SENTINŢA CIVILĂ Nr. 24 Contravenţii. Închisoare contravenţională


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CALAFAT JUDEŢUL DOLJ

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 24

Şedinţa publică de la 20 Ianuarie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE Dorina Stoenescu

Grefier Leontina Pîrvan

*

Pe rol soluţionarea plângerii contravenţionale formulată de petentul LŞ din Ciupercenii Noi, Dolj, împotriva procesului verbal de contravenţie nr. 000624 încheiat la 22.11.2010 de agentul constatator din cadrul Ocolului Silvic Calafat.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns petentul lipsă fiind intimata.

Procedura completă

S-a făcut referatul oral al cauzei de grefierul de şedinţă, după care luându-se act că petentul nu solicită probe, s-a apreciat cauza în stare de judecată şi s-a acordat cuvântul în fond.

Petentul a solicitat anularea procesului verbal de contravenţie şi exonerarea de plata amenzii.

JUDECATA

Prin cererea adresară instanţei, LŞ a formulat în termen legal plângere împotriva procesului verbal de contravenţie nr. 000624 încheiat la 22.11.2010 de agentul constatator din cadrul Ocolului Silvic Calafat.

În fapt, s-a susţinut că prin procesul verbal de contravenţie s-a aplicat petentului 2000 lei amendă şi a fost obligat la 318,99 lei despăgubiri.

Se apreciază că petentul nu este vinovat de săvârşirea vreunei fapte.

S-a motivat că petentul a fost găsit la locul faptei de împuternicitul Ocolului Silvic în ziua de 19.11.2010 orele 5, că acolo găsise 9 arbori doborâţi şi nu 18 arbori, aşa cum se menţionează în procesul verbal. Pădurarul face modificări de date în documente, referitor la data de naştere a petentului şi la numărul de arbori pe care presupune el că petentul i-ar fi tăiat.

Petentul a găsit arborii tăiaţi, i-a pus în căruţa sa pentru a-i duce la domiciliu şi a-i folosi pentru foc. Asupra lui s-au găsit un topor şi un joagăr care i s-au confiscat.

S-a mai susţinut că în perioada regimului comunist petentul a făcut pentru Ocolul Silvic Calafat, lucrări de plantare a puieţilor pentru împădurirea terenurilor pe zei de hectare.

S-a depus la dosar procesul verbal de contravenţie.

Din procesul verbal de contravenţie instanţa reţine că la 19.11.2010, în jurul orelor 15,30, petentul LŞ a fost surprins în timp ce tăia un număr de 18 arbori din pădurea Ocolului Silvic Calafat. Materialul lemnos încărcat în căruţa sa reprezenta 0,484 mc. Asupra petentului s-au mai găsit un joagăr şi un topor.

Fapta întruneşte conţinutul contravenţiei prev. de art. 8 lit.a,c din Lg. 171/2010.

Cu ocazia întocmirii procesului verbal petentul a recunoscut fapta şi nu a avut de formulat obiecţiuni. Chiar în plângerea formulată petentul a susţinut că a încărcat în căruţă material lemnos din pădure pe care intenţiona să-l transporte la domiciliu şi să-l folosească pentru nevoile personale.

Procesul verbal de contravenţie este un act administrativ de autoritate întocmit de agentul constatator ca reprezentant al unei autorităţi administrative investit cu autoritate statală pentru constatarea şi sancţionarea unor fapte care contravin ordinii sociale, după o procedură specială prevăzută de lege, astfel că se bucură de prezumţia de autenticitate şi veridicitate care însă este relativă şi poate fi răsturnate prin probe de către contravenient, conform dispoziţiilor art. 1169 cod civ., care reglementează sarcina probei.

Prezumţia relativă de temeinicie şi legalitate a procesului verbal de contravenţie nu încalcă dreptul petentului la un proces echitabil. După cum a constatat Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în cauza Anghel contra României) prezumţiile de fapt şi de drept sun recunoscute în toate sistemele juridice, fiind permisă utilizarea acestora şi în materie contravenţională sau în materie penală, pentru dovedirea vinovăţiei făptuitorului. Trebuie însă îndeplinite două condiţii: respectarea unor limite rezonabile, ţinându-se cont de miza litigiului , şi respectarea dreptului la apărare. În cauză, atât miza litigiului cât şi posibilitatea petentului de a combate prezumţia de legalitate şi de temeinicie, îndreptăţesc aplicarea acestei prezumţii.

Petentul a avut posibilitatea să probeze o stare de fapt contrară celei reţinute în procesul verbal, probă pe care nu a făcut-o , ba mai mult, în cuprinsul plângerii sale a confirmat starea de fapt reţinută în procesul verbal, aşa încât prezumţia relativă de netemeinicie a acestuia nu a fost răsturnată.

În consecinţă, instanţa urmează să respingă plângerea.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge plângerea formulată de petentul LŞ, împotriva procesului verbal de contravenţie nr. 000624 încheiat la 22.11.2010 de agentul constatator din cadrul Ocolului Silvic Calafat.

Sentinţă cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare..

Pronunţată în şedinţa publică de la 20 Ianuarie 2011

PREŞEDINTE, Grefier,

Dorina Stoenescu Leontina Pîrvan

D.S/VP/45 ex.

. 21 Ianuarie 2011