SENTINŢA CIVILĂ Nr. 354 Fondul funciar


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CALAFAT JUDEŢUL DOLJ

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 354/2011

Şedinţa publică de la 10 Martie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE Dorina Stoenescu

Grefier Marinela Zglimbea

*

Pe rol , soluţionarea acţiunii formulată de reclamanta PS, împotriva pârâtelor Agenţia Domeniilor Statului , Agenţia Domeniilor Statului,Oficiul pentru şi Publicitate Imobiliară Dolj, Comisia locală Cetate şi Comisia Judeţeană Dolj de aplicare a legilor fondului funciar.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică nu au răspuns părţile, reclamanta fiind reprezentată de avocat CR.

Procedura completă.

S-a făcut referatul oral al cauzei de grefierul de şedinţă după care, apreciindu-se cauza în stare de judecată, s-a acordat cuvântul în fond.

Avocat CR, pentru reclamantă, a solicitat să se admisă acţiunea aşa cum a fost formulată, să fie obligată Comisia Judeţeană să solicite identificarea terenului, delimitarea lui şi să pună în posesie pe reclamantă cu terenul, Comisia locală să realizeze punerea în posesie sub sancţiunea daunelor cominatorii precizând că atât ADS cât şi OCOI au calitate procesuală pasivă.

JUDECATA

Prin cererea adresată instanţei, reclamanta PS a chemat în judecată pârâtele ADS Bucureşti, ADS Dolj, OCVPI Dolj, Comisia Judeţeană Dolj şi Comisia Locală Cetate pentru aplicarea legilor fondului funciar, solicitând ca prin sentinţa ce se va pronunţa să fie obligate Agenţia Domeniului Statului Bucureşti, Agenţia Domeniului Statului Dolj şi OCPI Dolj să identifice şi să delimiteze terenul în suprafaţă de 48 ha pe raza localităţii Calafat deţinut de ADS şi obligarea lor la daune cominatorii în cuantum de 100 de lei pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea acestei obligaţii; obligarea ADS Bucureşti, ADS Dolj şi Comisie locale Cetate pentru aplicarea legilor fondului funciar la încheierea şi semnarea protocolului de predare – primire a suprafeţei de 48 ha teren situată în extravilanul localităţii Calafat, astfel cum a fost identificată această suprafaţă în documentaţia topografică şi cadastrală încheiată cu OCPI Dolj, şi obligarea la daune cominatorii în sumă de 100 lei pentru fiecare zi de întârziere a acestei obligaţii; obligarea Comisei locale Cetate şi Comisiei Judeţene Dolj pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor la punerea în posesie a reclamantei cu suprafaţa de 48 ha teren în extravilanul localităţii Calafat care a fost pusă la dispoziţia domeniului privat al comunei Cetate potrivit Hotărârii 607/19.08.2010 a Comisiei Judeţene Dolj, aşa cum va fi identificat terenul prin documentaţie topografică şi cadastrală încheiată de fosta deţinătoare cu OCPI Dolj; obligarea Comisiei Judeţene Dolj pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor la emiterea titlului de proprietate pentru suprafaţa de 48 ha teren în favoarea reclamantei, şi obligarea la plata daunelor cominatorii de 100 lei pentru fiecare zi de întârziere.

În motivarea acţiunii s-a susţinut că reclamanta PS are calitate de persoană îndreptăţită la reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului agricol în suprafaţă de 48 ha situat la data preluării abuzive de către autorităţile regimului comunist pe raza administrativă a comunei Cetate, iar în prezent pe raza localităţii Calafat, ca succesoare a fostului proprietar PI.

Deşi dreptul reclamantei a fost recunoscut, nu s-a putut restitui terenul pe vechiul amplasament întrucât localitatea Cetate nu mai are teren care să fie atribuit proprietarilor.

În 2010 ADS a formulat propunerea de preluare de către Comisia Locală Cetate a suprafeţei de 48 ha extravilan situată actualmente pe raza teritorială administrativă a localităţii Calafat în vederea reconstituirii dreptului de proprietate în favoarea persoanelor îndreptăţite şi validate în Anexa 30 în conformitate cu HCJ 634/20.07.2009, urmând ca delimitarea terenului să poată fi realizată după ce ADS Dolj şi OCPI Dolj vor identifica terenul şi vor întocmi schiţele şi planşele parcelare.

Prin Hotărârea 607/19.08.2010, Comisia Judeţeană Dolj a admis propunerea ADS de preluare de către Comisia locală Cetate a suprafeţei de 48 ha teren extravilan.

Prin aceeaşi hotărâre s-a constatat trecerea suprafeţei de 48 ha situată în extravilanul localităţii Calafat în domeniul privat la comunei Cetate.

