SENTINŢA CIVILĂ Nr. 247 Fondul funciar


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CALAFAT JUDEŢUL DOLJ

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 247/2011

Şedinţa publică de la 24 Februarie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE Dorina Stoenescu

Grefier Marinela Zglimbea

*

Pe rol soluţionarea acţiunii civile formulată de reclamantul ŞM, împotriva pârâtelor Comisia Locală Calafat şi Comisia Judeţeană Dolj de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns reclamantul lipsă fiind pârâtele.

Procedura completă.

S-a făcut referatul oral al cauzei de grefierul de şedinţă, după care instanţa, apreciind cauza în stare de judecată a acordat cuvântul în fond.

Reclamantul a solicitat admiterea acţiunii.

JUDECATA

Reclamantul ŞM a chemat în judecată pârâtele Comisia Locală Calafat şi Comisia Judeţeană Dolj de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor solicitând ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se constate nulitatea absolută a titlului de proprietate 4842/18.03.2004 ca fiind ilegal şi netemeinic deoarece nu are la bază actele prealabile de reconstituire a dreptului de proprietate.

În fapt, s-a susţinut că Comisia locală de aplicare a Legii 18/1991 nu a pus în aplicare Hotărârea Comisiei Judeţene nr. 271/9.09.1991 prin care s-a validat reclamantului suprafaţa de 2,05 ha extravilan şi 0,11 ha teren intravilan pe vehicul amplasament, în locul suprafeţei de 0,11 ha intravilan în Calafat, a considerat că suprafaţa este cea pe care s-a construit casa din G. Această suprafaţă nu a făcut obiectul reconstituirii dreptului de proprietate, fiind cumpărată de reclamant prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2390/18.10.1991.

Pentru corectarea acestei erori, reclamantul susţine că a formulat acţiune în anulare, iar Tribunalul Dolj, prin decizia 604/19.02.1997 a admis cererea, dispunând casarea sentinţei şi pe fond, a desfiinţat hotărârea 616/1.04.1996 a Comisiei Judeţene Dolj. S-a dispus constituirea dreptului de proprietate şi pentru suprafaţa de 1188 mp teren intravilan aferent construcţiei din G. Prin hotărârea 346/14.04.1997 Comisia Judeţeană a dispus punerea în a deciziei Tribunalului, însă comisia locală nu a pus în aplicare această hotărâre în termenul prevăzut de art. 64 alin.2 din Legea 18/1991.

După 7 ani, adică în 2004, s-a emis titlul de proprietate 4842 care a fost întocmit eronat. Suprafaţa de 1100 mp teren intravilan cu care reclamantul a fost validat conform adeverinţei 150/28.01.1992 este fragmentată pe 3 parcele şi nu i s-a atribuit compact, conform Hotărârii comisie Judeţene nr. 271/9.09.1991.

Înainte de emiterea titlului, Comisia locală era obligată să încheie un proces verbal de punere în posesie şi schiţa cu amplasamentul acestui teren, înscrisuri care trebuiau însuşite de reclamant pe bază de semnătură.

Aceste prevederi legale nu au fost respectate, fiind încălcate dispoziţiile imperative ale HG 1172/2001, art. 5, 7, 21, 33, 34 şi urm.

S-a depus la dosar copia titlului de proprietate, adresa 2758/2010 a instituţiei Prefectului,, adresa 52809/2.12.2009 A Primăriei Municipiului Calafat, copie de pe cererea pentru reconstituirea dreptului de proprietate formulată de reclamant, adeverinţa 150/28.01.1992, Hotărârea 6616/1.045.1996 a Comisiei Judeţene Dolj de aplicare a Legii 18/1991, contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2930/1991, decizia civilă 604/1997 a Tribunalului Dolj, Hotărârea 346/14.04.1997 a Comisiei Judeţene Dolj de aplicare a Legii 18/1991, sentinţa civilă 584/2002 a Judecătoriei Calafat, sentinţa civilă 374/23.04.2004 a Judecătoriei Calafat, sentinţa civilă 208/18.02.2010 a Judecătoriei Calafat, decizia civilă 877/14.05.2010 a Tribunalului Dolj, decizia civilă 1667/6.10.2010 a Tribunalului Dolj, decizia civilă 1951/10.11.2010 a Tribunalului Dolj.

