Soluţionarea amânării pronunţării în cauza civilă având ca obiect „plângere contravenţională OUG 78/2000” Plângeri prealabile


Dosar nr. 1345/249/2009

SENTINŢA CIVILĂ NR.1120 din data de 22.12.2009

Pe rol soluţionarea amânării pronunţării în cauza civilă având ca obiect „plângere contravenţională OUG 78/2000”, plângere formulată de petenta S.C. Z. S.R.L. împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria AA, nr. 14295, dresat la data de 10.09.2009 de intimata G. N. M. – C. C..

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 15.12.2009, fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi, ce face parte integrantă din prezenta, iar instanţa având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru astăzi.

I N S T A N Ţ A

Deliberând asupra acţiunii civile de faţă:

La data de 24.09.2009 s-a înregistrat pe rolul acestei instanţe, sub nr. 1345/249/2009, plângerea contravenţională formulată de petenta S.C. Z. S.R.L. împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria AA, nr.14295, dresat la data de 10.09.2009 de G. N.M. – C. C. solicitând anularea acestuia şi exonerarea petentei de plata amenzii în cuantum de 20.000 lei. În subsidiar solicită admiterea plângerii formulate şi înlocuirea sancţiunii amenzii contravenţionale cu sancţiunea avertisment.

În motivarea plângerii petenta arată că în termen legal, în temeiul dispoziţiilor art. 31(1) din O.G.nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, a formulat plângere împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria AA,nr. 14295,dresat la data de 10.09.2009 şi comunicat la data de 14.09.2009.

Precizează că procesul-verbal contestat este nelegal şi netemeinic, motiv pentru care solicită admiterea plângerii formulate, în sensul anularii procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria AA, nr.14295 şi exonerarea sa de plata amenzii în cuantum de 20.000 lei .

În subsidiar solicită admiterea plângerii formulate şi înlocuirea sancţiunii amenzii contravenţionale cu sancţiunea avertisment.

În fapt, la data de 10.09.2009 a fost încheiat procesul-verbal seria AA, nr.14295, de către G. N. M. – C. C., prin care petentei i-a fost aplicată sancţiunea amenzii contravenţionale în cuantum de 20.000 lei, reţinându-se săvârşirea contravenţiei prevăzute de dispoziţiile art.51 alin. 1 lit.a din O.U.G. 78/ 2000, respectiv abandonarea deşeurilor şi ambalajelor pe spaţiul verde, în imediata apropiere a căii de comunicaţie.

Apreciază procesul-verbal contestat ca fiind nelegal, având în vedere că în cuprinsul acestuia nu sunt consemnate obiecţiunile formulate prin reprezentantul legal.

Precizează că la data de 09 septembrie 2009, data la care s-a constatat săvârşirea contravenţiei, la punctul de lucrul din oraşul L.-G., jud. C. se află prezent administratorul contestatoarei, în persoana numitului S. P. şi deşi a formulat obiecţiuni cu privire la constatările reprezentanţilor intimatei, acestea nu au fost consemnate, procesul-verbal fiind întocmit în lipsa reprezentantului legal al contestatoarei.

Având in vedere situaţia de fapt expusă, contestatoarei i s-a produs o vătămare, prin faptul că a fost privată de dreptul legal de a formula obiecţiuni, prin reprezentantul sau, nefăcându-se dovada lipsei acestuia.

Obiecţiunile trebuie consemnate distinct în procesul-verbal, la rubrica „alte menţiuni”, sub sancţiunea nulităţii procesului-verbal. Obiecţiunile, sub sancţiunea nulităţii, trebuie sa reflecte opinia reprezentantului contravenientei.

Având în vedere dispoziţiile art.16 alin.7 din O.G. nr.2 / 2001, obligaţia agentului constatator de a aduce la cunoştinţă contravenientului dreptul de a formula obiecţiuni, are caracter imperativ, fiind aplicabilă implicit ca sancţiune, în caz de nerespectare, nulitatea actului întocmit.

Pe fond, apreciază procesul-verbal ca fiind netemeinic, petenta nefiind vinovată de săvârşirea contravenţiei reţinute.

