Sentinţa civilă Nr. 244 Revendicare (acţiuni, bunuri, drepturi)


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CALAFAT

CALAFAT

Sentinţa civilă Nr. 244/2011

Şedinţa publică de la 23 Februarie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE Aurelian Gabriel Bădulescu

Grefier Angela Sărăcin

Pe rol judecarea cauzei Civil privind pe reclamant JC, intervenient BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA şi pe pârât S.C. MARCELLO BENNE S.R.L., lichidator AMT SERVICII INSOLVENŢA SPRL, având ca obiect revendicare imobiliară, rectificare încheiere carte funciară.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 16.02.2011, fiind consemnate în încheiere,parte integrantă a acestei sentinţe civile, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea rezultatului deliberării la 23.02.2011.

INSTANŢA

Prin cererea înregistrată la data de 10.09.2010 reclamantul JC a chemat în judecată pe pârâta S.C. Marcello Benne prin lichidator AMT Servicii SPSL Craiova pentru a fi obligată pârâta să-i lase în deplină proprietate şi liniştită posesie terenul în suprafaţă de 10.000 mp teren extravilan situat pe raza municipiului Calafat şi să se dispună rectificarea cărţii funciare cu privire la acest imobil.

În fapt a motivat că este proprietarul terenului amplasat în locaţia menţionată mai sus din data de 08.02.2004, când a cumpărat această suprafaţă de teren prin chitanţa de mână de la S.C. Pici Company SRL, urmând ca ulterior între reclamant şi societate să se încheie un contract de vânzare-cumpărare în formă autentică.

Întrucât vânzătorul nu a înţeles să încheie contractul aşa cum au convenit, a formulat acţiune în constatare la Judecătoria Calafat, iar prin sentinţa civilă nr.780 din 11.07.2006, pronunţată în dosarul nr.1136/2006, rămasă definitivă şi la data de 27.10.2008, i s-a admis acţiunea, sentinţa ţinând loc de act autentic de vânzare-cumpărare. În prezent nu poate intra în posesia terenului, acesta fiind ocupat de pârâtă, societate care se află în insolvenţă, care pretinde că ar avea un drept de proprietate asupra acestui teren.

A depus la dosarul cauzei s.c.nr.780/11.07.2006.

La data de 29.09.2010 pârâta a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată ca netemeinică şi nelegală.

Prin întâmpinare a ridicat excepţia autorităţii de lucru judecat. În fapt a motivat că a fost pronunţată s.c. nr.1779/26.10.2009 în dosarul nr.1716/201/2009 al Judecătoriei Calafat,având ca obiect revendicare imobiliară cu privire la aceeaşi suprafaţă de teren, sentinţă rămasă definitivă şi irevocabilă prin anularea recursului formulat de reclamant ca netimbrat prin d.c. nr.252/15.02.2010 a Tribunalului Dolj.

Motivele invocate în cererea de chemare în judecată au fost invocate şi în cadrul dosarului mai sus menţionat, instanţa considerând că, dintre cele două titluri de proprietate provenind de la diferiţi primează cel al pârâtei deoarece acesta l-a dobândit de la un al cărui drept este preferabil.

Pârâta este proprietara terenului sus-menţionat în baza Actului de Adjudecare din dosarul nr.10/2001 înregistrat cu 8500/09.10.2006 de către Administraţia Finanţelor Publice Calafat şi procesul verbal de licitaţie nr.8268/02.10.2006 emis de AFP Calafat.

Totodată dreptul de proprietate aparţinând pârâtei a fost înscris şi intabulat în CF prin Încheierea nr.52497 din dosarul nr.52497/2006 al OCPI Dolj, acesta devenind opozabil terţilor. Menţionează că reclamantul a mai formulat o acţiune de anulare a actului de adjudecare din dosarul nr.10/2001 înregistrat cu 8500/09.10.2006 în dosarul nr.943/201/2009, acţiune respinsă prin sentinţa civilă nr.979/30.04.2009 a Judecătoriei Calafat, rămasă irevocabilă. Asupra terenului au fost instituite ipoteci în favoarea BRD GSG SA Suc.Craiova în baza contractului de ipotecă nr.3014/2008 pentru garantarea sumei de 150.000 de euro şi contractul de ipotecă nr.2221/2009 pentru garantarea sumei de 1.370.160.08 euro conform extraselor de CF ataşate.

