SERVITUŢI. ACŢIUNE CONFESORIE Servituţi


La data de 09.07.02010 reclamantii S. F. si S. E. au chemat în judecata pe pârâtii T. I. si T. S. D. , solicitând ca prin hotarârea ce se va pronunta, sa fie obligati pârâtii sa respecte servitutea de trecere stabilita prin s. c. nr. 8420/26.09.1977 pronuntata de Judecatoria C. în dosar nr. 5288/1977, servitute reprezentata de o alee de trecere cu autoturismul de la str. (…) spre interiorul curtii reclamantilor, în partea de apus a casei, alee paralela cu imobilul cladire proprietatea reclamantilor si a pârâtilor.

De asemenea, mai solicita obligarea pârâtilor sa ridice materialele de constructii, depunerile de pamânt care au dus la o supraînaltare a terenului proprietatea pârâtilor si împiedica scurgerea naturala a apelor pluviale, iar în caz de refuz, sa fie autorizati reclamantii sa efectueze aceste lucrari pe cheltuiala pârâtilor, iar pârâtii sa fie obligati la plata sumei de 200 lei/zi cu titlu de daune cominatorii, în caz de neexecutare a obligatiei, de a permite accesul pe aleea de trecere, începând cu data pronuntarii hotarârii si pâna la executarea efectiva a acesteia, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea actiunii, reclamantii au aratat ca sunt proprietarii imobilului situat în (…), constructie cumparata în baza contractului de vânzare-cumparare nr. (…)/1976 si a terenului în suprafata de 136 mp, conform Ordinului Prefectului nr. (…)/1992 si a s. c. nr. 9964/1997 având ca obiect iesire din indiviziune si stabilirea liniei de hotar.

Arata ca initial în str. (…) a existat un singur proprietar, respectiv T. M.F. care a avut mai multe imobile constructii si o suprafata mai mare de teren.

În anul 1948 acesta a vândut cladirea veche împreuna cu suprafata de 136 mp numitului A. C., recunoscându-i acestuia un drept de servitute din curtea sa din str. (…)spre imobilul cumparat, conform contractului de vânzare-cumparare aut. sub nr. (…)/12.03.1948.

Ulterior, acest imobil apartinând numitului C. A. a fost nationalizat iar ulterior a fost dobândit de catre reclamanti prin contractul de vânzare-cumparare mentionat.

Un al doilea imobil constructie care a apartinut aceluiasi Aurel Colan, a fost vândut familiilor T. A. si B. C. , imobil reprezentat de o constructie si 503 mp teren.

În anul 1978 s-a vândut si ultimul imobil din str. N. (…) de catre mostenitorii proprietarului T. M. F., catre numita C. E..

În anul 1977 datorita faptului ca familiile T. si B. nu permiteau accesul reclamantilor la imobilul cumparat, s-a promovat actiunea pentru constituirea unei servituti de trecere, iar prin s. c. nr. 8420/1977 s-a stabilit o alee de trecere de la str. (…) spre interiorul curtii, alee paralela cu imobilul constructie proprietatea reclamantilor, cu magazia familiilor T. si B., cu mostenitorii primul proprietar T., alee pe care reclamantii aveau acces cu autoturismul de la str. (…)catre interiorul curtii lor, alee de trecere cu o latime de 2,7 m.

În anul 1993 numitul C. proprietarul celui de-al treilea imobil a promovat o actiune având ca obiect iesirea din indiviziune asupra terenului situat în (…)si stabilirea liniei de hotar între proprietatile coindivize.

Prin s. c. nr. 9964/1997 pronuntata de Judecatoria Craiova, s-a dispus iesirea din indiviziune, stabilindu-se ca reclamantii sunt pentru suprafata de 136 mp în indiviziune cu statul, iar familia C. sunt proprietari pe suprafata de 974 mp, ramânând în indiviziune si aleea de acces de pe str. (…), asa cum a fost instituita prin contractul de vânzare-cumparare nr. 261/1948 si apoi statuata prin s. c. nr. 8420/1977, retinându-se prin aceasta s.c. existenta autoritatii de lucru judecat a hotarârii din anul 1977 în ceea ce priveste servitutea de trecere.

