Somaţie de plată Împrumuturi, credite, creditori


Deliberând în secret în Camera de Consiliu, conform art. 256 C.pr.civ., asupra cauzei comerciale de faţă, reţine următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată formulată de creditoarea SC A. SRL, în contradictoriu cu pârâtul BV, înregistrată pe rolul Judecătoriei Bacău la data de ….., sub nr. de dosar ……, s-a solicitat instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună obligarea debitorului pe calea somaţiei de plată, la plata sumei de …… RON, reprezentând debit, penalităţi de întârziere de 0,28% pe fiecare zi de întârziere şi cheltuieli de judecată.

Cererea a fost legal timbrată cu suma de 39 lei taxă de timbru şi 0,3 lei timbru judiciar.

În drept, creditoarea şi-a întemeiat cererea pe prevederile O.G. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată.

În motivarea cererii, creditoarea a arătat că în între reclamanta – în calitate de vânzător – şi SC TM SRL – în calitate de cumpărător – s-au derulat raporturi contractuale, fiind încheiat contractul de vânzare cumpărare nr. ……. Creditoarea a arătat faptul că potrivit contractului cumpărătorul avea obligaţia să achite marfa cumpărată în 30 de zile de la data emiterii facturii, în caz contrar urmând să plătească penalităţi de 0,28 % pe zi de întârziere din valoarea sumei restante. În caz de neexecutare de către cumpărător a obligaţiilor asumate a fost introdusă în contract clauza potrivit căreia administratorul şi asociaţii cumpărătorului în calitate de garanţi se obligă faţă de vânzător să execute obligaţia Cumpărătorului în cazul în care acesta nu o execută. A fost chemat în judecată pârâtul BV în calitate de administrator şi garant al Cumpărătorului din contractul amintit.

În susţinerea alegaţiilor din cuprinsul cererii de chemare în judecată creditoarea a solicitat proba cu înscrisuri şi a depus copii după facturile pretinse la plată (fl. 9-42 ds.) şi contractul încheiat (fl.5-7 ds.) pe care instanţa le-a încuviinţat în temeiul art. 167 C.pr.civ.

Debitorul legal citat s-a prezentat în instanţă, şi a depus întâmpinare, prin care a invocat lipsa calităţii procesuale pasive a sa, solicitând admiterea excepţiei şi respingerea acţiunii faţă de acesta.

În şedinţa publică din ….. instanţa a dat cuvântul părţilor pe excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului BV, invocată de acesta prin întâmpinare, dispunând în baza art. 137 alin.2 C.pr.civ. unirea acesteia cu fondul, pentru verificările de fond necesare pentru soluţionarea excepţiei invocate.

Analizând materialul probator administrat în cauză pentru soluţionarea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive invocate, instanţa urmează să o analizeze cu precădere faţă de dispoziţiile art. 137 alin. 1 din care impun instanţei să se pronunţe mai întâi asupra excepţiilor de procedură care pot face de prisos cercetarea în fond a pricinii.

Instanţa apreciază excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului BV ca fiind întemeiată pentru următoarele considerente:

Prin calitate procesuală se înţelege obligaţia legală a unei persoane fizice sau juridice de a figura într-un anumit proces în calitate de parte, respectiv pentru pârât calitatea de parte trebuie să corespundă cu calitatea de titular al unei obligaţii corelativă cu calitatea reclamantului de titular al unui drept ce formează conţinutul raportului juridic de drept material dedus judecăţii.

În fapt, între SC A. SRL în calitate de vânzător şi SC TM SRL cumpărător s-au stabilit raporturi contractuale, având ca obiect comercializarea de produse cum ar fi: pal şi feronerie, parchet laminat şi OSB, ghips carton, tavan fals şi altele. Contractul astfel încheiat cuprinde la art. 41 clauza potrivit căreia în caz de neexecutare a garanţiei asumate de cumpărător administratorul şi asociaţii cumpărătorului se vor obliga faţă de vânzător să execute obligaţia.

Pentru a fi valabilă clauza contractuală privind garantarea obligaţiei pentru cumpărătorul SC TM SRL aceasta trebuie să fie însuşită de către garant prin semnătură. Consimţământul trebuie să fie valabil exprimat, să ducă efectiv la asumarea obligaţiei din punct de vedere juridic, presupunând ofertă şi acceptare. Din punct de vedere al contractului acesta împlineşte condiţia prevăzută de ofertă însă acceptarea obligaţiei nu este expresă din partea debitorului BV, în calitate de garant. Lipsa semnăturii de pe contract echivalează cu lipsa consimţământului. Este adevărat că pârâtul a semnat ca reprezentant al societăţii, în calitate de mandatar al acesteia, la semnarea respectiv perfectarea contractului, însă nu a semnat şi în nume propriu, ca şi garant al executării obligaţiei în caz de neplată a societăţii pe care era împuternicit să o reprezinte.

Faţă de cele expuse şi având în vedere cadrul restrâns al probatoriului pe calea somaţiei de plată instanţa urmează să admită excepţia şi să respingă acţiunea ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.