SENTINTA CIVILĂ Nr. 1031 Servituţi


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CALAFAT JUDETUL DOLJ

SENTINTA CIVILĂ Nr. 1031/2011

Şedinţa publică de la 21 Iunie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE – Elena Mungiu- judecător

Grefier – Camelia Bornaz

x.x.x.x.

?????

?????

Pe rol, solutionarea actiunii civile avind ca obiect servitute, formulată de reclamantul DF, împotriva pîrîtului GM.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică , a răspuns reclamantul, lipsă fiind pîrîtul , reprezentat de av. I. C.

Procedura completă.

S-a făcut referatul oral al cauzei de grefierul de şedintă, după care, apreciindu-se cauza in stare de judecată, s-a acordat cuvintul in fond.

Av. I. C, pentru reclamant, a solicitat admiterea actiunii , obligarea pîrîtului să-i permită trecerea pe terenul său la str. A.I.Cuza din mun.Calafat , să-i respecte dreptul de servitute asupra terenului in suprafată de 175 mp., precum şi la cheltuieli de judecată.

Pîrîtul a solicitat respingerea actiunii reclamantului.

J U D E C A T A :

Prin actiunea civilă inregistrată la data de 25.11.2011, pe rolul Judecatoriei Calafat, reclamantul DFF a chemat in judecată pe pîrîtul GM, solicitind ca prin sentinta ce se va pronunta, să fie obligat acesta să-i permita trecerea pe terenul său la calea publică, respectiv str. A.I. Cuza nr. 33 din mun. Calafat jud. Dolj si să-i respecte dreptul de servitute asupra terenului in supraf. de 175 mp. cu dimensiunile de 3,50 m x 50 m stabilit de fostul proprietar al imobilului, care i-a vindut imobilul casă cu teren aferent incă din anul 1972.

A solicitat obligarea pîrîtului la cheltuieli de judecată.

In fapt, a motivat că la data de 5.02.1972, prin contractul de vinzare-cumpărare autentificat sub nr. 121/5.02.1972 , autorul său, DC, impreună cu sotia sa, DG, au dobindit un imobil in mun. Calafat, situat pe str. A.I.Cuza nr. 33 compus din casă cu 4 camere, bucătărie, vestibul si garaj, impreună cu terenul in supraf. de 380 mp.

Fostul proprietar vinzator de la data respectivă, BIS, detinea la adresa din mun. Calafat, str. A.I.Cuza nr. 33 un imobil mult mai mare , din care le-a vindut numai casa si terenul in supraf. de 380 mp.

Deoarece in partea dinspre Nord , vîndut părintilor săi, nu avea ieşire la calea publică, pentru că imobilul casă ocupa toată latura de Nord, vinzatorul a stabilit cu acestia un drept de trecere pe terenul său (care a rămas in continuare in posesia sa), stabilind astfel si dimensiunile terenului de trecere : o aleea cu dimensiunile de 350 m x 50 m).

Fostul vinzator a instrăinat apoi restul imobilului către pîrît, care, după ce a intrat in posesia acestuia, îi impiedică in folosinta liniştită a acestui teren de trecere si accesul liber la calea publică.

In drept, a invocat disp. art. 576, 616 c.civ.

In scop probator, a depus actul de vinzare-cumpărare autentificat sub nr. 121/5.02.1972 de Notariatul de Stat Local Băilesti, s.c.nr. 195/16.02.2010 a Judecatoriei Calafat, copie de pe Cartea de identitate.

Pîrîtul a depus Ordinul pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor situate in intravilanul localitatii nr. 103/20.06.2002, adeverinta nr. 4429/7.09.1998 eliberată de Circumscriptia fiscală a mun. Calafat, contractul de vinzare-cumpărare autentificat sub nr. 950/10.12.1975 de Notariatul de Stat local Bailesti, autorizatia de instrăinare nr. 42/11.08.1975 eliberată de Comitetul Executiv al Sfatului Popular al oraşului Calafat şi planul de situatie.

La data de 11.03.2011, pîrîtul a formulat intimpinare , precizind că ieşirea in str. A.I.Cuza a fost folosita atit de el cit si de reclamant incă din anul 1975, cind au intrat in posesia imobilelor fără nici un fel de restrictie, insă în prezent, reclamantul , in mod abuziv, îi ocupă din acea suprafată ce reprezintă calea de acces spre str. A.I.Cuza , construind un WC, depozitind lemne si alte materiale , construind canalizarea care îi afectează proprietatea, schimbind gardul despărtitor si avind in intentie să toarne o alee de beton pe ieşirea către str. A.I.Cuza.

