Suspemdare executare Suspendare a executării


TRIBUNALUL ARGE?

SEC?IA CIVIL?

Dosar nr. 1197/109/2011

SENTIN?A CIVIL? NR. 290

?edin?a public? de la 14 Martie 2011

Pe rol fiind solu?ionarea în prim? instan?? a litigiului de

administrativ ?i fiscal formulat de petenta SC XXX S.R.L. în contradictoriu cu

intimata AUTORITATEA NATIONALA A VAMILOR – DIRECTIA

intimata AUTORITATEA NATIONALA A VAMILOR – DIRECTIA

intimata AUTORITATEA NATIONALA A VAMILOR – DIRECTIA

REGIONALA PENTRU ACCIZE SI OPERATIUNI VAMALE CRAIOVA,

REGIONALA PENTRU ACCIZE SI OPERATIUNI VAMALE CRAIOVA,

având ca obiect suspendare act administrativ.

La apelul nominal f?cut în ?edin?? public? a r?spuns pentru petent?, avocat

C.M: , lipsind intimata.

Procedura este legal îndeplinit?.

S-a f?cut referatul cauzei de c?tre grefierul de ?edin??, care învedereaz?

instan?ei c? la data de 14.03.2011, prin fax, intimata a depus o cerere prin care

solicit? citarea Autorit??ii Na?ionale a V?milor la sediul din Bucure?ti.

Reprezentanta petentei depune la dosar chitan?a nr. 3599318/1, care face

dovada achit?rii cau?iunii în cuantum de 12.982 lei.

Nefiind cereri prealabile de formulat sau excep?ii de invocat, instan?a acord?

cuvântul p?r?ii prezente asupra probelor.

Reprezentanta petentei solicit? instan?ei, în sus?inerea cererii de chemare în

judecat?, administrarea probei cu înscrisurile aflate deja la dosar.

Instan?a constat? c? proba cu înscrisuri solicitat? de petent?, prin

reprezentant, este util?, pertinent? ?i concludent?, în baza disp.art.167 Cpc o

încuviin?eaz?.

Instan?a acord? cuvântul p?r?ii prezente asupra cererii de suspendare a

execut?rii deciziei de impunere nr. 5/2011.

Reprezentanta petentei, având cuvântul, solicit? instan?ei admiterea cererii de

suspendare, având în vedere c? sunt îndeplinite condi?iile prev?zute de disp.art.14 ?i

15 din Legea nr. 554/2004. Petenta a urmat procedura prealabil?, în sensul c? a

formulat plângere împotriva deciziei nr. 5/2011, dar pân? la acest moment nu a

primit niciun r?spuns. Exist? o îndoial? serioas? asupra legalit??ii actului

administrativ. De asemenea, este îndeplinit? ?i condi?ia referitoare la producerea

unei pagube iminente, având în vedere c? prin punerea în executare a titlurilor

executorii contestate, contestatorul ar suferi un prejudiciu material constând în

periclitarea activit??ii specifice societ??ii comerciale.

Instan?a r?mâne în pronun?are asupra cererii de suspendare a execut?rii

deciziei de impunere nr. 5/2011.

INSTAN?A

Constat? c?, la 22.02.2011, petenta SC xxx S.R.L.. a chemat în judecat? pe

solicitând ca, prin hot?rârea ce se va pronun?a în cauz?, s? se dispun? suspendarea

execut?rii deciziei de impunere nr.5/2011, a RIF nr.4626/2011 pân? la solu?ionarea

definitiv? ?i irevocabil? a ac?iunii în anularea actelor contestate , cu cheltuieli de

judecat?.

În motivare, petenta a ar?tat c? decizia nr.5/2011 ?i raportul de inspec?ie

fiscal? sunt nelegale, deoarece nu s-au respectat cele dispuse prin decizia

nr.171/2010. Se încalc? principiul unicit??ii inspec?iei fiscale ?i condi?iile speciale în

care aceasta poate fi reluat? pentru identitate de perioad? ?i de obiect. Se reg?se?te

astfel ipoteza cazului bine justificat, iar paguba iminent? const? în prejudiciul

material foarte mare, ce ar periclita activitatea petentei.

