Succesiune – ieşire din indiviziune Succesiuni, moşteniri


R O M A N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI, JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr.451/829/2009

SENTINŢA CIVILĂ NR. 1296

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE: 09.12.2010

COMPLET FORMAT DIN:

PREŞEDINTE : JUDECĂTOR PANFIL SIMONA CARMEN

GREFIER : BRADEA ANGELICA

Pe rol fiind judecarea cauzei civile având ca obiect ”succesiune-ieşire din indiviziune” formulată de reclamanta Z.F. prin procurator Moiceanu Dorina, în contradictoriu cu pârâţii B. M., Rusu Costică, Rusu Liviu, prin procurator Rusu Costică şi Rusu Ioan-Sorin, prin procurator Rusu Costică.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă reclamanta Zarif Frăsina, procuratorul acesteia, Moiceanu Dorina, şi pârâţii Bulău Mihai şi Rusu Costică, lipsind pârâţii Rusu Liviu şi Rusu Ioan-Sorin, reprezentaţi în instanţă de procuratorul acestora Rusu Costică.

Procedură completă.

S-a făcut referatul oral asupra cauzei de către grefierul de şedinţă arătându-se că procedura este completă fără citarea părţilor pentru acest termen, după care:

S-a procedat la identificarea părţilor prezente în instanţă după cum urmează:

reclamanta Zarif Frăsina cu B.I. seria B.C. nr. 387443, şi pârâţii Bulău Mihai cu B.I. seria BZ nr. 245774 şi Rusu Costică cu C.I. seria XC nr. 602212.

Părţile, prezente în faţa instanţei, semnează tranzacţia încheiată între părţi, un exemplar rămâne la dosar şi celelalte exemplare se înmânează părţilor.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi alte probe de administrat în cauză în stare de judecată şi acordă cuvântul părţilor.

Reclamanta, având cuvântul, solicită admiterea acţiunii, să se ia act de înţelegerea părţilor.

Pârâţii, având cuvântul pe rând, solicită să se ia act de tranzacţia părţilor.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare:

INSTANŢA

deliberând

Asupra cauzei civile deduse judecăţii constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Podu Turcului sub nr.451/829/2009 din 22.06.2009, reclamanta Moiceanu Doina a chemat în judecată pe pârâţii Bulău Mihai şi Rusu Costel, pentru ca instanţa prin hotărâre judecătorească să dispună partajarea bunurilor succesorale după defuncta Bulău Mariţa.

Cererea a fost legal timbrată cu suma de 40 de lei.

În motivarea cererii reclamanta arată că în data de 20.05.2001 a decedat Bulău Mariţa, având ca moştenitori pe Zarif Frăsina şi Bulău Mihai, în calitate de fii şi Rusu Costel, în calitate de nepot, iar masa succesorală se compune din teren intravilan în suprafaţă totală de 2636 mp (casă + curte în suprafaţă de 0788 mp, teren vii în suprafaţă de 1858 mp) teren extravilan arabil în suprafaţă totală de 11400 mp (teren arabil „La Morar” în suprafaţă de 10.000 mp şi terne arabil „pe zare” în suprafaţă de 1400 mp) şi certificatul de acţionar la Fondul Moldova.

La termenul din data de 11.11.2009 reclamanta Moiceanu Dorina înţelege să-şi modifice acţiunea, formulând o cerere completatoare pe care o depune la dosar împreună cu actele de stare civilă ale părţilor, şi în calitate de procurator al reclamantei Zarif Frăsina solicită termen în vederea încheierii unei tranzacţii cu părţile.

La termenul din 09.12.2010 s-au prezentat reclamanta Zarif Frăsina şi pârâţii Bulău Mihai şi Rusu Costică, acesta din urmă fiind procuratorul pârâţilor lipsă, Rusu Liviu şi Rusu Ioan-Sorin, care arată că au ajuns la o înţelegere şi au încheiat o tranzacţie.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

La data de 20.05.2001 a decedat Bulău Mariţa, cu ultimul domiciliu în comuna Stănişeşti, conform certificatului de deces de la fila 20 dosar.