A arătat că proprietatea fostului vinzator Stoianovici, a avut doua ieşiri din curte – poarta mare, cu ieşirea în str. C.Stere şi poarta mică, cu ieşirea in str. A.I.Cuza, iar in aceste conditii nu mai este de acord ca reclamantul să folosească calea de acces spre str. A.I. Cuza.

In cauză, au fost audiati martorii CR, CS, VI iar la audierea martorului MS , pîrîtul nu a mai insistat.

In şedinta publică de la 29.03.2011, instanta pune in discutia părtilor efectuarea unei expertize avind următoarele obiective : determinarea căii de acces către cele două imobile, proprietatea reclamantului si pîrîtului ; dacă există sau a existat si o alta cale de acces spre imobilul proprietatea reclamantului si dacă poate fi folosita in prezent de acesta, dacă pe calea de acces spre imobilul reclamantului, respectiv terenul in lungime de 10-15 m si latime de cca. 4 m dimensiuni retinute din depozitiile martorilor audiati, exista vreo constructie si descrierea acestei constructii, identificarea prin masuratori a terenurilor aferente celor două imobile proprietatea părtilor in proces si, in raport de actele de proprietate, respectiv contractele de vinzare-cumpărare incheiate intre tatal reclamantului, in prezent decedat, pîrît si fostul proprietar, este vorba de aceeasi cale de acces despre care se face vorbire in aceste acte autentice.

Apărătorul reclamantului si pîrîtul sint de acord cu efectuarea expertizei, aşa incit, in temeiul art. 201 c.p.c., instanta a incuviintat efectuarea expertizei cu obiectivele mai sus arătate, stabilind totodata onorariu de expert in cuantum de 800 lei, in sarcina reclamantului.

La data de 12.04.2011, in şedinta publică, prin tragere la sorti s-a desemnat expert in specialitatea topografie, PIA, care a efectuat si inaintat raportul de expertiză la 16.05.2011.

Pîrîtul a formulat obiectiuni la raportul de expertiză , sustinind că expertul nu a stabilit căile de acces comparind actele de proprietate ale părtilor in litigiu si planul de situatie prin care terenul a trecut in proprietatea statului, nu a prezentat un punct de vedere privind accesul din str. C. Stere, nu a stabilit dacă anexele gospodaresti ale reclamantului sint construite pe suprafata de 59 mp. si dacă aceasta suprafată detinuta in plus de reclamant este sau nu cea de-a doua cale de acces către str. C-tin Stere.

Constatind intemeiate obiectiunile formulate de pîrît la raportul de expertiză intocmit de expertul topograf PA, au fost inaintate acestuia, care, la data de 14.06.2011 a intocmit supliment la raportul de expertiză tehnică inaintat instantei.

Din examinarea probelor administrate, instanta va retine că prin contractul de vinzare-cumpărare autentificat sub nr. 121/5.02.1972, autorul reclamantului DC, impreună cu sotia sa, DG, au dobindit un imobil in mun. Calafat, situat pe str. A.I.Cuza nr. 33 compus din casă cu 4 camere, bucătărie, vestibul si garaj, impreună cu terenul in supraf. de 380 mp., de la BIS.

Deoarece, la partea dinspre Nord a imobilului vîndut , cumpărătorii nu aveau ieşire la calea publică, întrucît imobilul casă ocupa toată latura de Nord, vinzatorul BIS a stabilit ca autorul reclamantului si sotia acestuia să aibă un drept de trecere pe terenul său, teren care a rămas in continuare in proprietatea vinzatorului. In contractul de vinzare-cumpărare mai susmentionat, vinzatorul a stabilit si dimensiunile terenului de trecere ca fiind o alee cu dimensiunile de 3,50 m/50 m.

Intrucit vinzatorul BIS detinea un imobil mai mare , a vîndut restul imobilului către pîrît, conform contractului de vinzare-cumpărare autentificat sub nr. 950/10.12.1975 de NSL Băilesti.

Din declaratiile martorilor CS, CR si VI, instanta retine că atit reclamantul cit si pîrîtul folosesc aceeasi cale de acces , reprezentind o alee ale cărei dimensiuni le aproximează, fiind singura modalitate de a ieşi la calea publică, respectiv str. A.I. Cuza.

