Somatie de plata -cond.admisibilitate Împrumuturi, credite, creditori


Pe rol judecarea cauzei civile privind pe creditoarea C.F. si pe debitoarea V.N., având ca obiect somatie de plata.

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns creditoarea prin aparator G.I.A, cu delegatie la dosar, fila 2 si debitoarea.

Procedura de citare este legal îndeplinita.

S-a expus referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care:

Instanta procedeaza la identitificarea debitoarei aceasta legitimându-se cu CI

Constatând ca nu mai sunt alte cereri prealabile de formulat sau exceptii de invocat, instanta acorda cuvântul în sustinerea probatoriului.

Aparatorul creditoarei solicita instantei încuviintarea probei cu înscrisurile aflate la dosarul cauzei.

Debitoarea învedereaza ca tatal sau are cunostinta de modul în care s-au încheiat actele, însa în acest moment, se afla internat în spital. Precizeaza ca ea locuieste la tara si ca terenul figureaza înregistrat pe numele sau. Solicita amânarea cauzei pentru a se prezenta în instanta tatal sau.

Instanta, fata de sustinerile debitoarei mai sus retinute, pune în vedere acesteia ca figureaza ca parte în cererea de chemare în judecata, antecontractul de vâzare-cumparare aflat la dosar a fost semnat de catre ea, nefiind obligatorie prezenta tataului sau în instanta.Totodata, în deliberare asupra solicitarii de probatoriu, având în vedere disp. art. 167 alin.1 C.p.c.si apreciind ca proba cu înscrisurile aflate la dosarul cauzei, este legala, pertinenta si concludenta pentru justa solutionare a cauzei, o încuviinteaza ca atare pentru ambele parti.

Nemaifiind alte cereri prealabile de formulat sau probe de administrat, instanta constata cauza în stare de judecata, acordând cuvântul asupra fondului cauzei.

Aparatorul creditoarei solicita instantei admiterea actiunii astfel cum a fost formulata si precizata, pe cale de consecinta emiterea unei somatii de plata pentru suma mentionata în cuprinsul cererii de chemare în judecata, apreciind ca fiind dovedite conditiile prevazute de dispozitiile OG 5/2001. În ceea ce priveste cheltuielile de judecata, arata ca îsi rezerva dreptul de a le solicita pe cale separata.

Debitoarea arata ca nu stie ce concluzii sa formuleze, tatal sau fiind cel care cunoaste actele.

INSTANTA

Deliberând asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:

Prin actiunea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 09.07.2009, sub nr. 8307/302/2009, creditoarea C.F. a chemat în judecata pe debitoarea V.N., solicitând instantei sa emita o ordonanta prin care sa dispuna obligarea acesteia la plata sumei de 8.500 Euro la cursul BNR din ziua platii, suma ce reprezinta totalul avansului dat conform antecontractului de vânzare-cumparare încheiat la data de 14.09.2006 si înregistrat sub nr.R240/14.09.2006 de catre Agentia Imobiliara R.G. + obligarea debitoarei la plata dobânzii legal moratorii cu titlu de daune interese de la data introducerii actiunii si pâna la data restituirii integrale a sumei de 8.500 Euro – la cursul BNR din ziua platii, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea actiunii s-a aratat ca între parti s-a încheiat antecontractul de vânzare-cumparare înregistrat sub nr.R240/14.09.2006 la Agentia Imobiliara R.G., contract ce avea ca obiect vânzarea de catre debitoare a terenului si constructiilor edificate pe acesta situat în Bucuresti, sector 5.La data încheierii antecontractului, creditoarea a achitat cu titlu de avans suma de 1.500 Euro, prin alte 3 acte aditionale fiind achitate sumele de 3.500 Euro ( la data de 15.09.2006), 2000 Euro ( la data de 22.09.2006) si 1500 Euro (la data de 09.10.2006).

A mai aratat creditoarea ca nu s-a putut perfecta contractul de vânzare-cumpaare în forma autentica din vina exclusiva a debitoarei; s-a precizat de asemenea ca prezenta creanta este certa, lichida si exigibila.

În drept, cererea de chemare în judecata a fost întemeiata pe disp. OG 5/2005, art.969, 970, 1073, 1079, 1576-1590 C.civil.