În anul 2002 mostenitorii defunctului C. I. au vândut proprietatea lor numitilor D. S. si D. D. prin contract de vânzare-cumparare autentic, iar în anul 2004 acestia au efectuat un schimb al imobilului cu pârâtii T., care au dobândit prin contractul de schimb aut. sub nr. (…)/2004 proprietatea asupra imobilului ce a apartinut familiei C. si D., iar în 2007 pârâtii au dobândit si proprietatea familiilor T. si B..

Mentioneaza ca începând cu anul 2008 pârâtii refuza sa recunoasca efectele celor 2 hotarâri judecatoresti, prin care s-a constituit o servitute de trecere în favoarea reclamantilor, reprezentata de o alee ce porneste din str. (…) spre interiorul curtii reclamantilor, alee de acces pentru autoturism, cu motivatia ca aleea de acces din str. (…)spre interiorul curtii reclamantilor ar avea o latime de 0,60 m si nu de 2,70 mp, conform expertizei efectuata de ing. R. G. în dosarul din 1977.

Mai sustin reclamantii ca pârâtii au început sa depoziteze pe aleea de acces diverse materiale de constructie, diverse reziduuri materiale rezultate din demolari, depozitarea acestor materiale ducând la o supraînaltare a terenului proprietatea pârâtilor, astfel încât apa pluviala de pe terenul acestora se scurge pe terenul reclamantilor.

În drept, invoca disp. art. 578 – 629, art. 1073 – 1077 C.CIV.

În dovedirea celor sustinute, reclamantii au depus la dosar contract de vânzare-cumparare nr. (…)/1976, adresa nr. 130/1993 a Primariei mun. C., dec. nr. (…)/1992, anexa nr. 1 emisa de Prefectura jud. D., d.c.nr. 214/1977 a tribunalului D. , s. c. nr. 9964/1997 a Judecatoriei C., s.c.nr. 8420/1977 a Judecatoriei C., act de vânzare/1948, contract de vânzare-cumparare/1965, contract de vânzare-cumparare/1963, contract de vânzare-cumparare/1964, contract de vânzare-cumparare nr. (…)/1979, s. c. nr. 5999/2009 a Judecatoriei C. , s. c. nr. 20211/2010 a Judecatoriei C. adresa nr. (…)/1977 a I.J.CG.C.L. D., copii de pe buletinul cladirii, planse foto, proces-verbal de control/2010 al I.T.C. D. si au timbrat legal actiunea.

La data de 27.09.2010 pârâtii T. I. si T. S. D. au depus întâmpinare si cerere reconventionala.

Prin întâmpinare, arata ca în urma unor transferuri succesive de proprietate de la proprietarii initiali T. , au dobândit un drept de proprietate asupra terenului în suprafata de 1477,4 mp proprietate exclusiva si 82 mp ce reprezinta aleea de acces, care este grevata pe servitutea de trecere folosita de reclamanti.

Precizeaza ca întreaga suprafata de teren ce se regaseste în prezent în (…) s-a prezentat initial ca un trup compact de teren ce a apartinut numitilor T. , din care s-au facut transferuri succesive de proprietate.

Prin s. c. nr. 8420/1977 a Judecatoriei Craiova, s-a stabilit servitutea de trecere în favoarea reclamantilor, iar prin s. c. nr. 9964/1997 pronuntata de Judecatoria C., s-a dispus iesirea din indiviziune a reclamantilor, atribuindu-li-se suprafata de 136 mp în indiviziune cu statul, iar mostenitorilor lui C. suprafata de 974 mp., prin aceeasi hotarâre stabilindu-se si linia de hotar.

