Societate comercială cu răspundere limitată. Asociat unic decedat. Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de moştenitorii având împreună cota de 1/2 parte din moştenire. Respingere FalimentSocietăţi comerciale


Prin Încheierea nr. 2344 din 16.07.2010 pronunţată de Tribunalul Maramureş s-a respins cererea petentei SC F.M.P. SRL Baia Mare – prin dr. F.E.A. şi F.L. cu domiciliul ales în Baia Mare, având ca obiect deschiderea procedurii de . Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut următoarele:

Prin cererea înregistrată la 13.07.2010 s-a solicitat intrarea în faliment pentru debitoarea SC F.M.P. SRL Baia Mare întemeiat pe dispoziţiile art. 27 din Legea 85/2006 modificată privind procedura insolvenţei. Cererea a fost formulată de societatea comercială prin asociaţii F.E.A. şi F.L., cu motivarea că la data de 25.06.2010 persoana juridică pentru care s-a cerut insolvenţa avea datorii la bugetul de stat de 117.911 lei pe care nu le putea achita.

Instanţa a cerut petenţilor să facă dovada calităţii de reprezentant al societăţii comerciale pentru care s-a cerut falimentul, în conformitate cu prevederile art. 27(3) din modificată. Petenţii, în accepţiunea instanţei, nu au putut face dovada cerută. Din certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureş sub nr. 34371/05.07.2010 rezultă că SC F.M.P. SRL Baia Mare figurează în având ca asociat unic pe numitul F.A.S., iar ca administrator pe numitul P.C.S.

Asociatul unic a decedat la 03.12.2004, fapt ce rezultă din Certificatul de deces depus la dosar. Moştenitorii asociatului unic sunt petenţii, frate şi soră, având împreună cota de ½ parte moştenire cu privire la părţile sociale ale defunctului, şi soţia supravieţuitoare F.D., care are la rândul ei cota de ½ parte.

Calitatea de moştenitori şi masa succesorală au fost stabilite prin Sentinţa civilă 4981/25.10.2007 pronunţată de Judecătoria Baia Mare, aşa cum a fost modificată în apel prin Decizia civilă nr. 290/A/19.11.2008 pronunţată de Tribunalul Maramureş, respectiv prin Decizia civilă nr. 909/R/30.04.2009 pronunţată în recurs de C.A. Cluj.

Prin Decizia civilă nr. 1771/10.10.2007 pronunţată de Curtea de Apel Cluj, cererea petenţilor pentru dizolvarea societăţii a fost respinsă. S-a reţinut că, în statutul societăţii comerciale nu a fost prevăzută clauza de dizolvare pentru decesul asociatului unic, situaţie în care nu sunt aplicabile prevederile art. 237 al. 1 lit. „a” din modificată. Existând un asociat – soţia supravieţuitoare, cât şi un administrator, societatea poate funcţiona în continuare.

Intrarea în faliment presupune dizolvarea, cu privire la care s-a statuat că nu poate fi cerută numai de moştenitorii petenţi, fără consimţământul soţiei supravieţuitoare. Rezumând cele de mai sus, tribunalul a considerat că numai doi dintre moştenitorii asociatului unic nu au calitate de a formula cererea de intrare în faliment, neavând calitatea de reprezentanţi al societăţii comerciale, în sensul celor cerute de art. 27(3) din legea insolvenţei.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs debitoarea S.C. F.M.P. S.R.L. Baia Mare solicitând admiterea recursului, modificarea În totalitate a Încheierii atacate În sensul admiterii cererii formulate de debitoare şi numirea în calitate de lichidator a C.C. – Cabinete Asociate de Practicieni în Insolventa.

În motivare s-a arătat că prin rămânerea irevocabilă a Sentinţei Civile nr. 4981/25.10.2007 pronunţată de către Judecătoria Baia Mare În dosar nr. 951182/2005 În mod irevocabil au fost puşi În situaţia de a prelua cota de ½ parte din părţile sociale ale societăţii S.C. F.M.P. S.R.L., rezultând implicit dobândirea calităţii de asociaţi al societăţii. Astfel sunt direct interesaţi şi obligaţi să rezolvăm situaţia juridică incertă din societate. Starea de insolvenţă a societăţii este clară şi rezultă din situaţiile anexate. Mai mult, nu există vreo prevedere legală din Legea nr. 85/2006 care ar condiţiona cererea debitoarei de hotărârea unanimităţii sau majorităţii asociaţilor. În calitate de asociaţi, consideră că au fost şi sunt atât îndreptăţiţi, cât şi obligaţi să îşi ocrotească interesele proprii şi să respecte legislaţia în vigoare.

