Servitute de trecere. Servituţi


Potrivit art. 616 C.civ., proprietarul al carui loc este înfundat, care nu are nicio iesire la o cale publica, poate reclama o trecere pe locul vecinului sau pentru exploatarea fondului cu îndatorire de a-l despagubi în proportie cu pagubele ce s-ar putea ocaziona, iar potrivit art. 621 C.civ., servitutiile sunt stabilite sau în folosul cladirilor, sau în folosul pamântului.

Potrivit art. 616 C.civ., proprietarul al carui loc este înfundat, care nu are nicio iesire la o cale publica, poate reclama o trecere pe locul vecinului sau pentru exploatarea fondului cu îndatorire de a-l despagubi în proportie cu pagubele ce s-ar putea ocaziona, iar potrivit art. 621 C.civ., servitutiile sunt stabilite sau în folosul cladirilor, sau în folosul pamântului.

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Craiova la nr. …../215/04.04.2008 reclamanta I.S.-F.,, în nume propriu si ca reprezentant legal al minorilor I.I.M. si I.R.M., a chemat în judecata pe pârâta S.C. I.M. S.R.L., pentru ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna instituirea unei servituti de trecere pe terenul fondului aservit al carui proprietar este societatea pârâta în favoarea fondului dominant, care este proprietatea reclamantilor.

În motivarea actiunii reclamanta a aratat ca la data de 01.01.2000, sotul sau, I.D., în prezent decedat, a cumparat de la S.C. A S.A. o locuinta compusa din 3 camere cu o suprafata de folosinta utila de 99,95 m.p..

A mai precizat ca în ce priveste terenul aferent constructiei, pe care puteau sa-l cumpere ulterior, au platit o taxa pentru folosinta, însa nu au mai putut perfecta actele de vânzare-cumparare întrucât S.C. A S.A. a intrat în stare de insolventa.

S-a mai aratat ca lichidatorul judiciar al pârâtei S.C. A S.A., S.C. N.I. S.P.R.L., a vândut pârâtei S.C. I.M. S.R.L., în bloc, sediul administrativ, F nr. 1 si F. nr. 3 G., precum si terenul aferent, în suprafata totala de 3078,34 m.p., prin contractul de vânzare-cumparare …/10.10.2005, în aceasta suprafata de teren fiind inclusa si suprafata de teren de 904,99 m.p., teren aferent locuintei cumparate, astfel ca ei, reclamantii sunt în imposibilitate de a folosi pasnic si netulburati locuinta cumparata.

În drept si-a întemeiat actiunea pe dispozitiile art. 616 si urmatoarele din C.civ.

La dosarul cauzei au fost depuse urmatoarele înscrisuri – copii de pe: acte de stare civila, adeverinta nr. …./08.02.2007 eliberata de R.A. Termoficare Craiova, CNS nr. …./26.01.2007, certificat fiscal nr. …/21.02.2006, contract de vânzare-cumparare (fila 10 din dosar), certificat de mostenitor nr. …./16.01.2007 eliberat de BNP P.G., contract de vânzare-cumparare nr. …/10.10.2005, proces verbal nr. …/09.12.2005, formular pentru înregistrarea accidentului de nr. …, adresa nr. …./29.10.2007 emisa de Primaria comunei C.

Prin sentinta civila nr. …./13.05.2008, Judecatoria Craiova a declinat competenta de solutionare a cauzei în favoarea Tribunalului Dolj – Sectia Comerciala, instanta pe rolul careia dosarul a fost înregistrat sub nr. …./2008.

Curtea de Apel Craiova prin sentinta nr. …./10.12.2009, pronuntata în dosarul nr. ../54/2009 a stabilit competenta de solutionare a cauzei în favoarea Judecatoriei Craiova.

Dupa stabilirea competentei de solutionare a cauzei de catre Curtea de Apel Craiova, cauza a fost înregistrata pe rolul Judecatoriei Craiova la data de 13.01.2010, sub nr. …./2010, fixându-se termen de judecata la data de 15.02.2010, cu citarea partilor.

