Soluţionarea cauzei civile având ca obiect uzucapiune Uzucapiune (Prescripţia achizitivă)


JUDECATORIA CONSTANTA – SECŢIA CIVILĂ

Dosar civil nr. 2413/212/2010

Sentinta civila nr.26563

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE 06.12.2010

Pe rol, soluţionarea cauzei civile având ca obiect uzucapiune, acţiune formulată de reclamanţii AA, BB şi CC în contradictoriu cu pârâţii ORASUL TECHIRGHIOL PRIN PRIMAR şi CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TECHIRGHIOL.

Dezbaterile asupra cauzei au avut loc în sedinta publica din data de 08.11.2010 si au fost consemnate în încheierea de sedinta din acea data , încheiere ce face corp comun cu prezenta , pentru cand , instanta avand nevoie de timp pentru a delibera a dispus amanarea pronuntarii la data de 15.11.2010 , 22.11.2010 , 29.11.2010 si respectiv 6.12.2010 .

INSTANŢA,

Prin actiunea înregistrată pe rolul Judecatoriei Constanta cu numarul 2413/212/2010, reclamanţii AA, BB şi CC au solicitat în contradictoriu cu pârâţii oraşul Techirghiol prin Primar şi Consiliul Local al oraşului Techirghiol să se constate că au dobândit prin uzucapiune de lungă durată şi prin joncţiunea posesiilor dreptul de proprietate asupra imobilului teren în suprafaţă de aprox. 600 mp (aflat în componenţa întregului imobil de până la 1109,60 mp) situat în Techirghiol, str. Nicolae Titulescu nr. 4, jud. Constanţa; să se constate că au dobândit prin accesiune dreptul de proprietate asupra imobilelor construcţii situate pe terenul aflat in proprietatea lor în Techirghiol, str. Nicolae Titulescu nr. 4, jud. Constanţa.

În motivarea in fapt a actiunii, s-a arătat, in esenta, că imobilul in litigiu in suprafaţă de aprox. 600 mp a fost stapanit de peste 30 de ani, posesia exercitata de reclamanţi şi de autorul lor DD fiind utilă şi sub nume de proprietar. De asemenea, reclamanţii au arătat că ei şi autorul lor DD au edificat pe cheltuiala lor imobilele construcţii situate în Techirghiol,

În drept, au fost invocate dispoziţiile art.1860 C.civ., art. 482, 489 şi urm., 646, 1847, 1890 şi urm. Cod civ., art. 111 Cod proc. civ.

În dovedirea actiunii reclamanţii au solicitat proba cu înscrisuri,proba testimonială şi cea cu expertiză tehnică imobiliară.

Pârâţii nu au depus întâmpinare şi nu s-au opus admiterii acţiunii. Au solicitat efectuarea unei expertize tehnice imobiliare şi au depus la dosar situaţia juridică şi istoricul de rol fiscal al imobilului litigios.

Pe parcursul soluţionării cauzei, reclamanta AA a decedat, procesul fiind continuat de moştenitorii acesteia, reclamanţii BB şi CC. In cauză, instanţa a administrat proba cu înscrisuri, proba testimonială şi cea cu expertiză tehnică imobiliară.

Analizând probatoriul administrat în cauză, instanţa constata ca actiunea este intemeiata,in sensul celor ce vor fi aratate in continuare.

Instanţa reţine că, in fapt, la data de 16.01.1965, autorii reclamanţilor, AA şi DD, au cumpărat terenul in suprafaţă de 461,5 mp situat in Techirghiol, str. Nicolae Titulescu nr. 4, conform actului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 260/16.01.1965 şi transcris sub nr. 56/16.01.1965 de Notariatul de Stat Reg. Dobrogea. Prin acelaşi act de vânzare-cumpărare, au cumpărat o suprafaţă de teren in continuare şi soţii Catană Ion şi Elena.

La data de 27.01.1986, DD a decedat, reclamanţii dezbătând şi acceptând succesiunea tatălui lor la 24.07.1996.

La data de 13.11.1996, prin partaj voluntar incheiat intre soţii Catană, defuncta AA şi reclamanţi, s-a ieşit din indiviziune faţă de soţii Catană.

De asemenea, instanţa reţine că in 1970 s-a realizat o sistematizare a străzilor oraşului Techirghiol, inclusiv a străzii Nicolae Titulescu, ocazie cu care o suprafaţă de teren de aprox. 600 mp, care era in continuarea proprietăţii reclamanţilor, a rămas nefolosită de către pârâţi. Potrivit expertizei judiciare imobiliare efectuată in cauză, suprafaţa de teren in discuţie este de 648,10 mp. Reclamanţii şi-au aliniat proprietatea la stradă, au îngrădit acest teren şi l-au folosit. Totodată, pe suprafaţa de teren pentru care deţineau titlu de proprietate au edificat o şi anexe gospodăreşti fără a avea autorizaţie de construire.