În prezent, pârâtii cumparând întregul teren au iesire la str. (…) si nu au nevoie de folosinta aleii lasata pentru servitute de trecere prin hotarârea mentionata, astfel ca nu se mai justifica afectarea de trecere a suprafetei de 82 mp din proprietatea pârâtilor numai pentru accesul reclamantilor.

Mentioneaza ca stabilirea în cadrul acestui litigiu a unei servituti de trecere, nu încalca autoritatea de lucru judecat, întrucât s-au schimbat împrejurarile avute în vedere în anul 1977, când proprietatea pe care o stapânesc pârâtii pâna în prezent era stapânita de 4-5 familii, care se foloseau de aleea de acces, cu atât mai mult cu cât în prezent nu intentioneaza sa acorde acest drept de servitute în mod gratuit.

Reconventional, solicita stabilirea servitutii de trecere pietonala în favoarea exclusiva a reclamantilor pârâti S. F. si S. E., în sensul restrângerii latimii aleii de trecere la cca. 1,20 m pe toata lungimea de la str. (…)pâna la intrarea directa în imobil, cu obligarea acestora la plata contravalorii folosintei suprafetei de 82 mp, pe care o folosesc pentru trecere în ultimii 3 ani.

De asemenea, mai solicita obligarea reclamantilor pârâti la plata contravalorii folosintei suprafetei ce se va stabili cu titlu de servitute de trecere sub forma unei chirii lunare, de la data ramânerii definitive a hotarârii si în continuare pe toata perioada existentei servitutii precum si obligarea reclamantilor pârâti sa permita edificarea unui gard despartitor pe hotarul stabilit între proprietatile lor prin hotarârea judecatoreasca din 1997, iar în caz de refuz sa fie autorizati sa construiasca gardul, iar reclamantii pârâti sa achite jumatate din contravaloarea gardului comun.

În drept, invoca disp. art. 1073 – 1077 C.CIV., art. 578 – 629 C.CIV.

Cererea reconventionala a fost legal timbrata.

La data de 25.10.2010 reclamantii-pârâti S.au depus întâmpinare, prin care au solicitat respingerea cererii reconventionale formulata de pârâtii-reclamanti T., ca neîntemeiata

În fapt, arata ca pârâtii nu recunosc efectele celor 2 hotarâri judecatoresti definitive si irevocabile din 1977 si 1997 si sustin ca nu încalca autoritatea de lucru judecat, deoarece nu exista identitate de cauza în sensul cerut de art. 1201 C.CIV., întrucât s-au schimbat împrejurarile avute în vedere în 1977.

Prin urmare, nu sunt de acord cu restrângerea latimii aleii de trecere de la 2,7 m la 1,20 m, aratând ca nu exista nici o schimbare în ceea ce priveste situatia juridica a imobilului proprietatea lor avut în vedere de instanta în momentul constituirii dreptului de servitute.

De asemenea, nu sunt de acord nici cu edificarea unui gard despartitor, asa cum solicita pârâtii-reclamanti, întrucât s-ar încalca efectele puterii de lucru judecat stabilit prin s.c. din 1977 si nici cu plata contravalorii lipsei de folosinta pentru aleea de trecere.

La termenul din 25.10.2010 pârâtii-reclamanti T. au precizat cererea reconventionala, în sensul ca alaturi de reclamantii-pârâti S. solicita chemarea în judecata si a M. C. prin P., pentru a fi obligati toti pârâtii sa le lase în deplina proprietate suprafata de teren ocupata fara titlu de pârâtii-reclamanti S.pe str. (…), teren aflat în continuarea proprietatii lor situata la nr. 23, invocând pentru acest capat de cerere disp. art. 480 si urm. C.CIV. si art. 132, 134 C.P.CIV.

Solicita stabilirea hotarului despartitor pe latura de vest, dupa delimitarea si lasarea în proprietate a pârâtilor a suprafetei ocupata abuziv si-si mentin celelalte petite ale cererii reconventionale initiale, invocând disp. art. 617, 618, 619, 1073, 1077 C.CIV., art. 584 si 585 C.CIV. pentru cererea precizata.

