SENTINŢA CIVILĂ Nr. 20 Partaj


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CALAFAT JUDEŢUL DOLJ

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 20

Şedinţa publică de la 19 Ianuarie 2011

PREŞEDINTE BĂDULESCU AURELIAN GABRIEL – judecător

Grefier Angela Sărăcin

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamantul MC şi pe pârâtele UA, TE, având ca obiect partaj judiciar.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns reclamantul MC şi pârâta TE, lipsă pârâta UA reprezentată de avocat Rotaru L.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care instanţa apreciind cauza în stare de judecată a acordat cuvântul pe fond.

Reclamantul MC a solicitat admiterea acţiunii şi omologarea raportului de expertiză în varianta B.

Pârâta TE a solicitat admiterea acţiunii şi omologarea raportului de expertiză în varianta A.

Av. R L. pentru pârâta UA a solicitat admiterea în parte a acţiunii să se dispună ieşirea din indiviziune cu privire la bunurile rămase de pe urma defunctei MS în cotele stabilite prin încheierea de admitere în principiu şi omologarea raportului de expertiză în varianta B.

JUDECATA:

Reclamantul MC a chemat în judecată pe pârâtele TE şi UA pentru ca să se constate deschisă succesiunea autoarei MS, decedată la data de 19.04.2005 cu ultimul domiciliu în com.Poiana Mare, moştenitori acceptanţi fiind reclamantul şi pârâtele în calitate de descendenţi gr.1 şi legatari cu titlu particular.

Să se constate că la decesul autoarei a rămas suprafaţa de teren de 3 ha şi 5019 mp situat în extravilanul com.Poiana Mare, Dolj şi valabilitatea testamentului nr.3155 din 26.11.1998 prin care autoarea dispune asupra suprafeţei de teren arătate mai sus, să se constate că legatarii au intrat în posesia bunurilor testate şi să se pronunţe o hotărâre care să consfinţească dreptul de proprietate conform cu dispoziţiile testamentare şi cu posesia efectivă.

În fapt a motivat că autoarea a decedat la data de 19.04.2005 şi a dispus asupra bunurilor rămase la decesul acesteia prin testamentul amintit mai sus.

Ulterior au intrat în posesia terenurilor conform testamentului, dar a promovat acţiunea deoarece UA refuză să meargă la în vederea deschiderii succesiunii şi emiterii unui certificat de moştenitor.

În drept îşi întemeiază acţiunea pe dispoziţiile art.728, 800 şi urm.C.civ.

A depus la dosarul cauzei sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale, TDP nr.4841/09.10.2002, proces verbal al comisiei locale pentru aplicarea Legii nr.18/1991, autentificat sub nr.3155 din 26.11.1998, certificat de naştere reclamant.

Pârâta TE a depus la dosar întâmpinare prin care declară că este de acord cu testamentul lăsat de autoare, solicită eliberarea unui certificat de moştenitor pentru suprafeţele arătate în testament, declară că suprafeţele arătate în testament le-a luat în posesie din anul 1998. arată că declaraţia pârâtei UA că autoarea ar fi fost nebună la data întocmirii testamentului este o minciună.

Pârâta UA a formulat întâmpinare prin care a solicitat admiterea în parte a acţiunii.

În fapt, a motivat că nu a avut cunoştinţă de existenţa unui testament, iar posesia actuală nu este cea menţionată în acţiune, pârâta având în posesie doar suprafaţa de 5150 mp teren situat în T100 P15, împărţirea este făcută de reclamant şi nu este de acord cu această împărţire.

În drept a invocat prevederile art.115-119 C.p.c.

Pentru a dovedi că autoarea a fost în deplinătatea facultăţilor mintale la data semnării testamentului, reclamantul a depus la dosarul cauzei adeverinţe medicale şi certificatul medical de constatare a decesului autoarei.

În cauză s-a luat interogatoriu pârâtei UA.

Prin încheierea de admitere în principiu din 08.09.2010 s-a admis în parte şi în principiu acţiunea formulată de reclamantul MC şi în contradictoriu cu pârâtele UA, TE. S-a constatat deschisă succesiunea defunctei MS şi ca moştenitori ai acesteia pe MC, UA şi TE în calitate de legatari cu titlu particular, descendenţi gradul I.

