Uzucapiune Partaj


DOSAR NR. 187/829/2010

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

SENTINŢA CIVILĂ NR. 809

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE 30.09.2010

Complet format din:

PREŞEDINTE: JUDECĂTOR PANFIL SIMONA CARMEN

Cu participare:

GREFIER: OPRIŞAN DANIELA

Pe rol judecarea cauzei civile având ca obiect „uzucapiune”, formulată de reclamanta T.M. în contradictoriu cu pârâţii Unitatea Administrativ Teritorială com. Podu Turcului şi T. M..

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns prezent apărătorul reclamantei, avocat Bouroş Serafina Angela, lipsă fiind reclamanta T. M., pârâţii: Unitatea Administrativ Teritoriala com. Podu Turcului şi T. M..

Procedură legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral asupra cauzei de grefierul de şedinţă, după care:

Apărătorul reclamantei, avocat Bouroş Serafina Angela, depune la dosar chitanţa nr. 3245942/1 din 09.09.2010 prin care a achitat suplimentul onorariu expert, specialitatea construcţii, cu suma de 200 lei şi având cuvântul arată că este de acord cu expertizele efectuate în cauză şi nu are obiecţiuni de formulat.

Instanţa dispune plata către expertul Huidici Chiriachiţa, de către Biroul local de expertize judiciare tehnice şi contabile din cadrul Tribunalului Bacău, a onorariului definitiv de 800 de lei, din care 600 lei reprezentând onorariu provizoriu expert achitat cu chitanţa nr. 2891044/1 din 19.04.2010(fila 33 ds)şi suma de 200 lei reprezentând diferenţa de onorariu achitat cu chitanţa nr. 3245942/1 din 09.09.2010(fila 78 ds)

Nemaifiind alte cereri de formulat şi alte probe de administrat instanţa constă cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Avocat Bouroş Serafina Angela, apărătorul reclamantului având cuvântul pe fond solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, să se constate că reclamanta este proprietară pe suprafaţa de teren de 500 mp. Nu solicită cheltuieli de judecată.

S-au declarat dezbaterile închise trecându-se la deliberare.

INSTANŢA

Deliberând

Asupra cauzei civile deduse judecăţii constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Podu Turcului sub nr. 187/829/201009, reclamanta T.M. a chemat în judecată şi personal la interogatoriu pe pârâta Unitatea Administativ Teritorială Comuna Podu Turcului, jud. Bacău, prin primar, şi pe T. M., pentru ca instanţa, prin hotărâre judecătorească să constate că reclamantul a devenit proprietarul suprafeţei de teren de 500 mp, reprezentând teren intravilan curţi construcţii, situat în comuna Podu Turcului, judeţul Bacău, având ca vecini: drumul comunal pe două laturi, pe Boghiu Costică şi Constanda Gheorghe, prin efectul uzucapiunii, precum şi să se constate că reclamanta a dobândit prin construire casă şi anexe pe terenul menţionat.

Cererea a fost legal timbrată la valoarea stabilită după efectuarea expertizei ce a evaluat imobilele.

În motivarea cererii, reclamanta arată că este unica moştenitoare a mamei sale, B. A. decedată în anul 2003, că suprafaţa de teren a stăpânit-o aceasta şi şi reclamanta de peste 30 de ani, în mod public, netulburat şi neîntrerupt, sub nume de proprietar, că a plătit impozit pentru ea şi pentru casa pe care a edificat-o pe acest teren. A mai arătat reclamanta în motivare că terenul a fost primit ca lot de folosinţă de la CAP, 250 mp de către mama sa şi 250 mp de către pârâtul T.M., care le-a cedat-o dumnealor.

Instanţa a încuviinţat şi administrat la cererea reclamantului, proba cu înscrisuri, cu declaraţiile martorilor Boghiu Viorica (fila 40) şi Costin Elena (fila 41), consemnate şi ataşate la dosar la filele indicate, şi cu expertiză tehnică în specialitatea topografie, efectuată în cauză de d-nul expert Socaci Ştefan, şi construcţii, efectuată de d-na expert Huidici Chiriachiţa.

La solicitarea instanţei, pârâta a comunicat instanţei prin adresa nr. 1956/26.04.2010 că terenul în litigiu nu este înscris în nici un titlu de proprietate şi că reclamant a achitat impozit pentru teren curţi-construcţii (casă de locuit şi anexe gospodăreşti).

Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Mama reclamantei a primit de la CAP în anul 1977 un lot de folosinţă de 250 mp teren, şi în acelaşi timp a primit un lot egal şi vecin cu al reclamantei şi pârâtul T.M., aşa cum rezultă din înscrisul de la fila 4 dosar.

Este de notorietate faptul că la acea dată cetăţenii nu primeau loturi de teren mai mari. Pentru a suplimenta suprafaţa primită, mama reclamantei a făcut o înţelegere cu pârâtul T.M., pentru ca acesta să le cedeze suprafaţa primită, fapt confirmat de martorii audiaţi în instanţă. Pe această suprafaţă de 500 de mp, mama reclamantei, împreună cu reclamanta şi soţul acesteia (în prezent decedat), au edificat o şi anexe, în care au locuit neîntrerupt din anul 1977.

Familia reclamantei nu a avut niciodată litigii cu vecinii privind suprafaţa de teren stăpânită, care a fost de altfel mereu îngrădită, depunând în acest sens mărturie chiar vecinii, posesia exercitată asupra terenului de către mama reclamantei şi familia acesteia fiind una publică, netulburată şi sub nume de proprietar.

