Taxe judiciare de timbru.Actiuni ce au ca obiect venituri publice. Taxă de timbru


Conform art. 17 din Legea nr. 146/1997 si art. 26 alin. 2 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 246/1997 aprobate prin Ordinul Ministerului Justitiei nr. 760/1999, cererile si actiunile, precum si caile de atac formulate de institutii publice/de interes public, indiferent de calitatea procesuala a acestora, sunt scutite de taxa judiciara de timbru atunci când au ca obiect veniturile publice. Alin. 3 al art. 26 din ultimul act normativ citat include în categoria „venituri publice” si veniturile bugetelor institutiilor publice/de interes public cu caracter autonom, provenite din sursele prevazute în legile de aprobare a bugetelor.

Conform art. 17 din Legea nr. 146/1997 si art. 26 alin. 2 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 246/1997 aprobate prin Ordinul Ministerului Justitiei nr. 760/1999, cererile si actiunile, precum si caile de atac formulate de institutii publice/de interes public, indiferent de calitatea procesuala a acestora, sunt scutite de taxa judiciara de timbru atunci când au ca obiect veniturile publice. Alin. 3 al art. 26 din ultimul act normativ citat include în categoria „venituri publice” si veniturile bugetelor institutiilor publice/de interes public cu caracter autonom, provenite din sursele prevazute în legile de aprobare a bugetelor.

Penalitatile aplicate ca urmare a constatarii depasirii concentratiilor maxime admise ale poluantilor din apele uzate evacuate intra în categoria veniturilor publice, fiind una dintre sursele de finantare a activitatii unei autoritati publice – Administratia Nationala “Apele Române”.

Pe de alta parte,în temeiul art. 2 pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale,Compania de Apa Arad SA are calitatea de institutie publica locala,fiind un serviciu public cu personalitate juridica din subordinea Consiliului Judetean Arad.

Plângerea formulata de petenta având ca obiect penalitatile aplicate ca urmare a depasirii concentratiilor maxime admise ale poluantilor din apele uzate vizeaza venituri publice, astfel ca este scutita de taxa judiciara de timbru, conform art. 17 din Legea nr. 146/1997 si, în consecinta, si de timbrul judiciar, potrivit art. 1 alin. 2 din OG nr. 32/1995, anularea ca netimbrata a plângerii semnificând gresita aplicare a legii si totodata nesolutionarea fondului cauzei,cu consecinta trimiterii acesteia spre rejudecare.

(Tribunalul Arad,sectia civila,dosar nr. 1054/250/R/2010,decizia civila nr. 338/ 09 februarie 2011 )

Prin sentinta civila nr. 863/20.10.2010, pronuntata în dosarul nr. 1054/250/2010, Judecatoria Lipova a anulat ca netimbrata cererea reclamantei SC Compania de Apa Arad SA. Nu s-au acordat cheltuieli de judecata.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, prima instanta a retinut ca poate fi scutita de la plata taxelor de timbru doar Directia Apelor Mures, care face parte din Administratia nationala Apele Române, iar nu si petenta, care este o societate comerciala, nicidecum o autoritate publica. Penalitatile la care a fost obligata petenta sunt, din punct de vedere al intimatei, venituri publice. Pentru petenta, însa, este o simpla creanta. Având în vedere dispozitiile art. 1 (1) din OUG nr. 107/2002, care desemneaza Apele române ca institutie publica de interes national, coroborate cu dispozitiile art. 2 al. 1 lit. b din legea nr. 554/2004, instanta a apreciat ca intimata este o autoritate publica, asa încât procesul-verbal atacat în prezenta cauza este un act administrativ si nu un act civil. A invocat art. 2 alin. 1 lit. c din Legea nr. 554/2004. S-a retinut ca în cazul de fata a fost vorba de o competenta speciala stabilita prin art. 6 al. 7 din OUG nr. 107/2002 si art. 1 pct. 2 C. pr. civ. Obiectul dosarului l-a constituit o plângere împotriva unui act administrative emis de o autoritate publica si pentru care, potrivit art. 3 lit. m din Legea nr. 146/1997, se datoreaza o taxa judiciara de timbru de 4 lei. Petenta nu a fost scutita de plata acestei taxe si, neachitând-o, instanta a dispus, în baza art. 20 al. 3 din Legea nr. 146/1997, anularea cererii, ca netimbrata, ca exceptie de procedura, absoluta si peremptorie.

Împotriva acestei sentinte, a declarat recurs, în termen legal, recurenta SC Compania de Apa Arad SA, solicitând admiterea caii de atac, casarea sentintei recurate si trimiterea cauzei spre rejudecare Judecatoriei Lipova.

În motivare, a sustinut ca hotarârea instantei de fond cuprinde motive contradictorii (art. 304 pct. 7 CPC), ca, actul dedus judecatii a fost interpretat gresit (art. 304 pct. 8 CPC), ca aceasta sentinta a fost data cu aplicarea gresita a legii (art. 304 pct. 9 Cod procedura civila). Instanta de fond a retinut ca penalitatile ce constituie obiect al litigiului sunt venituri publice, si cu toate ca petenta a facut dovada ca face parte din categoria institutiilor publice, asa cum sunt definite ele prin Legea finantelor publice locale (art. 2 pct. 39), instanta nu s-a pronuntat asupra acestora si nu a tinut seama de prevederile art. 23 (l) din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997. Or, litigiul are ca obiect penalitatile care sunt venituri publice si astfel, sunt aplicabile disp.art.23(l) lit. a din normele antementionate. Potrivit art. 1 (1) din OUG nr. 107/2002, actualizata, Administratia Nationala “Apele Romane” este institutie publica de interes national…” si ca Administratia Nationala “Apele Române administreaza, utilizeaza fonduri publice în întelesul art. 1 (l si 2) si 2 pct. 27, 30, 42 ale Legii nr. 500/2002. Potrivit art. 2 pct. 39 al Legii nr. 273/2006, institutii publice locale sunt si serviciile publice din subordinea judetelor. Recurenta este un serviciu public cu personalitate juridica din subordinea Consiliului Judetean Arad, conform Hotarârii Consiliului judetean Arad nr. 122/03.06.2005; Ordinului Presedintelui A.N.R.S.C nr. 306/26.05.2006 si Hotarârii Consiliului judetean Arad nr. 86/30.06.2006. Prin urmare, recurenta considera ca a facut dovada ca cererea sa este scutita de la plata taxei judiciare de timbru, ca hotarârea instantei de fond este netemeinica si nelegala.