În sustinerea cererii de chemare în judecata au fost depuse la dosar, în fotocopie, urmatoarele înscrisuri: de vânzare-cumparare înregistrat sub nr.R240/14.09.2006, actele aditionale înregistrate sub nr.R 241/15.09.2006, R257/09.10.2006, încheierea nr.18436/31.10.2006 emisa de catre ODPI sector 5, contract de vânzare-cumparare si act de alipire.

Debitoarea, desi legal citata, nu a depus la dosar întâmpinare.

La termenul de judecata din data de 03.08.2009 creditoarea a depus la dosar cerere precizatoare prin care a solicitat instantei ca în temeiul disp.art.2 alin 1 si art.3 din OG 5/2001 sa dispuna emiterea ordonantei privind somatia de plata pentru suma de 17000 Euro la cursul BNR din ziua platii, suma ce se compune din: 8500 euro platiti cu titlu de avans conform antecontractului de vânzare-cumparare încheiat la data de 14.09.2006 si înregistrat sub nr.R240/14.09.2006 de catre Agentia Imobiliara R.G. si 8.500 Euro la cursul BNR, cu titlu de sanctiune pentru debitoare întrucât antecontractul nu s-a perfectat din vina sa, potrivit disp.art.7 lit a „Sanctiuni”. S-a solicitat de asemenea obligarea debitoarei la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de solutionarea prezentei cauze.

S-a încuviintat si administrat proba cu inscrisurile aflate la dosarul cauzei.

Analizând materialul probator administrat în cauza, instanta retine urmatoarele: între parti s-a încheiat antecontractul de vânzare-cumparare înregistrat sub nr.R240/14.09.2006 la Agentia Imobiliara R.G., contract ce avea ca obiect vânzarea de catre debitoare a terenului si constructiilor edificate pe acesta situat în Bucuresti, sector 5.

La data încheierii antecontractului, creditoarea a achitat cu titlu de avans suma de 1.500 Euro, prin alte 3 acte aditionale fiind achitate sumele de 3.500 Euro ( la data de 15.09.2006), 2000 Euro ( la data de 22.09.2006) si 1500 Euro (la data de 09.10.2006).

Reclamanta a invederat insatntei faptul ca solicita plata sumei repsective tocmai pentru ca paratei ii apartine culpa in neexecutarea claizelor contractuale, pentru faptul ca nu a mai fost intocmit actul autentic de vanzare cumparare.

Din analiza înscrisurilor depuse la dosarul cauzei instanta retine însa ca obligatia pentru care creditoarea solicita somarea debitoarei nu are caracter cert, cerinta obligatorie potrivit art.1 al.1 din O.G. nr.5/2001.

Sub raportul neexecutarii obligatiei corelative a debitoarei, este necesara administrarea de probe si analizarea raporturilor obligationale dintre parti atât sub aspectul existentei acestora, cât si al respectarii obligatiilor contractuale reciproce asumate, ceea ce nu se poate realiza însa pe calea procedurii simplificate si derogatorii a somatiei de plata, ci în cadrul procedurii contencioase de drept comun, astfel ca în raport de dispozitiile art.1, 6 si 111 din O.G.nr.5/2001, cu modificarile ulterioare, emiterea unei somatii de plata nu este admisibila în aceste conditii. Pe calea dreptului comun urmeaza a se stabili cui ii partine culpa in neexecutarea obligatiilor contractuale.

Fata de toate aceste considerente, retinându-se ca în cauza nu sunt întrunite cerintele impuse sub aspectul admisibilitatii, de art.1 alin.1 din O.G. nr.5/2001, creanta neavând un caracter cert, instanta apreciaza drept neîntemeiata prezenta cerere de emitere a somatiei de plata, urmând a o respinge ca atare.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Respine actiunea formulata de catre creditoarea C.F., cu domiciliul ales la avocat G.I.A, cu sediul în Bucuresti, în contradictoriu cu debitoarea V.N.,cu domiciliul în Bucuresti, sector 5, ca neintemeiata.

Irevocabila

Pronuntata in sedinta publica, azi, data de 12.01.2010.