La cererea proprie nu există nici o prevedere legală din care ar rezulta că este necesară citarea coasociatei moştenitoare, procedura de citare fiind îndeplinită cu societatea debitoare, neexistând nici o opunere sau obiecţie formulată de către acesta.

În drept s-au invocat prevederile art. 27, art. 8, art. 12 Legea nr. 85/2006, art. 27 C. pr. fiscală, art. 304 pct. 9 C. pr. civ.

Deliberând asupra recursului, Curtea constată calea de atac dedusă judecăţii ca fiind neîntemeiată pentru următoarele argumente:

Aşa cum în mod corect a reţinut judecătorul fondului cu prilejul pronunţării sentinţei recurate, din certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureş sub nr. 34371/05.07.2010 rezultă că SC F.M.P. SRL Baia Mare figurează în Registrul comerţului având ca asociat unic pe numitul F.A.S., iar ca administrator pe numitul P.C.S..

Asociatul unic a decedat la 03.12.2004, fapt ce rezultă din Certificatul de deces depus la dosar. Moştenitorii asociatului unic sunt recurenţii, frate şi soră, având împreună cota de ½ parte moştenire cu privire la părţile sociale ale defunctului, şi soţia supravieţuitoare F.D., care are la rândul ei cota de ½ parte. Calitatea de moştenitori şi masa succesorală au fost stabilite prin Sentinţa civilă 4981/25.10.2007 pronunţată de Judecătoria Baia Mare, aşa cum a fost modificată în apel prin Decizia civilă nr. 290/A/19.11.2008 pronunţată de Tribunalul Maramureş, respectiv prin Decizia civilă nr. 909/R/30.04.2009 pronunţată în recurs de Curtea de Apel Cluj.

Conform dispoziţiilor art. 27 alin. 3 din Legea 85/2006 ,,cererile persoanelor juridice vor fi semnate de persoanele care, potrivit actelor constitutive sau statutelor, au calitatea de a le reprezenta,,.

Decizia pentru introducerea unei cereri având ca obiect deschiderea procedurii insolvenţei în formă simplificată în cadrul unei societăţi cu răspundere limitată trebuie adoptată în condiţiile art. 192 din Legea 31/1990 conform căruia: ,,Adunarea generala decide prin votul reprezentand majoritatea absoluta a asociatilor si a partilor sociale, in afara de cazul cand in actul constitutiv se prevede altfel. (2) Pentru hotararile avand ca obiect modificarea actului constitutiv este necesar votul tuturor asociatilor, in afara de cazul cand legea sau actul constitutiv prevede altfel,,.

În cazul concret dedus judecăţii nu s-a administrat nici o dovadă în sensul că prin actul constitutiv al societăţii comerciale s-ar fi stabilit o o clauză derogatorie prin care să se fi stabilit o altă majoritate pentru adoptarea hotărârilor prevăzute de textul anterior. Deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei are drept consecinţă directă dizolvarea societăţii comerciale, situaţie în care această decizie trebuie adoptată în condiţiile reglementate pentru modificarea actului constitutiv al societăţii comerciale, cu unanimitate, conform art. 192 alin. 2 din Legea 31/1990. Mai mult, recurenţii deţin doar 50% din capitalul social al societăţii comerciale (1/2 din masa succesorală), situaţie în care nu întrunesc nici majoritatea absolută.

Recurenţii nu au făcut dovada acordului asociatului care deţine 50% din părţile sociale (soţia supravieţuitoare a defunctului, fost asociat unic), situaţie în care nu este îndeplinită condiţia unanimităţii.

În consecinţă, pentru toate aceste argumente, instanţa de recurs reţine drept întemeiate considerentele primei instanţe conform căreia intrarea în faliment presupune dizolvarea, cu privire la care s-a statuat că nu poate fi cerută numai de moştenitorii petenţi, fără consimţământul soţiei supravieţuitoare. Rezumând cele de mai sus, tribunalul a considerat că numai doi dintre moştenitorii asociatului unic nu au calitate de a formula cererea de intrare în faliment, neavând calitatea de reprezentanţi al societăţii comerciale, în sensul celor cerute de art. 27(3) din legea insolvenţei.

Pentru toate aceste considerente, în baza dispoziţiilor art- 312 alin.1 Cpc recursul declarat de SC F.M.P. SRL BAIA MARE împotriva încheierii civile nr. 2344 din 16.07.2010 a Tribunalului Maramureş va fi respins şi sentinţa recurată va fi menţinută ca fiind pe deplin legală şi temeinică.