Prin încheierea de sedinta de la 25.10.2010 instanta a încuviintat cererea de chemare în judecata a altor persoane, în calitate de intervenient în interes propriu fiind citat M. C. prin P..

În scop probator, reclamantii S. au solicitat încuviintarea probei cu înscrisuri, a probei testimoniale, în cauza fiind audiati martorii S. B. si V. V., interogatoriu pârâtilor precum si o expertiza tehnica topo, aceleasi probe fiind solicitate si de catre pârâtii T..

La data de 26.11.2010 reclamantii-pârâti S. au depus întâmpinare, prin care au solicitat respingerea atât a cererii reconventionale, cât si a precizarii acesteia, invocând exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a M. C. prin P..

La data de 13.12.2010 ing. I. I. a depus raportul de expertiza, asupra caruia partile au formulat obiectiuni, încuviintate de instanta.

La termenul din 21.02.2011 reclamantii-pârâti S. au precizat actiunea, în sensul ca au solicitat obligarea pârâtilor-reclamanti T. sa desfiinteze gardul construit la nord de proprietatea lor, la o distanta de 0,60 m de zidul casei, gard turnat din ciment, cu o latime de 0,25 m, lungimea de 15,04 m si o înaltime de 0,90 m, iar în caz de refuz, sa fie autorizati sa execute ei aceasta lucrare pe cheltuiala pârâtilor.

La data de 14.03.2011 ing. I. I. a depus raportul de expertiza completat, asa cum au solicitat partile, asupra caruia reclamantii-pârâti S. au formulat obiectiuni, încuviintate de instanta.

La termenul din 11.04.2011 pârâtii-reclamanti T. si-au precizat cererea reconventionala, în sensul ca au solicitat stabilirea unei servituti de trecere pietonala în favoarea exclusiva a reclamantilor-pârâti S. pentru suprafata de 44,9 mp, conform raportului de expertiza – completare – anexa 4, obligarea reclamantilor – pârâti S. la plata sumei de 22.572 lei reprezentând contravaloarea lipsei de folosinta asupra terenului de 95 mp, folosita ca pentru trecere pe o perioada de 3 ani, la pretul cel mai mic propus de expert de 6,6 lei/mp precum si la plata sumei de 1211 lei/luna de la data introducerii actiunii si pâna la ramânerea definitiva a hotarârii, iar de la data ramânerii definitive a hotarârii, la plata sumei de 572,38 lei/luna reprezentând contravaloarea lipsei de folosinta, calculata la pretul de piata propusa de expert în varianta a II-a pentru suprafata de 44,9 mp si 1,2 m latime, respectiv servitutea de trecere.

Mai solicita stabilirea liniei de hotar dintre proprietati, conform anexei 4 a raportului de expertiza, respectiv pâna la limita stabilita de judecatoresc cu ocazia punerii în a hotarârii de iesire din indiviziune din 1997.

Pârâtii-reclamanti T. au depus la dosar scadentar de plata de la A. B. R., plan rambursare credit catre V. R., contract de credit nr. (…)/2010 încheiat cu B.T., certificat de atestare fiscala, încheiere nr. 1676/2009 a tribunalului D., certificat de înregistrare, act constitutiv al SC C. de S. N. V. SRL, s.p.nr. 1335/2009 a judecatoriei C., dec. pen. nr. 588/2009 a tribunalului D., referat cu propunerea de neîncepere a urmaririi penale, rezolutie/29.03.2011 pronuntata de Parchetul de pe lânga Judecatoria C.în dosar nr. 14520/P/2010.

La data de 04.05.2011 ing. I.I. a depus raspunsul la obiectiunile formulate de reclamantii-pârâti S., asupra carora acestia au formulat alte obiectiuni, încuviintate de instanta, al caror raspuns a fost depus la data de 30.05.2011.

În cauza, au fost audiati martorii C.V.si B. I. pentru pârâtii-reclamanti S. si martorii V.V.si B. A.pentru reclamantii-pârâti S..

