Suspendare executare act administrativ Acte ale autorităţilor publice


R O M Â N I A

TRIBUNALUL ARGEŞ

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 1125/CAF

Şedinţa publică de la 12 Noiembrie 2010

Completul compus din:

S-a luat în examinare, pentru soluţionare, în primă instanţă actiunea

formulată de reclamanta D.R. în contradictoriu cu pârât INSPECTORATUL

DE POLITIE AL JUDETULUI ARGES, DIRECTIA GENERALĂ A

FINANTELOR PUBLICE ARGEŞ şi ADMINISTRATIA FINANŢELOR

PUBLICE PITEŞTI, având ca obiect suspendare act administrativ.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns: reclamanta

personal si P. pentru pârâtul Inspectoratul de Politie Argeş, lipsă

fiind celelalte părţi.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează

Reclamanta, personal învederează instanţei că renunţă la excepţia de

nelegalitate a Ordonantei 121/1998, depunând la dosar concluzii scrise.

Reclamanta si reprezentanta pârâtului, pe rând arată că nu mai au alte

cereri de formulat în cauză solicitând acordarea cuvântului în dezbateri de fond.

În raport de actele şi lucrările dosarului, instanţa constată cauza în

stare de judecată si acordă părţilor cuvântul în dezbateri de fond.

Reclamanta, având cuvântul solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost

formulată pe motivele invocate prin concluziile scrise.

Reprezentanta pârâtului, având cuvântul solicită respingerea acţiunii,

depunând la dosar concluzii scrise.

INSTANŢA

Constată că prin acţiunea înregistrată la data de 27.07.2009 şi completată

ulterior, reclamanta D.R. a chemat în judecată pe pârâţii Inspectoratul de Poliţie al

Judeţului Argeş, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Argeş şi Administratia

Finantelor Publice Piteşti, solicitând anularea deciziei de imputare

nr.32.917/23.04.2009 emisă de primul pârât.

În subsidiar, prin cererea completatoare depusă ulterior, reclamanta a

solicitat ca în cazul respingerii cererii principale să fie anulate majorările de

întârziere aferente sumei imputate, majorări stabilite de Direcţia Generală a

Finanţelor Publice – Administraţia Finanţelor Publice Piteşti.

Reclamanta a mai solicitat şi suspendarea executării deciziei de imputare

până la soluţionarea irevocabilă a acţiunii în anulare, cererea fiind admisă prin

încheierea din 18.12.2009, pronunţată de Tribunalul Argeş.

În motivarea acţiunii se arată, în esenţă, că decizia de imputare contestată

este atât nelegală cât şi netemeinică, fiind dată cu încălcarea dispoziţiilor art. 15

al.1 lit.”b” şi art. 69 al.1 lit. ”f ” din Legea nr.360/2002 privind statutul

poliţistului, iar pe de altă parte, că raporturile de serviciu dintre părţi au încetat

din motive neimputabile reclamantei, existînd incompatibilitate între statutul de

poliţist şi funcţia publică deţinută în prezent de aceasta.

Examinând probele administrate, respectiv înscrisurile depuse de părţi,

instanţa reţine următoarele:

Reclamanta este absolventă a Academiei de Poliţie „ Alexandru Ioan Cuza”

Bucureşti Facultatea de Drept curs de zi, specialitatea cercetări penale, promoţia

2004.

După absolvire, începând cu data de 23.07.2004 reclamanta a lucrat în

cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor în calitate de ofiţer de cercetare

penală al Poliţiei Judiciare cu gradul profesional de subinspector de poliţie al IPJ

Argeş Poliţia Municipiului Piteşti, Secţia nr.X Poliţie.

În urma admiterii la Institutul Naţional al Magistraturii – sesiunea

septembrie 2008 a înaintat la data de 06.10.2008 un raport către MAI prin care a

solicitat încetarea raporturilor de serviciu în temeiul art.69 al.1 lit. „e ” din Legea

nr.360/2002 ca urmare a numirii într-o funcţie publică incompatibilă, raport

însoţit de o adeverinţă emisă de CSM – INM.

