Servitute Servituţi


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

TG-CĂRBUNEŞTI

Sentinţa Nr. 694/2011

Şedinţa publică de la 09 Martie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE X

Grefier X

Pe rol judecarea cauzei Civil privind pe reclamant X şi pe pârât X, având ca obiect servitute .

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns reclamanta, prin procurator X personal şi asistat de avocat X, şi pârâtul personal şi asistat de avocat X .

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că, la data de 23.02.2011, a fost depus raportul de expertiză, după care părţile , prin reprezentanţi, precizează că nu au obiecţiuni la raportul de expertiză .

Instanţa ia act de aceste precizări, după care pune în discuţie excepţiile invocate de pârât prin Intâmpinare, respectiv excepţia lipsei calităţii procesuale pasive şi excepţia autorităţii de lucru judecat .

Pârâtul, prin avocat, solicită admiterea ambelor excepţii, având în vedere, pentru prima excepţie, că s-a dovedit că terenul pe care se solicită constituirea servituţii nu este proprietatea pârâtului, iar pentru cea de-a doua excepţie, că aceleaşi părţi s-au mai judecat într-o altă cauză, având acelaşi obiect şi aceea cauză, hotărârea fiind irevocabilă, solicitând, totodată, obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată constând în onorariu avocat şi onorariu de expert, în sumă totală de 900 lei, depunând, în acest scop, chitanţa de plată a onorariului de avocat de 700 lei, cu precizarea că dovada achitării onorariului de expert este la dosar.

Cu privire la prima excepţie, avocatul reclamantei arată că, într-adevăr, funcţie de acte şi raport de expertiză, pârâtul nu are calitate procesuală pasivă, astfel că pune concluzii de admitere a excepţiei, iar cu privire la cea de-a doua excepţie, precizează că, în condiţiile în care pârâtul nu are calitate procesuală pasivă, se impune respingerea.

Instanţa uneşte soluţionarea excepţiilor cu fondul cauzei, probele administrate şi care urmează a fi examinate fiind aceleaşi, iar părţile arată că nu mai au alte cereri sau probe de formulat sau solicitat, situaţie în care instanţa constată cauza în satre de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Avocatul reclamantei precizează că lasă la aprecierea instanţei soluţionarea cauzei .

Avocatul pârâtului solicită respingerea acţiunii, în principal, ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală şi, în subsidiar, ca nefondată , cu cheltuieli de judecată .

INSTANŢA

Asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin acţiunea civilă adresată instanţei de judecată şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Tg-Cărbuneşti sub nr. 3438/317/2008, reclamanta X a chemat în judecată pârâtul X, solicitând ca, prin sentinţa ce va pronunţa, să dispună stabilirea unei servituţi de trecere de la terenul proprietatea reclamantei (situat în tarlaua 8, parcela 151, intravilan, categoria curţi-construcţii, cu suprafaţa de 743 mp şi învecinat la nord cu moştenitori X, la est şi la sud cu pârâtul Puianu Constantin şi la vest cu Dc 690) la un alt teren proprietatea reclamantei (situat în tarlaua 8, parcela 154, intravilan, categoria de folosinţă–vii, cu suprafaţa de 784 mp şi învecinat la nord, sud şi vest cu X (pârâtul) şi la est cu Romsilva) pe terenul proprietatea pârâtului X situat în intravilanul satului Băceşti, comuna Stejari, în tarlaua 8, parcela 152, curţi construcţii şi învecinat la nord cu moştenitorii X, la vest cu X şi drum comunal, la est şi la sud cu rest proprietate pârât, urmând a se stabili cu exactitate amplasamentul, astfel încât să fie afectată cât mai puţin proprietatea pârâtului.

În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că accesul de la locuinţa sa, din comuna X Gorj, la terenul cu vie din acelaşi sat, se poate face doar pe terenul pârâtului, în prezent nefiind o cale de acces între cele două terenuri ale sale şi, deşi pârâtul a fost obligat să lase liber un drum de acces către această proprietate, refuză să mai lase reclamanta să treacă la terenul proprietatea sa plantat cu vie.