S-a constatat că masa de bunuri succesorale de pe urma defunctei se compune din suprafaţa de teren de 3 ha şi 5019 mp în extravilanul com.Poiana Mare, jud.Dolj, conform TDP nr.4841/09.10.2002

S-a dispus ieşirea din indiviziune cu privire la suprafaţa de teren de 3 ha şi 5019 mp în conformitate cu testamentul autentificat sub nr.3155 din 26.11.1998 în limitele suprafeţei totale de teren din titlul de proprietate.

S-a numit expert agricol pentru evaluare şi lotizare cu un onorariu de 600 lei care urmează să fie suportat de reclamant.

Prin tragere la sorţi a fost desemnată ca expert în specialitatea agricultură GA care a înaintat raportul de expertiză în 11.01.2011. Expertul a evaluat terenurile la suma totală de 34.823 lei şi a propus două variante de lotizare astfel:varianta A lotul nr.1 reclamant=16.764mp, lotul nr.2 UA=9605mp şi lotul nr.3 TE=8650mp; varianta B la propunerea reclamantului lotul 1 reclamant= 15.664mp, lotul nr.2 UA =9605mp şi lotul nr.3 TE=9750mp.

Având în vedere că varianta A este cea mai aproape de voinţa autoarei exprimată prin testament şi aceasta este şi posesia părţilor, instanţa va admite în parte acţiunea şi va atribui loturile conform opiniei expertului în varianta A după cum urmează:

Lotul nr.1 se va atribui reclamantului MC şi este alcătuit din:

-Suprafaţa de 10.300 mp teren extravilan arabil T130-P42 cu vecinătăţile: N- De 303; E-Vintilă Alexandru; S-De477; V-Purcărin Gheorghe=13.519lei

-Suprafaţa de 10.300 mp teren extravilan arabil T130-P42 cu vecinătăţile: N- De 303; E-Vintilă Alexandru; S-De477; V-Purcărin Gheorghe=13.519lei

-Suprafaţa de 2376mp teren extravilan arabil, T191-P39 cu vecinătăţile: N-Dc; E-Dobre Oprea; S-De 1194; V-Percea P.=1283lei

-Suprafaţa de 2376mp teren extravilan arabil, T191-P39 cu vecinătăţile: N-Dc; E-Dobre Oprea; S-De 1194; V-Percea P.=1283lei

-Suprafaţa de 788mp teren extravilan păşune T354-P99 cu vecinătăţile: N-David Nicolae; E-De 2829; S-TE; V-De2829=426lei

-Suprafaţa de 788mp teren extravilan păşune T354-P99 cu vecinătăţile: N-David Nicolae; E-De 2829; S-TE; V-De2829=426lei

-Suprafaţa de 1100mp teren extravilan pădure T193-P130 cu vecinătăţile: N- Arabil 1288; E- Neţoiu V; S-De1362; V-UA=594lei

-Suprafaţa de 1100mp teren extravilan pădure T193-P130 cu vecinătăţile: N- Arabil 1288; E- Neţoiu V; S-De1362; V-UA=594lei

-Suprafaţa de 2200 mp teren extravilan pădure T136-P103 cu vecinătăţile: N-Stamin Nicolae; E-Cârstoiu M.;S-De535; V-Velea I.=1188 lei

-Suprafaţa de 2200 mp teren extravilan pădure T136-P103 cu vecinătăţile: N-Stamin Nicolae; E-Cârstoiu M.;S-De535; V-Velea I.=1188 lei

Total teren atribuit=16.764mp

Total teren atribuit=16.764mp

Total valoare teren atribuit=17.010lei

Total valoare teren atribuit=17.010lei

Va primi sultă de la lotul nr.3 suma de 75,6lei

Lotul nr.2 se va atribui pârâtei UA şi este alcătuit din:

-Suprafaţa de 5150mp teren arabil extravilan T100-P15 cu vecinătăţile: N-CN277; E-Lica Gheorghe; S-De320; V-TE=6759lei