Examinând cu prioritate exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a M.C.prin P., instanta o va admite, retinând ca în cauza nu exista nici o legatura între obiectul actiunii, partile din litigiu si entitatea administrativ-teritoriala reprezentata de M. C.prin P..

Ca o consecinta a admiterii exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive, instanta va respinge actiunea fata de aceasta pârâta.

Analizând actele si lucrarile dosarului, în ceea ce priveste actiunea precizata formulata de catre reclamantii-pârâti S., instanta o va respinge,pentru urmatoarele considerente:

Prin prezentul demers judiciar, reclamantii-pârâti S. au solicitat instantei sa îi oblige pe pârâtii-reclamanti T. sa respecte servitutea de trecere stabilita prin s. c. nr. 8420/1977 a Judecatoriei C., servitute reprezentata de o alee de trecere cu autoturismul de la str. (…) catre interiorul curtii lor, sa-i oblige sa ridice materialele de constructii si depunerile de pamânt care au supraînaltat terenul pârâtilor-reclamanti, pentru a evita scurgerea apelor pluviale, cu plata daunelor cominatorii de 200 lei/zi în caz de neexecutare a obligatiei, iar prin precizarea cererii au solicitat si obligarea reclamantilor T. sa desfiinteze gardul construit la nord de proprietatea lor, la o distanta de 0,60 m de zidul casei reclamantilor.

Imobilul teren asupra caruia a fost instituita servitutea de trecere ce se cere a fi respectata de catre pârâti, a facut obiectul unor vânzari succesive si a fost stabilita pentru reclamantii S. si vechii proprietari, respectiv T. I., T. A., B. C. si B. I., de la care ulterior au cumparat pârâtii, iar prin s.c.nr. 8420/1977 pronuntata de Judecatoria C., au fost obligati cei 4 pârâti sa permita reclamantilor S. trecerea pe terenul pe aleea din partea de M zi a acestuia, potrivit expertizei întocmita de ing. R. G. respectiv o alee de trecere cu autoturismul, cu dimensiunea consemnata în considerentele hotarârii., de 2,35 m latime.

La momentul pronuntarii hotarârii, respectiv anul 1977 partile aveau în proprietate constructiile, terenurile aferente aflându-se în proprietatea statului, proprietarii constructiilor având asupra terenului afectat de servitute un drept de folosinta.

Ulterior, prin s. c. nr. 9964/1997 pronuntata de Judecatoria Craiova, în urma vânzarilor succesive, între proprietarii de atunci respectiv C.I. , S.F., T. I., B. C. si C. Local C. s-a dispus iesirea din indiviziune a acestora asupra terenului situat în (…) si s-a atribuit reclamantilor S. suprafata de 136 mp în indiviziune cu statul, iar celorlalte parti suprafata de 974 mp.

Totodata s-a stabilit linia de hotar, conform expertizei întocmita de ing. N. V. , pe o lungime de 15 m la o distanta de 0,60 m de imobilul proprietatea pârâtului S., aceasta sentinta fiind pusa în executare, conform procesului-verbal din data de 12.07.2000 de catre executorul judecatoresc.

La momentul dedus judecatii, actualii proprietari ai terenului din (…) sunt reclamantii S. , care detin ca acte de proprietate contractul de vânzare-cumparare nr. (…) /1976 având ca obiect constructia, Ordinul Prefectului nr. (…) /1992 pentru suprafata de 136 mp precum si s.c.nr. 5999/2009 a Judecatoriei C. pentru suprafata de 120,9 mp, iar la nr. (…) pârâtii T. detin suprafata de 1477,40 mp, având ca acte de proprietate contractul de schimb nr. (…) /2004 pentru suprafata de 974 mp în str. (…) si act de vânzare-cumparare aut. sub nr. (…) /2007 pentru suprafata de 503,4 mp în str. (…).

