Sentinţă Fondul funciar


JUDECATORIA BUFTEA –JUDETUL ILFOV

Sentinta civila nr. 5418/2009

Sedinta publica din 13.11.2009

Instanta constituita din:

Presedinte : Cojocaru Adrian

Grefier : Dinca Florica

Pe rol pronuntarea cauzei civile de fata .

Dezbaterile în fond au avut loc în sedinta publica din data de 5.11.2009, fiind consemnate în încheierea din acea data, parte integranta din prezenta sentinta când instanta a amânat pronuntarea la data de 13.11.2009, pentru a da posibilitatea partilor sa depuna concluzii scrise , când în aceeasi compunere a hotarât urmatoarele :

INSTANTA

Prin actiunea civila înregistrata pe rolul acestei instante sub nr.6054/94/2008, reclamantul PI, a chemat în judecata pe pârâtii PG, CLC, CJI, pentru ca prin sentinta ce se va pronunta, sa se constate: nulitatea absoluta a Titlului de Proprietate nr……., prin care i s-a reconstituit dreptul de proprietate defunctului sau frate PN, pentru suprafata de …. m.p. si pe cale de consecinta trecerea acestei suprafete în Titlul de Proprietate nr…….

In motivarea actiunii reclamantul a aratat ca, este fratele defunctului PN sotul pârâtei PG.

In anul … , s-a reconstituit dreptul de proprietate defunctului pentru suprafata de … m.p. fiindu-i emis acestuia Titlul de Proprietate nr. ……..

Eliberarea Titlului de Proprietate s-a facut prin inducerea în eroare a CL, defunctul nefigurând cu teren în registrul agricol al comunei, în perioada 1959-1963.

Parintii reclamantului si ai defunctului PN , au detinut suprafata de … m.p. teren, suprafata de teren ce trebuia inclusa în Titlul de Proprietate nr….., în care titulari ai dreptului de proprietate sunt cei doi frati, mai mult suprafata de …. m.p. teren figureaza în ambele Titluri de Proprietate având însa coordonate topo diferite.

La dosar , au fost depuse:Titlul de Proprietate nr….; Titlul de Proprietate nr….; adresa nr….; acte de stare civila, o declaratie extrajudiciara.

Din oficiu s-au solicitat de la Comisia locala actele în baza carora au fost emise Titlurile de Proprietate ( extrase din registrul agricol al comunei).

PG a depus întâmpinare, solicitând respingerea actiunii .

S-a aratat în întâmpinare ca, întreaga suprafata de teren a fost vânduta (…. m.p. de catre defunct, IMS, iar ….m.p. de catre pârâta dupa decesul sotului ).

Pârâta a aratat ca titularii dreptului, respectiv IMS ; respectiv DO si DML, care au fost introdusi în cauza.

A mai aratat pârâta în întâmpinare ca, terenul în suprafata totala de … m.p. este zestrea sa , fiind transferat din comuna Joita în comuna Chiajna.

Reconstituirea s-a facut pe numele defunctului sot al pârâtei, în calitate de cap al gospodariei, terenul neavând nici o legatura cu cel ramas de pe urma parintilor reclamantului .

Prin sentinta civila pronuntata la data de 18.04.2005, a fost admisa exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtei PG, exceptia lipsei de interes, actiunea fiind respinsa ca fiind lipsita de interes si îndreptata împotriva unei persoane fara calitate.

A fost de asemenea respinsa ca inadmisibila interventia fortata a cumparatorilor terenului.

Împotriva sentintei Judecatoriei Buftea , s-a declarat apel, de catre reclamant , iar prin decizia civila nr.309/2006 a Tribunalului Bucuresti, acesta a fost admis, cauza fiind trimisa spre rejudecare.

S-a apreciat ca, în calitate de mostenitoare a defunctului PN, pârâta PG, are calitate procesuala pasiva.

Reclamantul, justifica de asemeni un interes legitim în sensul ca, urmareste readucerea în patrimoniul comun a unui bun , ramas de pe urma autorului comun.

