SENTINŢA CIVILĂ Nr.1010 Contravenţii. Închisoare contravenţională


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CALAFAT JUDETUL DOLJ

SENTINŢA CIVILĂ Nr.1010

Şedinţa publică de la 17 Iunie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE – Cosmin Nicuşor Marin

Grefier – Tîrnă Alina Mariana

x.x.x.x

Pe rol soluţionarea plîngerii contravenţionale formulată de petentă BCR împotriva procesului verbal de contravenţie seria AP nr. 2017769 încheiat la 24.03.2011 de intimatul IPJ Dolj .

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile , petenta solicitînd în temeiul art.242 alin.2 c.pr.civ. judecarea cauzei şi în lipsă.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier , care învederează că a fost depus la dosarul cauzei răspunsul intimatului la adresa efectuată de instanţă privind dovada comunicării procesului verbal către petentă, după care instanţa, constatînd că nu mai sunt cereri de formulat şi probe de administrat, a reţinut-o pentru soluţionare în fond.

INSTANŢA

La data de 29.04.2011 petenta BCR a solicitat în contradictoriu cu intimatul IPJ Dolj anularea procesului verbal de contravenţie seria AP nr. 2017769 încheiat la 24.03.2011 şi exonerarea de plata amenzii în sumă de 1.000 lei .

În motivarea plîngerii a arătat că a fost sancţionată pe motiv că la controlul efectuat la Primăria Comunei C s-a constatat că bancomatul montat în biroul financiar nu era fixat în podea sau zid şi că în cuprinsul procesului verbal s-a reţinut că prin fapta descrisă şi constatată la 24.03.2011, ora 11,30 s-au încălcat prevederile art.7 lit.f din HG nr.1010/2004 şi art.34 alin.5 anexa 3 din HG 1010/ 2004 , potrivit cărora constituie contravenţii nerespectarea prevederilor art.1 alin.3 din Normele tehnice prevăzute în anexa nr.3, iar potrivit art.34 alin.5 distribuitoarele automate de numerar se fixează astfel încât să asigure o rezistenţă la smulgere de minimum 800 daN .

Petenta a mai arătat că pentru bancomatele amplasate în afara sediilor unităţilor bancare singura obligaţie a instituţiei bancare este prevăzută în anexa 3 la art.34 alin.5 din HG 1010/2004, constând în aceea că distribuitoarele automate de numerar se fixează, astfel încât să asigure o rezistenţă la smulgere de minimum 800 daN, iar obligaţia legală menţionată este respectată de către bancă, procesul verbal contestat referindu-se la un bancomat (ATM) amplasat hors-site( în afara sediului unităţii bancare ), respectiv în biroul financiar Primăriei Comunei C şi este fixat astfel încât să asigure o rezistenţă la smulgere de minimum 800 daN.

Petenta a solicitat admiterea plîngerii şi anularea procesului verbal de contravenţie întrucât presupusa faptă contravenţională reţinută în sarcina băncii constă în nerespectarea unor măsuri stabilite de către organele de poliţie, măsuri ce exced cadrului legal în materie, stare de fapt ce exclude răspunderea contravenţională, banca neputând fi sancţionată pentru că nu a respectat măsuri dispuse de poliţie, dar care nu îşi găsesc corespondent în legislaţia aplicabilă, modalitatea de a bancomatelor cu sisteme de securitate , pază şi alarmare, fiind clar prevăzute de lege .

De asemenea, petenta a mai arătat că prin adresa nr. 63895/21.10.2008 Ministerul Internelor şi Reformei Administrative , Inspectoratul General al Poliţiei Române , Direcţia Poliţiei de Ordine Publică răspunde în mod clar, neechivoc la problema bancomatelor hors – site (situate în afara unităţilor bancare) :”suntem de acord că normele metodologice de aplicare a legii nr.333/2003 aprobate prin HG 1010/2004 nu stabilesc în mod expres măsurile de securizare a bancomatelor amplasate în afara sediilor bancare, referindu-se numai la aparatele din sediile bancare „.

In drept, a invocat dispoziţiile art.3 şi 31 din OG 2/2001 , cu modificările şi completările ulterioare şi art.34 alin.5 din Normele tehnice privind proiectarea şi realizarea sistemelor tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei (anexa nr.3 la HG 1010/2004) şi a solicitat judecarea în lipsă.

A depus la dosar procesul verbal seria AP nr. 2017769 încheiat la 24.03.2011 de IPJ Dolj, adresa nr.63895/21.10.2008 emisă de Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, Inspectoratul General al Poliţiei Române – Direcţia Poliţiei de Ordine Publică, hotărâri judecătoreşti cu practica în materie.

La data de 13.05.2011 intimatul IPJ DOLJ a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii ca neîntemeiată.

În fapt, a arătat că prin procesul –verbal sus menţionat, reclamanta a fost sancţionată contravenţional întrucât în urma verificărilor efectuate la 24.03.2011 s-a constatat că ATM -ul amplasat la sediul Primăriei C aparţinând reclamantei nu era fixat în podea sau zid conform dispoziţiilor legale în vigoare.