La data decesului au rămas ca moştenitori reclamanta Zraif Frăsina, în calitate de fiică, potrivit s.c 391/19.05.2010 prin care s-a stabilit filiaţia faţă de mamă, pârâtul Bulău Mihai, în calitate de fiu, şi pârâţii Rusu Costică, Rusu Liviu, şi Rusu Ioan-Sorin, în calitate de descendenţi de gradul doi, adică nepoţi ai defunctei Bulău Mariţa, care vin la moştenire prin reprezentarea mamei lor, Rusu Chira, fiica defunctei Bulău Mariţa.

Situaţia de fapt a fost astfel reţinută din înscrisurile ataşate la dosarul cauzei.

Potrivit art. 669 C.civ, părţile culeg moştenirea defunctei Bulău Mariţa, în cote egale de 1/3, pârâţii nepoţi având dreptul să culeagă pe tulpină, adică împreună această cotă.

Întrucât părţile pot dispune de dreptul lor, acestea sunt libere să stabilească o altă împărţire decât cea legală.

În ceea ce priveşte masa succesorală, instanţa reţine că aceasta se compune din suprafeţele de teren de 1 ha şi 4036 mp teren situate în satul Slobozia, comuna Stănişeşti, judeţul Bacău, cuprins în TP 109005/04 iulie 1994, ataşat la dosar la fila 7.

Întrucât nimeni nu poate fi obligat a rîmâne în indiviziune, potrivit art. 725 C.civ, instanţa va dispune ieşirea părţilor din starea de indiviziune. În ceea ce priveşte împărţeala în natură a bunurilor, instanţa, având în vedere prevederile art. 131 C.pr.civ şi 271 C.pr.civ, va lua act de învoiala părţilor privind această operaţiune şi va consemna această hotărâre a părţilor în dispozitivul ce urmează a fi pronunţat.

Pentru considerentele de fapt şi de drept expuse, instanţa va admite cererea reclamantei aşa cum a fost precizată şi va lua act de tranzacţia părţilor privind împărţirea bunurilor defunctei Bulău Mariţa.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea civilă formulată de reclamanta Zarif Frăsina, domiciliată în satul ___, comuna ___, judeţul Bacău, reprezentată prin procurator Moiceanu Dorina, domiciliată în mun. ___, str. Macului, nr. 3, bl. H11, sc. A, et. 1, ap. 5, jud. Călăraşi, în contradictoriu cu pârâţii Bulău Mihai, Rusu Costică, Rusu Liviu, reprezentat prin procurator Rusu Costică, şi Rusu Ioan-Sorin, reprezentat prin procurator Rusu Costică, toţi dimiciliaţi în satul ___, comuna Stănişeşti, judeţul Bacău, aşa cum a fost precizată.

Constată că la data de 20.05.2001 a decedat Bulău Mariţa, cu ultimul domiciliu în comuna Stănişeşti.

Constată că au rămas ca moştenitori reclamanta Zarif Frăsina, şi pârâţii Bulău Mihai, Rusu Costică, Rusu Liviu şi Rusu Ioan Sorin.

Constată că masa succesorală se compune din 1 ha şi 4036 mp teren situate în satul Slobozia, comuna Stănişeşti, judeţul Bacău, cuprins în TP ___/04 iulie 1994.

Dispune ieşirea părţilor din starea de indiviziune, sens în care ia act de tranzacţia părţilor.

„Subsemnaţii:

1. Zarif Frăsina, domiciliată în satul Slobozia Nouă, com. Stănişeşti, jud. Bacău, în calitate de reclamantă în cauza sus menţionată,

2. Bulău Mihai, domiciliat în satul Slobozia Nouă, com. Stănişeşti, jud. Bacău, în calitate de pârât în cauza sus menţionată,

3. Rusu Costică, domiciliat în sat Slobozia Nouă, com. Stănişeşti, jud. Bacău, în calitate de pârât în cauza sus menţionată,

4. Rusu Liviu, domiciliat în sat Slobozia Nouă, com. Stănişeşti, jud. Bacău, în calitate de pârât în cauza sus menţionată,

