SENTINŢA CIVILĂ Nr. 273 Paternitate. Stabilire. Tăgadă


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CALAFAT JUDEŢUL DOLJ

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 273/2011

Şedinţa publică de la 28 Februarie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE Mioara Popescu

Grefier Mihai Adrian Popa

Ministerul Public reprezentat de prim procuror Vasilica Chilom

de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Calafat

*

Pe rol judecarea cauzei Minori şi familie privind pe reclamanta CI şi pe pârâtul SM, având ca obiect stabilire paternitate.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns avocat G. B pentru reclamantă şi pârâtul.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul al cauzei de grefierul de şedinţă, s-a luat interogatoriu pârâtului după care instanţa, apreciind cauza în stare de judecată a acordat cuvântul în fond.

Avocat G. B, pentru reclamantă, a solicitat admiterea acţiunii, să se constate că pârâtul este tatăl minorului, să se încuviinţeze să poarte numele tatălui, obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de creştere şi educare ale minorului.

Pârâtul a solicitat admiterea acţiunii.

Reprezentantul Parchetului Calafat a solicitat admiterea acţiunii.

JUDECATA

Reclamanta CI a chemat în judecată, în numele şi ca reprezentantă legală a minorului SMA pe pârâtul Sîrbu Marius solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se stabilească că pârâtul este tatăl minorului SMA născut la 21.11.2009, să se încuviinţeze ca minorul să poarte numele pârâtului , acela de S, obligarea acestuia la plata cheltuielilor pentru creşterea, educarea şi pregătirea profesională a minorului.

În fapt, a motivat că întreţine relaţii de concubinaj cu pârâtul din toamna anului 2007 şi din aceste relaţii la data de 21.11.2009 s-a născut minorul SMA, întocmindu-se certificatul de naştere nr. 4838/10.11.2010 eliberat de SPCEP Craiova iar la rubrica „Tatăl” a fost menţionat numitul SV (fostul soţ) beneficiind de prezumţia de paternitate, dat fiind că la acea dată nu erau divorţaţi.

A menţionat că la naşterea minorului pârâtul nu a putut să-l recunoască pentru că nu era despărţită de SV, ulterior pronunţându-se divorţul prin s.c.635/3.05.2010 a Judecătoriei Calafat.

De asemenea, a arătat că prin s.civ. 1710/6.12.2010 a Judecătoriei Calafat s-a admis acţiunea de tăgadă a paternităţii, constatându-se că numitul SV nu este tatăl copilului, şi s-a dispus radierea numelui şi prenumelui acestuia din actul de naştere a minorului la rubrica „Tatăl” minorul pierzând calitatea de copil din căsătorie, prin efectul acestei hotărâri judecătoreşti.

În drept a invocat prev. art. 56,59, 60 alin.2, 64 alin.2, art. 86 cod fam.

Anexat a depus la dosar certificat de naştere a minorului s.civ. 1710/6.12.2010 a Judecătoriei Calafat.

În cauză s-a luat interogatoriu pârâtului care a recunoscut că minorul este fiul său, fiind de acord ca acesta să poarte numele său – S.

Din probele dosarului instanţa a reţinut că reclamanta şi pârâtul au stabilit relaţii de concubinaj în toamna anului 2007 şi din aceste relaţii s-a născut minorul SMA la data de 21.11.2009.

Cum la acea dată mama reclamantă era căsătorită cu SV, minorul a fost înregistrat sub numele S beneficiind de prezumţia legală de paternitate prevăzută de art. 53 cod fam.

Ulterior, prin sentinţa civilă nr. 635/3.05.2010 a Judecătoriei Calafat s-a desfăcut căsătoria şi s-a pronunţat divorţul iar reclamanta CI a formulat acţiune în tăgada paternităţii împotriva pârâtului SV. Prin sentinţa civilă 1710/6.12.2010 pronunţată de Judecătoria Calafat în dosarul nr. 3098/201/2010 s-a constatat că SV nu este tatăl minorului SMA, dispunându-se radierea numelui şi prenumelui pârâtului SV din certificatul de naştere al minorului.

Prin efectul acestei hotărâri judecătoreşti, copilul a pierdut calitatea de copil din căsătorie iar mama reclamantă a formulat acţiune pentru stabilirea paternităţii în termen legal.

În raport de aceste considerente şi de recunoaşterea pârâtului instanţa va admite acţiunea, în temeiul art. 60 cod fam., urmând să constate că pârâtul SM este tatăl minorului MA.

Potrivit dispoziţiilor art. 64 cod fam, copilul din afara căsătoriei dobândeşte numele de familie al aceluia dintre părinţi faţă de care filiaţia a fost mai întâi stabilită, iar în cazul în care filiaţia a fost stabilită ulterior şi faţă de celălalt părinte, instanţa judecătorească va putea da încuviinţare copilului să poarte numele acestuia din urmă.

În speţă, fiind îndeplinite aceste condiţii, instanţa va da încuviinţare copilului să poarte numele tatălui – Sîrbu.

În raport de disp. art. 64 cod fam, rap. la art. 42-44 cod fam, se va stabili contribuţia tatălui la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire profesională ale minorului prin obligarea pârâtului la plata sumei de 100 lei lunar pentru minor, datorată de la pronunţarea hotărârii până la majorat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea civilă formulată de reclamanta CI j împotriva pârâtului SM cu acelaşi domiciliu.

Constată că pârâtul SM este tatăl minorului SMA născut la 21 noiembrie 2009.

Încuviinţează ca minorul SMA să poarte numele tatălui – S.

Dispune ca S.P.C.E.P. Craiova să facă cuvenitele menţiuni în certificatul de naştere al minorului la rubrica „Nume de familie” şi la rubrica „Tatăl” şi în registrele de stare civilă.

Obligă pârâtul la 100 lei lunar de întreţinere pentru minor începând cu data pronunţării hotărârii până la majorat.

Sentinţă cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 28 Februarie 2011.

PREŞEDINTE, Grefier,

Mioara Popescu Mihai Adrian Popa

M.P./VP/ 5 ex.

03 Martie 2011