La 22.02.2011, Comisia locală Calafat de aplicare a Legii 18/1991 a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea acţiunii formulată de reclamant întrucât în cauză există autoritate de lucru judecat.

Se motivează că reclamantul a solicitat constatarea nulităţii absolute a titlului de proprietate 4842/2004, cauză care a fost soluţionată definitiv şi irevocabil prin s.civ. 208/2010 a Judecătoriei Calafat.

În drept s-au invocat prev. art. 1201 cod civ.

S-a mai susţinut că reconstituirea dreptului de proprietate s-a făcut conform hotărârilor judecătoreşti existente.

Din actele dosarului instanţa a reţinut că reclamantul ŞM a chemat în judecată Comisia Locală Calafat şi Comisia Judeţeană Dolj pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor , solicitând ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se constate nulitatea absolută a titlului de proprietate 4842/10.03.2004 având ca titular pe reclamant.

Această acţiune a format obiectul dosarului civil 253/201/2010 al Judecătoriei Calafat.

Ca temei legal în acea cauză au fost invocate prevederile art. 11 şi 64 din Lg. 18/1991.

S-a susţinut atunci că titlul de proprietate este greşit întrucât nu corespunde cu cererea de reconstituire a dreptului de proprietate ca moştenitor, că suprafaţa de 1188 mp teren intravilan nu are legătură cu cererea de reconstituire a dreptului de proprietate, ea fiind dobândită de reclamant în baza unui contract de vânzare-cumpărare, că reclamantul a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 2,126 ha teren din care 2 ha extravilan iar 0,16 ha intravilan, iar prin adeverinţa 150/28.01.1992 s-a reconstituit drept de proprietate pentru suprafaţa totală de 2,16 ha din care 2,05 ha extravilan şi 0,11 ha intravilan, cu o eroare de 0,5 ha în minus la intravilan.

În urma administrării probelor, instanţa prin sentinţa civilă 208/18.02.2010, a respins acţiunea civilă formulată de reclamant, sentinţa devenind definitivă şi irevocabilă ca urmare a respingerii recursului prin decizia civilă 1951/10.11.2010 a Tribunalului Dolj.

S-a apreciat atunci că TDP 4842/10.03.2004 am fost emis în mod corect, pe numele reclamantului, ca titular al dreptului şi nu în calitate de moştenitor al socrului său, că pentru emiterea titlului de proprietate sau avut în vedere sentinţele judecătoreşti pronunţate până la acea dată şi anume, decizia civilă 604/19.02.1994 a Tribunalului Dolj, prin care s-a desfiinţat hotărârea 616/1.04.1996 a Comisiei Judeţene Dolj de aplicare a Legii 18/1991 şi s-a dispus constituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 1188 mp teren intravilan aferent construcţiilor din G.

Ulterior pronunţării acestei decizii, Comisia Judeţeană Dolj, prin hotărârea 346/14.04.1997 a dispus punerea în executare a deciziei Tribunalului.

Prin cererea de reconstituire a dreptului de proprietate, reclamantul a solicitat 2,16 ha teren din care 2 ha extravilan şi 0,16 ha intravilan.

Cu privire la suprafaţa de 1600 mp intravilan, reclamantul s-a judecat în dosarul 2362/202/2008 al Judecătoriei Calafat în care s-a pronunţat s.civ. 2399/13.11.2008 prin care s-a respins plângerea formulată de ŞM împotriva Hotărârii Comisiei Judeţene nr. 2878/12.10.2006. Instanţa a respins plângerea cu motivarea că din raportul de expertiză întocmit în acea cauză rezultă că suprafaţa de 1600 mp teren solicitată de ŞM face parte din parcuri şi zone verzi, aparţinând domeniului public al municipiului Calafat, astfel încât reclamantului nu i se poate atribui acest teren intravilan pe vechiul amplasament.