A apreciat că urmăreşte inducerea în eroare a instanţei de judecată prin motivele invocate prin plângerea formulată, întrucât în conformitate cu prevederile art.34 alin.5 din Anexa nr. 3 – Normele tehnice privind proiectarea şi realizarea sistemelor tehnice de protecţie şi alarmare împotriva efracţiei aprobate prin H.G. nr.1010/2004, „ distribuitoarele automate de numerar se fixează astfel încât să asigure o rezistenţă la smulgere de minimum 800 daN.”

A solicitat să se constate că reclamanta se află în eroare cu privire la condiţiile stabilite de legiuitor referitor la asigurarea protecţiei distribuitoarelor automate de numerar întrucât simplu argument invocat cu privire la greutatea aparatului nu constituie fixare în sensul protejării împotriva unor eventuale acte de sustragere. Cu atât mai mult, prin folosirea termenului de „ fixare” , voinţa legiuitorului se interpretează în sensul aşezării aparatelor într-un loc determinat, astfel încât să nu mai poată fi mişcat, clintit, şi să asigure rezistenţa la smulgere de minimum 800 daN. Cu atât mai mult, prin acţiunea de smulgere se înţelege acţiunea tragere cu putere de un obiect pentru a-l putea desprinde dintr-un loc unde a fost fixat, nu doar simpla deplasare, mutare a acestuia ca efect al acţiunii de împingere sau ridicare, şi presupune existenţa unei rezistenţe, opoziţii din partea obiectului ca şi consecinţă a fixării sale.

Or, în cauza dedusă judecăţii reclamanta nu a făcut dovada fixării distribuitorului în sensul voinţei legiuitorului ci a adoptat o atitudine de pasivitate, mulţumindu-se doar a invoca în susţinerea plângerii caracteristica de greutate a acestuia din care nu rezultă în mod indubitabil rezistenţă la smulgere de minimum 800 daN.

În opinia sa, apreciază că neîndeplinirea obligaţiei corespunzătoare stabilită în sarcina petentei nu constituie motiv de a aprecia netemeinicia actului sancţionator şi consideră că a fost dovedită nerespectarea de către aceasta a condiţiilor legale cu privire la asigurarea distribuitoarelor automate de numerar prin fixare astfel încât să asigure o rezistenţă la smulgere de minimun 800 daN.

Solicită ca instanţa să constate că procesul verbal de contravenţie este încheiat cu respectarea condiţiilor de fond şi formă prevăzute de OG 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

În drept, a invocat preved. Legii 333/2003 şi OG 2/2001 şi a cerut judecarea în lipsă.

A depus la dosar procese verbale şi înştiinţare petentă.

Analizând actele dosarului , instanţa reţine următoarele:

În baza procesului verbal seria AP nr. 2017769 încheiat la 24.03.2011 de IPJ Dolj, BCR cu sediul în Bucureşti a fost amendată contravenţional cu suma de 1.000 lei în baza art.7 alin.2 din HG 1010/ 2004, reţinîndu-se că la controlul efectuat la Primăria Comunei C s-a constatat că bancomatul montat în biroul financiar nu era fixat în podea sau zid.

Potrivit art.34 alin.5 din HG 1010/2004 distribuitoarele automate de numerar amplasate în afara sediilor unităţilor bancare trebuie să fie fixate astfel încît să asigure o rezistenţă la smulgere de minimul 800 daN .

Din actele depuse la dosar rezultă că ATM-ul amplasat în sediul Primăriei C este fixat încît să asigure o rezistenţă la smulgere de minimum 800 daN.

Obligaţia legală menţionată a fost respectată de către bancă în sensul că bancomatul amplasat în sediul Primăriei Cetate a fost fixat , astfel încît să asigure o rezistenţă la smulgere de minimul 800 daN , HG 1010/2004 neprecizînd obligaţia acesteia de a-l ancora în podea sau zid.

Intrucît banca nu avea obligaţia legală de a ancora bancomantul situat în afara sediului băncii în podea , având numai obligaţia de a-l fixa astfel încît să asigure o rezistenţă la smulgere de minimum 800 daN, instanţa avînd în vedere dispoziţiile art.34 alin.5 din HG 1010/2004, coroborate cu dispoziţiile OG 2/2001 , cu modificările ulterioare , va admite plîngerea, va anula procesul verbal de contravenţie şi va exonera petenta de plata amenzii .

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite plângerea contravenţională formulată de petenta BCR cu sediul în mun. Bucureşti, , în contradictoriu cu intimatul IPJ Dolj.

Anulează procesul verbal de contravenţie seria AP nr. 2017769 întocmit de IPJ Dolj la data de 24.03.2011 şi dispune exonerarea petentului de plata amenzii în sumă de 1000 lei aplicată prin procesul verbal.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare .

Pronunţată în şedinţa publică de la 17 Iunie 2011 .

PREŞEDINTE GREFIER

Cosmin Nicuşor Marin Tîrnă Alina Mariana

Red. CNM/TAM/4 ex/12 Iulie 2011

4