SUCCESIUNI.MOSTENIRI Succesiuni, moşteniri


În contradictoriu cu pârâtii D.T, D F si G D a solicitat sa se dispuna iesirea din indiviziune asupra suprafetei de teren de 5,7400 ha, individualizata în titlul de proprietate nr.6010039/10.06.2010 eliberat de Comisia Judeteana Teleorman pentru aplicarea Legii nr.18/1991 pe numele coindivizarilor D.T, D.F, D.P.M, R.F si D.A.

În motivarea cererii în fapt, a sustinut ca R.F, autoarea reclamantului, a locuit într-un imobil nationalizat, aflat în Rosiorii de Vede, ., judetul Teleorman, pâna la survenirea decesului.

Prin contractul de vânzare-cumparare nr.5221 din 8 aprilie 1997 R.F a cumparat de la pârâtul – M R V, în temeiul dispozitiilor Legii nr.112/1995, imobilul în care locuia, compus din constructia – casa din caramida acoperita cu tabla, cu doua camere, antreu, si o magazie din paianta, acoperita cu carton, cu pretul de 5.679.203 lei(ROL), achitat integral, locuinta fiindu-i predata la data de 8 aprilie 1997, potrivit procesul verbal de predare-primire. Prin actul aditional încheiat la data de 30 aprilie 2001 i-a fost transmis cumparatoarei R.F si dreptul de proprietate asupra terenului, aferent constructiilor, în suprafata de 202,59 mp, aceasta ramânând însa în indiviziune fortata, în continuare, cu restul de proprietate, privind terenul în suprafata de 318,93 mp, apartinând pârâtului M R V .

Prin protocolul încheiat cu nr.6 din 1 aprilie 2002, M R de V s-a obligat sa-i vânda autoarei reclamantului si diferenta de teren de 319 mp, pretul convenit de cele doua parti fiind de 40.000.000 lei (ROL). Au stabilit, de comun acord, ca achitarea pretului sa se efectueze pe parcursul a 5 ani, pâna la sesizarea în cauza fiind achitat integral, potrivit datelor rezultate din adresa nr. 64114 eliberata la 1 iulie 2010 de P R de V .

Întrucât obligatia stabilita în sarcina autoarei reclamantului, în sensul precizat mai sus, a fost îndeplinita, de asemenea, terenul i-a fost predat acesteia, data fiind imposibilitatea perfectarii vânzarii-cumpararii prin înscris autentic, la un birou notarial, s-a solicitat, în temeiul prevederilor art.5 al.2 din titlul X al Legii nr.247/2005 pronuntarea unei hotarâri care sa tina loc de act autentic, pentru terenul de 318,93 mp, situat în .. din Rosiorii de Vede.

De pe urma defunctei R.F unic mostenitor, legal acceptant, a ramas reclamantul, masa succesorala compunându-se din urmatoarele bunuri: terenul intravilan în suprafata totala de 521,52 mp, aflat în Rosiorii de Vede, ..; o casa din caramida acoperita cu tigla, alcatuita din 2 camere, antreu si marchiza; o magazie din paianta acoperita cu carton; 2 magazii metalice si o aplecatoare; cota de 1/5 din terenul în suprafata totala de 5,7400 ha situat pe raza comunei P., judetul Teleorman si individualizat în titlul de proprietate nr.6010039/10.06.2010.

În contradictoriu cu pârâtii D.T, D. F. si G. D. s-a solicitat sa se dispuna iesirea din indiviziune în cote de câte 1/5 asupra terenului de 5,7400 ha.

În drept au fost invocate si dispozitiile art.669 si art.728 Cod civil.

În dovedire au fost depuse înscrisuri.

În dovedire au fost depuse înscrisuri.

Prin cererea depusa la data de 13 octombrie 2010 reclamantul, cu privire la capatul de cerere având ca obiect iesire din indiviziune asupra terenului de 5,7400 ha, individualizat în titlul de proprietate nr.6010039/10.06.2010, a învederat ca renunta la judecata, în temeiul prevederilor art.246 al.1 Cod procedura civila instanta urmând a dispune în consecinta.

În contradictoriu, M. R. V.. a formulat întâmpinare prin care si-a exprimat acordul referitor la primul capat de cerere din cererea introductiva, ce vizeaza pronuntarea unei hotarâri care sa tina loc de act autentic pentru suprafata de 319 mp, teren intravilan situat în Rosiorii de Vede, str. … În acest sens, a învederat ca, potrivit hotarârii C. local al M. R., nr.117 din 29 noiembrie 2001, s-a aprobat transmiterea proprietatii terenurilor, consemnate în anexa la aceasta hotarâre, prin contract de vânzare-cumparare în forma autentica.