În dovedirea acţiunii reclamanta a depus la dosar în copie sentinţa civilă nr.698/25.02.1997 pronunţată de Judecătoria Tg-Cărbuneşti în dosarul nr.5302/1996, proces verbal încheiat de judecătoresc la data de 2 noiembrie 1999, adresa nr.5795/IC/03.09.2001 emisă de Ministerul Administraţiei Publice, titlul de proprietate nr.1481946/29.11.2001 şi titlul de proprietate nr.200169/28.12.1993.

Pârâtul X a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii civile promovate de către reclamantă şi obligarea acesteia din urmă la plata cheltuielilor de judecată. A invocat pe cale de excepţie autoritatea de lucru judecat în raport de sentinţa civilă nr.2727/1999 pronunţată de Judecătoria Tg-Cărbuneşti, irevocabilă prin decizia nr.9013/2000 pronunţată de Curtea de Apel Craiova şi în raport de sentinţa civilă nr. 2087/23.05.2007 pronunţată de Judecătoria Tg-Cărbuneşti, rămasă irevocabilă prin decizia civilă nr.2161/11.09.2007 pronunţată de Tribunalului Gorj, ultimele două hotărâri fiind pronunţate în dosarul nr.1725/317/2007. S-a mai menţionat că terenul pentru care se solicită stabilirea unei servituţi de trecere nu îndeplineşte condiţiile legale prevăzute imperativ de dispoziţiile art.616 în sensul că nu este loc înfundat, servitutea fiind o sarcină asupra fondului şi nu asupra proprietarului. Sub aspect reconvenţional a solicitat obligarea reclamantei la o amendă judiciară maximă în favoarea statului, în baza dispoziţiilor art.1081 Cod procedură civilă raportat la dispoziţiile art.723 Cod procedură civilă. A depus la dosar în copie titlul de proprietate nr.1345629/22.06.1998 cu anexa nr.1, sentinţa civilă nr. 3781/28.10.1998 pronunţată de Judecătoria Tg-Cărbuneşti şi sentinţa civilă nr. 430/15.02.1999 pronunţată de Judecătoria Tg-Cărbuneşti, proces verbal încheiat de executorul judecătoresc la data de 03.10.2000, decizia civilă nr.1561A/13.05.1999 pronunţată de Tribunalul Gorj, trei fotografii, motivarea în fapt şi în drept a sentinţei civile nr. 430/15.02.1999 pronunţată de Judecătoria Tg-Cărbuneşti în dosarul nr.923/1998, decizia nr. 8587/01.11.1999 pronunţată de Curtea de Apel Craiova–Secţia Civilă şi sentinţa civilă nr. 2087/23.05.2007 pronunţată de Judecătoria Tg-Cărbuneşti în dosarul nr.1725/317/2007 învestită cu formula executorie.

Reclamanta a depus la dosar un răspuns la întâmpinarea formulată de către pârâtul X, solicitând respingerea excepţiei autorităţii de lucru judecat şi depunând la dosar în copie o fotografie, o declaraţie şi titlul de proprietate nr.1345629/22.06.1998 emis moştenitorilor autorului X.

De asemenea, la dosar au fost ataşate dosarele nr.5302/1996 şi nr.1960/1999 ale Judecătoriei Tg-Cărbuneşti şi s-a dispus unirea excepţiei autorităţii de lucru judecat cu fondul cauzei, apreciind că în cauză este necesară efectuarea unei expertize tehnice de specialitate.

Lucrarea de specialitate a fost întocmită de domnul expert X, expertul răspunzând şi la obiecţiunile formulate de părţi, iar probatoriul a fost completat prin audierea martorilor X.