În urma solicitării reclamantei a fost emis de către MAI Ordinul

nr.S/II/2024 din 06.01.2009 prin care s-a dispus încetarea raporturilor de

serviciu conform art.69 al.1 lit. „f ” din Legea 360/2002.

Ulterior, IPJ Argeş a emis decizia de imputare nr.32.917/23.04.2009 prin

care i-a fost imputată suma de 16.317, 96 lei reprezentând cheltuieli de

şcolarizare.

Contestaţia formulată de reclamantă la Comisia de soluţionare a

contestaţiilor din cadrul IPJ Argeş a fost respinsă ca neântemeiată.

În decizia de imputare se prevede că temeiul legal al emiterii acesteia şi

constituie Ordonanţa nr.121/28.08.1998 privind răspunderea materială a militarilor

pentru pagubele produse.

Acest temei legal nu este aplicabil în cauză deoarece potrivit art.63 din

Legea 360/2002 „ poliţistul răspunde pentru pagubele cauzate patrimoniului

unităţii, potrivit legislaţiei aplicabile personalului civil din Ministerul Administraţiei

şi Internelor. În speţă erau aplicabile dispoziţiile art. 63 din Legea nr.360/2002,

fiind vorba de o răspundere patrimonială a poliţistului care nu mai este militar

conform art.1 din Legea 360/2002.

Mai mult decât atât, OG nr.121/1998 este o lege generală în raport cu

Legea 360/ 2002 care este o lege specială şi se aplică cu prioritate.

Dispoziţiile OG nr.121/1998 privind răspunderea materială a militarilor nu

pot fi aplicate studenţilor sau absolvenţilor Academiei de Poliţie „ Alexandru Ioan

Cuza” în condiţiile în care în anul 2002 a intervenit demilitarizarea poliţiei şi

implicit a instituţiei de învăţământ menţionate.

În sfârşit, nu se poate reţine aplicarea art. 3 din OG 121/1998 potrivit

căruia militarii răspund material indiferent dacă, după producerea pagubei mai au

sau nu calitatea de militar, deoarece reclamanta nu a avut şi nu are calitatea de

militar.

În speţă, sunt aplicabile dispoziţiile art. 70 din Legea nr.360/ 2002 care

prevăd că poliţistul care a absolvit o instituţie de învăţământ a Ministerului

Administraţiei şi Internelor şi căruia i-au încetat raporturile de serviciu în primii 10

ani de activitate din motive imputabile este obligat să restituie cheltuielile

efectuate cu pregătirea sa proporţional cu perioada rămasă până la 10 ani, potrivit

angajamentului încheiat în acest sens.

Din interpretarea textului legal menţionat rezultă că imputarea cheltuielilor

de şcolarizare nu se poate face decât atunci când este stabilită o culpă în sarcina

poliţistului.

Ori în cauză, nu se poate considera că reclamanta se află în culpă faţă de

pârâtă prin faptul că a fost admisă la Institutul Naţional al Magistraturii.

În acest sens sunt şi dispoziţiile art. 63 din Legea 360/2002 care prevăd că

„ poliţistul nu răspunde de pagubele cauzate patrimoniului unităţii dacă acestea

sunt consecinţa unei acţiuni desfăşurate în limitele legii”.

Faţă de aceste considerente şi în temeiul textelor legale susmenţionate va fi

admisă acţiunea şi anulată decizia de imputare nr.32.917/23.04.2009 emisă de

pârât.

Cu privire la capătul de cerere subsidiar, prin care s-a solicitat anularea

majorărilor de întîrziere, acesta a rămas fără obiect în urma admiterii acţiunii şi

anulării în totalitate a deciziei de imputare.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea formulată de reclamanta D.R. în contradictoriu cu pârât

INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI ARGES, DIRECTIA

GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE ARGEŞ şi ADMINISTRATIA

FINANŢELOR PUBLICE PITEŞTI.

Anulează decizia nr.32.917 din 23.04.2009 emisă de pârât.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 12 Noiembrie 2010 la Tribunalul Argeş-

sectie civilă, complet specializat administrativ şi fiscal.

Preşedinte,

Grefier,

1