Sentinţa civilă Nr. 1045 Autorizare


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CALAFAT

CALAFAT

Sentinţa civilă Nr. 1045/2011

Şedinţa din Camera de Consiliu de la 23 Iunie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE Aurelian Gabriel Bădulescu

Grefier Marinela Zglimbea

Pe rol judecarea cauzei Civil privind pe reclamant B.E.J. IMR şi pe pârât CG, având ca obiect autorizarea intrării în încăperi (Art. 384 ind.1 al. 2 C.p.c.)

Cererea s-a soluţionat fără citarea părţilor.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de grefierul de şedinţă după care, apreciindu-se cauza în stare de judecată s-a reţinut în vederea soluţionării.

?????

JUDECATA

Prin cererea adresată instanţei la data de 23.06.2011, judecătoresc IMR cu sediul în Calafat, a solicitat autorizarea intrării în domiciliul debitorului CG.

În fapt, a motivat că solicită autorizarea intrării în sediul debitorului pentru a recurge la executarea silită conform titlului executoriu – BO BPOS3AA 0689326/06.09.2010.

În drept a invocat prev. art. 384? şi urm. C.p.civ.

Anexat a depus la dosar biletul la ordin BPOS3AA 0689326/06.09.2010, Încheierea nr.514/E/05.10.2010 pronunţată de Judecătoria Calafat în dosar nr.2695/201/2010 prin care s-a încuviinţat executarea silită, taxă de timbru şi timbru judiciar.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa a reţinut că în conformitate cu biletul la ordin BPOS3AA 0689326/06.09.2010 emis de debitoarea C PROD COM, BCR SA – Agenţia Calafat trebuia să plătească creditoarei SC LIMPEX SRL, suma de 55725,00 lei la termenul scadent din 16.092010. Biletul la ordin a fost refuzat la plată . Biletul la ordin a fost investit cu formulă executorie. Pentru executarea silită a BO BPOS3AA 0689326/06.09.2010 s-a constituit dosarul de nr.348/E/2010 şi prin Încheierea nr.514/E/15.02.2010 pronunţată de Judecătoria Calafat în dosar nr.2695/201/2010 s-a încuviinţat executarea silită.

Potrivit dispoziţiilor art. 3841 alin.2 C.p.civ., în cazul altor titluri executorii decât hotărârile judecătoreşti, la cererea executorului judecătoresc instanţa de executare va autoriza prin hotărâre intrarea în încăperile ce reprezintă domiciliul, reşedinţa sau sediul unei persoane.

În speţă, debitorul refuză să se conformeze titlului executoriu, astfel încât cererea privind autorizarea intrării în sediul acesteia este întemeiată, urmând să fie admisă.

Se va autoriza intrarea executorului judecătoresc în domiciliul debitorului CG.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea.

Autorizează executorul judecătoresc IMR să intre în încăperile ce reprezintă domiciliul debitorului CG.

Sentinţă irevocabilă şi executorie.

Pronunţată în şedinţa publică de la 23 Iunie 2011.

PREŞEDINTE Grefier

Aurelian Gabriel Bădulescu Marinela Zglimbea

Red 2 ex. AGB

M.Z. 23 Iunie 2011