Sentinta civila Situaţii la divorţ


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA HÂRLĂU

JUDECATORIE

SENTINŢA CIVILĂ NR. 221/2011

Şedinţa publică de la 24 Februarie 2011

Completul compus din:

Preşedinte – C. M. P.

Grefier – M. S.

Pe rol judecarea cauzei Minori şi familie privind pe reclamant H. M. şi pe pârât H. I. la fam. H. V. şi M., autoritate tutelară P. D., autoritate tutelară .P. F., având ca obiect cu minori.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă reclamanta H. M. asistată de avocat B.,prezent pârâtul H. I. la fam. H. V. şi M. asistat de avocat C., lipsă autoritate tutelară P. D. şi P. F.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei că procedura de citare este legal îndeplinită.

Dezbaterile la fond au avut loc în şedinţa publică din data de 17.02.2011, susţinerile părţilor fiind consemnate la acea dată când din lipsă de timp pentru deliberare, pronunţarea s-a amânat pentru azi când:

I N S T A N Ţ A ,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea principala înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 1525/239/2010 şi precizată ulterior, reclamanta – pârâta H. M., domiciliată în comuna D.,jud. Iaşi, a chemat în judecată pe pârâtul-reclamant H. I., domiciliat în sat R., comuna F., jud. B. la familia H. V. şi M. şi Autoritatea Tutelară P. c. D., jud. Iaşi şi P. c. F., jud. B., solicitând instanţei să dispună desfacerea căsătoriei încheiată între părţi la data de 06.09.1997 din culpa comuna şi fara motivare, să-i fie încredinţaţi spre creştere şi educare copiii minori H. I. C., născut la data de 22.05.1999, H. P., nascut la data de 10.06.2000, şi H. A., născut la data de 24.11.2006, obligarea pârâtului-reclamant la plata pensiei de întreţinere, şi revenirea ei la numele de familie purtat anterior căsătoriei, cu compensarea cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii, reclamanta – pârâta a arătat că în anul 1997 s-a căsătorit cu pârâtul-reclamant, căsătorie din care au rezultat trei copii minori, respectiv H. I. C., născut la data de 22.05.1999, H. P., nascut la data de 10.06.2000, şi H. A., născut la data de 24.11.2006.

Ulterior, viaţa a devenit un permanent chin, relaţiile dintre parţi fiind iremediabil deteriorate, mai ales că părţile sunt despărţite în fapt de mai mult timp.

În ceea ce priveşte copiii minori, aceasta a învederat instanţei faptul că îndeplineşte condiţiile morale şi materiale pentru a-i fi atribuiţi.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 37, 38, 40, 42, 44 şi 94 C.fam.

În dovedire, a fost solicitata proba cu acte, martori şi anchete sociale.

Pârâtul-reclamant, în termen legal, a depus cerere reconvenţională, acesta fiind de acord cu desfacerea căsătoriei din culpă comună, urmând ca instanţa să pronunţe o hotărâre fără motivare cu privire la acest aspect.

A solicitat ca minorii H. I. C., născut la data de 22.05.1999, H. P., nascut la data de 10.06.2000, şi H. A., născut la data de 24.11.2006, să-i fie încredinţaţi lui spre creştere şi educare, cu obligarea reclamantei-pârâte la plata pensiei de întreţinere în folosul acestora, revenirea acesteia la numele de familie avut anterior casatoriei, cu compensarea cheltuielilor de judecată.

În motivare, a arătat faptul că se poate ocupa de creşterea şi educarea copiilor minori, având condiţii materiale net superioare reclamantei-pârâte, în timp ce aceasta i-a abandonat pe minori la P. din c. D.

În dovedire, a fost solicitată proba cu acte, martori şi anchete sociale.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 38, 86, 94 şi 100 C.fam.