A depus la dosarul cauzei s.c. nr.1779/26.10.2009, d.c. nr.252/15.02.2010, s.c. nr.979/30.04.2009, d.c. nr.82/23.02.2010, d.c. nr.855/23.06.2010, proces verbal de adjudecare imobile, extrase de CF, încheiere nr.52497, adresa nr.4434 / 28.03.2008 a Primăriei mun.Calafat, anexa H, proces verbal de adjudecare imobile, factură fiscală de silită, raport de evaluare terenuri.

La data de 10.11.2010 reclamantul a formulat precizare la acţiune prin care a arătat că renunţă la capătul de cerere formulat în cererea introductivă, respectiv la revendicarea suprafeţei de teren de 10.000 mp teren extravilan situat pe raza municipiului Calafat în T5, P 6 şi 7, întrucât prin sentinţa civilă nr.780/11.07.2006 , rămasă definitivă şi investită cu formulă executorie se consideră proprietarul acesteia.

Înţelege să menţină capătul de cerere privind anularea înscrierii în cartea funciară a suprafeţei e 10.000 mp teren extravilan situat pe raza municipiului Calafat în T5, P 6 şi 7 prin care a fost intabulat dreptul de proprietate în mod nelegal pentru pârâtă şi să se dispună rectificarea cărţii funciare în sensul ca proprietar să fie menţionat reclamantul.

În fapt a motivat că actul său de proprietate actul său de proprietate sentinţa civilă nr.780 a fost pronunţată în 11.07.2006, pe când procesul verbal de licitaţie al pârâtei a fost încheiat ulterior, pe data de 02.10.2006. în situaţia dată reclamantul susţine că este evident că AFP Calafat şi DGFP Dolj care au organizat licitaţia au încălcat dreptul său de proprietate cu rea credinţă, având în vedere că le-a comunicat în scris că acest teren este proprietatea sa, înainte de a proceda la vânzarea prin licitaţie.

Arată reclamantul că a formulat plângere penală împotriva reprezentanţilor AFP Calafat şi DGFP Dolj, pentru abuz în serviciu şi fals intelectual.

Mai arată că a fost împiedicat să-şi înscrie dreptul de proprietate în cartea funciară din cauza DGFP Dolj, care pentru a acoperi ilegalitatea făcută, a formulat abuziv apel într-o cauză în care nu putea fi parte, atacând sentinţa civilă nr.780/11.07.2006, dând astfel posibilitatea pârâtei să se înscrie în CF înaintea sa. Face precizarea că după încheierea actului sub semnătură privată cu S.C. Pici Company SRL a posedat şi a folosit terenul al cărui proprietar este, fiind perceput de comunitatea locală ca proprietar de drept şi de fapt al terenului în cauză. Posesia i-a fost întreruptă prin actul ilegal de vânzare la licitaţie a cărui nulitate absolută o solicită. S.C. Pici Company SRL realizase cadastrul la terenul respectiv, înainte de a întocmi actul de vânzare sub semnătură privată, şi înainte de a se înscrie pârâta ca proprietar al acestei suprafeţe.

A depus la dosarul cauzei s.c. nr.780, încheierea nr.190/25.10.2010, d.c. nr.304, adresa nr.6218/25.07.2006, adresa nr.43235/04.07.2006,adresa nr.5006/14.06.2006, proces verbal de licitaţie, adeverinţă din 19.10.2010 în dosar nr.1418/P/2010.

La data de 24.11.2010 pârâta a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii privind anularea înscrierii în CF ca fiind nefondată.

S-a solicitat disjungerea precizării formulate de către reclamant , întrucât această precizare reprezintă o modificare a cererii introductive de instanţă , făcută după prima zi de înfăţişare, respectiv 20.10.2010 când părţile au putut pune concluzii.

Solicită să nu se ia act de renunţarea la judecată formulată de reclamat deoarece acţiunea introductivă nu este timbrată corespunzător, renunţarea putând opera doar în ipoteza în care cererea de chemare în judecată este regulat introdusă.