În drept, s-au invocat prevederile Legii 18/1991 şi Legii 1/2000.

La 22.12.2010, ADSD cu sediul în Bucureşti a formulat întâmpinare solicitând respingerea acţiunii formulată de reclamantă, ca neîntemeiată.

S-a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei în ceea ce priveşte capătul de cerere prin care se solicită obligarea ADS la predarea către pârâta Comisia Locală Cetate a suprafeţei de 48 ha teren.

Reclamanta nu poate solicita predarea unui teren cu destinaţie agricolă din patrimoniul ADS către Comisia locală de fond funciar.

Potrivit art. 3 alin.3 din Legea 268/2001, terenurile care urmează să fie retrocedate în conformitate cu prevederile Legii 18/1991 şi Legii 1/2000, se transmit la cererea comisiilor judeţene, către comisiile locale.

S-a mai invocat excepţia prematurităţii acţiunii în ceea ce priveşte obligarea ADS la predarea suprafeţei de 48 ha teren.

Potrivit art. 9 din HG 626/2001, terenurile cu destinaţie agricolă ce se solicită a fi retrocedate se transmit de către ASDS comisiilor locale pe bază de protocol la cererea comisiilor judeţene, conform modelului aprobat de Consiliului de Administraţie al ADS, iar anterior încheierii protocolului se parcurg anumite etape şi anume, prezentarea către ADS a cererii comisiei judeţene, împreună cu actele ce stau la baza acesteia, precum şi a documentaţiei de predare a terenurilor cu destinaţie agricolă, şi verificarea de către direcţiile de specialitate din cadrul ADS a legalităţii documentaţiei prezentate.

În consecinţă, ADS predă terenul numai după primirea cererii de la comisia judeţeană, însoţită de documentaţia doveditoare aferentă şi după verificarea în privinţa legalităţii a acestei documentaţii.

Pe fond, s-a mai susţinut că ADS nu are atribuţii în raport de stabilirea modalităţii de reconstituire a dreptului de proprietate la punerea în posesie şi eliberarea titlurilor de proprietate, acestea fiind atribute exclusive are comisiei locale şi comisiei judeţene.

S-a depus la dosar Normele privind încheierea protocoalelor de predare-preluare a terenurilor cu destinaţie agricolă între ADS şi comisiile locale.

La 12.01.2011, OCPI Dolj a formulat întâmpinare, în care a susţinut că OCPI Dolj nu are calitate procesuală pasivă.

Reclamanta a depus la dosar fişa gospodăriei de stat a lui IIP, acte de filiaţie, testamentul autentificat la nr. 2760/2006, Hotărârea nr. 607/19.08.2010 a Comisiei Judeţene Dolj de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, dosarul de reconstituire a dreptului de proprietate privind pe PS şi adresa 3435/8.03.2011 a Comisiei Locale Cetate pentru aplicarea legilor fondului funciar.

Prin cererea înregistrată la nr. 70/2005 la Comisia locală Cetate de aplicare a Legii 247/2005, PS, prin mandatarul său, a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafeţei de 50 ha teren din care 3,50 ha păduri , ca moştenitoare a defunctului PI.

Comisia locală Cetate, prin hotărârea nr. 71/16.01.2006, aflată la fila 89 din dosar, a aprobat cererea numitei PS de retrocedare a 3,5 ha pădure şi înscrierea în Anexa 23 penru acordarea despăgubirilor echivalente a 44,5 ha extravilan.

Prin hotărârea nr. 2002/14.07.2006, s-a respins contestaţia formulată de PS care solicita acordarea de teren, cu motivarea că a fost validată în Anexa 23, că pe raza localităţii Cetate nu există pădure şi nu poate fi respectat vechiul amplasament.

Ulterior, prin hotărârea nr. 634/20.07.2009, Comisia Judeţeană Dolj pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, admite solicitarea formulată de Comisia Locală Cetate privind invalidarea doamnei PS, PI, cu suprafaţa de 48 ha în anexa n r. 23-42, poziţia 11 la Legea nr. 247/2005 şi admite solicitarea formulată de Comisia Locală Cetate privind validarea doamnei PS cu suprafaţa de 48 ha în anexa nr. 30 poziţia 1 (fila 97 din dosar).

Prin adresa nr. 4300/8.04.2010, Primăria Comunei Cetate aduce la cunoştinţa ADS Dolj că nu mai dispune de teren pentru a pune în posesie conform legilor fondului funciar pe mai mulţi de teren, printre care şi pe reclamanta PS. Totodată, face cunoscut acelaşi lucru şi Comisiei Judeţene Dolj conform adresei 5141/31.05.2010.