Prin sentinţa civilă nr.3114/12.11.2009 pronunţată de Judecătoria Tg-Cărbuneşti în dosarul nr.3438/317/2008 a fost admisă excepţia autorităţii de lucru judecat invocată de pârâtul X şi s-a respins ca fiind autoritate de lucru judecat acţiunea civilă promovată de reclamanta X având ca obiect stabilirea unei servituţi de trecere. S-a respins totodată excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului X invocată de acest pârât şi s-a respins şi cererea reconvenţională promovată de pârât referitoare la aplicarea unei amenzi judiciare reclamantei X pentru exercitarea abuzivă a unui drept procesual. Pentru a pronunţa această sentinţă s-a reţinut de către instanţa de fond că între părţi au existat mai multe litigii având ca obiect stabilirea unei căi de acces între terenurile proprietatea reclamantei X pe terenul proprietatea pârâtului X şi obligarea acestui din urmă pârât de a permite reclamantei să treacă pe terenul proprietatea sa, aceste litigii fiind soluţionate prin sentinţa civilă nr.2727/01.09.1999 pronunţată de Judecătoria Tg-Cărbuneşti în dosarul nr.1960/1999, sentinţa civilă nr.698/1997 pronunţată de Judecătoria Tg-Cărbuneşti, precum şi sentinţa civilă nr.2087/23.05.2007 pronunţată de Judecătoria Tg-Cărbuneşti în dosarul nr.1725/317/2007. S-a reţinut că în această ultimă hotărâre judecătorească rămasă irevocabilă prin decizia civilă nr.2161/11.09.2007 pronunţată de Tribunalul Gorj a fost respinsă o acţiune civilă identică formulată de reclamanţii X împotriva pârâţilor X şi X, stabilindu-se ca fiind autoritate de lucru judecat în raport de dispoziţiile sentinţei civile nr.2727/01.09.1999 pronunţată de Judecătoria Tg-Cărbuneşti în dosarul nr.1960/1999. S-a apreciat că în temeiul art.137 C.pr.civ. instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiei autorităţii de lucru judecat pe care o apreciază ca fiind întemeiată, fiind respinsă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului X pentru considerentul că acesta este proprietarul terenului învecinat cu cel al reclamantei Vulpe Alexandrina şi pentru care se solicită stabilirea servituţii de trecere.

Împotriva hotărârii instanţei de fond a formulat apel reclamanta X solicitând admiterea apelului, desfiinţarea sentinţei apelate şi trimiterea cauzei spre rejudecare instanţei de fond cu motivarea că excepţia autorităţii de lucru judecat este neîntemeiată, nefiind întrunită tripla identitate de părţi, obiect şi cauză în raport de sentinţa civilă nr.698/1997 pronunţată de Judecătoria Tg-Cărbuneşti. S-a arătat că dosarul a fost soluţionat fără a se intra în cercetarea fondului, ceea ce impune trimiterea cauzei spre rejudecare instanţei de fond, identitatea de părţi nefiind îndeplinită în raport de dispoziţiile art.1201 C.civ. după cum nu este îndeplinită nici identitatea de obiect, în speţa de faţă solicitându-se conservarea servituţii create prin sentinţa civilă nr.698/1997 pronunţată de Judecătoria Tg-Cărbuneşti. De altfel, instanţa de fond nu s-a pronunţat asupra acestui capăt de cerere referitor la conservarea servituţii, iar motivarea este sumară, încălcându-se dispoziţiile art.261 pct.5 C.pr.civ.

Intimatul pârât X nu a formulat întâmpinare, dar a depus la dosarul cauzei concluzii scrise prin care a răspuns motivelor de apel invocate de către apelantă, arătând că instanţa de fond s-a pronunţat în mod corect asupra cadrului procesual stabilit prin cererea de chemare în judecată prin care se solicita stabilirea unei servituţi de trecere, iar în apel X doreşte schimbarea obiectului litigiului, invocând o „conservare de servitute”, însă modificarea obiectului cererii de chemare în judecată nu este posibilă în apel în conformitate cu dispoziţiile art.260 C.pr.civ.

