Sentinţa civilă Nr. 61 Situaţii la divorţ


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CALAFAT

CALAFAT

Sentinţa civilă Nr. 61/2011

Şedinţa publică de la 02 Februarie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE Aurelian Gabriel Bădulescu

Grefier Angela Sărăcin

Pe rol judecarea cauzei Minori şi familie privind pe reclamantul PCL, autoritate tutelară Primăria Calafat, autoritate tutelară Primăria M şi pe pârâta PCL, având ca obiect cu copii.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns reclamantul, PCL, asistat de av.R L., pârâta PCL asistată de av.G.B.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care instanţa apreciind cauza în stare de judecată a acordat cuvântul pe fond.

Av. R L. pentru reclamant a solicitat admiterea acţiunii desfacerea căsătoriei prin acord, încredinţarea minorului reclamantului, obligarea pârâtei la plata unei pensii de întreţinere, pârâta să-şi reia numele avut înainte de căsătorie, cu compensarea cheltuielilor de judecată.

Av. G.B pentru pârâtă a solicitat admiterea în parte a acţiunii, admiterea cererii reconvenţionale, desfacerea căsătoriei prin acord, încredinţarea minorului mamei, obligarea reclamantului la de întreţinere, pârâta să-şi reia numele avut înainte de căsătorie cu cheltuieli de judecată.

INSTANŢA

Prin cererea înregistrată sub nr. 3221/201/2010 la data de 30.11.2010 reclamantul PCL a chemat-o în judecată pe soţia sa PCL pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună desfacerea căsătoriei înregistrată sub nr.6 din 26.06.2005 la Primăria com.M, din vina exclusivă a pârâtei, să-i fie încredinţat spre creştere şi educare minorul PIA, născut la data de 28.04.2005, pârâta să fie obligată să contribuie la cheltuielile de creştere, învăţătură, educare şi pregătire profesională a minorului, pârâta să-şi reia numele avut anterior căsătoriei, anume Răducanu.

În fapt, reclamantul a motivat că s-a căsătorit cu pârâta la data de 26.06.2005, după ce o perioadă mai lungă întreţinuse relaţii de concubinaj cu aceasta. Din căsătorie s-a născut minorul PIA, care de la data despărţirii în fapt a rămas în îngrijirea sa şi a familiei sale.

Părţile s-au despărţit în fapt la sfârşitul lunii septembrie 2010, din cauza faptului că minorul are un de gradul 1 are nevoie de tratament şi supraveghere continue, iar pârâta avea un comportament violent faţă de acesta, refuza să se ocupe de minor şi să meargă cu el la spital în vederea internării. Din acest motiv, mama reclamantului este cea care s-a ocupat de minor de la naştere, ea a fost cea care s-a internat cu el periodic în spital , pentru tratament şi recuperare, aşa cum necesită boala acestuia.

Consideră reclamantul că , având în vedere că de la data despărţirii în fapt minorul a rămas în îngrijirea sa şi a familiei sale, este în interesul minorului să-i fie încredinţat spre creştere şi educare, deoarece are condiţii materiale mai bune, pentru creşterea şi educarea lui şi poate să-i asigure în continuare îngrijirea şi tratamentul medical de care are nevoie. Pârâta nu are condiţiile necesare creşterii şi îngrijirii minorului, deoarece locuieşte cu familia tatălui ei, care se compune din 6 persoane, în 2 camere.

A depus la dosarul cauzei certificatul de căsătorie, certificat de naştere minor

Prin încheierea din data de 15.12.2010 s-a dispus conexarea dosarului nr.2726/201/2010, având ca obiect cererea accesorie cererii de divorţ privind încredinţarea minorului. Instanţa a luat interogatoriu pârâtei care a arătat că este de acord cu desfacerea căsătoriei, judecata continuând în condiţiile art.613C.p.p. administrând probele prevăzute de lege pentru soluţionarea acestor cereri.

Reclamantul a depus la dosar certificat de naştere minor, bilete de ieşire din spital, certificat medico-legal, certificat de încadrare a minorului în grad de handicap, procura specială, procura specială, certificat de căsătorie, declaraţie medic primar

În acest dosar pârâta a formulat întâmpinare şi cerere reconvenţională prin care a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată , încredinţarea spre creştere şi educare a minorului, obligarea reclamantului la plata unei pensii de întreţinere şi obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecată.

În fapt a motivat că este căsătorită cu reclamantul şi au locuit împreună în apartamentul mamei sale din Calafat până la jumătatea lunii septembrie a anului 2010 când din cauza unor neînţelegeri intervenite între ea şi mama reclamantului aceasta a alungat părţile din domiciliul conjugal. Pentru a aplana conflictul părţile s-au mutat împreună într-o garsonieră care aparţine mamei reclamantului. În aceeaşi zi mama reclamantului a în garsonieră şi a început din nou să facă scandal. Pârâta recunoaşte că a jignit-o pe mama reclamantului, iar în acel moment reclamantul a scos cureaua de la pantaloni şi a început să le lovească pe pârâtă şi pe mama acestuia., lovindu-l din greşeală şi pe minor. Minorul a fost luat de un nepot al reclamantului pentru a nu mai plânge şi a nu mai asista la scandal.

Au locuit împreună cu reclamantul în garsonieră timp de o săptămână timp în care se rugau de mama reclamantului să le înapoieze copilul, acesta ameninţându-i să părăsească garsoniera că dacă nu îi va da foc.

După o săptămână părţile s-au mutat în casa părinţilor pârâtei de la M, după care reclamantul a plecat în străinătate.