La termenul din 19.03.2010, instanta a încuviintat probatoriul solicitat de reclamanta, constând în proba cu înscrisuri, proba testimoniala si proba cu expertiza tehnica topo.

La data de 14.04.2010, pârâta a formulat întâmpinare si cerere reconventionala.

Prin întâmpinare a învederat ca este de acord cu instituirea unei servituti de trecere în folosul cladirii, iar reconventional a solicitat sa fie despagubita cu contravaloarea terenului afectat de calea de trecere stabilita în favoarea reclamantei.

Prin întâmpinare a învederat ca este de acord cu instituirea unei servituti de trecere în folosul cladirii, iar reconventional a solicitat sa fie despagubita cu contravaloarea terenului afectat de calea de trecere stabilita în favoarea reclamantei.

În sustinerea întâmpinarii, pârâta a depus, în copie: proces-verbal din 09.12.2005, contract de vânzare-cumparare nr. …./10.10.2005, documentatie cadastrala.

În cauza a fost efectuata o expertiza tehnica specialitatea topo, raportul de expertiza fiind întocmit de expert S. I., expertiza necontestata de parti prin formularea de obiectiuni si a fost audiata martora P.V., propusa de reclamanta.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine:

La data de 01.01.2000, sotul reclamantei, I. D.în prezent decedat, a cumparat de la S.C. A.S.A. o locuinta compusa din 3 camere cu o suprafata de folosinta utila de 99,95 m.p.

Lichidatorul judiciar al pârâtei S.C. A. S.A., S.C. N. I. S.P.R.L., a vândut pârâtei S.C. I. M.L S.R.L., în bloc, sediul administrativ, F. nr. 1 si F.nr. 3 din G., precum si terenul aferent, în suprafata totala de 3078,34 m.p., prin contractul de vânzare-cumparare 4035/10.10.2005, în aceasta suprafata de teren fiind inclusa si suprafata de teren de 904,99 m.p., teren aferent locuintei cumparate de catre reclamanta, astfel ca reclamanta este în imposibilitate de a folosi pasnic si netulburata locuinta cumparata.

Pârâta a formulat întâmpinare si cerere reconventionala.

Fata de aceste considerente, instanta apreciaza ca cererea reclamantei asa cum a fost precizata este întemeiata, urmând a o admite ca atare.

De asemenea, va admite cererea reconventionala.

Va dispune instituirea în favoarea proprietatii reclamantei a unei servituti de trecere pe fondul proprietatii pârâtei având suprafata de 148,4 m.p. pe aliniamentul dintre punctele 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-1 (hasurat cu galben), din schita anexa nr. 1 la raportul de expertiza întocmit în cauza de catre expert tehnic S. I.(fila 56 din dosar).

Va obliga pe reclamanta sa plateasca pârâtei, anual, suma de 4.600 lei cu titlu de despagubiri.

În temeiul art. 274 C.p.c., va obliga pe pârâta sa plateasca reclamantei suma de 500 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite cererea principala precizata formulata de reclamanta I.S.-F., cu domiciliul în …., împotriva pârâtei SC I. M. SRL, cu sediul ….

Admite cererea reconventionala.

Dispune instituirea în favoarea proprietatii reclamantei a unei servituti de trecere pe fondul proprietatii pârâtei având suprafata de 148,4 m.p. pe aliniamentul dintre punctele 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-1 (hasurat cu galben), din schita anexa nr. 1 la raportul de expertiza întocmit în cauza de catre expert tehnic S. I. (fila 56 din dosar).

Obliga pe reclamanta sa plateasca pârâtei, anual, suma de 4.600 lei cu titlu de despagubiri.

Obliga pe pârâta sa plateasca reclamantei suma de 500 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

Cu apel în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica din 15.04.2011.

Presedinte,

Grefier,

Red. jud. S.R.-G.

Tehnored. gref. V.L.

25.05.2011, 4 ex.