Analizând îndeplinirea condiţiilor legale pentru constatarea intervenirii uzucapiunii cu privire la suprafaţa de teren de 648,10 mp, instanţa reţine următoarele:

Potrivit art.1890 C. civ., pentru a se putea dobândi proprietatea bunului prin uzucapiune, cel care invocă acest mod de dobândire a proprietăţii trebuie să îndeplinească două condiţii: să posede bunul în tot timpul prevăzut de lege,anume 30 de ani şi posesia sa să fie utilă, în sensul că posesia nu trebuie să fie afectată de vreunul din viciile discontinuităţii, violenţei, clandestinităţii şi echivocului.

Referitor la prima dintre condiţiile enunţate anterior, instanţa reţine din declaraţiile celor doi martori audiaţi în cauză, vecini ai reclamanţilor, coroborate cu istoricul de rol al imobilului că părinţii reclamanţilor şi, ulterior, reclamanţii au exercitat acte materiale cu privire la imobilul in litigiu timp de peste 30 de ani, incepând din anul 1970. În consecinţă, fiind astfel dovedit în cauză elementul material al posesiei exercitate de autorii reclamanţilor şi de reclamanţi, instanţa constată că, drept urmare a aplicării prezumţiei instituite de art.1854 C. civ., care face din elementul material al posesiei dovada elementului intenţional, prezumţie ce nu a fost răsturnată în cauză printr-o dovadă contrară, reclamanţii au probat posesia exercitată de părinţii lor începând cu anul 1970, posesie pe care au înţeles să o unească, potrivit art. 1860 Cod civil, cu cea exercitată ulterior de ei, până în prezent.

In privinta celei de a doua condiţii a uzucapiunii de 30 de ani, instanţa reţine că posesia este utilă, fiind exercitată în mod continuu şi public, astfel cum rezultă din declaraţiile martorilor audiaţi şi din istoricul de rol fiscal comunicat de Primăria Techirghiol, precum şi în mod paşnic, nefiind administrate în cauză probe din care să rezulte că posesia a fost dobândită sau conservată prin acte de violenţă. De asemenea, instanţa constată că posesia reclamanţilor a fost exercitată şi fără echivoc, sub nume de proprietar.

În consecinţă, constatând că sunt îndeplinite în cauză cele două cerinţe prevăzute de art.1890 C.civ., instanţa apreciază ca întemeiată actiunea formulată de către reclamanţi în privinţa constatării dreptului de proprietate asupra imobilului astfel cum a fost identificat prin raportul de expertiză tehnică judiciară efectuat de expertul tehnic Brumă Eugen.

În raport de toate aceste considerente, instanţa va admite acţiunea şi va constata că reclamanţii a dobândit prin uzucapiune dreptul de proprietate asupra imobilului teren în suprafaţă de 648,10 mp (aflat în componenţa întregului imobil de până la 1109,60 mp) situat în Techirghiol, str. Nicolae Titulescu nr. 4, jud. Constanţa, identificat prin notaţiile date de punctele A-B-2-1-A (anexa 2), conform raportului de expertiză tehnică imobiliară efectuat in cauză de expert EE.

În ceea ce priveşte cel de-al doilea capăt de cerere, instanţa reţine că potrivit prevederilor art. 492 „orice construcţie, plantaţie sau lucru făcut în pământ sau asupra pământului, sunt prezumate a fi făcute de proprietarul acelui pământ cu cheltuiala lui şi că sunt ale lui până ce se dovedeşte din contră”. Acest text de lege instituie o prezumţie legală relativă, susceptibilă de a fi răsturnată prin dovada contrară, potrivit căreia o construcţie edificată pe un teren se consideră a fi fost ridicată de către proprietarul terenului respectiv, în nume propriu şi pe cheltuiala sa.

Se constată din materialul probator administrat că devin incidente dispoziţiile art. 492 Cod civil în ceea ce priveşte casa de locuit şi anexele, edificate pe teren (atât pe cel cumpărat prin actul de vânzare-cumpărare din 16.01.1965, cât şi pe cel uzucapat) de autorii reclamanţilor.