În temeiul art.57 alin.2 Cpc solicită introducerea în cauză a Unicredit Tiriac Bank SA având în vedere că în baza contractelor de ipotecă nr.3014/2008 şi nr.2221/2009 a fost instituită ipoteca asupra imobilului.

Dreptul de proprietate aparţinând pârâtei a fost intabulat în CF prin încheierea nr.52497/2006 a OCPI , aceasta devenind terţilor. Arată că nu cererea reclamantului nu îndeplineşte condiţiile prev. de art.34 din Legea nr.7/1996, fapt pentru care solicită respingerea acţiunii. A depus la dosarul cauzei d.c.nr.971/10.09.2007, d.c. nr.115/21.03.2007, încheierea nr.76101/2010, încheierea nr.76109/2010, proces verbal de executare din 05.11.2010.

La data de 26.01.2011, a formulat cerere de intervenţie în interes propriu intervenienta BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA.

În fapt, a motivat că intervenienta are interesul şi calitatea de a interveni în cauză ca urmare a unui drept de preferinţă constituit prin două contracte de ipotecă asupra imobilului aflat în proprietatea pârâtei ca adjudecatar de bună credinţă a bunului în cadrul unei licitaţii publice.

Solicită admiterea cererii de intervenţie şi respingerea cererii de chemare în judecată deoarece este nelegală întrucât reclamantul , în condiţiile în care i s-a respins acţiunea având ca obiect revendicare , nu deţine un drept de proprietate, dreptul de proprietate al pârâtei fiind opozabil erga omnes. De asemenea este nefondată deoarece hotărârea pe care o deţine reclamantul nu a putut fi opusă titlului deţinut de pârâtă deoarece executarea silită a creanţelor bugetare a fost iniţiată încă din anul 2001. A depus la dosarul cauzei extrase de carte funciară, act adiţional la contractul de credit, contracte de ipotecă.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa a reţinut următoarele:

În anul 2006 DGFP Dolj a executat silit suprafaţa de teren de 15.000mp aparţinând debitoarei SC Pici Company SRL.

În urma la valorificării bunurilor sechestrate prin licitaţie publică pârâta a adjudecat prin procesul verbal de adjudecare nr.8500 din data de 09.10.2006 suprafaţa totală de 15.000mp teren din care face parte şi suprafaţa de 10.000 mp teren extravilan situat pe raza municipiului Calafat, sat Basarabi în T5, P 6 şi 7, la care se referă reclamantul în cererea sa.

Reclamantul a încheiat la rândul său o convenţie de vânzare –cumpărare în data de 08.02.2004 cu SC Pici Company SRL prin care a cumpărat de la această societate suprafaţa de 10.000 mp teren extravilan situat pe raza municipiului Calafat în T5, P 6 şi 7, ulterior obţinând sentinţa civilă nr.780/11.07.2006, definitivă şi irevocabilă, sentinţă care ţine loc de act autentic de vânzare-cumpărare.

Reclamantul a chemat în judecată pe pârâtă în dosarul nr.943/201/2009 pentru a se constata nulitatea absolută a procesului verbal de adjudecare nr.8500/2006, acţiune respinsă prin s.c. nr.979/30.04.2009 pronunţată de Judecătoria Calafat în dosarul nr.943/201/2009, definitivă şi irevocabilă.

Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa a reţinut că” La încheierea procesului verbal de licitaţie şi a procesului verbal de adjudecare s-au respectat prevederile legale, procesul verbal de adjudecare cuprinzând menţiunile prevăzute de art. 166 din OG 92/2003. La întocmirea actului ce constituie titlul de proprietate al pârâtei SC Marcello Benne Calafat s-au respectat prevederile art. 43 şi 46 din OG 92/2003, astfel încât nu există cauze de nulitate absolută a actului astfel întocmit.”

Reclamantul a chemat în judecată pe pârâtă şi în dosarul nr.1716/201/2009 având ca obiect revendicare imobiliară solicitând ca prin sentinţa ce se va pronunţa, pârâta să-i lase în deplină proprietate şi liniştită posesie suprafaţa de 10.000 mp teren extravilan situat pe raza municipiului Calafat în T5, P 6 şi 7. Prin s.c. nr.1779/26.10.2009 definitivă şi irevocabilă s-a respins acţiunea reclamantului.