Analizând motivele invocate de apelanta X şi sentinţa criticată, Tribunalul a constatat că, deşi instanţa de fond a admis excepţia autorităţii de lucru judecat invocată de intimatul pârât X, nu a menţionat în mod explicit în raport de ce hotărâre judecătorească operează această autoritate de lucru judecat, enumerând în motivarea sentinţei mai multe hotărâri judecătoreşti. S-a arătat că, prin sentinţa civilă nr. 2727/01.09.1999 pronunţată de Judecătoria Tg-Cărbuneşti în dosarul nr.1960/1999, definitivă prin decizia civilă nr.5239/A/30.11.1999 pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. 8072/1999 şi irevocabilă prin decizia civilă nr.9013/05.07.2000 pronunţată de Curtea de Apel Craiova în dosarul nr.4744/CIV/2000, a fost respinsă cererea formulată de reclamanţii X şi X în contradictoriu cu pârâtele X Comisia Judeţeană Gorj pentru aplicarea legii 18/1991 şi Comisia Locală X pentru aplicarea legii 18/1991. Apoi s-a enunţat conţinutul sentinţei civile nr.698/25.02.1997 pronunţată de Judecătoria Tg-Cărbuneşti în dosarul nr.5302/1996 prin care pârâtul X a fost obligat să lase liber drumul de acces cu lăţimea de 1 metru şi lungimea de 113 m situat prin spatele caselor părţilor şi ducând spre via reclamantului X, învecinat la nord cu moştenitorii defunctului X, la sud cu X, la est cu pădurea Ocolului Silvic şi la vest cu drumul comunal şi că prin acţiunea civilă înregistrată pe rolul Judecătoriei Tg-Cărbuneşti la data de 23.03.2007 sub nr.1725/317/2007 reclamanţii X au solicitat instanţei ca, prin hotărârea ce o va pronunţa, în contradictoriu cu pârâţii X, să dispună obligarea acestora la plata uzufructului pe anii 2004, 2005, 2006, în sumă de 1500 RON, cu privire la suprafaţa de 784 mp viţă de vie, la plata despăgubirilor pentru degradarea viei ca urmare a imposibilităţii de a executa lucrările de întreţinere a acesteia prin închiderea de către pârâţi a drumului de servitute stabilit prin sentinţa civilă nr. 698/1997, precum şi obligarea pârâţilor să permită reclamanţilor accesul spre vie conform dispozitivului sentinţei civile nr.698/1997 pe care pârâţii l-au închis cu gard pe toate părţile. Acest litigiu a fost soluţionat prin sentinţa civilă nr.2087/23.05.2007 pronunţată de Judecătoria Tg-Cărbuneşti în dosarul nr. 1725/317/2007, rămasă definitivă prin decizia civilă nr.2161/11.09.2007 pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr.1725/317/2007, ca urmare a respingerii ca nefondat a recursului declarat de reclamanţi, a fost admisă excepţia autorităţii de lucru judecat cu privire la capătul 2 de cerere, respectiv servitute de trecere, invocată de apărătorul pârâţilor şi s-a respins acţiunea formulată de reclamanţii X, în contradictoriu cu pârâţii X, fiind obligaţi reclamanţii la plata sumei de 691 lei, cheltuieli de judecată către pârâţi.

Tribunalul a mai reţinut că instanţa de fond nu a specificat însă în raport de care dintre toate aceste hotărâri sunt incidente dispoziţiile art.1201 C.civ. pentru a opera autoritatea de lucru judecat, hotărârea instanţei de fond apărând ca nemotivată cu privire la soluţionarea excepţiei, fiind incidente astfel dispoziţiile art.297 C.pr.civ. De altfel, în ceea ce priveşte incidenţa dispoziţiilor art.1201 C.civ. în raport de sentinţa civilă nr.2727/01.09.1999 pronunţată de Judecătoria Tg-Cărbuneşti în dosarul nr.1960/1999 invocată în susţinerea excepţiei de către pârâtul X, excepţia este neîntemeiată, în condiţiile în care nu există tripla identitate de părţi, obiect şi cauză între dosarul de faţă şi dosarul nr.1960/1999 al Judecătoriei Tg-Cărbuneşti. Astfel, acţiunea civilă a fost promovată în dosarul nr.1960/1999 al Judecătoriei Tg-Cărbuneşti împotriva pârâtei X, iar în litigiul de faţă acţiunea a fost promovată împotriva pârâtului X, neputându-se vorbi despre identitatea de părţi între cele două cauze, nefiind întemeiată autoritatea de lucru judecat sub acest aspect. Totodată, instanţa de fond a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului X invocate de acest pârât, reţinându-se că acesta din urmă este proprietarul terenului învecinat cu cel al reclamantei şi pentru care se solicită stabilirea servituţii de trecere în condiţiile în care, după cum rezultă din raportul de expertiză întocmit în cauză, nu s-a stabilit dacă terenul cu privire la care se solicită servitutea de trecere este inclus în titlul de proprietate eliberat pârâtului X (depus în copie la fila 9 din dosarul de fond) sau în titlurile de proprietate eliberate în favoarea X în calitate de moştenitoare a autorilor X. Acest lucru deoarece, după cum impune art.616 C.civ. calitate procesuală pasivă într-o acţiune având ca obiect instituirea unei servituţi de trecere o are doar proprietarul terenului fond aservit, în speţă fiind necesar să se identifice proprietarul suprafeţei de teren cu privire la care se solicită instituirea servituţii, abia apoi putând să se soluţioneze excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intimatului pârât X Instanţa de fond, fără a stabili dacă terenul cu privire la care se solicită instituirea servituţii se regăseşte în titlul de proprietate eliberat în favoarea pârâtului X sau în cele două titluri de proprietate emise în favoarea autorilor X a respins excepţia lipsei calităţii procesuale a pârâtului X, sub acest aspect nefiind administrate probatorii concludente.