-Suprafaţa de 5150mp teren arabil extravilan T100-P15 cu vecinătăţile: N-CN277; E-Lica Gheorghe; S-De320; V-TE=6759lei

-Suprafaţa de 2895mp teren arabil extravilan, T196-P4 cu vecinătăţile: N-De1362; E-Vintilă Alexandru; S-De1359; V-TE=1563lei

-Suprafaţa de 2895mp teren arabil extravilan, T196-P4 cu vecinătăţile: N-De1362; E-Vintilă Alexandru; S-De1359; V-TE=1563lei

-Suprafaţa de 460mp teren extravilan păşuni T354-P99 cu vecinătăţile: N-TE; E-De2829; S- Palici Vârban; V-De2829=248lei

-Suprafaţa de 460mp teren extravilan păşuni T354-P99 cu vecinătăţile: N-TE; E-De2829; S- Palici Vârban; V-De2829=248lei

-Suprafaţa de 1100mp teren extravilan pădure T193-P130 cu vecinătăţile: N-Arabil 1288; E-MC; S-De 1362; V-Velea Ion=594lei

-Suprafaţa de 1100mp teren extravilan pădure T193-P130 cu vecinătăţile: N-Arabil 1288; E-MC; S-De 1362; V-Velea Ion=594lei

Total teren atribit=9605mp

Total teren atribit=9605mp

Total valoare teren atribuit=9164lei

Total valoare teren atribuit=9164lei

Lotul nr.3 se va atribui pârâtei TE şi este alcătuit din:

-Suprafaţa de 5150mp teren arabil extravilan T100-P15 cu vecinătăţile: N-CN277; E-UA; S-De320; V-Vintilă Alexandru=6759lei

-Suprafaţa de 5150mp teren arabil extravilan T100-P15 cu vecinătăţile: N-CN277; E-UA; S-De320; V-Vintilă Alexandru=6759lei

-Suprafaţa de 3105mp teren arabil extravilan T196-P4 cu vecinătăţile: N-De1362; E-Vintilă Alexandru; S-De1359; V-Stegan M.=1677lei

-Suprafaţa de 3105mp teren arabil extravilan T196-P4 cu vecinătăţile: N-De1362; E-Vintilă Alexandru; S-De1359; V-Stegan M.=1677lei

-Suprafaţa de 395 mp teren extravilan păşuni T354-P99 cu vecinătăţile: N-MC; E-De2829; S-UA; V-De2829=213lei

-Suprafaţa de 395 mp teren extravilan păşuni T354-P99 cu vecinătăţile: N-MC; E-De2829; S-UA; V-De2829=213lei

Total teren atribuit=8650mp.

Total teren atribuit=8650mp.

Total valoare teren atribuit=8649lei

Total valoare teren atribuit=8649lei

Va da sultă lotului nr.1 suma de 75,6 lei.

Se vor compensa în parte cheltuielile de judecată , obligă pârâtele la câte 350 lei cheltuieli de judecată , către reclamant .

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTĂREŞTE:

Admite în parte acţiunea formulată de reclamantul MC, în contradictoriu cu pârâtele UA şi TE.

Confirmă raportul de expertiză tehnică întocmit de expert GA în specialitatea agricultură în varianta A şi atribuie loturile conform opiniei expertului după cum urmează:

Lotul nr.1 se atribuie reclamantului MC şi este alcătuit din:

Primeşte sultă de la lotul nr.3 suma de 75,6lei

Lotul nr.2 se atribuie pârâtei UA şi este alcătuit din:

Lotul nr.3 se atribuie pârâtei TE şi este alcătuit din:

Dă sultă lotului nr.1 suma de 75,6 lei

Compensează în parte cheltuielile de judecată, obligă pârâtele la câte 350 lei cheltuieli de judecată către reclamant.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare

Pronunţată în şedinţa publică din 19.01.2011.

PREŞEDINTE GREFIER

BĂDULESCU AURELIAN-GABRIEL SĂRĂCIN ANGELA

A.B./A.S.

5 ex. 31 Ianuarie 2011