Sentinta civila Fondul funciar


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA HÂRLĂU

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 142/2011

Şedinţa publică de la 08 Februarie 2011

Completul compus din:

Preşedinte – L. V.

Grefier – L. I.

Pe rol judecarea cauzei civil privind pe reclamant P. E. şi pe pârât P. C., pârât P. F., pârât P. GH. G., pârât P. M., pârât P. I. G., pârât P. G., pârât C. L. DE F. F. C., pârât C. J. I. P. A. D. LG 18/1991, având ca obiect fond funciar modificare titlu de proprietate.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică : se prezintă avocat C. pentru reclamantă, prezent pârâtul P. C., lipsă fiind ceilalţi pârâţi.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează următoarele: procedura legal îndeplinită.

S-au depus prin serviciul registratură relaţiile solicitate de la C. locală de fond funciar Cotnari.

Interpelat pârâtul P. C. învederează instanţei că ştie pentru ce este chemat în judecată şi este de acord cu acţiunea, nu a formulat cerere de reconstituire pentru acest teren.

Avocat C. arată că a luat cunoştinţă de relaţiile depuse de C. locală de fond funciar Cotnari.

Nemaifiind alte cereri de formulat instanţa acordă cuvântul la dezbateri pe fondul cauzei.

Avocat C. solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, urmând să se aibă în vedere motivarea în fapt şi în drept a cererii de chemare în judecată, documentaţia ce a stat la baza emiterii titlului de proprietate şi relaţiile depuse de C. locală de fond funciar Cotnari. Solicită obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată.

In temeiul art.150 Cod procedură civilă instanţa declară dezbaterile închise şi rămâne în pronunţare.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 14.07.2010 sub nr.1193/239/2010, reclamanta P. E. a chemat în judecată pe pârâţii P. C., P. F., P. Gh.G., P. M., P. I.-G. P. G., C. L. C. şi C. J. Iaşi de fond funciar, solicitând rectificarea titlului de proprietate nr. 35582/2003, în sensul radierii celorlalţi titulari de pe acest titlu, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că terenul inclus în titlul de proprietate nr.35582/2003 a aparţinut autorilor săi iar la apariţia Legii 18/1991 ea a formulat, în calitate de moştenitoare legală, cerere de reconstituire a dreptului de proprietate care a fost admisă şi validată.

Deşi numai ea a formulat cerere de reconstituire, titlul de proprietate a fost emis pe numele mai multor persoane, care nu au solicitat acest teren şi nu aveau calitatea să o facă. În plus, a precizat reclamanta, nu exista nicio rudă a sa care sa se numească P. F. iar P. C. şi P. G., în prezent decedaţi, sunt fiii ei, în timp ce ceilalţi pârâţi sunt moştenitorii legali ai defunctului P. G., în calitate de : P. G.-soţie supravieţuitoare şi P. G., P. F., P. M. şi P. I.- G.- descendenţi.

Faţă de aceasta situaţie, pârâţii nu au nicio culpă procesuală şi sunt chemaţi în judecată pentru opozabilitatea hotărârii.

Reclamanta a menţionat ca a solicitat iniţial rectificarea titlului de cale administrativă, însă Comisia locala i-a solicitat o hotărâre judecătorească în acest sens.

Cererea a fost întemeiată în drept pe dispoziţiile art.58 din Legea 18/1991, art.1073 şi următoarele Cod civil.

În dovedirea cererii, scutită de plata taxei de timbru conform art.42 din Legea 1/2000 modificata prin Legea 247/2005, reclamanta a depus înscrisuri:titlu de proprietate.

Legal citaţi, pârâţii persoane fizice nu au formulat întâmpinare. Pârâtul P. C. s-a prezentat în instanţă la ultimul termen şi a declarat că este de acord cu acţiunea formulată şi radierea sa de pe titlu.

Pârâtele comisii de fond funciar nu au formulat întâmpinare însă comisia judeţeană a depus documentaţia care a stat la baza emiterii titlului de proprietate contestat.

