Somaţie de plată Contracte economice


Titlu: somatie de plata

Data speţă: 07.10.2010

La data de 20.09.2010 a fost înregistrată pe rolul acestei instanţe acţiunea comercială formulata de creditoarea S.C. F.M. P. S.R.L împotriva debitoarei P. COMUNEI BLĂGEŞTI, prin care se solicita obligarea acesteia la plata sumei de 4210,22 lei reprezentând contravaloarea produselor comandate si livrate, cu obligarea debitoarei la suportarea cheltuielilor de judecată în cuantum de 39,50 lei.

În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat în esenţă că debitoarea a comandat 50 bucăţi din produsul dosarul personal al angajatului , comercializat de către creditoare, semnând, în acest sens, formularul de comanda nr.2001/25/08. În urma acestui demers, creditoarea a livrat coletul conţinând produsele solicitate şi factura aferentă, arătând că la data de 01.03.2008, conform copiei confirmării de primire ataşată la acţiune, debitoarea a ridicat acest colet, prin delegatul sau. Mai arată creditoarea că a fost emisă factura fiscala nr.14463701/28.02.2008, cu scadenţă la data de 09.03.2008, pe care debitoarea nu a înţeles să o achite, deşi a fost notificată de 3 ori, în acest sens.

În drept, creditoarea şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art.111 C.pr.civ.,art.274 C.pr.civ., O.G. nr.5/2001.

Acţiunea a fost legal timbrata cu 39 lei taxa de timbru si 0,3 de lei timbru judiciar.

La dosarul cauzei reclamanta a depus copii ale următoarelor acte: formular comanda (fila 6), factura fiscala seria FMP nr. 1446-37/01/28.02.2008 (fila 7), recipisa de confirmare a primirii (fila 8).

Pârâta, deşi legal citată, nu a depus întâmpinare şi nici nu s-a prezentat în instanţa pentru a-şi formula apărarea.

Prin serviciul registratură a fost înregistrată, la data de 29.09.2010, cererea prin care creditoarea a solicitat judecarea în lipsă.

Analizând probele administrate în cauză, instanţa reţine că acţiunea reclamantei este neîntemeiată, pentru următoarele considerente:

În fapt, creditoarea susţine că a primit o comandă din partea debitoarei, în ceea ce priveşte livrarea unor produse pe care le comercializează şi editează, respectiv, 50 bucăţi din dosarul personal al angajatului. La fila 6 a depus, în susţinerea afirmaţiei, copie după formularul de comanda pentru articolul nr.2001/25/08.

Analizând înscrisul prezentat, instanţa constată că, într-adevăr, acesta conţine datele cu numele, adresa, atributele de identificare ale debitoarei, respectiv, numele reprezentantului, codul fiscal, codul IBAN, numere de telefon şi fax, precum şi adresa de mail, însă la rubrica data, semnătură şi ştampila companiei acest formular nu este completat.

In ceea ce priveşte factura emisă, instanţa constată că nu există niciun element care să conducă la convingerea că aceasta ar fi fost acceptată la plată de către debitoare, fiind semnată şi ştampilată doar de către reprezentantul creditoarei, astfel încât nu poate constitui temei al cererii formulate de către SC F. M. P. SRL, cel puţin nu pe calea procedurii speciale a somaţiei de plată.

Creditoarea susţine de asemenea că ar fi fost livrat coletul cu produsele comandate, ataşând ca dovadă recipisa de confirmare a primirii, cu stampila Oficiului poştal Blăgeşti, a cărei dată nu poate stabilită cu certitudine (ştampila poştei aplicată este ştearsă, pe alocuri) şi care nu conţine ştampila primăriei, doar o semnătură indescifrabilă a unui „delegat” al instituţiei. Mai mult, din cuprinsul acestui înscris nu rezultă că recipisa ar fi fost emisă ca urmare a ridicării unui colet ( pare, mai degrabă, o recipisa de confirmare a primirii unei scrisori recomandate).

În drept, instanţa reţine că, potrivit art.1, alin.1 din Ordonanţa nr.5/2001 privind procedura somaţiei de plată, această procedură se desfăşoară la cererea creditorului în scopul realizării prin silita sau de bună voie a unor creanţe certe, lichide şi exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani asumate printr-un contract ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege şi care atestă drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestaţii.

Din analiza înscrisurilor menţionate, instanţa reţine că obligaţia de plată pe care creditoarea S.C. F. M. P. S.R.L. afirmă că ar avea-o debitoarea PRIMARIA BLAGESTI nu a fost însuşită de acesta printr-un contract sau alt înscris şi nici nu e determinată potrivit unui statut, regulament sau altui înscris însuşit de parţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege, nefiind îndeplinite condiţiile prevăzute de OG nr.5/2001

În consecinţă, în raport de considerentele arătate în cele ce preced, instanţa va respinge acţiunea formulată ca neîntemeiată şi, de asemenea, va respinge cererea de acordare a cheltuielilor de judecată, nefiind îndeplinite condiţiile din art.274, alin.1 din Codul de procedură civilă.