Sume reţinute din pensie reprezentând contribuţie de asigurări sociale în procent de 5.5%. Pensii


În motivarea contestaţiei, aşa cum a fost completată, arată că procentul de 5,5% datorat cu acest titlu a fost greşit calculat la total aflată în plată şi nu doar pentru câtimea care depăşeşte 740 lei, încălcându-se dispoziţiile OUG nr.107/2010 reţinându-se astfel suma de 41 lei din total pensiei de 908 lei, în loc de 9 lei cât era corect pentru veniturile care depăşesc suma de 740 lei. Susţine că potrivit noilor reglementări prev. de OUG nr.107/2010, L.nr.95/2006, art. 296 pct.9 din C. fiscal modif. prin OUG nr. 107/2010, contribuţia de asigurări sociale de sănătate lunară se datorează numai pe veniturile din pensii care depăşesc 740 lei şi care reprezintă baza de calcul a acestor contribuţii, aşa încât s-a reţinut nelegal suma de 41 lei.

Anexează cupon de pensie.

Prin întâmpinare, intimata se opune admiterii contestaţiei ca fiind neîntemeiată, întrucât disp. OUG nr. 107/2010 care modifică L. nr. 95/2006 au fost corect aplicate prin calcularea contribuţiei de 5,5 % asupra întregului cuantum al pensiilor care depăşesc suma de 740 lei.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Contestatoarea B. A. realizează venituri din de 908 lei. Începând cu luna ianuarie 2010, intimata Casa jud. de pensii Sibiu a procedat la reţinerea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate de 5,5 % asupra întregului cuantum al pensie. Intimata susţine în întâmpinare că, pentru pensiile aflate în plată în luna ianuarie 2010, odată cu intrarea în vigoare a OUG nr.107/2010 care a modif. L.nr.95/2006 privind reforma în sistemul sănătăţii, reţinerile de asigurări de sănătate s-au realizat în mod automat, prin programul informatic la nivel naţional.

Potrivit modificărilor aduse art. 257 şi art. 259 din L nr. 95/2006 prin OUG nr.107/ 2010 se prevede la art. 257 că „pensionarii ale căror venituri din pensii depăşesc 740 lei datorează contribuţia lunară pentru asigurările sociale de sănătate calculată potrivit art. 259 al.2”. La art. 259 al.2 modificat se prevede că” contribuţia datorată de pensionarii ale căror venituri din pensii depăşesc 740 lei este de 5,5% aplicată asupra acestor venituri şi se virează odată cu plata drepturilor băneşti asupra cărora se calculează de către cei care efectuează plata acestor drepturi. Prin aplicarea acestei cote nu poate rezulta o pensie mai mică de 740 de lei.”

Formularea anterioară a art. 259 al.2 din L. nr. 95/2006, aplicabilă până în decembrie 2010 inclusiv, era următoarea:”contribuţia datorată ….se aplică numai la veniturile din pensiile care depăşesc limita supusă impozitului pe venit, se calculează pentru diferenţa dintre cuantumul pensiei şi această limită şi se virează odată cu plata drepturilor băneşti asupra cărora se calculează, de către cei care efectuează plata acestor drepturi”.

Pentru anul 2010, limita supusă impozitului pe a fost de 1000 lei, conf. art. 69 din Codul fiscal (L. nr.571/2003).

Comparând textele legale dinainte şi după modificarea lor prin O.U.G.nr.107/2010, rezultă în mod evident că legiuitorul a înţeles să schimbe radical baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de pensionării care au pensii mai mari de 740 lei, prin aplicarea procentului de 5,5% asupra întregii pensii, nu numai pentru diferenţa dintre cuantumul pensiei şi o anume limită, aşa cum a fost plafonată anterior, altfel, s-ar fi păstrat menţiunea expresă „pentru diferenţa dintre cuantumul pensiei şi această limită” cuprinsă în textul art.259 al.2., anterior modificării, limită care s-ar fi redus de la 1000 lei la 740 lei.

Prin urmare, prin eliminarea acestei menţiuni, modificările legislative menţionate nu pot fi interpretate în sensul unei plafonări a bazei de calcul la suma de 740 lei, respectiv la calcularea contribuţiei doar pentru diferenţă, aşa cum înţelege contestatorul în cauză, prin raportare la sistemul anterior. Mai mult, nu ar fi fost necesară partea finală a art.259 al.2 potrivit căreia ”prin aplicarea acestei cote nu poate rezulta o pensie mai mică de 740 lei”, pentru că în nici un caz în care reţinerile ar fi privit doar diferenţa, nu s-ar ajunge la această situaţie.

Un argument în plus în constatarea legalităţii modului de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate derivă din modul de calcul al acesteia care este exemplificat la pct.18 din Titlul IX, ind.23,„Contribuţii sociale obligatorii” din HG nr.150/2011 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004,precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc care confirmă interpretarea dată textelor legale cuprinse prin art. 257 şi art. 259 al.2 din O.U.G. nr.107/2010.

În consecinţă, s-a constatat că intimata a aplicat corect dispoziţiile legale în vigoare începând cu luna ianuarie 2011, iar contestaţia formulată s-a găsit nefondată şi a fost respinsă.