Având în vedere că prezumţia de proprietate asupra construcţiilor respective în favoarea reclamanţilor nu a fost răsturnată în cauză prin dovada contrară, instanţa va admite şi acest capăt de cerere şi va reţine că reclamanţii au dobândit, prin efectul accesiunii imobiliare, dreptul de proprietate asupra construcţiei cu destinaţia de locuinţă, alcătuită din 4 camere şi dependinţe ce ocupă o suprafaţă construită la sol de 132,68 mp şi având o suprafaţă utilă de 96,65 mp, împreună cu o terasă aflată în gabarit de 7,30 mp, cu pereţi interiori din chirpici şi cei exteriori din piatră, tavane şi şarpantă din lemn, învelitoare din ţiglă, pardoseli din duşumele, având încălzirea realizată prin centrală termică proprie pe combustibil solid şi instalaţii sanitare complete (identificate in anexa 3 a raportului de expertiză tehnică imobiliară efectuat in cauză de expert EE), precum şi asupra construcţiilor anexe reprezentate printr-un garaj, un grup sanitar de curte, o magazie, o bucătărie de vară cu beci, un foişor, o altă magazie şi un coteţ de păsări (identificate in anexa 2 a raportului de expertiză tehnică imobiliară efectuat in cauză de expert EE), situate în Techirghiol, str. Nicolae Titulescu nr. 4, jud. Constanţa, pe terenul în suprafaţă de 1109,60 mp, identificat în limita notaţiilor date de punctele A-B-C-D-E-F-A, având următoarele vecinătăţi conform raportului de expertiză tehnică imobiliară efectuat in cauză de expert EE: la N – vecin Cătană Elena, pe lg. totală de 51,20 ml şi cuprins între punctele B şi C; la S – vecin Cutova Tache, pe lg. Totală de 61,30 ml şi cuprins între punctele A şi F; la E – vecin Papu Gheorghe, pe lg. totală de 18,45 ml şi cuprins între punctele C, D, E şi F; la V – str. N. Titulescu, pe lg. totală de 21,45 ml şi cuprins între punctele A şi B.

Instanţa va lua act că reclamanţii nu au solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea formulată de reclamanţii BB şi CC , în contradictoriu cu pârâţii oraşul Techirghiol prin Primar şi Consiliul Local al oraşului Techirghiol.

Constată că reclamanţii au dobândit dreptul de proprietate ca efect al prescripţiei achizitive de lungă durată asupra imobilului teren în suprafaţă de 648,10 mp (aflat în componenţa întregului imobil de până la 1109,60 mp) situat în Techirghiol, str. Nicolae Titulescu nr. 4, jud. Constanţa, identificat prin notaţiile date de punctele A-B-2-1-A (anexa 2), conform raportului de expertiză tehnică imobiliară efectuat in cauză de expert EE.

Constată că reclamanţii au dobândit dreptul de proprietate ca efect al accesiunii imobiliare artificiale asupra construcţiei cu destinaţia de locuinţă, alcătuită din 4 camere şi dependinţe ce ocupă o suprafaţă construită la sol de 132,68 mp şi având o suprafaţă utilă de 96,65 mp, împreună cu o terasă aflată în gabarit de 7,30 mp, cu pereţi interiori din chirpici şi cei exteriori din piatră, tavane şi şarpantă din lemn, învelitoare din ţiglă, pardoseli din duşumele, având încălzirea realizată prin centrală termică proprie pe combustibil solid şi instalaţii sanitare complete (identificate in anexa 3 a raportului de expertiză tehnică imobiliară efectuat in cauză de expert EE), precum şi asupra construcţiilor anexe reprezentate printr-un garaj, un grup sanitar de curte, o magazie, o bucătărie de vară cu beci, un foişor, o altă magazie şi un coteţ de păsări (identificate in anexa 2 a raportului de expertiză tehnică imobiliară efectuat in cauză de expert EE), situate în Techirghiol, str. Nicolae Titulescu nr. 4, jud. Constanţa, pe terenul în suprafaţă de 1109,60 mp, identificat în limita notaţiilor date de punctele A-B-C-D-E-F-A, având următoarele vecinătăţi conform raportului de expertiză tehnică imobiliară efectuat in cauză de expert EE: la N – vecin FF, pe lg. totală de 51,20 ml şi cuprins între punctele B şi C; la S – vecin GG, pe lg. Totală de 61,30 ml şi cuprins între punctele A şi F; la E – vecin HH, pe lg. totală de 18,45 ml şi cuprins între punctele C, D, E şi F; la V – str. N. Titulescu, pe lg. totală de 21,45 ml şi cuprins între punctele A şi B.

Ia act că reclamanţii nu au solicitat cheltuieli de judecată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 6.12.2010.