Dreptul de servitute este un drept real imobiliar, accesoriu, perpetuu si indivizibil care dezmembreaza proprietatea, conferind titularului sau anumite prerogative strict limitate asupra lucrului altuia.

Asadar, servitutea este un drept perpetuu întrucât se mentine atâta timp cât exista cele 2 imobile, precum si situatia care a determinat constituirea ei.

Din sustinerile partilor, ca si din actele dosarului si probatoriile administrate, se retine ca la momentul pronuntarii sentintei civile din anul 1977, prin care s-a stabilit servitutea de trecere cu autoturismul în favoarea reclamantilor S., terenul era proprietate de stat si se afla în folosinta mai multi beneficiari, iar ulterior dupa 1989 terenul a fost restituit proprietarilor de drept, astfel ca în cauza nu au incidenta disp. art. 1201 C.CIV., nefiind identitate de cauza, întrucât s-au schimbat împrejurarile avute în vedere de instanta în anul 1977, când terenul se afla în proprietatea statului si era folosit de mai multi beneficiari care se foloseau de aleea de acces, iar în prezent terenul este proprietate particulara, iar servitutea de trecere este folosita în mod exclusiv de catre reclamanti.

În aceste conditii, se apreciaza de catre instanta ca servitutea de trecere pentru autoturism, asa cum a fost stabilita prin sentinta civila din 1977, nu se mai impune a fi mentinuta, având în vedere cele precizate mai sus, dar si declaratiile martorilor audiati în cauza, care arata ca în prezent reclamantii S. nu mai folosesc autoturismul, iar mentinerea acestei servituti pe o suprafata mare de teren ar afecta dreptul de proprietate al pârâtilor, dar ar fi împovaratoare si pentru reclamanti, având în vedere ca pârâtii solicita contravaloarea lipsei de folosinta.

În ceea ce priveste al doilea capat de cerere privind obligarea pârâtilor sa ridice materialele de constructie si depunerile de pamânt, instanta îl va respinge, având în vedere consemnarea expertului în completarea raportului de expertiza – fila 173, din care rezulta ca pamântul si terenul în zona respectiva a fost nivelat si asanat ulterior de catre pârâti,dupa efectuarea primei expertize.

Referitor la solicitarea reclamantilor din cererea precizata, de a fi obligati pârâtii sa demoleze gardul despartitor, instanta o va respinge, retinând ca acest gard a fost identificat de expert ca fiind amplasat pe vechiul culoar de trecere stabilit prin s.c. nr. 8490/1997, fiind construit pe terenul proprietatea pârâtilor cu autorizatie de constructie, pe aliniamentul stabilit de sentinta civila mentionata, urmata de executie judecatoreasca.

În ceea ce priveste cererea reconventionala precizata formulata de pârâtii-reclamanti T., instanta o va admite în parte si întrucât în completarea la raportul de expertiza s-a stabilit ca reclamantii-pârâti S. nu ocupa teren apartinând în proprietate pârâtilor T., instanta va lua act de cererea acestora de renuntare la capatul de cerere privind revendicarea.

Servitutea de trecere pe locul vecin care potrivit art. 616 – 619 C.CIV., consta în dreptul proprietarului locului înfundat de a cere vecinului sau dreptul de trecere spre calea publica pentru folosirea fondului, cu îndatorirea de a-l despagubi pentru pagubele ce i le-ar produce.

Dreptul de trecere trebuie sa se exercite pe acolo pe unde se poate realiza cel mai scurt drum la calea publica – art. 617 C.CIV., însa la alegerea locului de trecere se va avea în vedere sa se produca cea mai putina paguba aceluia pe al carui teren urmeaza sa aiba loc trecerea la calea publica – art. 619 C.CIV.

Asadar, servitutea de trecere este o importanta servitute legala de interes privat, iar dreptul de trecere are caracter potestativ (constituie o simpla facultate), însa acest drept nu duce prin simpla sa exercitare la stabilirea unei servituti legale, ci legea este cea care stabileste criterii pentru selectarea caii de acces pe un teren vecin, respectiv „criteriul lungimii minime „cumulat cu criteriul „prejudiciului minim”, aceste doua criterii fiind completate de „criteriul necesitatii”.

