Stabilire paternitate Paternitate. Stabilire. Tăgadă


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

TG-CĂRBUNEŞTI

Sentinţa Nr. 1039/2011

Şedinţa publică de la 07 Aprilie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE M.M.

Grefier D.P.

Pe rol fiind soluţionarea acţiunii civile având ca obiect stabilire paternitate, formulată de reclamanta R.L., domiciliată în sat S., comuna B., judeţul Gorj, împotriva pârâtului R.L., domiciliat în comuna B., sat S., judeţul Gorj, în contradictoriu cu Autoritatea Tutelară din cadrul Primăriei B., cu sediul în comuna B., judeţul Gorj.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică s-au prezentat reclamanta, pârâtul, martorii B.M..şi V.L.A., lipsă fiind reprezentantul autorităţii tutelare.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, după care au fost audiaţi martorii prezenţi sub prestare de jurământ religios, depoziţii consemnate şi ataşate la dosar şi nemaifiind formulate alte cereri, s-a acordat cuvântul pe fond:

Reclamanta a solicitat admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată.

Pârâtul a lăsat cauza la aprecierea instanţei.

J U D E C Ă T O R I A

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tg-Cărbuneşti la data de 07.02.2011 sub numărul 456/317/2011, reclamanta R.L. a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa, în contradictoriu cu pârâtul R.L. şi Autoritatea Tutelară din cadrul Primăriei B. să constate că pârâtul este tatăl minorului P.A.V., născut la data de 18 ianuarie 2009 în Tg-Jiu, judeţul Gorj.

În motivarea acţiunii reclamantul a arătat că în fapt, în anul 1995 s-a căsătorit cu numitul P.C., căsătorie ce a durat 7 ani şi datorită neînţelegerilor apărute în familia sa a comportamentului pârâtului s-au despărţit în fapt.

De la data despărţirii în fapt şi până la data înregistrării acţiunii de au trecut aproximativ 4 ani de zile, perioadă în care atât reclamanta cât şi fostul soţ au intrat în legături de concubinaj cu alte persoane.

Având în vedere faptul că la data naşterii minorului P. A.V., rezultat din concubinajul său cu pârâtul, copilului în mod greşit i-a fost trecut numele de familie cât şi tată la rubrica”tată” din certificatul de naştere al minorului – fost său soţ P.C..

A mai arătat reclamanta faptul că după rămânerea definitivă a hotărârii de divorţ s-a legitimat cu pârâtul, respectiv tatăl minorului, motiv ce i se impune prezenta acţiune cu rugămintea de a se stabili că pârâtul este tatăl minorului şi de a se dispune totodată efectuarea cuvenitelor modificări ce se impun a fi făcute de către ofiţerul stării civile în certificatul minorului, astfel încât minorul în loc să se numească P.A.V. să se numească R.A.V., iar la rubrica”tată” din certificatul de naştere al minorului, numele de familie al tatălui, acela de P. să fie înlocuit cu numele de familie R., iar prenumele tatălui acela de C. să fie înlocuit cu prenumele tatălui minorului L..

De asemenea a solicitat a se încuviinţa ca şi numele său de la rubrica „mamă” din certificatul de naştere al minorului, acela de P. să fie înlocuit cu numele de fată – T..

În dovedirea acţiunii reclamanta a depus la dosar copie de pe: sentinţa civilă nr.989 pronunţată de Judecătoria Huşi, judeţul Vaslui, la data de 17 septembrie 2008 în dosarul nr.1011/244/2008, certificatul de căsătorie, copie certificatul de naştere al minorului, cărţile de identitate ale părţilor, chitanţa în sumă de 18,00 lei reprezentând taxă judiciară timbru, timbru judiciar şi a solicitat proba cu martorii B.M..şi V.L.A., probă încuviinţată de instanţă .

La interogatoriu administrat în cauză,pârâtul a recunoscut că este tatăl minorului P. A. I., născut la data de 18.01.2009.

A fost depusă la dosar o declaraţie dată de numitul P.C. prin care a arătat că nu este tatăl minorului P. A. V.(fila 20).