La punctul 4 în anexa figureaza transmiterea proprietatii si asupra terenului în suprafata de 319 mp avut în vedere în cauza, pretul vânzarii, aprobat de C. l. R. la acea data, stabilit printr-un raport de evaluare (nr.20850/25.09.2001), fiind de 40.000.000 lei ROL.

Autoarea reclamantului, conform situatiei de plati întocmita de D. T. si I.. din cadrul P. M. R.. (anexata întâmpinarii), a achitat integral pretul stabilit.

Referitor la capatul de cerere privind succesiunea defunctei R.F s-a invocat exceptia lipsei calitati procesuale pasive a M. R. V..

În drept au fost invocate dispozitiile art.948, art.1077 Cod civil, art.5 al.2 titlul X din Legea nr.247/2005.

Analizând înscrisurile depuse de parti si având în vedere si pozitia procesuala a acestora în cauza, expusa, instanta a retinut :

Cum rezulta din clauzele cuprinse în contractul de vânzare-cumparare nr.5221 încheiat la 8 aprilie 1997, fosta SC URBIS SA cu sediul în str. Corlatescu, nr.4, i-a vândut autoarei reclamantului, numita R.F, locuinta situata în Rosiorii de Vede, str. ., compusa din 2 camere de locuit, cu suprafata utila de 37,14 mp, împreuna si cu o „magazie zid”, prin actul aditional nr.9178/30.04.2001 încheiat la contractul de vânzare-cumparare locuinta, nr.5221/8.04.1997, fiindu-i transmis si dreptul de proprietate asupra terenului, aferent constructiilor înstrainate, în temeiul Legii nr.112/1995, teren în suprafata de 202,59 mp, în continuare cumparatoarea R.F ramânând în indiviziune fortata cu M. R. V., acesta din urma în calitate de proprietar, asupra diferentei de teren de 318,93 mp, tot terenul fiind individualizat potrivit planului de situatie anexa la actul aditional.

Încheierea actului aditional a avut în vedere hotarârea C. l.. al M R V, adoptata cu nr.39/23.03.2001.

Predarea-primirea imobilului înstrainat autoarei reclamantului, prin contractul de vânzare-cumparare nr.5221/8.04.1997, s-a efectuat la aceeasi data – 8.04.1997, cum rezulta din procesul verbal încheiat de parti.

Prin înscrisul precontract, înregistrat la nr.6/1.04.2002, M. Rosiorii de Vede. în baza HCL nr.71/2000 si nr.117/2001, respectiv si a dispozitiei nr. 121/1.04.2002, a convenit cu autoarea reclamantului – R.F sa-i înstraineze si terenul în suprafata de 319 mp, parte integranta din curtea locuintei proprietatea acesteia, teren aflat în Municipiul Rosiorii de Vede , str. ..

Pretul convenit a fost de 40.000.000 lei(rol) stabilit potrivit raportului de evaluare aprobat prin HCL nr.117/29.11.2001 cu obligatia achitarii în rate lunare, esalonate pe parcursul a 5 ani, potrivit graficului de esalonare anexat contractului.

Obligatia promitentei vânzatoare, de a transmite dreptul de proprietate prin înscris autentic, a fost inserata în clauza cuprinsa la punctul 6 în precontract, respectiv în termen de cel mult 30 de zile de la data achitarii ultimei rate.

Cu adresa nr. 64114/ 1 iulie 2010 M. R.. V. a facut cunoscut aspectul ca autoarea reclamantului, în calitate de beneficiara a promisiunii de vânzare-cumparare, a achitat integral contravaloarea terenului intravilan promis vânzarii, de 318,93 mp, cererea introductiva formulata în cauza fiind înregistrata la 4 august 2010.

Fata de considerentele expuse, înscrisul precontract încheiat între R.F si M. R… V.. cu nr. 6/1 aprilie 2002, prin mentiunile pe care le cuprinde, a nascut în sarcina promitentului – vânzator obligatia de a face – de a vinde pe viitor, în forma autentica, terenul promis, iar în favoarea autoarei reclamantului, ca beneficiara a promisiunii de vânzare si ulterior decesului acesteia, reclamantului în cauza în calitate de mostenitor legal acceptant – descendent, un drept de creanta ce-i permite, potrivit art. 1073 Cod civil, sa solicite executarea întocmai a obligatiei asumata de catre debitor – pârâtul în speta M.R. . V..