Obiectul cererii reconventionale vizeaza în principal determinarea limitelor exercitarii dreptului de trecere pe fondul aservit, întrucât reclamantii exercita abuziv acest drept.

Fata de aceste considerente, instanta va dispune instituirea în favoarea reclamantilor-pârâti a unei servituti de trecere pietonala în suprafata de 44,9 mp, respectiv cu o latime de 1,2 m si o lungime de 34,61 m, conform raportului de expertiza topo completat întocmit de ing. I.I., schita anexa 4, asupra imobilului teren intravilan proprietatea pârâtilor reclamanti si îi va obliga pe acestia sa permita reclamantilor-pârâti S. trecerea pe acest teren de la str. (…) catre proprietatea lor.

În ceea ce priveste contravaloarea lipsei de folosinta, instanta în baza art. 616 C.CIV., va respinge cererea privind acordarea acesteia pe ultimii 3 ani, obligând reclamantii-pârâti la contravaloarea lipsei de folosinta a terenului reprezentând servitutea în suma de 296,34 lei, începând cu data de 09.07.2010 data introducerii actiunii, când aceasta a fost ceruta.

La stabilirea c/val lipsei de folosinta, instanta a avut în vedere ca terenul ce afecteaza servitutea de trecere este aferent constructiei cu destinatia de cabinet individual de consultare cu plata si se încadreaza la pozitia 6 Hotarârea (…) /31.05.2007 si nu este drum public sau cale de acces publica, pentru care aceeasi hotarâre prevede pretul de 0,2 lei/mp, asa cum sustin reclamantii-pârâti.

În conformitate cu disp. art. 584 C.CIV., instanta va dispune granituirea proprietatilor partilor si va stabili linia de hotar pe aliniamentul pct. 65-54-91-53-52-45 si în continuare conform anexei 4 a raportului de expertiza completat întocmit de ing. I.I., ce face parte integranta din prezenta hotarâre.

În temeiul disp. art. 274 C.P.CIV., fiind în culpa procesuala, reclamantii-pârâti vor fi obligati la plata cheltuielilor de judecata catre pârâtii-reclamanti T. în suma de 3651 lei reprezentând taxa timbru si onorariu avocat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E:

Respinge actiunea precizata formulata de reclamantii S. F. si S.E., ambii domiciliati în (…) în contradictoriu cu pârâtii T. I. si T. S. D. , ambii domiciliati în, (…) si M. C.prin P..

Admite în parte cererea reconventionala precizata.

Ia act ca pârâtii-reclamanti T. renunta la capatul de cerere privind revendicarea.

Instituie în favoarea reclamantilor-pârâti S. o servitute de trecere pietonala, în suprafata de 44,9 mp, respectiv latimea 1,2 m si lungimea de 34,61 m, conform raportului de expertiza topografic completat întocmit de ing. I.I., schita anexa 4, asupra imobilului teren intravilan proprietatea pârâtilor-reclamanti T. si îi obliga pe acestia sa permita reclamantilor-pârâti trecerea pe acest teren de la str. (…) catre proprietatea lor.

Obliga reclamantii-pârâti catre pârâtii-reclamanti la plata sumei de 296,34 lei lunar, reprezentând contravaloarea lipsei de folosinta pentru servitutea de trecere începând cu data de 09.07.2010, data introducerii actiunii.

Stabileste linia de hotar dintre proprietatile partilor pe aliniamentul punctelor 65-54-91-53-52-45 si în continuare conform anexei 4 a raportului de expertiza completat întocmit de ing. I.I..

Obliga reclamantii-pârâti la plata cheltuielilor de judecata catre pârâtii-reclamanti T. în suma de 3651 lei reprezentând taxa timbru si onorariu avocat.

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica de la 27.06.2011.

Presedinte, Grefier,