5. Rusu Ioan-Sorin, domiciliat în sat Slobozia Nouă, com. Stănişeşti, jud. Bacău, în calitate de pârât în cauza sus menţionată,

În temeiul art. 271 C. Pr. Civ., înţelegem să încheiem prezenta

TRANZACŢIE

cu privire la bunurile mobile şi imobile ce compun masa partajabilă, după cum urmează:

1. Moştenitorului Bulău Mihai, i se va atribui în proprietate lotul nr. 1 compus din:

a. Teren situat în intravilan ca vii, înregistrat în Titlul de proprietate nr. 109005 la sola 3421, parcela 19, în suprafaţă totală de 1858 mp, cu următoarele vecinătăţi:

i. Nord – Iancu Strugaru;

ii. Est – Iancu Strugaru;

iii. Sud – Iancu Strugaru;

iv. Vest – Bulău Mariţa.

b. Teren situat în intravilan ca şi Curţi/construcţii, înregistrat în Titlul de proprietate nr. 109005 la sola 3421, parcela 18, în suprafaţă totală de 778 mp, cu următoarele vecinătăţi:

i. Nord – Iasub Gh. Silică;

ii. Est – Bulău Mariţa;

iii. Sud – Iancu Dumitru şi Boca Gică;

iv. Vest – Bulău Mihai.

c. Teren arabil situat în extravilan (pe Secu), înregistrat în Titlul de proprietate nr. 109005 la sola 9, parcela 220/30, în suprafaţă totală de 1400 mp, cu următoarele vecinătăţi:

i. Nord – Bulău Ştefan Vasile;

ii. Est – OE 214;

iii. Sud – Zarif Frăsina;

iii. Sud – Zarif Frăsina;

iv. Vest – OE 271.

2. Moştenitorului Rusu Costică, i se va atribui în proprietate lotul nr. 2, compus din:

Cota de ? din terenul arabil situat în extravilan (la Morar), înregistrat în Titlul de proprietate nr. 109005 la sola 14, parcela 218/11, în suprafaţă totală de 5000 mp, cu următoarele vecinătăţi:

Cota de ? din terenul arabil situat în extravilan (la Morar), înregistrat în Titlul de proprietate nr. 109005 la sola 14, parcela 218/11, în suprafaţă totală de 5000 mp, cu următoarele vecinătăţi:

i. Nord – rezerva primăriei;

ii. Est – Bijor Natalia;

iv. Vest – Rusu N. Ion.

iv. Vest – Rusu N. Ion.

3. Moştenitoarei Zarif Frăsina i se va atribui în proprietate lotul nr. 3, compus din :

i. Nord – Rusu Costel;

ii. Est – Bujor Natalai;

iii. Sud – rezerva primăriei;

Prezenta tranzacţie reprezintă învoiala părţilor şi stinge orice pretenţie prezentă şi viitoare referitoare la bunurile supuse partajării.

ZARIF FRASINA, CNP 2340328046659, B.I. seria BC, nr. 387443 semnează indescifrabil

BULĂU MIHAI, CNP 1501006046650, B.I. seria BZ nr. 245774 semnează indescifrabil

RUSU COSTICĂ, CNP 1731113046667, C.I. seria XC nr. 602212 semnează indescifrabil

RUSU LIVIU, CNP 1790517046660 C.I. seria XC nr. 237799 PRIN PROCURATORUL RUSU COSTICĂ, semnează indescifrabil

RUSU IOAN-SORIN, CNP 1810228041213 C.I. seria XC nr. 454350 PRIN PROCURATORUL RUSU COSTICĂ, semnează indescifrabil

DOMNULUI PREŞEDINTE AL JUDECĂTORIE PODU TURCULUI”

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 09.12.2010.

PREŞEDINTE, GREFIER,

JUDECĂTOR PANFIL SIMONA-CARMEN BRADEA ANGELICA

Red./tehnored. 7 ex.

S.P./A.B.

23.12.2010

Sentinţa civilă a rămas definitivă la data de 09.12.2010 şi a devenit irevocabilă la data de 14.01.2011.

??

??

??

??

1