Solutionarea cauzei civile ce are ca obiect divort Minori


ROMANIA

JUDECATORIA CONSTANTA

SECTIA CIVILA

Opreator de date cu caracter personal nr.3047

Dosar nr. 1917/212/2010

Sentinta civila nr. 20513

Sedinta publica din 17.09.2010

Completul compus din:

Pe rol , solutionarea cauzei civile ce are ca obiect , actiune formulata de reclamanta AA in contradictoriu cu paratul BB .

La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta reclamanta personal si asistata de av. CC si martorii, lipsa fiind paratul.

Prezenta actiune este legal timbrata cu taxa de timbru in suma de 39 lei si timbru judiciar in valoare de 0,30 lei.

Procedura este legal indeplinita cu partile potrivit disp art 85 si urmat Cpc.

S-a facut referatul cauzei de grefierul de sedinta, dupa care :

Aparatorul reclamantei depune la dosar interogatoriul ce urma sa fie administrat paratului, solicitand aplicarea disp art 225 Cpc fata de lipsa acestuia pentru a raspunde personal.

Instanta procedeaza la legitimarea si audierea martorilor DD si EE, declaratiile fiind consemnate in procesele verbale atasate la dosarul cauzei.

La intrebarea instantei, reclamanta prin aparator arata ca nu mai are alte cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat si probe de administrat, instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul pe fond.

Reclamanta prin aparator pune concluzii de admitere a actiunii astfel cum a fost formulata , in sensul desfacerii casatoriei din culpa exclusiva a paratului, avand in vedere comportamentul acestuia deosebit de violent, urmand sa revina la numele purtat anterior incheierii casatoriei si incredintarea minorului spre crestere si educare mamei cu consecinta obligarii paratului la plata pensiei de intretinere in favoarea copilului in cuantum legal raportat la venitul minim pe economie, incepand cu data promovarii actiunii. Totodata solicita atribuirea beneficiului contractului de inchiriere a imobilului in favoarea reclamantei, motivat de faptul ca aceasta urmeaza sa locuiasca impreuna cu minorul. Fara cheltuieli de judecata.

In temeiul disp.art.150 Cod procedura civila, instanta constata incheiata cercetarea judecatoreasca si ramane in pronuntare.

I N S T A N T A

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Constanta la data de 14.01.2010 sub nr. 1917 reclamanta FF a chemat în judecată pe pârâtul GG solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună desfacerea căsătoriei lor din culpa exclusiva a paratului ,incredintarea spre crestere si educare a minorului HH, nascut la data de 7 martie 2005,revenirea la numele avut anterior casatoriei, acela de ILIE;atribuirea spatiului de locuit situat in Murfatlar,str. Fantanitei,nr. 1B,bl. Tineret,sc. D,et. 1, ap. 5, judetul Constanta.

În motivarea în fapt a cererii se arată că partile s-au casatorit in 17 .02.2001,din relatie s-a nascut minorul HH;la scurt timp de la casatorie paratul s-a dovedit a fi o persoana agresiva, consumator de alcool cu un comportament violent fizic si verbal in

raporturile cu reclamanta.In octombrie 2009, in urma unei altercatii reclamanta a fost nevoita sa sara de la balconul locuintei pentru a-si salva viata, suferind o fractura de coloana si o fractura a piciorului drept.

In prezent partile sunt despartite in fapt, reclamnta impreuna cu minorul locuind in casa parintilor acesteia.

In ceea ce priveste incredintarea minorului, arata ca este cadru didactic,copilul este foarte atasat de mama,iar comportamentul negativ al paratului nu il recomanda.

In ceea ce priveste atribuirea spatiului de locuit,arata ca este vorba de o garsoniera,edificata cu fonduri ANL,repartizata reclamantei ,in prezent locuita de parat,fara ca acesta sa achite cheltuielile de intretinere.

În drept cererea este întemeiată pe prevederile art 112 si urm cpc, codul familiei, legea nr. 114/1996.

În dovedirea cererii reclamanta propune proba cu inscrisuri,interogatoriul paratului,proba testimoniala şi ataşează la dosar certificatul de căsătorie în original, copie certificat de nastere,contract de inchiriere pentru suprafete cu destinatie de locuinte nr. 8725/11.11.2008, acte medicale.

Pârâtul formulează întâmpinare, prin care, pe de o parte solicita respingerea ca neintemeiata a cererii de divort(fila 27), ulterior, se arata de acord actiunea astfel cum a fost formulata,solicitand redeschiderea dosarului cand minorul va putea hotari singur cresterea si educarea sa de catre parintele pe care il va alege(fila 33).

Cererea nu este intemeiata in drept.

Pârâtul nu solicită probe în apărare.

În cauză s-a dispus citarea Autorităţii Tutelare din cadrul Primăriei Murfatlar.