În cursul cercetării judecătoreşti, a fost administrată proba cu înscrisuri, fiind depuse la dosarul cauzei în copie certificatul de căsătorie, certificatele de naştere ale minorilor, anchetele sociale efectuate în prezenta cauză, procura judiciara, acte de stare civila, planşa foto, diferite adrese şi contract de vânzare-cumparare. Au fost audiaţi şi patru martori, a căror declaraţii au fost ataşate la dosarul cauzei. În camera de consiliu, au fost audiaţi şi minorii H. I. C., născut la data de 22.05.1999, şi H. P., nascut la data de 10.06.2000, declaraţiile acestora fiind, de asemenea, depuse la dosarul prezentei cauze.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Văzând acordul părţilor în privinţa desfacerii căsătoriei, observând şi susţinerile acestora, instanţa stabileşte faptul că raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este posibilă.

Prin urmare, instanţa va admite sub acest aspect atât cererea principală formulată de reclamanta – pârâta cât şi cererea reconvenţională formulată de pârâtul-reclamant şi va dispune desfacerea căsătoriei încheiate între părţi la data de 08.09.1995, din vina ambilor soţi.

În ceea ce priveşte încredinţarea minorilor H. I. C., născut la data de …….., H. P., nascut la data de …….., şi H. A., născut la data de………., instanţa urmează sub acest aspect să respingă cererea principală şi să admită cererea reconvenţională, urmând ca aceşti minori să fie încredinţaţi spre creştere şi educare pârâtului-reclamant.

În considerarea acestei soluţii, instanţa a avut în vedere mai multe aspecte. Astfel, în primul rând, instanţa stabileşte faptul că aceşti minori, în cel mai scurt timp posibil, trebuie sa fie luaţi din P. D.; raportat la analizele lor medicale, internarea acestora în acel loc nu mai este justificata.

În al doilea rând, instanţa a ajuns la această concluzie, coroborând susţinerile pârâtului-reclamant cu toate declaraţiile martorilor audiaţi în prezenta cauză şi care au relevat faptul ca reclamanta-pârâta nu are condiţii materiale propice pentru buna creştere şi educare a minorilor.

În acest sens, instanţa reţine ca imobilul casa în care aceasta locuieşte în România are doar doua camere, stau deja în el mai multe persoane iar minorii nu s-ar bucura în acel loc de un climat de viaţa adecvat din punct de vedere material. Cât priveşte locuinţa sau reşedinţa acesteia din strainatate, instanţa reţine faptul ca reclamanta-pârâta nici nu a facut dovada existenţei acesteia sau a bunelor condiţii materiale pentru creştere şi educare.

În al treilea rând, instanţa, având în vedere concluziile referatelor de anchetă socială depuse la dosarul cauzei, precum şi declaraţiile martorilor audiaţi sub acest aspect, reţine faptul că există un puternic ataşament între pârâtul-reclamant şi copii, aceştia urmând a beneficia la locuinţa lui de condiţii bune de viaţă din punct de vedere material.

Se apreciază de către instanţă că prin această încredinţare a minorilor către tatal lor nu este lezat interesul superior al acestora, avându-se în vedere vârsta lor ori faptul că pârâtul-reclamant a contribuit material la buna lor creştere şi educare şi i-a luat acasa de la Preventoriul unde erau internaţi la fiecare sfârşit de saptamâna.

În al patrulea rând, instanţa reţine ca declaraţiile minorilor H. I. C., născut la data de ……….., şi H. P., nascut la data de ………., date în camera de consiliu, au fost viciate de mirajul strainataţii promise de mama , reclamanta – pârâta din prezenta cauza.

Tot în acest sens, instanţa reţine ca luarea pe viitor a minorilor în strainatate de catre mama lor nu reprezinta un fapt dovedit în prezenta procedura judiciara, reclamanta-pârâta nefacând dovada existenţei unei asemenea locuinţe sau reşedinţe, printr-un referat de ancheta sociala efectuat la acel domiciliu.

