Sentinţa civilă Nr. 316 Uzucapiune (Prescripţia achizitivă)


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CALAFAT

Sentinţa civilă Nr. 316/04.03.2011

Şedinţa publică de la 04 Martie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE Cosmin Nicuşor Marin

Grefier Corniţă Vili Valentina

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamanţii NI şi ND, şi pe pârâta Comuna Maglavit prin Primar, având ca obiect uzucapiune.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns av. CF pentru reclamantul NI, lipsă fiind părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care instanţa a pus în discuţia părţilor din oficiu excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Comuna Maglavit prin Primar şi a acordat cuvântul pe această excepţie.

Av. CF pentru reclamantul NI a solicitat respingerea excepţiei ca neîntemeiată.

INSTANŢA

Prin cererea înregistrată sub nr. 160/201/2011 la Judecătoria Calafat, reclamantul NI a solicitat în contradictoriu cu pârâta Comuna Maglavit prin Primar, să se constate existenţa în patrimoniul acestuia a dreptului de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 388 mp situat în intravilanul Comunei Maglavit, cu următoarele vecinătăţi: N – Strada Ştefan cel Mare, E – Dudea Teofil Florin, S – Stănuică Constantin şi la V – Cioană Lizeta.

În fapt a motivat că în data de 25.05.2005, a cumpărat de la numiţii SS si SI imobilul situat în Comuna Maglavit, judetul Dolj imobil compus din suprafaţa de 900 mp, conform contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr 1436/25.05.200 de BNP Stoenescu Florea.

Numiţii SS si SI sunt moştenitorii autorilor SF şi SI, conform certificatului de moştenitor nr. 78/2000.

Din documentaţia cadastrală întocmită cu ocazia încheierii contractului de vânzare – cumpărare a rezultat faptul că numiţii SS si SI aveau in posesie o suprafaţa de 1220 mp (aspect ce se regăseşte şi in cuprinsul actului translativ de proprietate).

Ulterior, au edificat pe terenul respectiv un imobil cu destinaţia locuinţă, iar cu ocazia efectuării unor noi măsurători, în sistem stereografic 1970, conform prevederilor Legii 7/1996 (cu aparatura de specialitate), acestea au evidenţiat faptul că, în realitate, autorii săi mai aveau în posesie o suprafaţa mai mare, respectiv 1288 mp.

În acest sens menţionează că este de notorietate faptul că suprafeţele menţionate în actele vechi de proprietate, registrele agricole sau titlurile de proprietate emise in baza Legilor Fondului Funciar nu corespund cu realitatea fizică din teren, putând exista diferenţă, in plus sau in minus, fiind pur si simplu determinări inexacte ale suprafeţelor in lipsa unor instrumente de măsurare performante si adecvate, suprafeţele respective fiind aproximative din punct de vedere al calculului matematic sau al realităţii fizice.

În speţă la încheierea contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 1436/25.05.2000, acordul de voinţă al părţilor s-a format in jurul obiectului material al dreptului transmis asupra întregii suprafeţe de teren, astfel că nu poate fi ignorată raţiunea si finalitatea dreptului de proprietate, ca instituţie juridică ce are ca premisă apropriaţiunea juridică a unui bun, în limitele sale fizice.

Astfel, în cauză sunt incidente dispoziţiile art. 1890 privind uzucapiunea de 30 de ani, coroborate cu dispoziţiile art. 1859 si 1860 Cod civil referitoare la joncţiunea posesiilor.

În primul rând, a menţionat că de la cumpărarea acestui imobil exercită o posesie utilă, publică, neîntreruptă si sub nume de proprietar asupra întregii suprafeţe de teren ce reprezintă practic gradina casei proprietatea sa.

De asemenea, a arătat că autorii săi au exercitat o posesie utilă, publică, neîntreruptă si sub nume de proprietar asupra întregii suprafeţe, la fel si autorii acestora.

În drept şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art. 1859,1860, 1890.C.civ. şi art.111C.p.c.

A depus la dosarul cauzei adeverinţa nr. 524/15.02.2011 a Primăriei Com. Maglavit, jud. Dolj, copie act de identitate reclamant, copie contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 1436/25.05.2000.

