Somatie plata debitor Cereri


JUDECĂTORIA ORADEA-JUDEŢUL BIHOR

SECŢIA CIVILĂ

Dosar nr. 20531/271/2010

ORDONANŢA COMERCIALĂ Nr.3164/2011

Şedinţa publică de la 16 martie 2011

Instanţa constituită din:

Preşedinte: ERDEI DANA VERONICA

Grefier: CUC MIHAELA IOANA

Pe rol fiind judecarea cauzei comerciale înaintată de creditoarea S.C. L. S.R.L. în contradictoriu cu debitoarea S.C. M.E. SRL, având ca obiect somaţie de plată.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică nu au răspuns părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Grefierul de şedinţă expune referatul cauzei, învederând instanţei că în prezenta cauză s-a amânat pronunţarea pentru astăzi, după care:

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa din 9 martie 2011, fiind consemnate în încheierea din acea dată, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa, pentru a se depune concluzii scrise la solicitarea debitoarei, prin avocat, a amânat pronunţarea soluţiei pentru astăzi.

Se constată că în termenul de pronunţare, în data de 10 martie 2011, debitoarea a depus la dosar concluzii scrise.

J U D E C Ă T O R I A,

Deliberând asupra cauzei comerciale,

În baza actelor de la dosar, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 14 octombrie 2010, sub număr de dosar 20531/271/2010, creditoarea L. S.R.L. a solicitat emiterea unei somaţii de plată prin care debitoarea M.E. S.R.L. să fie obligată la plata sumei de 3.780 Euro, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale nr.232/07.06.2010, nr.233/07.06.2010, nr.237/21.06.2010, nr.239/28.06.2010, nr.240/29.06.2010 ?i nr.241/08.07.2010.

În motivarea în fapt a cererii, arată că în desfă?urarea activită?ii de intermedieri în transportul interna?ional de mărfuri (casă de expedi?ii), a prestat mai multe transporturi, la comanda ?i în beneficiul debitoarei, respectiv a clien?ilor acesteia, conform facturilor fiscale mai sus individualizate.

Sus?ine că ?i-a îndeplinit întocmai obliga?iile asumate, respectiv a executat transporturile comandate de debitoare în condi?iile ?i la termenele stabilite, însă, cu toate acestea, în mod nejustificat, debitoarea a refuzat să î?i îndeplinească obliga?ia de plată a acestor transporturi.

Consideră îndeplinite condiţiile de admisibilitate prevăzute de lege, creanţa fiind certă, lichidă şi exigibilă.

În drept, cererea a fost întemeiată pe prevederile art.969 C.civ., O.G. nr.5/2001.

În dovedirea cererii, creditoarea a depus la dosar, în xerocopie, comenzile de transport în limba italiană ?i în în limba română, facturile fiscale, CMR-uri, invita?ie la conciliere (f.7-45)

Cererea este legal timbrată cu taxa de timbru în valoare de 39 lei, achitată prin chitanţa TR10101310078/13.10.2010 (f.6), şi timbru judiciar în valoare de 3 lei.

Debitoarea M.E. S.R.L. a formulat întâmpinare, depusă prin registratura instan?ei în 25 februarie 2011 (f.48-49), prin care, pe cale de excep?ie, a invocat necompeten?a generală a instan?elor de judecată din România, iar pe fond, respingerea cererii ca netemeinică ?i nelegală.

În motivarea excep?iei a sus?inut inadmisibilitatea cererii întemeiată pe dispozi?iile O.G. nr.5/2001, act normativ aplicabil exclusiv raporturilor juridice care au luat na?tere pe teritoriul României, or, în spe?ă, în condi?iile în care debitoarea este persoană juridică italiană, raportul juridic cuprinde un element de extraneitate, prin urmare este reglementat de dispozi?iile Legii nr.105/1992 ?i de prevederile Regulamentului CE nr.44/2001 din dreptul comunitar.

În subsidiar, a solicitat respingerea cererii pentru lipsa caracterului cert ?i exigibil al crean?ei. Astfel, sus?ine că societatea creditoare nu ?i-a îndeplinit întocmai ?i corespunzător obliga?iile contractuale, motiv pentru care nu a acceptat la plată facturile emise de aceasta, invocând excep?ia de neexecutare a contractului.