Pârâta menţionează că a fost împreună cu copilul tot timpul şi doar o singură dată a plecat în străinătate împreună cu reclamantul pentru a câştiga bani pentru nevoile familiei. După izgonirea din domiciliul comun a contribuit permanent din punct de vedere material la creşterea minorului şi în nenumărate rânduri a dorit să-l viziteze, dar mama reclamantului nu i-a permis să-l vadă, contribuţia a constat atât în pachete cu hrană şi medicamente pe care le-a trimis, cât şi în lăsarea cardului pentru a ridica mama reclamantului drepturile băneşti, cuvenite pârâtei în calitate de însoţitor. În mod permanent s-a ocupat de minor cu dragoste şi tandreţe, iar în tot timpul de când au fost izgoniţi nu a demarat procedura de divorţ sau de încredinţare minor deoarece a dat curs insistenţelor reclamantului să nu facă acest lucru pentru a putea să se împace cu mama sa.

Consideră că îndeplineşte criteriile morale pentru ca minorul să-i fie încredinţat , are condiţii materiale pentru creşterea şi educarea copilului, vârsta minorului necesită prezenţa mamei, copilul este foarte ataşat de aceasta, a crescut lângă aceasta şi dat fiind boala de care suferă, este în interesul acestuia să fie încredinţat mamei.

A depus la dosarul cauzei adeverinţa de asistent personal al minorului.

În data de 05.11.2010 a formulat precizare la cererea reconvenţională prin care a solicitat stabilirea domiciliului minorului la mamă.

În cauză au fost efectuate anchete sociale de către autoritatea tutelară Primăria Calafat şi autoritate tutelară Primăria M, a fost luat interogatoriu de către reclamant pârâtei şi au fost audiaţi martorii BS, BM, CE, RE.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa a reţinut următoarele: Părţile sunt căsătorite din anul 2005 conform certificatului de căsătorie înregistrat sub nr.6 din 26.06.2005 la Primăria com.M. Din căsătorie a rezultat copilul minor PIA, născut la data de 28.04.2005.

În conformitate cu prevederile art.37 alin.2 lit.a C.fam. divorţul poate avea loc prin acordul soţilor, la cererea ambilor soţi şi în conformitate cu prevederile 38 alin.1 C.fam. „Divorţul prin acordul soţilor poate fi pronunţat de către instanţa judecătorească indiferent de durata căsătoriei şi indiferent dacă există sau nu copii minori rezultaţi din căsătorie.”

Instanţa constată că sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 37 alin.2 lit.a şi 38 C.fam. şi prin urmare va admite în parte acţiunea şi va declara desfăcută căsătoria prin acordul părţilor.

Instanţa va dispune ca pârâta să-şi reia numele avut înainte de căsătorie, acela de R.

Din căsătorie a rezultat minorul copilul minor PIA, născut la data de 28.04.2005 , care locuieşte în prezent cu reclamantul şi cu bunica sa paternă, deşi prin sentinţa civilă nr.1709/03.12.2010 pronunţată de Judecătoria Calafat în dosar nr.3232/201/2010 pe cale de ordonanţă preşedinţială s-a încredinţat spre creştere şi educare minorul în mod provizoriu mamei până la soluţionarea definitivă a acţiunii de divorţ, însă cu toate că a fost somat prin judecătoresc să permită executarea acestei sentinţe, executarea nu a fost posibilă deoarece reclamantul nu a fost găsit la domiciliu.

Având în vedere faptul că minorul are o vârstă fragedă care necesită prezenţa mamei şi faptul că minorul are un handicap de gradul 1 , iar mama sa îndeplineşte şi funcţia de asistent personal al minorului ,în baza art 42 C.fam, instanţa apreciază că este in interesul superior al minorului să fie încredinţat spre creştere şi educare mamei şi prin urmare va admite cererea reconvenţională a acesteia.

In temeiul art. 86 si 94 C.fam, reclamantul va fi obligat la plata unei pensii de întreţinere pentru minor, iar la stabilirea cuantumului acesteia se va avea in vedere vârsta minorului şi necesităţile materiale ocazionate de creşterea şi educarea sa precum şi de posibilităţile materiale ale pârâtului, urmând să se stabilească o de întreţinere, în cuantum de 125 lei lunar în favoarea minorului, începând cu data pronunţării hotărârii şi până la majoratul minorului.

Având în vedere că se va admite în parte acţiunea şi se va admite cererea reconvenţională instanţa va compensa cheltuielile de judecată

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite în parte acţiunea formulată de reclamantul PCL, în contradictoriu cu pârâta PCL, , la fam. R.

Admite cererea reconvenţională. formulată de pârâta PCL în contradictoriu cu reclamantul PCL

Declară desfăcută căsătoria înregistrată sub nr.6 din 26.07.2005 la Primăria com.M prin acordul soţilor.

Încredinţează spre creştere şi educare minorul PIA, născut la data de 28.04.2005, mamei.

Obligă reclamantul la 125 lei lunar pensie de întreţinere în favoarea minorului, începând cu data pronunţării hotărârii şi până la majoratul acestuia sau intervenirea unei alte cauze legale de modificare sau încetare a obligaţiei.

Dispune ca pârâta să-şi reia numele avut anterior căsătoriei, acela de R.

Compensează cheltuielile de judecată.

Irevocabilă cu privire la divorţ.

Cu apel în 30 de zile de la comunicare cu privire la cererile accesorii.

Pronunţată în şedinţa publică de la 02 Februarie 2011

PREŞEDINTE GREFIER

BĂDULESCU AURELIAN-GABRIEL SĂRĂCIN ANGELA

A.B. /A..S 4 ex. 17 Februarie 2011