instanţa va admite excepţia lipsei calităţii procesuale active şi va respinge contestaţia la executare.

Pe de alta parte, a formulat cerere de intervenţie în interes propriu P. comunei D., judeţul Iaşi prin cerere depusa la dosar -fila 40. Instanta a prorogat pronunţarea asupra admisibilităţii în principiu asupra cererii până la depunerea motivelor, astfel încât urmează ca instanţa să admită în principiu aceasta cerere.

La ultimul termen de judecată, instanţa a pus în discuţia părţilor excepţia tardivităţii promovării contestaţiei la executare de către primar faţă de ultimul act de executare. Instanţa se va pronunţa cu prioritate asupra acestei excepţii, în baza art.137 Cod procedură civilă.

Astfel, reţine că cererea de intervenţie în interes propriu promovata de P. c. D. ce reprezintă o contestaţie la executare a fost formulata la data de 29.11.2010-fila 40 dosar.

Art.401 lit. a Cod procedura civilă prevede că se poate face contestaţie la executare în termen de 15 zile de la data când contestatorul a luat cunoştinţă de actul de executare pe care îl contestă. În cauza de faţă, ultimul act de executare îndeplinit de către executorul judecătoresc este somaţia din data de 27.09.2010 trimisă P. c. D., judeţul Iaşi-fila 44 dosar.

Din momentul comunicării somaţiei, P. c. D. avea termen 15 zile sa formuleze contestaţia la executare, lucru pe care nu l-a făcut (din preambulul contestaţiei promovate de UAT D. rezulta că Primarul a luat cunoştinţă de existenta dosarului de executare cel mai târziu la data de 19.10.2010).

Termenul pentru introducerea contestaţiei la executare este un termen de decădere, astfel încât nerespectarea acestuia atrage sancţiunea pierderii dreptului de a mai introduce contestaţia.

Instanţa consideră ca promovarea contestaţiei de către Primarul comunei Deleni prin intermediul cererii de intervenţie la data de 29.11.2010 s-a făcut cu depăşirea termenului de 15 zile prevăzut de dispoziţiile legale, motiv pentru care va admite excepţia tardivităţii şi va respinge cererea de intervenţie ca fiind tardivă.

În temeiul art.274 Cod procedură civilă, va respinge cererea intimatului de acordare a cheltuielilor de judecată deoarece nu s-a făcut dovada efectuării de către acesta a unor cheltuieli în prezenta cauză.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite în principiu cererea de intervenţie în interes propriu promovată de P. c. D., judeţul Iaşi.

Admite excepţia lipsei calităţii procesuale active invocată de intimat.

Respinge contestaţia la executare promovată de contestatoarea U. A.-T. D., judeţul Iaşi prin primar în contradictoriu cu intimatul N. G. cu domiciliul în sat şi comuna D., judeţul Iaşi, reţinând lipsa calităţii procesuale active.

Admite excepţia tardivităţii promovării contestaţiei la executare de către intervenientul P. c. D., judeţul Iaşi.

Respinge cererea de intervenţie având ca obiect contestaţie la executare formulată de P. comunei D., judeţul Iaşi, ca fiind tardivă.

Respinge cererea de suspendare a executării silite formulată de contestatoarea U. A.-T. D., judeţul Iaşi prin primar.

Respinge cererea intimatului N. G. de acordare a cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi,18.01.2011.

Preşedinte,Grefier,

V. L. I. L.

V.L./D.M. / 4 ex.

01/02/2011

??

??

??

??

1