Pe teren, mama reclamantei, reclamanta şi soţul acesteia o casă de locuit cu anexe ce fac corp comun cu aceasta şi o magazie şi un şopron.

Situaţia de fapt expusă mai sus rezultă din declaraţiile martorilor audiaţi, Boghiu Viorica (fila 40) şi Costin Elena (fila 41), vecini cu reclamanta.

Imobilele au fost identificate şi evaluate prin expertizele ataşate la dosar.

Din probatoriul administrat în cauză, instanţa mai reţine că reclamanta şi familia sa a edificat construcţiile prin mijloace proprii, pe terenul descris anterior.

In sistemul codului nostru civil uzucapiunea este un mod de dobândire a proprietăţii unui bun imobil ca efect al exercitării unei posesiuni utile asupra acelui bun într-un interval de timp determinat de lege.

Pentru dobândirea dreptului de proprietate imobiliara prin uzucapiunea de 30 de ani aşa cum este reglementat în art.1890 este necesar să fie îndeplinite cumulativ două condiţii: posesia propriu-zisă să fie utilă, adică neviciată si să fie exercitată neîntrerupt timp de 30 de ani indiferent dacă posesorul este de bună credinţa sau de rea credinţă.

In acest sens, art.1846 alin.1 Cod civil prevede că orice prescripţie este fondata pe faptul posesiunii iar conform art.1847 Cod civil ca să se poată prescrie se cere o posesiune continuă, neîntreruptă, netulburată, publică si sub nume de proprietar.

Faţă de aceste aspecte instanţa apreciază că s-a făcut în cauză proba îndeplinirii condiţiilor necesare pentru constatarea prescripţiei achizitive de 30 de ani, reglementată de art. 1890 C.Civ., şi pentru joncţiunea posesiilor prevăzută de art. 1859 şi 1860 Cod civil, posesia reclamantei unită cu cea a autoarei sale, Bocăneţ Anica, asupra imobilelor menţionate fiind o posesie utilă, care respectă cerinţele art. 1847 şi următoarele C.Civ., vreme de mai mult de 30 de ani, (din anul 1977 şi până în prezent), nefiind tulburaţi de alte persoane care să pretindă vreun drept asupra bunului.

Din probele administrate in cauză instanţa reţine că reclamanta ocupă de peste 30 ani în mod continuu, public, neechivoc şi fără să fie tulburat de către o altă persoană, terenul în suprafaţă de 500 mp teren intravilan, din care 433 mp curţi construcţii şi 67 mp arabil, situat în comuna Podu Turcului,jud. Bacău, str. Nicu Grigoraş, cu vecinii: la N- Constanda Gheorghe, la S – str. Nicu Grigoraş, la E – Boghiu Costică şi la V – Telibaşa Aurel, identificat în schiţa raportului de expertiză .

In consecinţă, faţă de situaţia de fapt astfel reţinută instanţa apreciază că reclamanta a făcut dovada actelor materiale de stăpânire efectivă pe tot termenul prevăzut de lege ce reflectă intenţia acestuia de a se comporta ca adevărat titular al dreptului de proprietate.

Aşadar, fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 1846 si următoarele Cod civil, instanţa va admite acţiunea aşa cum a fost precizată si va constata că reclamantul a dobândit prin uzucapiunea de 30 de ani dreptul de proprietate asupra imobilului teren descris anterior.

În ceea ce priveşte construcţiile, instanţa va reţine că reclamanta a devenit proprietara acestora prin accesiune. Accesiunea reprezintă incorporarea materiala a unui lucru mai puţin important intr-un lucru mai important. Sensul mai larg al accesiunii este însă dat de art. 482 C. civ.: “Proprietatea unui lucru mobil sau imobil dă drept asupra tot ce produce lucrul si asupra tot ce se uneşte, ca accesoriu, cu lucrul, intr-un mod natural sau artificial. Acest drept se numeşte drept de accesiune.” în practica şi literatura de specialitate considerându-se că terenul reprezintă bunul mai important.

Pentru considerentele expuse, instanţa urmează a admite acţiunea, considerând-o întemeiată.

Instanţa va lua act că reclamanta nu solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite acţiunea civilă având ca obiect „uzucapiune”, formulată de reclamanta T. M., domiciliată în comuna Podu Turcului, str. Nicu Grigoraş, jud. Bacău, în contradictoriu cu pârâţii Unitatea Administrativ Teritorială com. Podu Turcului – prin primar şi T. M., domiciliat în com. Podu Turcului, jud. Bacău.

Constată că reclamanta a dobândit prin efectul uzucapiunii, (posesie de lungă durată), dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 500 mp teren intravilan, din care 433 mp curţi construcţii şi 67 mp arabil, situat în comuna Podu Turcului,jud. Bacău, str. Nicu Grigoraş, ___l, identificat în schiţa raportului de expertiză efectuat în cauză de expert Socaci Ştefan.

Constată că reclamanta este proprietara imobilului casă şi anexe, situate pe terenul de mai sus, în str.___, jud. Bacău.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Ia act că nu se solicită cheltuieli de judecată.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 30.09.2010.

Preşedinte Grefier

Judecător Simona Panfil Daniela Oprişan

Red. /Tehnored. 5 ex.

P.S / O.D

12.10.2010

Sentinţa civilă a rămas definitivă la data de 30.09.2010 şi a devenit irevocabilă la data de 03.11.2010.

??

??

??

??

4