Faţă de aceste considerente, prin Decizia nr.85/19.03.2010, Tribunalul a admis apelul, a desfiinţat sentinţa apelată şi a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe. Cu ocazia rejudecării, Tribunalul a dispus să se stabilească proprietarul fondului aservit (cu privire la care se solicită stabilirea servituţii de trecere) pentru a se putea soluţiona excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului X, administrându-se un probatoriu concludent în acest sens (o completare la lucrarea de specialitate dispusă în cauză pentru a se identifica includerea terenului fond aservit în titlul de proprietate emis în favoarea pârâtului X sau în titlurile de proprietate eliberate în favoarea autorilor X sau X). Totodată, a dispus Tribunalul ca instanţa de fond să se pronunţe asupra excepţiei autorităţii de lucru judecat invocată de intimatul pârât X în raport de sentinţa civilă nr.2727/01.09.1999 pronunţată de Judecătoria Tg-Cărbuneşti în dosarul nr.1960/1999 menţionată de acest intimat pârât, iar în situaţia în care Judecătoria va aprecia că este incidentă această excepţie în raport de alte hotărâri judecătoreşti pronunţate între părţi, să se pronunţe în mod corect asupra excepţiei, şi anume prin prisma incidenţei triplei identităţi de părţi, obiect şi cauză, avându-se în vedere şi hotărârea judecătorească prin care s-a partajat masa succesorală a autorului X şi prin care X a dobândit în proprietate exclusivă o parte din aceste terenuri. În ceea ce priveşte obiectul litigiului, Tribunalul a stabilit că acesta este „stabilirea servituţii de trecere” reglementată de dispoziţiile art.616 C.civ. şi nu „conservarea servituţii de trecere” după cum se invocă în apel, precizarea din cererea de apel având semnificaţia modificării obiectului cererii, ceea ce este inadmisibil în apel, potrivit dispoziţiilor art.294 alin1 C.pr.civ.

Impotriva acestei decizii a formulat recurs pârâtul, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie .

Prin Decizia nr.1045/05.10.2010, Curtea de Apel Craiova a respins recursul pârâtului, reţinând că Tribunalul a făcut o corectă aplicare a disp. art.297 alin. 1 C.pr.civ., pronunţând o soluţie legală .

In rejudecare, la Judecătoria Tg. Cărbuneşti, s-a constituit Dosarul nr.4627/317/2010, în care, la data de 19.01.2011, reclamanta a depus o precizare a acţiunii, prin care a chemat în judecată pe numita X, solicitând în contradictoriu cu acestea stabilirea unei servituţi de trecere în favoarea reclamantei pe terenul pârâtelor, pe o lungime de 18 m şi o lăţime de 1,50 m, cu cheltuieli de judecată .

In motivarea cererii, reclamanta a reiterat motivele de fapt din acţiunea principală, dar a arătat că din actele depuse la dosar rezultă că cele două persoane chemate în judecată sunt proprietarele terenului fond aservit, dar a schimbat şi poziţia şi dimensiunile locului de trecere.