Sentinţa Judecătoriei Calafat este irevocabilă conform deciziei civile 411/24.02..2009 a Tribunalului Dolj, prin care s-a respins recursul.

Adeverinţa 150/28.01.1992 despre care reclamantul susţine că a fost eliberată de Comisia Locală Calafat conform procesului verbal premergător emiterii titlului de proprietate, a stata la baza emiterii titlului de proprietate nr. 3564-19528/10.08.1998 care a fost anulat prin s.civ. 584/2.04.2002 a Judecătoriei Calafat, definitivă prin neapelare. Prin această sentinţă s-a dispus emiterea unui titlul de proprietate corespunzător „astfel încât să fie inclusă şi suprafaţa de 1188 mp teren intravilan aferent construcţiilor, teren situat în satul G, atribuit reclamantului prin decizia nr. 604/1997 a Tribunalului Dolj, totalizând 2,5 ha teren extravilan şi 2288 mp teren intravilan”.

Această sentinţă precum şi decizia civilă 604/19.02.1997 a Tribunalului Dolj au stat la baza emiterii titlului de proprietate 4842, titlul emis cu respectarea legii şi în baza hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile.

Întrucât prin întâmpinarea depusă la dosar pârâta Comisia locală Calafat de aplicare a Legii 18/1991 a invocat existenţa autorităţii de lucru judecat, se impune a se sublinia distincţia între excepţia autorităţii de lucru judecat şi prezumţia autorităţii de lucru judecat.

Potrivit art. 1201 cod civ., este lucru judecat atunci când a doua cerere de chemare în judecată are acelaşi obiect, este întemeiată pe aceeaşi cauză şi este între aceleaşi părţi, făcută de ele, în aceeaşi calitate.

În cauza de faţă, a doua cerere formulată de reclamant are acelaşi obiect, adică constatarea nulităţii absolute a titlului de proprietate 4842/2004, este între aceleaşi părţi, întemeindu-se însă pe alte prevederi legale şi anume, pe prevederile art. 5, 7, 21, 33, 34 şi urm. din HG 1172/2001.

Principiul puterii lucrului judecat împiedică nu numai judecarea din nou a unui proces terminat, având acelaşi obiect, aceeaşi cauză şi fiind purtat între aceleaşi părţi, ci şi contrazicerea între 2 hotărâri judecătoreşti, adică infirmarea constatărilor făcute într-o hotărâre judecătorească irevocabilă printr-o altă hotărâre judecătorească posterioară, dată în alt proces.

Pe când condiţiile de aplicare a excepţiei autorităţii de lucru judecat presupune o identitate de acţiuni ce opreşte repetarea judecăţii, prezumţia de lucru judecat impune consecvenţa în judecată, şi anume, ceea ce s-a constatat şi statuat printr-o hotărâre nu trebuie să fie contrazis printr-o alta.

În cauza de faţă, operează, nu excepţia de autoritate de lucru judecat, ci prezumţia de lucru judecat. Sentinţa civilă 208/18.02.2010 a Judecătoriei Calafat a statuat că titlul de proprietate a fost emis cu respectarea legii şi în baza unor sentinţe judecătoreşti definitive şi irevocabile şi nu există cauze de nulitate a acestuia, concluzii care nu pot fi contrazise printr-o altă hotărâre, ,aşa cum se urmăreşte prin prezenta acţiune.

Ca atare, faptul că titlul de proprietate a cărui nulitate se solicită a se constata a fost emis în baza hotărârilor judecătoreşti intrate în puterea lucrului judecat, nu conturează existenţa autorităţii de lucru judecat în sensul art. 166 c.pr.civ.

Faţă de considerentele expuse mai sus, instanţa urmează să respingă acţiunea.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge acţiunea civilă formulată de reclamantul ŞM împotriva pârâtelor Comisia Locală Calafat şi Comisia Judeţeană Dolj de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

Sentinţă cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 24 Februarie 2011.

PREŞEDINTE, Grefier,

Dorina Stoenescu Marinela Zglimbea

D.S./VP/5 ex.

01 Martie 2011