Analizând recursul tribunalul a constatat ca acesta este întemeiat pentru urmatoarele considerente:

Pe de alta parte, art. 2 pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale include printre institutii publice locale si institutiile si serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridica, indiferent de modul de finantare a activitatii acestora.

Or, procesul verbal de stabilire a penalitatilor ce face obiectul prezentului proces este un act administrativ, ce este însa exceptat de la controlul contenciosului administrativ în conditiile art. 5 alin. 2 din Legea nr. 554/2004 raportat la art. 6 alin. 7 din Anexa nr. 4 (ce cuprinde „Mecanismul economic specific domeniului gospodaririi durabile a resurselor de apa”) la OUG nr. 107/2002 privind înfiintarea Administratiei Nationale “Apele Române”. Este un act întocmit de o autoritate publica, în exercitarea puterii de stat. Penalitatile sunt determinate de Anexa nr. 6 la OUG nr. 107/2002, fiind modificate prin hotarâre de guvern (ultima fiind HG Nn. 803 din 31 iulie 2008 privind reactualizarea cuantumului contributiilor specifice de gospodarire a resurselor de apa, a tarifelor si a penalitatilor).

Astfel, potrivit art. 1 alin. 1 si 2 din OUG nr. 107/2002 si art. 61 din Legea nr. 107/1996 – Legea apelor, Administratiei Nationale “Apele Române” este „institutie publica de interes national, cu personalitate juridica. Conform art. 2 alin. 2 din OUG nr. 107/2002 Administratia Nationala “Apele Române” administreaza bunurile din domeniul public al statului, iar una dintre atributiile acesteia este de a aloca dreptul „de utilizare a resurselor de apa de suprafata si subterane, în toate formele sale de utilizare, cu potentialele lor naturale, cu exceptia resurselor acvatice vii, pe baza de abonamente, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si a serviciilor comune pe baza de contracte economice încheiate cu utilizatorii de apa si cu alti beneficiari” conform art. 3 alin. 1 lit. j din acelasi act normativ. Cheltuielile pentru functionarea Administratiei Nationale “Apele Române” se asigura din venituri proprii rezultate din aplicarea mecanismului economic specific în domeniul gospodaririi cantitative si calitative a apelor prevazut în anexa nr. 3, ce include sistemul de contributii, plati, bonificatii, tarife si penalitati (art. 4 alin. 1 si 2).

La rândul sau, Compania de Apa Arad SA este un serviciu public cu personalitate juridica din subordinea Consiliului Judetean Arad conform Hotarârii Consiliului Judetean Arad nr. 122/03.06.2005, în sensul Legii nr. 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, conform careia serviciile comunitare de utilitati publice, sunt definite ca totalitatea actiunilor si activitatilor reglementate prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate si interes public general ale colectivitatilor locale cu privire la alimentarea cu apa, canalizarea si epurarea apelor uzate, colectarea, canalizarea si evacuarea apelor pluviale (art. 1 alin. 2 lit. a – c) si alte servicii. Serviciile de utilitati publice sunt în responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale si se înfiinteaza, se organizeaza si se gestioneaza potrivit hotarârilor adoptate de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale (art. 3 alin. 1), fiind furnizate/prestate prin intermediul unor operatori sau al unor operatori regionali ce pot avea statutul de servicii publice de interes local sau judetean, cu personalitate juridica, înfiintate si organizate prin hotarâri ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale (lit. c) sau de societati comerciale cu capital social privat (lit. e).

Pentru aceste considerente de fapt si de drept, tribunalul a constatat ca penalitatile ce fac obiectul procesului verbal seria AR nr. 813/21.05.2010 de constatare a depasirii concentratiilor maxime admise ale poluantilor din apele uzate evacuate intra în categoria veniturilor publice, astfel ca plângerea formulata de petenta, în baza art. 6 alin. 7 din Anexa nr. 3 a OUG nr. 107/2002 este scutita de taxa judiciara de timbru, conform art. 17 din Legea nr. 146/1997 si, în consecinta, si de timbrul judiciar, potrivit art. 1 alin. 2 din OG nr. 32/1995, asa încât exceptia netimbrarii plângerii nu este întemeiata, urmând a fi respinsa.

Astfel, vazând ca sentinta civila nr. 863/20.10.2010 a fost pronuntata de Judecatoria Lipova cu aplicarea gresita a legii, tribunalul în baza art. 312 alin. 2 si 5 raportat la art. 304 pct. 9 din Codul de procedura civila, a admis recursul si a casat hotarârea judecatoreasca de mai sus, trimitând cauza spre continuarea judecatii Judecatoriei Arad, în conditiile în care prima instanta nu a analizat fondul litigiului.