În drept, întâmpinarea a fost întemeiată pe dispozi?iile O.G. nr.5/2001, art.115 C.proc.civ., Regulamentul CE nr.44/2001, Legea nr.105/1992, Conven?ia CMR de la Geneva din 1956, art.969 C.civ.

În dovedirea întâmpinării debitoarea a depus înscrisuri, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, constând în coresponden?a purtată între păr?i ?i practica judiciară (f.51-58).

Prin concluziile orale prezentate în ?edin?a de judecată din 9 martie 2011, debitoarea a invocat, pe lângă excep?ia necompeten?ei generale a instan?elor de judecată din România, excep?ia necompeten?ei teritoriale exclusive, motivând că, având de-a face cu mai multe presta?ii contractuale care ar putea atrage competen?a mai multor instan?e de acela?i grad, în temeiul art.155 din Legea nr.105/1992, competentă să judece cererea este Judecătoria sectorului 1 Bucure?ti.

După punerea în discu?ia păr?ilor, instan?a a unit cu fondul cauzei excep?iile invocate.

Examinând actele şi lucrările dosarului, Judecătoria reţine următoarele:

Anterior analizării excep?iilor invocate de debitoare privind competen?a instan?ei în solu?ionarea prezentei cereri, se impune clarificarea procedurii aplicabilă litigiului dedus judecă?ii.

Creditoarea ?i-a întemeiat cererea pe dispozi?iile O.G. nr.2/2001 privind procedura soma?iei de plată, act normativ care este aplicabil exclusiv litigiilor na?ionale, respectiv acelora în care ambele păr?i sunt entită?i române.

Litigiul dedus judecă?ii este un litigiu cu caracter transfrontalier, având în vedere că una dintre păr?i, respectiv debitoarea, este persoană juridică italiană, cu sediul în Italia, deci în afara statului membru în care este sesizată instan?a.

În aceste condi?ii, în vederea recuperării crean?ei de la un partener din Uniunea Europeană, creditoarea (societate comercială română) are la dispozi?ie procedura prevăzută de Regulamentul Comunită?ii Europene nr.1896/2006 de instituire a unei proceduri europene a soma?iei de plată, aplicabil în materie civilă ?i comercială, în baza principiului cooperării judiciare ?i sporirii accesului la justi?ie.

Scopul principal al Regulamentului este de a simplifica, de a accelera ?i de a reduce costurile de procedură în cauzele transfrontaliere referitoare la crean?ele pecuniare necontestate, prin instituirea unei proceduri europene de plată ?i de a asigura libera circula?ie a soma?iilor europene de plată în cadrul statelor membre, prin stabilirea unor standarde minime care să înlăture obliga?iile unei proceduri intermediare în statul membru de executare.

Potrivit Regulamentului, o soma?ie europeană de plată emisă într-un stat membru ?i care a devenit va fi recunoscută în statul în care se solicită executarea ca ?i cum ar fi emisă în statul respectiv.

În considerarea acestor aspecte, re?inând că O.G. nr.5/2001 este aplicabilă exclusiv raporturilor juridice interne civile ?i comerciale, având în vedere caracterul transfrontalier al litigiului dedus judecă?ii, luând în considerare principiul cooperării judiciare precum ?i imperativul emiterii unei soma?ii de plată care să fie recunoscută în statul în care se va solicita executarea, prezenta cerere urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.

Această solu?ie, care se impune prioritar din perspectiva procedurii de judecată aplicabilă litigiului dedus judecă?ii, face inutilă solu?ionarea excep?iilor invocate de debitoare.

Având în vedere motivele care au determinat solu?ia de respingere a cererii de emitere a soma?iei de plată, în spe?ă nu se vor acorda cheltuieli de judecată. Neputându-se re?ine o culpă procesuală ?i nefiind făcută nicio apreciere sub aspectul „justificării cererii” nu se poate stabili că vreuna dintre păr?i a căzut în preten?ii.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE:

Respinge ca inadmisibilă cererea de emitere a somaţiei de plată formulată de creditoarea S.C. L. S.R.L., cu sediul în localitatea O., strada C.C. nr…, judeţul B., împotriva debitoarei S.C. M.E. S.R.L., cu sediul în Italia, P., nr…., cu sediul procedural ales la Cabinet de avocat R.M., în O., strada R.C. nr…, judeţul B..

Fără cheltuieli de judecată.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 16 martie 2011.

Preşedinte Grefier

DANA VERONICA ERDEI CUC MIHAELA IOANA