Cu adresa nr. 6445/9.08.2010, Primăria Comunei Cetate încunoştinţa pe reclamantă că ADS Dolj îi oferă teren agricol pe teritoriul Municipiului Calafat.

Prin Hotărârea Comisiei Judeţene Dolj nr. 607/19.08.2010 s-a admis propunerea ADS şi s-a constatat trecerea suprafeţei de 48 ha teren aflate în administrarea ADS Dolj pe teritoriul administrativ Calafat în domeniul privat al localităţii Cetate şi punerea sa la dispoziţie Comisiei locale de fond funciar. Prin aceeaşi hotărâre s-a stabilit că vor fi demarate procedurile de verificare şi delimitare a terenului.

Cu toate acestea, până în prezent reclamanta nu a fost pusă în posesia terenului şi nici nu i s-a eliberat titlul de proprietate.

Potrivit Legii 268/2001 şi HG 626/2001, ADS nu are atribuţii în raport de stabilirea modalităţii de reconstituire a dreptului de proprietate, acesta fiind un atribut exclusiv al Comisiei locale şi Comisiei judeţene de aplicare a legilor fondului funciar, iar reconstituirea dreptului de proprietate persoanelor îndreptăţite, nu implică şi predarea terenului, prin Protocol de către ADS către Comisia locală de aplicare a legilor fondului funciar.

Potrivit art. 9 din HG 626/2001, terenurilor cu destinaţie agricolă a căror retrocedare se solicită în conformitate cu prevederile legilor fondului funciar, se transmit de către ATS comisiilor locale pe bază de protocol, la cererea comisiilor judeţene, conform modelului cadru aprobat de Consiliul de Administraţie al ADS.

Anterior încheierii Protocolului, vor fi parcurse următoarele etape: prezentarea către ADS a cererii Comisiei judeţene de aplicare a legii fondului funciar, împreună cu actele ce stau şa baza acesteia, precum şi a documentaţiei de predare a terenurilor cu destinaţie agricolă stabilită de Consiliul de Administraţie al ADS; verificarea de către direcţiile de specialitate din cadrul ADS a legalităţii documentaţiei prezentate.

Aşa fiind, instanţa urmează să respingă acţiunea formulată împotriva pârâtelor ADS Bucureşti şi ADS Dolj, reţinând că nu s-au îndeplinit cerinţele legii pentru ca ADS să încheie protocolul de predare-primire.

Cât priveşte OCPI Dolj, acesta nu are atribuţiuni în punerea în posesie a proprietarilor şi eliberarea titlurilor de proprietate, astfel încât instanţa va respinge acţiunea şi faţă de acest pârât.

Având în vedere prevederile Legii 268/2001 şi ale HG 626/2001 instanţa urmează să admită acţiunea formulată împotriva Comisiei Judeţene Dolj de aplicare a legilor fondului funciar şi să oblige Comisia Judeţeană să înainteze documentaţia necesară către ADS pentru ca aceasta din urmă să poată predat terenul Comisiei Locale Cetate.

Totodată va fi obligată Comisia judeţeană să emită reclamantei titlul de proprietate în conformitate cu HCJ 634/20.07.2009.

Întrucât la nivelul comunei Cetate nu există teren pentru ca reclamanta să fie pusă în posesie, instanţa nu poate reţine că primarul localităţii a refuzat nejustificat să o pună în posesie pe reclamantă, aşa încât, având în vedere prev. art. 64 din Lg. 18/1991, nu poate fi obligată Comisia sau Primarul la plata daunelor cominatorii.

Comisia Locală Cetate va fi obligată să pună în posesie pe reclamantă cu suprafaţa de 48 ha teren în momentul în care acest teren îi va fi transmis prin Procol.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge acţiunea formulată de reclamanta PS, împotriva pârâtelor Agenţia Domeniilor Statului , Agenţia Domeniilor Statului cu sediul în Craiova, Oficiul pentru Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj.

Admite acţiunea formulată împotriva Comisiei Judeţene Dolj de aplicarea legilor fondului funciar şi obligă comisia judeţeană să înainteze documentaţia necesară predării terenului către Comisia Locală Cetate, de către A.D.S.

Obligă Comisia Judeţeană Dolj de aplicare a legilor fondului funciar să emită titlul de proprietate reclamantei, conform H.C.J. 634/20.07.2009.

Admite în parte acţiunea formulată împotriva Comisiei Locale Cetate de aplicare a legilor fondului funciar şi în consecinţă, obligă pe pârâtă să pună în posesie pe reclamantă cu suprafaţa de 48 ha teren conform H.C.J. 634/20.07.2009.

Sentinţă cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 10 Martie 2011.

PREŞEDINTE, Grefier,

Dorina Stoenescu Marinela Zglimbea

D.S./VP/8 ex.

14 Martie 2011