Pentru a se pronunţa această hotărâre s-a reţinut că „deşi reclamantul a obţinut o hotărâre judecătorească – sentinţa civilă nr. 780/11.07.2006 a Judecătoriei Calafat care ţine loc de act autentic de vânzare-cumpărare , totuşi aceasta nu produce efecte juridice, nu este opozabilă terţilor astfel încât, pentru organele de executare silită nu a existat o interdicţie legală de a proceda la vânzarea terenului proprietatea debitorului lor.

Pentru admisibilitatea acţiunii în revendicare, art. 480 cod civ. prevede expres că trebuie îndeplinite cumulativ 2 cerinţe, respectiv aceea ca reclamantul să demonstreze că este proprietarul bunului revendicat şi în acelaşi timp să facă dovada că acest bun este deţinut în mod nelegitim de către pârât.

În situaţia în care pârâtul, la rândul său se prevalează de un titlu de proprietate în baza căruia deţine bunul litigios, se impune compararea titlurilor de proprietate prezentate de reclamant şi de pârât.

În speţă, cele două titluri de proprietate provin de la proprietari diferiţi şi instanţa apreciază că este mai bine caracterizat titlul de proprietate al pârâtei deoarece aceasta l-a dobândit de la un autor al cărui drept este preferabil, în comparaţie cu dreptul proprietarului de la care provine titlul de proprietate al pârâtului.”

Prin Încheierea nr.52497/2006 în Dosar nr. 52497/2006 OCPI Dolj a dispus intabularea dreptului de proprietate asupra terenului de 10000 mp situat în Calafat ,sat Basarabi T5 P6 , 7 şi 8 în favoarea pârâtei.

Această intabulare s-a făcut în baza Actului de adjudecare din Dosar nr.10/2001 înregistrat cu nr.8500/09.10.2006, act considerat valabil prin s.c. nr.979/30.04.2009,reclamantul neinvocând alte motive de nulitate absolută prin prezenta cerere.

Având în vedere că prin s.c. nr.1779/26.10.2009 definitivă şi irevocabilă s-a respins acţiunea în revendicare a reclamantului apreciindu-se că titlul de proprietate al pârâtei este mai bine caracterizat, rezultă că în mod corect OCPI Dolj a dispus intabularea acestui titlu , titlul pârâtei fiind un titlu valabil şi mai bine caracterizat şi prin urmare instanţa urmează să respingă acţiunea aşa cum a fost precizată.

Intervenienta BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.. şi-a calificat cererea ca fiind în interes propriu fără ca în cuprinsul cererii sale să pretindă un drept propriu asupra bunului ce formează obiectul cererii de chemare în judecată,astfel încât să tindă să câştige pentru sine bunul litigios. De esenţa cererii de intervenţie în interes propriu este că terţul tinde să câştige pentru sine obiectul litigiului şi de aceea este făcută sub forma unei cereri de chemare în judecată şi se îndreaptă împotriva ambelor părţi din proces,reclamant şi pârât. Ori intervenienta, deşi invocă existenţa unor contracte de ipotecă asupra terenului respectiv, contracte care-i justifică un interes în cauză, nu solicită totuşi nimic pentru sine, ci doar respingerea acţiunii reclamantului, achiesând practic la apărările formulate de pârâtă.

Prin urmare, având în vedere că intervenienta în interes propriu nu pretinde nimic pentru sine prin cererea sa, instanţa urmează să respingă cererea de intervenţie în interes propriu.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge acţiunea aşa cum a fost precizată, formulată de reclamantul JC, în contradictoriu cu pârâta S.C. MARCELLO BENNE SRL, prin lichidator AMT SERVICII INSOLVENŢA SPRL şi intervenienta BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A..

Respinge cererea de intervenţie în interes propriu formulată de intervenienta BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A..

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 23 Februarie 2011

PREŞEDINTE GREFIER

BĂDULESCU AURELIAN-GABRIEL SĂRĂCIN ANGELA

A.B/AS

5 ex.. 14 Martie 2011