Este adevărat că la data de 09.09.2009 reprezentanţii intimatei s-au prezentat la punctul de lucru din oraşul L.-G., jud. C., însă situaţia de fapt nu este cea reţinută de agentul constatator. Deşeurile şi ambalajele nu erau abandonate pe spaţiul verde, în apropierea căii de comunicaţie, aşa cum în mod eronat s-a reţinut, ci erau depozitate de către angajaţii petentei la poarta de acces în punctul de lucru. De altfel, aceste deşeuri au şi fost ridicate şi transportate la rampa de gunoi a oraşului L.-G., la scurt timp după ce reprezentanţii intimatei au sosit la faţa locului.

Precizează că în noaptea 08/09.09.2009 a avut loc o furtună în zona oraşului L.-G., ocazie cu care în perimetrul punctului de lucru au fost antrenate mai multe deşeuri, provenite de la ambalaje. In dimineaţa zilei de 09.09.2009 aceste deşeuri au fost colectate şi depozitate de către angajaţii contestatoarei, la poarta de acces, pentru a fi transportate la rampa de gunoi a oraşului.

În subsidiar, solicită înlocuirea sancţiunii amenzii contravenţionale cu avertisment, având în vedere că atingerea adusă valorilor ocrotite de lege este minimă, dar şi datorită faptului că petenta nu a mai fost sancţionată contravenţional pentru astfel de fapte.

Pentru aceste considerente solicită admiterea plângerii formulate, în sensul anulării procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria AA, nr. 14295 şi exonerarea petentei de plata amenzii in cuantum de 20.000 lei, iar in subsidiar solicită admiterea plângerii formulate şi înlocuirea sancţiunii amenzii contravenţionale cu sancţiunea avertisment.

În drept au fost invocate dispoziţiile art.31(1) din O.G. nr.2 / 12.07.2001.

În dovedirea plângerii a solicitat proba cu înscrisuri şi martori.

Alăturat plângerii petenta a depus în copie procesul-verbal de contravenţie seria AA nr. 14295, dresat la data de 10.09.2009 de G. N. M.–C. C.

Potrivit dispoziţiilor art. 36 din O.G. nr. 2/2001, plângerea este scutită de taxă de timbru şi implicit de timbru judiciar.

Prin întâmpinarea formulată la 20.10.2009, intimata a solicitat respingerea plângerii contravenţionale ca neîntemeiată.

În motivare se arată că s-a formulat plângere contravenţională de către petentă împotriva procesului-verbal de contravenţie seria AA nr. 14295, dresat la data de 10.09.2009 de G. N. M.–C. C., sesizându-se faptul că acesta ar fi netemeinic şi nelegal numai pentru faptul că nu s-ar fi consemnat obiecţiunile reprezentantului petentei, însă nu pentru că cele consemnate nu corespund adevărului, dimpotrivă, prin motivarea plângerii contravenţionale petenta vine şi chiar confirmă cele reţinute de către agentul constatator, în sensul că aceste reziduuri, deşeuri, etc., aparţineau societăţi şi au fost ulterior îndepărtate de către angajaţii acestei societăţi comerciale.

Afirmă intimata că petenta în mod curent procedează la îndepărtarea şi colectarea deşeurilor rezultate din activitatea zilnică şi din eventuale reparaţii pe care le efectuează la imobilul ce-i aparţine, acestea fiind depozitate împotriva dispoziţiilor legale pe spaţiul verde şi în imediata apropiere a drumului naţional loc unde, de fapt, a şi identificat când s-a prezentat la faţa locului o cantitate mare de aproximativ 6 mc de deşeuri.

În ceea ce priveşte susţinerile petentei, intimata susţine că acestea nu sunt reale şi chiar dacă reprezentantul societăţii ar fi avut un punct de vedere, acesta nu a fost decât de recunoaştere a apartenenţei acestor deşeuri. În fapt, acesta s-a prezentat la data controlului şi neputând să conteste evidenţa, a refuzat să mai stea de vorbă cu organul constatator şi să se mai şi prezinte la sediu a doua zi, motiv pentru care procesul verbal a fost încheiat în lipsa sa, acest aspect fiind confirmat de către martorul care a semnat acest act constatator.