La termenul din 18.02.2011 reclamantul NI a formulat precizare la acţiunea introductivă în sensul că a solicitat introducerea în cauză în calitate de reclamant a soţiei sale ND având în vedere că la data cumpărării imobilului era căsătorit cu aceasta şi este căsătorit şi în petent.

Analizând actele şi lucrările dosarului în legătură cu excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Comuna Maglavit prin Primar invocată de instanţă din oficiu, instanţa a reţinut următoarele:

Reclamantul NI fiind căsătorit cu reclamanta ND în data de 25.05.2005, a cumpărat de la numiţii SS si SI imobilul situat în Comuna Maglavit, judetul Dolj imobil compus din suprafaţa de 900 mp, conform contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr 1436/25.05.2000.

Din documentaţia cadastrală întocmită cu ocazia încheierii contractului de vânzare – cumpărare a rezultat faptul că numiţii SS si SI aveau în posesie o suprafaţa de 1220 mp (aspect ce se regăseşte şi in cuprinsul actului translativ de proprietate).

Ulterior, reclamanţii au edificat pe terenul respectiv un imobil cu destinaţia locuinţă, iar cu ocazia efectuării unor noi măsurători, în sistem stereografic 1970, conform prevederilor Legii 7/1996 (cu aparatura de specialitate), acestea au evidenţiat faptul că, în realitate, SS si SI aveau în posesie o suprafaţa mai mare, respectiv 1288 mp.

Reclamantul menţionează în acţiunea principală cu privire la calitatea procesuală pasivă a Comunei Maglavit, următoarele aspecte: Din moment ce nu există terţe persoane care ar putea afirma vreun drept real asupra acestui imobil (nu există solicitare de concesiune, nu există contract de concesiune si nici nu figurează in evidentele Comisiei de aplicare a Legii 10/2001 vreo cerere privind restituirea lui in natură sau in echivalent ), pe baza unei prezumţii simple, conform art. 1203Cod civil terenul fiind asimilat categoriei de res nullius care, potrivit art. 477 Cod civil, sunt ale domeniului public.

Doctrina a stabilit în mod constat că prin acest text legiuitorul a intenţionat să spună că aparţin statului, mai exact domeniului său privat. Soluţia decurge si din prevederile art. 25 din Legea 213/1998 care dispun ca ”…. Prin sintagma domeniu public din art 477 Cod civil, se înţelege domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ teritoriale după caz”.

Pe de altă parte, în legătură cu terenurile din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ teritoriale, în art. 6 teza finală din Legea 18/1991, se precizează că ele sunt supuse dispoziţiilor de drept comun, norma cu privire la terenurile aparţinând domeniului privat al unităţilor administrativ teritoriale fiind preluată ca atare si in dispoziţiile art 123, alin 2 din Legea nr 215/2001.

Astfel, pe baza prezumţiei anterior enunţate, rezultă ca terenul in suprafaţa de 388 mp apartine domeniului privat al unitătii administrativ teritoriale comuna Maglavit.

În contradicţie cu opinia reclamantului enunţată mai sus este practica Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, care în decizia nr. 2550/31.03.2005 statuează „ Uzucapiunea este un mod general de dobândire a dreptului de proprietate, dar constituie şi o sancţiune indirectă îndreptată împotriva fostului proprietar al imobilului care, dând dovadă de neglijenţă, l-a lăsat timp îndelungat în posesia altei persoane, permiţându-i, prin pasivitatea sa, să se comporte public ca proprietar. Prin urmare, calitatea procesuală pasivă în cererea de constatare a dreptului de proprietate prin uzucapiune o poate avea doar fostul proprietar al imobilului.”

În speţa de faţă reclamanţii trebuiau să cheme în judecată în calitate de pârâţi pe SS si SI, cei de la care au cumpărat imobilul şi care sunt foştii ai imobilului.

Prin urmare, având în vedere cele expuse mai sus , instanţa va admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Comuna Maglavit prin Primar şi, în consecinţă, va respinge acţiunea precizată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge acţiunea acţiunea precizată formulată de reclamanţii NI şi ND, împotriva pârâtei Comuna Maglavit prin Primar.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 04 Martie 2011.

PREŞEDINTE GREFIER

COSMIN NICUŞOR MARIN CORNIŢĂ VILI VALENTINA

RED /CNM/CVV/5 ex./ 22 Martie 2011