În temeiul art. 42 alin. 3 şi 4 C.fam., raportat la art. 86 alin. 1 şi 3 C.fam. şi art. 94 alin. 1 C.fam., instanţa urmează ca, văzând şi susţinerile părţilor, precum şi lipsa veniturilor permanente ale reclamantei-pârâte, să o oblige pe aceasta la plata unei pensii de întreţinere lunare în cuantum de câte 94 lei în favoarea fiecăruia dintre minorii H. C., născut la data de ………, H. P., nascut la data de ……., şi H. A., născut la data de ………, începând cu data introducerii prezentei cereri şi până la majoratul acestora.

În considerarea soluţiei privind pensia de întreţinere, instanţa a avut în vedere următoarele aspecte:

În primul rând, instanţa stabileşte că stabilirea salariului de bază minim net este făcută pentru suma de 562 lei, salariul minim brut pe economia naţionala fiind de 670 lei.

În al doilea rând, la stabilirea cuantumului pensiei de întreţinere, instanţa va avea în vedere faptul că aceşti minori sunt singurii copii care se mai află în prezent în întreţinerea mamei lor.

Date fiind cele arătate şi dovedite mai sus, instanţa va avea în vedere şi dispoziţiile art. 94 alin. 3 teza a III-a C.fam., potrivit cărora, când întreţinerea este datorată de părinte ea se stabileşte până la o doime din venitul său pentru trei copii, respectiv o doime din venitul minim net pe economie, împărţit la trei pentru fiecare dintre minori.

În baza art. 40 alin. 3 C.fam., instanţa va dispune în sensul revenirii reclamantei-pârâte la numele de familie avut anterior căsătoriei.

Având în vedere soluţia dată în ceea ce priveşte divorţul, văzând şi chitanţele doveditoare depuse la dosarul cauzei, instanţa va compensa parţial cheltuielile de judecată efectuate de părţi în prezenta cauză. În acest sens, instanţa stabileşte că suma totală a cheltuielilor efectuate de părţi în acest dosar se ridică la suma de 1580,30 lei, din care 1500 lei reprezintă onorariul avocatului ales, 80 lei taxele de timbru şi 30 de bani timbrele judiciare. Instanţa observă că aceste cheltuieli au fost suportate de ambele părţi, respectiv 1529,30 lei reclamanta – pârâta şi 51 lei pârâtul-reclamant.

Prin urmare, operând compensarea parţială, pârâtul-reclamant va fi obligat să plătească reclamantei-pârâte suma de 739,15 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând restul de cheltuieli până la concurenţa cu jumătate din cuantumul total al cheltuielilor de judecată plătite cu ocazia acestui proces.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Admite în parte cererea principală formulată de reclamanta – pârâta H. M., domiciliată în comuna Deleni,jud. Iaşi, în contradictoriu cu pârâtul-reclamant H. I., domiciliat în sat R., comuna F., jud. B. la familia H. V. şi M. şi A. T. P. c. D., jud. Iaşi şi P. c. F., jud. B., aşa cum a fost ea precizată.

Admite cererea reconvenţională formulată de pârâtul-reclamant în contradictoriu cu reclamanta – pârâta , aşa cum a fost ea precizată.

Dispune desfacerea căsătoriei încheiate între părţi la data de 06.09.1997, din vina ambilor soţi.

Încredinţează pârâtului-reclamant spre creştere şi educare pe copiii minori H. I.C., născut la data de 22.05.1999, H. P., nascut la data de ………., şi H. A., născut la data de ……..

Obligă pe reclamanta-pârâta la plata unei pensii de întreţinere lunare în cuantum de câte 94 lei pentru fiecare dintre minorii H. I. C., născut la data de ……., H. P., nascut la data de ………, şi H. A., născut la data de ………., începând cu data introducerii prezentei cereri,……, şi până la majoratul acestora.

În baza art. 40 alin. 3 C.fam., dispune revenirea reclamantei-pârâte la numele de familie avut anterior căsătoriei, anume acela de A.

Compensează parţial cheltuielile de judecată efectuate de părţi în prezenta cauză şi obliga pe pârâtul-reclamant să plătească reclamantei-pârâte suma de 739,15 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 24.02.2011.

PREŞEDINTEGREFIER

??

??

??

??

1

Dosar nr. 1525/239/2010