Faţă de cele învederate mai sus, de recunoaşterea parţială a situaţiei de fapt, făcută prin plângerea contravenţională şi de pericolul concret prezent de activitatea de poluare a mediului înconjurător, solită respingerea plângerii contravenţionale formulate.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 115 şi următoarele din Cod procedură civilă.

În dovedirea întâmpinării a solicitat proba cu interogatoriu, înscrisuri şi martori.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În data de 10.09.2009 a fost întocmit de către un agent constatator din cadrul G. N. M.–C. C.procesul-verbal seria AA nr. 14295 prin care s-a constatat săvârşirea de către petentă a contravenţiei prev. de art.51 alin.1, prf.A, lit.a din OUG nr.78/2000.

S-a reţinut în procesul-verbal că, în data de 09.09.2009 ora 1045, societatea petentă prin punctul de lucru din L.-G. „a abandonat deşeuri şi ambalaje provenite de la ambalarea paleţilor de ciment pe o suprafaţă de cca 6 mp pe partea dreaptă a DN 3 în apropierea clubului I., pe spaţiul verde din imediata apropiere a căii de comunicaţie”.

În consecinţă, i s-a aplicat petentei amenda contravenţională în cuantum de 20.000 lei.

Examinând procesul-verbal prin prisma dispoziţiilor art.17 din O.G.2/2001, instanţa constată ca acesta a fost întocmit cu respectarea normelor legale a căror încălcare atrage nulitatea absolută.

În ceea ce priveşte criticile de nelegalitate formulate de petentă, privitor la nerespectarea dreptului de a formula obiecţiuni, instanţa reţine următoarele: dispoziţiile art.13, alin.1 din OG nr.2/2001permit aplicarea sancţiunii în termen de 6 luni de la săvârşirea faptei. În cauză, actul de sancţionare a fost încheiat a doua zi de la data săvârşirii pretinsei fapte şi întrucât actul de sancţionare a fost întocmit în lipsa reprezentantului societăţii petente, împrejurare atestată de un martor potrivit art. 19 alin. 1 din OG nr.2/2001, acesta nu putea în mod obiectiv formula obiecţiuni şi prin urmare nici agentul constatator nu avea cui să aducă la cunoştinţă acest drept.

În consecinţă aceste împrejurări nu pot atrage nulitatea procesului verbal, întrucât s-au respectat dispoziţiile prescrise de lege, totuşi ele urmează a fi avute în vedere la aprecierea respectării dreptului la apărare al petentei şi la stabilirii sarcinii probei.

Sub acest aspect se impun următoarele precizări: dreptul la un proces echitabil include, printre altele, şi respectarea dreptului la apărare, care în materia administrării probelor presupune, potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, ca fiecare parte să aibă posibilitatea rezonabilă de a-şi expune cauza în faţa instanţei în condiţii care să nu o dezavantajeze în mod semnificativ faţă de partea adversă. În materie penală cel acuzat beneficiază în plus de prezumţia de nevinovăţie.

Se reţine de asemenea că instanţa de la Strasbourg interpretează noţiunea de acuzaţie în materie penală în mod autonom , aceasta având un conţinut specific care nu corespunde în mod necesar cu cel consacrat în dreptul intern al statelor. În consecinţă, o procedură calificată în dreptul intern ca fiind de drept contravenţional poate fi supusă garanţiilor speciale cerute în materie penală.

Pentru a stabili dacă o anumită procedură intră în domeniul penal, Curtea Europeană a Drepturilor Omului are în vedere mai multe criterii, printre care şi natura şi gravitatea pedepsei. În acest sens a statuat (în cauze precum Garifallou Aebe c. Greciei din 24 sept. 1997 sau Serves c. Franţei din 20 octombrie 1997) că nu numai închisoarea, dar şi amenda într-un cuantum ridicat poate antrena, dată fiind gravitatea ei, aplicarea garanţiilor procesului echitabil din materie penală.

