Sentinţa civilă Nr. 234 Cadastru. Intabulare


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CALAFAT

CALAFAT

Sentinţa civilă Nr. 234/2011

Şedinţa publică de la 23 Februarie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE Aurelian Gabriel Bădulescu

Grefier Angela Sărăcin

Pe rol judecarea cauzei Civil privind pe reclamant CRR şi pe pârât OFICIUL DE ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ DOLJ, pârât CE, pârât CMC, pârât CCC, având ca obiect rectificare carte funciară.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns av.VG pentru reclamant, lipsă fiind părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care instanţa apreciind cauza în stare de judecată a acordat cuvântul pe fond.

Av. VG pentru reclamant a solicitat admiterea acţiunii şi radierea sultei din cartea funciară.

INSTANŢA

Prin cererea înregistrată la data de 11.01.2011, reclamantul CRR a solicitat în contradictoriu cu pârâţii OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ DOLJ, CE, CMC, CCC rectificarea cărţii funciare 30045/UAT Poiana Mare în sensul radierii sultei înscrise în cartea funciară.

În fapt a motivat că prin Încheierea nr.44997 din 14.07.2010 OCPI Dolj i-a intabulat dreptul de proprietate asupra unei case şi terenul aferent situate în com.PM, jud.Dolj, dobândită de tatăl său CM prin sentinţa civilă nr.L421 din 13.11.1998, şi de către el unicul moştenitor în baza certificatului de moştenitor nr.102/2010.

În încheiere s-a notat sulta asupra imobilului în valoare de 13792749 lei vechi pe care tatăl său trebuia să o achite în favoarea pârâţilor. Prin sentinţa civilă nr.1393 din 26.10.2010 a Judecătoriei Calafat s-a constatat prescris dreptul pârâţilor asupra creanţei în valoare de 13792749 lei vechi reprezentând sulta stabilită prin s.c. nr.1421/13.11.1998 pronunţată de Judecătoria Calafat. Având în vedere că dreptul de creanţă reprezentând sulta nu mai poate fi valorificat de către cei în favoarea cărora s-a instituit solicită radierea acestei menţiuni din cartea funciară.

În drept invocă prevederile Legii nr.7/1996.

A depus la dosarul cauzei s.c.nr.1393/26.10.2010, s.c.nr.1421/13.11.1998, încheierea nr.44997 a OCPI Dolj, extras de carte funciară,.

OCPI Dolj a formulat întâmpinare prin care a invocat pe cale de excepţie lipsa calităţii procesuale pasive a instituţiei în conformitate cu art.50 din Legea nr.7/1996 republicată

Din actele şi lucrările dosarului instanţa a reţinut următoarele:

Prin s.c. s.c nr.1421/13.11.1998 pronunţată de Judecătoria Calafat în dosarul nr.442/1998 CM, tatăl reclamantului a fost obligat la plata unei sulte către pârâţi în valoare de 13.792.749 lei vechi către pârâţi.

Prin încheierea nr.44997 din 27.08.2010 s-a intabulat dreptul de proprietate asupra imobilului situat în com.PM în favoarea reclamantului CRR şi s-a notat sulta asupra imobilului în valoare de 13.792.749 lei vechi în favoarea pârâţilor.

Prin s.c. nr.1421/13.11.1998 pronunţată de Judecătoria Calafat în dosarul nr.2333/201/2010 s-a admis acţiunea civilă formulată de reclamantul CRR şi s-a constatat prescripţia extinctivă a dreptului pârâţilor asupra creanţei în valoare de 13.792.749 lei vechi.

Întrucât s-a constatat intervenită prescripţia şi obligaţia de plată a sumei de 13.792.749 lei vechi nu mai poate fi adusa la îndeplinire pe calea executării silite, instanţa va admite acţiunea şi va dispune radierea sultei în valoare de 13.792.749 lei vechi notată în C.F. 30045 UAT Poiana Mare asupra imobilului situat în com. PM prin Încheierea OCPI Dolj nr.44997 din 27.08.2010.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite acţiunea formulată de reclamatul CRR, în contradictoriu cu pârâţii CE,CMC, CCC şi OCPI Dolj

Dispune radierea sultei în valoare de 13.792.749 lei vechi notată în C.F. 30045 UAT Poiana Mare asupra imobilului situat în com. PM prin Încheierea OCPI Dolj nr.44997 din 27.08.2010 .

Cu apel în 15 zile de la pronunţare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 23 Februarie 2011

PREŞEDINTE GREFIER

BĂDULESCU AURELIAN-GABRIEL SĂRĂCIN ANGELA

A.B. 18 Martie 2011