La termenul din 26.01.2011, instanţa, în baza art.132 C.pr.civ., a respins cererea precizatoare , cu motivarea inadmisibilităţii modificării acţiunii în această fază procesuală.

La acelaşi termen, conform dispoziţiilor deciziei de desfiinţare a primei hotărâri de fond, s-a pus în discuţie şi s-a admis proba cu completare la raportul de expertiză, aceasta fiind realizată de expertul tehnic X, care a concluzionat că terenul fond aservit nu se regăseşte în titlul de proprietate nr.200169/28.12.1993 emis pârâtului X, că acest teren se regăseşte în titlul de proprietate nr.1345629/22.06.1998, emis pe numele autorului X, tatăl numitei Puianu Ioana, terenul regăsindu-se în Sentinţa Civilă nr. 3781/28.10.1998, pronunţată de Judecătoria Tg. Cărbuneşti în Dosarul nr. 5734/1998 .

La termenul din 09.03.2011, instanţa a pus în discuţie excepţiile invocate de pârât prin Intâmpinare, respectiv excepţia lipsei calităţii procesuale pasive şi excepţia autorităţii de lucru judecat , părţile punând concluzii, prin avocaţi, acestea fiind consemnate în practica, iar soluţionarea excepţiilor a fost unită cu fondul cauzei .

Examinând excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, instanţa apreciază că este întemeiată, motivat de următoarele considerente :

Potrivit art. 616 C.civ., a jurisprudenţei şi doctrinei juridice, calitate procesuală pasivă într-o acţiune având ca obiect constituirea unei servituţi de trecere poate avea doar proprietarul fondului aservit, doar acesta putând fi titularul obligaţiei din raportul juridic dedus judecăţii .

In speţă, conform probelor administrate, pârâtul nu este titular al dreptului de proprietate asupra terenului asupra căruia se solicită constituirea unei servituţi, astfel că o dispoziţie în contradictoriu cu acesta ar fi fără vreo eficienţă juridică, situaţie în care instanţa va admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive .

Cu privire la excepţia de lucru judecat, instanţa reţine următoarele :

Deşi prin Sentinţa Civilă nr. 698/25.02.1997, pronunţată de Judecătoria Tg. Cărbuneşti în Dosarul nr.5302/1996, irevocabilă, s-a admis acţiunea aceleiaşi reclamante formulată împotriva aceluiaşi pârât, având acelaşi obiect şi aceeaşi cauză ca şi acţiunea din dosarul de faţă, în condiţiile în care s-a reţinut că pârâtul nu este titularul dreptului de proprietate asupra terenului ce se cere a fi aservit, urmând a se admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, excepţia autorităţii de lucru judecat nu mai are suport sub aspectul părţilor, în concret sub aspectul pârâtului, astfel că instanţa apreciază că nu se mai impune soluţionarea acesteia printr-o dispoziţie de admitere sau respingere.

Deşi, în principiu, excepţia autorităţii de lucru judecat se soluţionează cu prioritate, instanţa apreciază că se impune soluţionarea, mai întâi excepţiile de procedură, în speţă cea privind calitatea procesuală, pentru eventualele excepţii de fond partea lipsită de calitate procesuală fiind lipsită chiar lipsită de interes în a le mai susţine.

In condiţiile în care pârâtul nu este titular al dreptului de proprietate asupra terenului în litigiu, acţiunea va fi respinsă ca fiind formulată împotriva unei persoane lipsită de calitate procesuală .

Având în vedere prev. art.274 C.pr.civ., reclamanta va fi obligată la plata cheltuielilor de judecată de 900 lei către pârât.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive şi, în consecinţă, respinge acţiunea formulată de reclamanta , domiciliată în Motru, aleea Violetei nr.1, sc. 2, ap. 15, judeţul Gorj, în contradictoriu cu pârâtul X, domiciliat în comuna Stejari, sat Băceşti, judeţul Gorj, având ca obiect stabilire servitute de trecere, ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală .

Obligă reclamanta la plata către pârât a sumei de 900 lei cheltuieli de judecată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 09 Martie 2011

PRESEDINTE, GREFIER,

M.R. 11 Martie 2011 – THN. MR -4 ex.