Instanţa a încuviinţat şi au fost administrate următoarele probe :inscrisuri, interogatoriul paratului,proba testimoniala cu doi martori, ancheta sociala(referat nr. 3656/16.06.2010).

Analizând materialul probator administrat în cauză, Judecătoria reţine următoarele:

Părţile s-au căsătorit la data de, căsătoria lor fiind înregistrată sub nr. 6 în Registrul de Stare Civilă al Primăriei Basarabi, judetul Constanta, conform certificatului de căsătorie aflat la fila 8 în dosar. Din căsătoria părţilor s-a născut HH la data de 7 martie 2005.

Instanta, fata de lipsa nejustificata a paratului la termenul pentru care a fost citat cu mentiunea prezentarii la interogatoriu, urmeaza sa faca aplicarea art. 225 cod proc civ, in sensul de a considera acest aspect ca fiind un inceput de dovada scrisa ce va fi coroborata cu celelalte probe administrate in dosar.

Avand in vedere depozitiile martorilor DD si EE, coroborate cu interogatoriul paratului si actele medicale depuse la dosar, respectiv raportul de constatare medico-legala din data de 11.03.2010(fila 47),din care rezulta ca paratul a avut un comportament agresiv fata de sotia sa, actele sale fortand-o pe aceasta sa sara de la balcon pentru a scapa de agresiune,(reclamanta suferind cu aceasta ocazie multiple facturi pentru care a suferit o serie de interventii chirurgicale), instanta reţine că potrivit probelor administrate în cauză sunt întrunite condiţiile art. 38 alin. 1 C. fam şi, în baza acestui text de lege coroborat cu art. 37 alin. 2 C.Fam., prin urmare va admite capătul principal de cerere şi va dispune desfacerea căsătoriei din vina exclusiva a paratului.

In temeiul art. 40 al. 3 cod fam., reclamanta va relua numele avut anterior casatoriei, acela de ILIE.

In ceea ce priveste incredintarea minorului nascut in timpul casatoriei partilor, văzând depozitiile martorilor(care atesta faptul ca mama ofera suficiente garantii morale si materiale ) ;concluziile referatului de anchetă socială, în cuprinsul căreia se arată că reclamanta are posibilitatea de a asigura minorului condiţii bune de trai,se ocupa in mod corespunzator de cresterea si educarea acestuia ,este ajutata de bunicii materni,instanta apreciaza ca interesul superior al minorului-la care se refera art. 2 din Legea nr. 272/2004 –impune sa fie incredintat minorului mamei reclamante, facand asadar aplicarea dispozitiilor art. 42 al. ultim din Codul familiei.

Pe cale de consecinta, in conformitate cu dispozitiile art. 42 al.3 coroborat cu art. 86,

107 si art. 94 C. Fam., paratul va fi obligat sa plateasca in favoarea minorului–incepand cu data

introducerii cererii, 14.01.2010, de la care se prezuma starea de nevoie a minorului(in speta nefacandu-se dovada ca paratul a contribuit in mod constant la cheltuielile legate de cresterea si intretinerea minorului) si pana la majoratul acestuia – o lunara de intretinere in cuantum de 25% din venitul net lunar realizat de acesta.

In temeiul art. 38 al. 4 cod fam , raportat la dispozitiile legii 114/1996, si criteriile de referinta ale art. 22 din legea 5/1973 abr., instanta, avand in vedere inprejurarea ca vinovat de destramarea casatoriei se face paratul, copilul minor urmeaza sa fie incredintat mamei reclamante iar contractul de inchiriere pentru suprafete cu destinatie de locuinte nr. 8725/11.11.2008, a fost incheiat in considererea persoanei reclamantei, va admite ultimul capat de cerere si va atribui beneficiul contractului de inchiriere 8725/11.11.2008 avand ca obiect imobil situat in Murfatlar,str. Fantanitei,nr. 1B,bl. Tineret,sc. D,et. 1, ap. 5, judetul Constanta reclamantei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite cererea formulată de reclamanta AA in contradictoriu cu paratul BB

Dispune desfacerea căsătoriei părţilor înregistrată sub nr. 6/17.02.2001 la Primăria oraşului Basarabi, din culpa pârâtului.

Dispune revenirea reclamantei la numele purtat anterior căsătoriei, acela de „ ILIE ”.

Dispune incredintrea minorului HH, nascut la data de 7 martie 2005 spre crestere si educare reclamantei.

Obligă pe paratul să plătească reclamantei o de întreţinere de 25 % din venitul minim pe economie , în favoarea minorului HH, începând cu data introducerii cererii ,14.01.2010, până la împlinirea de către fiecare dintre minor a vârstei de 18 ani.

Atribuie reclamantei beneficiul contractului de închiriere nr.8725/11.11.2008.

Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare.

Pronunţata in şedinţa publică, azi 04.02.2010.

Red.Jud. C.I.B

Tehnored. M.D

4 ex/22.11.2010