În concordanţă cu cele mai sus menţionate, instanţa apreciază că amenda de 20.000 lei aplicată petentei, prin consecinţele pe care le poate antrena, conferă natură penală acuzaţiei aduse acesteia. În consecinţă, petenta ar trebui să beneficieze de prezumţia de nevinovăţiei, neputând fi invocate nici dispoziţiile art.1169 C.civ. şi nici vreo prezumţie de legalitate şi temeinicie a actului de constatare.

În aceste condiţii sarcina probei revine intimatei, care trebuie să dovedească în mod convingător că societatea petentă se face vinovată de săvârşirea cu intenţie a faptei reţinute în sarcina sa, aceasta cu atât mai mult cu cât nimic nu o împiedica pe intimată să întocmească pe loc procesul-verbal de contravenţie şi să dea posibilitatea petentei să formuleze obiecţiuni la fapta contravenţională reţinută.

Chiar şi aşa, din depoziţia martorului audiat la propunerea petentei rezultă că deşeurile fiind foarte uşoare şi date fiind condiţiile meteo din noaptea precedentă, acestea au ajuns pe spaţiul verde din în apropierea căii de comunicaţie (DN 3), însă societatea petentă a luat măsuri pentru a aduna deşeurile provenite din ambalaje în vederea colectării acestora de către societatea de salubrizare.

Între imperativul ca intimata să facă dovada acuzaţiilor pe care i le aduce petentei şi recunoaşterea parţială a acesteia, care nu contestă că existau deşeuri pe spaţiul verde, dar arată că acestea nu au fost depozitate intenţionat acolo şi nici nu îi aparţineau în totalitate, având în vedere şi aspectul că petenta nu este în stare de „recidivă”, instanţa apreciază că în cauză pot fi aplicate dispoziţiile art. 6 din OG 2/2001.

Dispoziţiile art. 6 din O.G. nr. 2/2001 prevăd că avertismentul se poate aplica oricărui contravenient persoană fizică sau juridică, iar dispoziţiile alin. 3 al art. 7 prevăd că avertismentul se poate aplica şi în cazul în care actul normativ nu prevede această sancţiune.

Având în vedere situaţia de fapt reţinută şi menţiunile din procesul verbal, în raport cu disp. art. 6 şi art. 7 alin. 2 din O.G. nr. 2/2001, constată că fapta reţinută în sarcina petentei prezintă un pericol social redus, motiv pentru care scopul preventiv poate fi atins şi prin aplicarea sancţiunii contravenţionale a “avertismentului”.

Pentru toate aceste considerente, instanţa, având în vedere şi dispoziţiile art. 34 şi art. 7 din O.G. nr. 2/2001, apreciază întemeiată în parte plângerea petentei, urmând a o admite ca atare.

Urmează a menţine procesul-verbal de contravenţie seria AA nr. 14295 din 10.09.2009.

Urmează a dispune înlocuirea amenzii contravenţionale în cuantum de 20.000 lei aplicată petentei prin procesul-verbal menţionat mai sus cu sancţiunea „avertisment”.

Urmează a-i atrage atenţia petentei asupra pericolului social al faptei şi a-i recomanda respectarea dispoziţiilor legale.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite în parte plângerea formulată de petenta S.C. Z.S.R.L. în contradictoriu cu intimata G. N. M.–C. C..

Menţine procesul-verbal seria A.A. nr. 14295 din 10.09.2009, dresat de G. N. M.–C. C..

Dispune înlocuirea amenzii contravenţionale în cuantum de 20.000 lei aplicată petentei prin procesul-verbal menţionat mai sus cu sancţiunea AVERTISMENT.

Atrage atenţia petentei asupra pericolului social al faptei şi îi recomandă respectarea dispoziţiilor legale.

Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 22.12.2009.

PREŞEDINTEGREFIER

(La data de 11.01.2010 a declarat recurs intimatul, sentinţa rămânând irevocabilă prin Decizia civilă nr. 394/R/27.04.2010 fiind respins recursul de către Tribunalul Călăraşi)

1