Martorii audiaţi in cauză, B.M..şi V.L.A., au relatat faptul că părţile au fost despărţite in fapt în perioada conceperii minorului P.A.I.şi că reclamanta avea o relaţie extraconjugală cu pârâtul R.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt.

Prin sentinţa civilă nr.989 pronunţată de Judecătoria Huşi, judeţul Vaslui la data de 17 septembrie 2008(rămasă definitivă prin neapelare la data de 16.02.2009) în dosarul nr.1011/244/2008, s-a dispus desfacerea căsătoriei dintre reclamantă şi pârâtul P. C..

La data de 18.01.2009 s-a născut minorul P. A.I., în certificatul său de naştere, la rubrica „numele tatălui”, fiind menţionat fostul soţ al pârâtei, pârâtul din prezenta acţiune.

Din ansamblul materialului probator administrat în cauză se reţine că acţiunea este întemeiată, urmând a fi admisă pentru următoarele considerente.

Potrivit disp. art. 54 C. fam. paternitatea poate fi tăgăduită dacă este cu neputinţă ca soţul mamei să fie tatăl copilului.

Astfel prezumţia de paternitate prevăzută de art. 53 C.fam. poate fi răsturnată dacă se stabileşte că este cu neputinţă ca fostul soţ să fie tatăl copilului conceput în timpul căsătoriei.

Din considerentele sentinţei civile menţionate anterior,rezultă că părţile erau despărţite în fapt aproximativ din anul 2005 ,iar din căsătoria părţilor a rezultat doar minora L. E..

Prin răspunsul dat la interogatoriu,pârâtul R. L. a recunoscut că din anul 2007 părţile au intrat în relaţii de concubinaj ,locuind împreună până în prezent. Recunoaşterea pârâtului în sensul că este tatăl minorului M.M.se coroborează cu declaraţiile martorilor audiaţi V. L. A.(f.23) şi şi B. M.(f.22).

Paternitatea copilului fiind tăgăduită ,acesta va fi considerat din afara căsătoriei ,în aceste condiţii putând fi recunoscut în mod valabil de adevăratul său tată.

Pentru considerentele menţionate anterior , văzând şi dispoziţiile art.54 C.fam. şi art. 64 C.fam. ,art.46 din Leg.nr.119/1996 ,instanţa urmează să constate că pârâtul este tatăl minorului şi totodată să dispună efectuarea cuvenitelor menţiuni în actele de stare civilă ale minorului, în sensul radierii numelui şi prenumelui „P.C.” de la rubrica „numele şi prenumele tatălui”.

Pentru considerentele expuse, urmează să fie admisă acţiunea, fiind îndeplinite disp. art. 54 şi art. 57 C.fam .

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite acţiunea civilă având ca obiect stabilite paternitate formulată de reclamanta R.L., domiciliată în sat S., comuna B., judeţul Gorj, împotriva pârâţilor R.L., domiciliat în comuna B., sat S., judeţul Gorj şi pârâtul P.C., domiciliat în comuna R., sat B., judeţul Bacău, în contradictoriu cu Autoritatea Tutelară din cadrul Primăriei B., cu sediul în comuna B., judeţul Gorj şi în consecinţă:

Constată că pârâtul P.C. domiciliat în sat B., comuna R., judeţul Bacău, nu este tatăl minorului P.A.V. născut la data de 18 ianuarie 2009.

Dispune radierea numelui şi prenumelui acestuia de la rubrica “tatăl” din actele de stare civilă ale minorului.

Constată că pârâtul R.L., fiul lui D. şi L., născut în mun. P., judeţul A., CNP ………………., identificat cu C.I. seria GZ nr………., domiciliat în comuna B., sat S., judeţul Gorj, este tatăl minorului P.A.V., născut la data de 18 ianuarie 2009 şi dispune înscrierea numelui şi prenumelui acestuia la rubrica “tatăl” din actele de stare civilă ale minorului, precum şi efectuarea cuvenitelor modificări în registrele de stare civilă.

Cu drept de apel.

Pronunţată azi, 7.04.2011, în şedinţă publică.

Preşedinte,

M.M.

Grefier,

D.P.

M.M. 05 Mai 2011

6 ex.