În motivare, petenta a depus înscrisuri (f.7-58).

La termenul de judecat? din 14.03.2011 s-a depus o cerere de c?tre intimat?

prin care a solicitat citarea ANV cu sediul în Bucure?ti, instan?a neconsiderând îns?

necesar acest lucru, deoarece nu se contest? un act emis de aceasta, iar cererea de

suspendare prive?te o decizie de impunere, nu una emis? în solu?ionarea

contesta?iei administrative.

Examinând actele aflate la dosar, tribunalul re?ine urm?toarea situa?ie de

fapt:

Raportul de inspec?ie fiscal? par?ial? nr.4626/2011 s-a întocmit ca urmare a

celor men?ionate în decizia nr.171/2010 ?i a stabilit c? petentul datoreaz? obliga?ii

privind accize pe perioada supus? controlului, în sum? de 259.631 lei, dispunând ca

aceasta s? înregistreze în eviden?a contabil? suma de 240.623 lei accize ?i 19.008 lei

accesorii.

S-a urm?rit reanalizarea cazului prin documentele existente la dosar, având în

vedere c? în decizia nr.171/2010 s-a prev?zut c? din cuprinsul raportului de

inspec?ie fiscal? nu rezult? dac? au fost respectate perioadele legale cu privire la

opera?iunea de denaturare, respectiv de prelevare a probelor, astfel încât organul de

solu?ionare a fost în imposibilitate de a se pronun?a asupra cuantumului accizei

suplimentare de plat?.

În baza RIF nr.4626/2011 s-a emis decizia de impunere nr.5/2011.

Se constat? c? în raportul de inspec?ie fiscal? nr.4626/2011 sunt reanalizate

de-a lungul a 22 de pagini cele dispuse prin decizia nr.171/2010.

Conform art.14 din Legea 554/2004, m?sura suspend?rii execut?rii actului

administrativ se poate dispune dac? sunt întrunite cumulativ 2 condi?ii : s? existe un

caz bine justificat, iar prin aceast? m?sur? s? fie prevenit? o pagub? iminent?.

În ce prive?te cazul bine justificat, din împrejur?rile cauzei trebuie s? rezulte

o îndoial? puternic? ?i evident? asupra prezum?iei de legalitate. Astfel, se observ?

c? prin decizia de impunere nr.14/2010 s-au stabilit ca accize suplimentare suma de

260.623 lei plus 19.008 lei accesorii, iar aceasta a fost desfiin?at?, impunându-se

reanalizarea actelor, deoarece organul de solu?ionare a contesta?iei nu s-a putut

pronun?a asupra cuantumului accizei.

Or, ca urmare a reanaliz?rii s-a stabilit exact acela?i cuantum al accizei ?i

accesoriilor. Tribunalul apreciaz? în cadrul procedurii sumare de cercetare a actului

administrativ contestat, c? exist? unele indicii de nelegalitate, ce nu pot fi

aprofundate pe aceast? cale. În ce prive?te paguba iminent?, se observ? c? suma

este foarte mare, raportat la veniturile petentei ?i în contextul crizei economice

actuale. Mai mult, intimatul nu ar putea invoca crearea unui prejudiciu, deoarece în

cazul respingerii contesta?iei pe fond, major?rile ?i penalit??ile curg de la data

suspend?rii.

Pentru aceste considerente, tribunalul în baza art.14 din Legea 554/2004

republicat?, va admite cererea ?i va dispune suspendarea execut?rii deciziei de

impunere nr. 5/2011, pân? la solu?ionarea fondului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOT?R??TE

Admite cererea, formulat? de petenta SC XXX SRL în contradictoriu cu

REGIONALA PENTRU ACCIZE SI OPERATIUNI VAMALE CRAIOVA..

Dispune suspendarea execut?rii deciziei de impunere nr. 5/2011, pân? la

solu?ionarea fondului.

Cu recurs în 5 zile de la comunicare.

Pronun?at? în ?edin?a public?, azi 14 Martie 2011, la Tribunalul Arge? –

Sec?ia Civil?, complet specializat Contencios Administrativ ?i Fiscal.

Pre?edinte,

Grefier,

.