În drept sânt avute în vedere si dispozitiile art. 5 alin. 2 Titlul X din Legea nr. 247/2005 potrivit carora „în ipoteza în care, dupa încheierea unui cu privire la teren, cu sau fara constructii, una dintre parti refuza ulterior încheierea contractului, partea care si-a îndeplinit obligatiile asumate, poate sesiza instanta competenta, care poate pronunta o hotarâre care sa tina loc de contract”, în cauza reaua – credinta a pârâtului, în calitatea acestuia de promitent – vânzator rezultând si din aspectul ca, fata de termenul convenit, de a se prezenta la notariat pentru încheierea în forma autentica a contractului de vânzare – cumparare, nu si-au îndeplinit obligatia asumata.

Fiind îndeplinite si conditiile prevazute de art. 948 Cod civil, pentru încheierea unei conventii valide, date fiind si dispozitiile art. 1077 Cod civil, potrivit carora „neîndeplinirea obligatiei de a face, asumata de debitor confera creditoarei decedata, prin succesorul sau (în cauza) dreptul de a fi autorizat, prin sesizarea instantei, s-o aduca la îndeplinire pe cheltuiala debitorului, iar prin sentinta civila 1731/13.10.2010, definitiva si irevocabila, cererea a fost admisa cum a fost formulata.

În temeiul dispozitiilor Legii nr. 276/2009 au fost solicitate relatii privind sarcinile impuse suprafetei de teren de 318,93 mp, cu certificatul de sarcini eliberat cu nr. 17431/20.08.2010 de O.C.P.I. Teleorman, comunicând ca, din verificarea opisului alfabetic de transcriptiuni aflat în arhiva oficiului, nu au fost gasite impuse sarcini.

Prezenta hotarâre va tine loc de contract de vânzare – cumparare, conform art. 5 alin. 2 din Titlul X al Legii nr. 247/2005, cu privire la terenul de 318,93 mp vizând constatarea vânzarii cumpararii intervenita între R.F si M R . V. .

Cu privire la capatul de cerere referitor la succesiunea defunctei R.F: potrivit mentiunilor din certificatul de deces seria DS nr.423135 eliberat la 16 mai 2010 de P. M. R.. aceasta a decedat la data de 15 mai 2010 având ultimul domiciliu în Rosiorii de Vede, judetul Teleorman. Din datele cuprinse în sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale eliberata cu nr.13546/2 iulie 2010 de P. R. . V..(anexa nr.24 ), coroborat cu datele comunicate de Camera Notarilor Publici Bucuresti – Sediul Judetean Teleorman cu adresa nr. 317/Arhiva/ 23.08.2010, de pe urma defunctei R.F a ramas unic mostenitor legal acceptant, în calitate de fiu, B. F – reclamantul în cauza (cum rezulta si din mentiunile cuprinse în xerocopia certificatului de nastere seria NA nr. 661269 eliberat la 3 iunie 1982 de fostul C P. al c. P., judetul Teleorman).

În succesiunea defunctei s-a retinut masa succesorala ca fiind compusa din: suprafata totala de teren intravilan aflata în str. Mihai Bravu, nr.45 din Rosiorii de Vede, de 521,52 mp ( alcatuita din terenul în suprafata de 202,59 mp, dobândit prin actul aditional încheiat la contractul de vânzare-cumparare locuinta, nr.5221/08.04.1997, si, respectiv, din terenul în suprafata de 318,93 mp pentru care în cauza s-a constatat vânzarea-cumpararea prin precontractul nr.6/1 aprilie 2002.

De asemenea, s-a mai retinut si constructiile aflate pe suprafata de teren intravilan individualizata mai sus, respectiv: casa din caramida compusa din 2 camere, antreu si marchiza; magazie din paianta acoperita cu carton (dobândite prin contractul de vânzare-cumparare nr.5221/08.04.1997); precum si doua magazii metalice, o aplecatoare, edificate de defuncta în timpul vietii, rezultate din mentiunile inserate în anexa 24 precum si din planul de situatie întocmit de expert sing. P. M.

În drept urmeaza au fost avute în vedere dispozitiile art.651 potrivit carora, succesiunile se deschid prin moarte si sunt deferite, descendentului defunctei în cauza, conform art.659 Cod civil.

Exceptia lipsei calitatii procesuale pasive privind capatul de cerere ce vizeaza succesiunea defunctei R.F invocata de pârâtul Municipiul Rosiorii de Vede a fost respinsa, instanta având în vedere ca poate fi dovedit interesul unitatii administrativ teritoriale în cauzele ce privesc succesiuni cu un singur succesibil, fata de dispozitiile art.652 Cod civil conform carora, în lipsa de mostenitori legitimi sau naturali, sot supravietuitor, statul devine mostenitor, precum si dispozitiile art.85 din Legea nr.136/1995 potrivit carora, în lipsa mostenitorilor legali sau testamentari, la solicitarea reprezentantului statului poate fi constatata vacanta succesiunea de catre notarul public. S-a luat act ca reclamantul nu a solicitat cheltuieli de judecata.