Prin raportul de expertiză efectuat de expertul topo geodezie, ing. PA, s-a stabilit că această cale de acces in supraf. de 175 mp. are urmatoarele vecinatati , imprejmuiri si dimensiuni pe fiecare latura si punct cardinal : N – str. A. I. Cuza, intre pct. 14-30 din planul de situatie anexa 3 la raport – 2,99 ml, E – DFF distanţa între pct. 14-13 din planul de situatie anexa 3 la raport, peretele constructiei reclamantului – 11,61 ml., DFF dist. între pct. 13,12,11,10,9,15,52,7,6, gard limita de Vest reclamant, S – Micu Ion distanţa dintre pct. 6-20-59 din planul de situatie anexă 3 gard zidărie, iar la V – peretele Cooperativei de Credit reprezentind distanţa între pct. 30-41 din planul de situatie anexa 3 la raport şi GM distanta intre pct. 42-47-48-49-50-56-57-58-59 din planul de situatie anexa 3, limita conventională.

Această cale de acces este mentionată in contractul de vinzare-cumpărare autentif. sub nr. 121/5.02.1973 detinut de autorul reclamantului ca fiind unica modalitate de acces la calea publică, din actele existente la dosarul cauzei, respectiv contractul de vinzare-cumpărare al reclamantului, al pîrîtului rezultind că altă cale de acces nu exista decit suprafata instituita de servitute prin contractul detinut de reclamant.

Cu privire la sustinerea pîrîtului, că ar mai fi existat o alta cale de acces, expertul a concluzionat că aceasta trebuie materializată in planul de situatie anexat de pîrît (fila 27 din dosar),însă acest lucru nu este materializat.

În urma efectuarii masuratorilor de către expert, s-a stabilit că reclamantul detine o suprafată în plus fată de actul de proprietate de 59 mp. pe care se află edificată o constructie anexă gospodarească, constructia fiind edificata pe suprafata detinuta in exclusivitate de reclamant si nu pe suprafata instituita ca servitute.

Suprafata detinuta in plus de reclamant este situata in prelungirea (spre Sud a lotului reclamantului), in limitele acelorasi vecinatati, cu cele mentionate in contractul de vinzare detinut de reclamant, iar concluzia finală a expertului este aceea că din str. C. Stere spre lotul reclamantului, nu există altă modalitate de acces raportat la actele de proprietate, detinute de părtile in litigiu, singura modalitate de acces fiind aceea din str. A.I. Cuza, pe calea de servitute.

Potrivit art. 576 c.civ., servitutea este o sarcină impusă a unui imobil pentru uzul si utilitatea unui imobil avind un alt stăpîn, iar potrivit art. 616 c.civ., proprietarul al carui loc este infundat, care nu are nici o ieşire la calea publică, poate reclama o trecere pe locul vecinului său, pentru exploatarea fondului, cu indatorirea de a-l despăgubi in proportie cu pagubele ce s-ar putea ocaziona.

In speţă, reclamantul neavind o alta cale de acces spre imobilul său, singura fiind aceea instituită de vinzatorul S prin contractul de vinzare-cumpărare autentificat sub nr. 121/3.02.1973, iar din probele administrate in cauză, inclusiv expertiza efectuată nu reiese că folosind această cale de acces , reclamantul l-ar păgubi pe pîrît in vreun fel, urmează ca instanta să admita actiunea şi să-l oblige pe pîrît să-i permita reclamantului trecerea pe terenul in supraf. de 175 mp., cu vecinatatile si dimensiunile stabilite de expert din planul de situatie anexa 3 la raportul de expertiză.

Fiind in culpă procesuală, in temeiul art. 274 c.p.c., pîrîtul va fi obligat la cheltuieli de judecată către reclamant.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E :

Admite acţiunea civilă formulată de reclamantul DFF, , impotriva pîrîtului GM.

Obligă pe pârât să-i permită reclamantului trecerea pe terenul în suprafaţă de 175 mp cu următoarele vecinătăţi şi dimensiuni : N- str.A.I.Cuza distanţa între pct.14-30=2,99 ml (porti fier forjat de acces) E – Dincă Florin Fernando (distanta intre pct.14-13 perete construcţie reclamant 11,61 ml, DFF distanţa între punctele 13,12,11,10,9,15,52,7,6 (gard) limita de vest reclamant ; S – Micu Ion distanţă între pct. 6,20,59 gard zidărie ; V – Perete Cooperativa de credit , între pct. 30-41 , GM distanţa intre pct. 42-47-49-50-56-57-58-59 limita conventională, conform planului de situatie Anexa 3, la calea publică, respectiv str. A.I. Cuza nr. 33 din Municipiul Calafat, Dolj.

Obligă pe pîrît să-i respecte dreptul de servitute asupra acestui teren, reclamantului.

Obligă pe pîrît la 830,10 lei, cheltuieli de judecată, către reclamant.

Sentinţă cu drept de apel in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinta publică de la 21.06.2011.

PREŞEDINTE, Grefier,

Jd. Elena Mungiu Camelia Bornaz

EM/CB/

4 ex./

14.07.2011

5