Prin decizia civila nr.77/2007, a CAB, a fost respins recursul declarat de pârâti împotriva deciziei Tribunalului Bucuresti.

Ulterior, cu ocazia rejudecarii în fond dupa casare, reclamantul si-a completat actiunea , în sensul ca , a solicitat radierea defunctului PN din Titlul de Proprietate nr….., întrucât acesta nu a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate alaturi de el, pentru terenul ramas de pe urma parintilor.

In cauza a fost introdus INMV -, întrucât terenul cumparat de IMS, a facut obiectul unui contract de schimb .

Introdusa în cauza a formulat întâmpinare, solicitând respingerea actiunii , întrucât a dobândit în mod legal terenul în litigiu.

S-au solicitat actele în baza carora s-au emis cele doua Titluri de Proprietate.

Comisia Locala , a înaintat extras din registrul agricol al comunei, defunctul PN, figurând alaturi de pârâta cu …..m.p. teren, teren cu care , PG s-a înscris în GAC (cererea de la fila 53 dosar).

Analizând cererile si materialul probator administrat în cauza, instanta retine ca, autorii reclamantului si al defunctului PN (sotul pârâtei PG) au figurat în registrul agricol al comunei … cu suprafata de … m.p. reconstituinduli-se dreptul de proprietate în temeiul Legii 18/1991, conform T.P. nr…..

Defunctul PN, împreuna cu sotia sa, pârâta PG, au figurat în registrul agricol al comunei în perioada 1959-1963, cu o suprafata de teren, pentru care s-a reconstituit dreptul de proprietate în temeiul aceleiasi legi.

Pârâta, este cea care s-a înscris în GAC, cu terenul, tot ea fiind cea care, a depus cerere de reconstituire a dreptului de proprietate în anul 1991.

Terenul care a fost retrocedat defunctului PN, a fost partial vândut de acesta în timpul vietii introdusei în cauza IMS (… m.p.).

Ulterior, terenul a facut obiectul unui contract de schimb, coschimba fiind introdusa în cauza IP.

Diferenta de … m.p. a fost vânduta de pârâta, dupa decesul sotului ei, familiei …. (contract de vânzare cumparare cu clauza de întretinere ).

Fata de cele retinute si în baza art. 1169 cod civil, va fi respinsa ca neîntemeiata actiunea , asa cum a fost completata.

Vor fi de asemeni respinse cererile privind aratarea titularului dreptului, actele întocmite ulterior emiterii Titlului de Proprietate (titular PN) fiind legal emise în baza unui titlu valabil .

Vor fi respinse de asemeni exceptiile inadmisibilitatii cererilor de aratare a titularului dreptului, cererea fiind facuta în conformitate cu normele procedurale care reglementeaza materia , problemele ridicate fiind chestiuni de fond.

Privitor la exceptiile ridicate de pârâta, acestea au fost transate prin decizia Tribunalului Bucuresti, stabilindu-se ca, reclamantul are si calitate procesuala activa cât si interes.

Pe fondul cauzei, instanta are în vedere faptul ca, reclamantul nu a facut dovada faptului ca, terenul de …. m.p. a apartinut autorului sau, dimpotriva , s-a facut în mod cert proba ca, acesta a apartinut defunctului PN si pârâtei, conform extrasului din registrul agricol si cererii de înscriere în GAC.

In aceste conditii , sustinerile reclamantului sunt lipsite de suport probatoriu, dupa cum lipsite de acest suport sunt si sustinerile potrivit carora , defunctul PN, nu a depus cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenul ramas de pe urma autorului sau .

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge ca neîntemeiata actiunea, asa cum a fost completata, formulata de reclamantul P.I., în contradictoriu cu pârâtii P.G, C.L., C.J., I.T , IPB, DO SI DM.

Respinge exceptia inadmisibilitatii cererii de interventie fortata , formulata de IMS.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica astazi 13.11.2009.

Presedinte, Grefier,

Cojocaru AdrianDinca Florica