Sentinţă civilă Plăţi


ROMÂNIA

JUDECATORIA BUFTEA, SECTIA CIVILA

JUDETUL ILFOV

SENTINTA CIVILA NR. 6171

Sedinta publica din data de 27.12.2010

Instanta constituita din :

PRESEDINTE – EPURAN MIRCEA

GREFIER –DUMITRACHE CARMEN

Pe rol fiind solutionarea cauzei comerciale având ca obiect cererea pretentii formulata de reclamanta SC IDC SA,cu sediul în ….în contradictoriu cu pârâta SC R SA, cu sediul în …., având ca obiect pretentii.

Dezbaterile de fond au avut loc în sedinta publica de la 13.12.2010 fiind consemnate în încheierea de sedinta de la acea data,parte integranta din prezenta sentinta când instanta,având nevoie de timp pentru a delibera,a amânat pronuntarea la 20.12.2010,apoi la 27.12.2010 când în aceeasi compunere a hotarât urmatoarele.

I N S T A N T A

Deliberând asupra cauzei comerciale de fata, constata urmatoarele:

Prin actiunea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 13.01.2010, reclamanta SC IDC SA a chemat în judecata pe pârâta SC R SA, solicitând obligarea acesteia din urma la plata sumei de 8776,04 lei reprezentând contravaloare lucrari neconforme în perioada de garantie,lucrari de hidroizolatie aferente blocului RU 39 B,ap.8, conform contractului de executie nr….., cu cheltuieli de judecata.

În motivarea cererii, reclamanta a aratat ca la data de …. s-a încheiat între parti contractul de executie nr.3 prin care societatea pârâta s-a obligat sa edifice si sa predea catre societatea reclamanta 6 imobile în ansamblul R.

A precizat reclamanta ca termenul de finalizare al lucrarilor era de 11 luni de la data predarii-primirii amplasamentului,predare care s-a realizat în luna februarie 2007 si datorita întârzierilor survenite în executia obligatiilor contractuale reclamanta a reziliat contractul de executie prin notificarea nr.J1572/21.07.2008.

A mai aratat reclamanta ca la data de 28.07.2009 reprezentantul I a semnalat neconformitati la imobilele edificate de catre societatea pârâta,respectiv hidroizolatia la terasa blocului RU 39 B,ap. 8 era executata neconform si astfel au aparut infiltratii de apa în apartamentele 4 si 6,situatie consemnata prin încheierea RNC nr…… A mai precizat reclamanta ca neconformitatile aparute reprezinta un viciu ascuns întrucât acesta nu putea fi constatat prin simpla examinare exterioara a terasei ci s-au manifestat ulterior,în timpul utilizarii si ,cu toate ca a notificat situatia de fapt pârâtei prin notificarea nr.1814/31.07.2009,aceasta nu a dat curs solicitarilor I.

În drept, a invocat prevederile art. 969C.civ, H.G. 273/1994.

În dovedire, a solicitat încuviintarea probelor cu înscrisuri, depunând la dosar un set de acte în copie certificata pentru conformitate cu originalul (filele 5-53,82-121).

Actiunea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru de 610 lei si timbru judiciar de 5 lei.

Pârâta,desi legal citata,nu a formulat întâmpinare.

La data de 08.03.2010 pârâta a invocat exceptia de inadmisibilitate a cererii de chemare în judecata,exceptie respinsa de catre instanta ca neîntemeiata.

La data de 06.09.2010 pârâta a invocat exceptia lipsei capacitatii procesuale de exercitiu a acesteia si instanta a respins exceptia.

În cauza, s-au încuviintat probele cu înscrisuri,interogatoriu si expertiza de specialitate,fiind administrate proba cu înscrisuri si efectuarea unui raport de expertiza în specialitatea constructii,sens în care a fost atasat la dosar raportul de expertiza întocmit de expert CM(filele 148-164).

La data de 14.09.2010 reclamanta a depus la dosar interogatoriul formulat de reclamantapentru a fi administrat pârâtei si instanta a dispus comunicarea acestuia catre pârâta.

Analizând materialul probator administrat în cauza, instanta retine urmatoarele:

Între parti a fost încheiat contractul de executie nr. …, având ca obiect edificarea de catre pârâta si predarea catre reclamanta a unui numar de sase constructii tip bloc Dana P+2E+M, în conformitate cu documentatia pusa la dispozitie de catre aceasta din urma.

La data de 28.07.2009 a fost emis de catre reclamanta un raport de neconformitate (f. 27), din cuprinsul caruia reiese faptul ca au fost constatate deficiente în ceea ce priveste calitatea lucrarilor efectuate la unul dintre imobilele edificate de catre pârâta, respectiv executarea neconforma a hidroizolatiei, ceea ce a condus la aparitia de infiltratii la unele dintre apartamentele executate.

Pentru remedierea lucrarilor neconforme, reclamanta a încheiat cu SC SC SRL contractul de executie nr. …., întocmindu-se în acest sens, la finalizarea lucrarilor procesul – verbal de receptie calitativa din data de … (f. 46).

Conform raportului de expertiza în specialitatea constructii întocmit în cauza, contravaloarea lucrarilor efectuate de catre SC SC SRL la imobilul proprietatea reclamantei unde au fost constate deficientele mentionate mai sus, se ridica la suma de 5.900 de lei.

În cauza, s-a încuviintat reclamantei administrarea probei cu interogatoriul pârâtei, acesteia cin urma comunicându-i-se lista cu întrebarile la care trebuia sa raspunda (f. 135), lipsa raspunsului la interogatoriu echivalând în aprecierea instantei, conform art. 225 C. pr. civ., cu un început de dovada scrisa în folosul reclamantei.

Apararile pârâtei în sensul ca deficientele constatate nu reprezinta un viciu ascuns nu pot fi retinute, întrucât infiltratiile în zona hidroizolatiei imobilului reclamantei nu puteau fi constatate la data receptiei lucrarilor, fiind de notorietate faptul ca astfel de deficiente se constata abia în momentul în care conditiile meteorologice fac posibila aparitia lor.

Având în vedere considerentele prezentate mai sus, în temeiul dispozitiilor art. 969 C. civ., cererea de chemare în judecata va fi admisa în parte si se va dispune obligarea pârâtei la plata catre reclamanta a sumei de 5.900 de lei, reprezentând contravaloarea lucrarilor de reparatie efectuate.

Avându-se în vedere solutia data cu privire la cererea principala, în temeiul dispozitiilor art. 274 alin. 1 C. pr. civ., va fi obligata pârâta la plata catre reclamanta a cheltuielilor de judecata suportate de catre reclamanta, corespunzatoare cuantumului pretentiilor admise, respectiv taxa de timbru în cuantum de 456 de lei, timbru judiciar în valoare de 3 lei, si 500 de lei, onorariu pentru efectuarea expertizei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite în parte cererea de chemare în judecata formulata de reclamanta SC IDC SA,cu sediul în …. în contradictoriu cu pârâta SC R SA, cu sediul în ….

Obliga pe pârâta la plata catre reclamanta a sumei de 5900 de lei, reprezentând contravaloare lucrari de constructie.

Obliga pe pârâta la plata catre reclamanta a urmatoarelor sume cu titlu de cheltuieli de judecata:465 lei(taxa de timbru corespunzatoare pretentiilor admise),3 lei timbru judiciar,500 de lei onorariu de expert.

Definitiva si executorie.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi,27.12.2010.

PRESEDINTE GREFIER

Red.judecator EM

Thn.red.grefier DC/ 4 ex/22.02.2011

Com.2 ex./22.02.2011