Sub aspectul probatoriului, instanţa a încuviinţat reclamantei probele cu înscrisuri şi interogatoriile comisiilor de fond funciar.

Din oficiu, instanţa a solicitat relaţii comisiei locale pentru a comunica persoanele care au formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 4,13 ha teren pentru care s-a emis titlul nr.35582/2003,fiind depuse adresele nr.8802/2001 si nr.308 din 4.02.2011.

Analizând actele dosarului, instanţa reţine că la data de 31.03.2003 s-a emis titlul de proprietate nr. 35582 pe numele titularilor P. E., P. C., P. G., P. F. şi P. M., pentru suprafaţa de 4,13 ha teren situată pe raza satului Horodiştea , comuna Cotnari, judeţul Iaşi.

Reclamanta a susţinut că terenul a aparţinut părinţilor săi şi numai ea, în calitate de moştenitoare legala a acestora, a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru acest teren, ceilalţi titulari fiind fiii săi – P. C. şi Gheorghe în timp ce persoana cu numele P. F. nu exista în familia lor.

Verificând susţinerile reclamantei, instanţa reţine că prin sentinţa civilă nr.4190/17.06.1993 a fost admisă plângerea petentei P. E. împotriva hotărârii nr.9951/1993 a Comisiei Judeţene Iaşi şi s-a dispus reconstituirea în favoarea petentei a dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 5,87 ha teren pe raza comunei Cotnari, judeţul Iaşi-fila 26 dosar. În baza acestei hotărâri, comisia judeţeană a emis hotărârea nr.2616 din 2.03.1994 prin care a stabilit dreptul de proprietate al petentei P. E. pentru aceasta suprafaţă de teren.

Coroborând înscrisurile conţinute de documentaţia comisiei judeţene cu adresa nr. 308 din 4.02.2011 a C. L. C. care precizează că singura persoana care a depus cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 4,13 ha teren ce a fost înscris în titlul contestat este reclamanta, instanţa apreciază că în mod nelegal au fost înscrişi în titlu ceilalţi titulari. Aceştia nu au formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate şi,aşa cum a arătat reclamanta, Constantin si Gheorghe sunt fiii ei, dreptul lor asupra terenului în cauza urmând să se nască după moartea reclamantei.

Având în vedere ca reclamanta este singura persoana care a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 4,13 ha teren inclus în titlul de proprietate 35582/2003,instanţa va admite acţiunea şi va dispune radierea de pe titlu a celorlalţi titulari iar în temeiul art.58 din Legea 18/1991, C. J. I. va rectifica titlul în sensul celor dispuse de instanţă.

În temeiul art.274 Cod procedura civilă, instanţa va respinge cererea reclamantei de acordare a cheltuielilor de judecata deoarece cererea este scutita de plata taxei de timbru iar reclamanta nu a făcut dovada efectuării altor cheltuieli în prezenta cauză.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite în parte acţiunea promovată de reclamanta P. E. cu domiciliul în sat Horodiştea, comuna Cotnari, judeţul Iaşi în contradictoriu cu pârâţii P. C. cu domiciliul în Iaşi, str. A. M. cel B. bl. N5, sc.B, et.5, ap.1, judeţul Iaşi, P. F., P. Gh. G., P. M., P. I.-G., P. G., toţi aceştia cu domiciliul în oraş T.F., str.Petru Rareş , bl.29, sc.B, parter, ap.1, judeţul Iaşi, C. Locală C. şi C. J. Iaşi de fond funciar.

Dispune rectificarea titlului de proprietate nr.35582 din 31.03.2003 în sensul radierii de pe titlu a următorilor titulari: P. C.,P. G.,P. F. şi P. M.

Respinge cererea reclamantei de acordare a cheltuielilor de judecată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 8.02.2011.

Preşedinte,Grefier,

V. L. I. L.

V.L./D.M. / 11 ex.

21/02/2011

??

??

??

??

1