Uzucapiune Proprietate privată


Dosar nr. 409/829/2009

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

SENTINŢA CIVILĂ NR. 135

Şedinţa publică de la 19.01.2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE – judecător PASCARU VALENTINA ŞTEFANA

Cu participare :

GREFIER – SAULEA LILIANA

Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe reclamanţii H.N., H. G. şi pe pârâta Unitatea Administrativ Teritorială a comunei Podu Turcului prin primar, având ca obiect „uzucapiune”.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns reclamantul H. N. şi martorii propuşi de reclamant T. V. şi C.N., lipsă fiind reclamanta H.G. şi pârâta Unitatea Administrativ Teritorială a comunei Podu Turcului prin primar.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează următoarele :

– cauza este la al şaiprezecelea termen de judecată;

– procedura de citare este legal îndeplinită, după care :

S-a procedat la audierea martorilor prezenţi sub prestare de jurământ, depoziţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosarul cauzei.

Reclamantul prezent astăzi în instanţă arată că nu mai are cereri de formulat în cauză.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi alte probe de administrat instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Reclamantul având cuvântul solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, fără cheltuieli de judecată.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare.

INSTANŢA

– deliberând –

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele.

Prin cererea formulată şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Podu Turcului sub nr. 409 din 9.06.2009 reclamanţii H.N. si H. G. au chemat în judecată Unitatea Administrativ Teritoriala a comunei Podu Turcului prin Primar, solicitând instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să constate dreptul lor de proprietate ca efect al uzucapiunii asupra imobilului format din casa si teren aferent casei de 1000 m.p. situate in intravilanul comunei Podu Turcului si având ca vecinătăţi la nord Hancu Ionel, la S Marin Gheorghe, la E DJ, la V DS.

În motivarea cererii reclamanţii au arătat că terenul menţionat a apartinut CAP Podu Turcului si i-a fost dat in folosinta tatalui-respectiv sotului , iar incepand cu anul 1963 familia a construit o casa . In toţi aceşti ani care au trecut terenul aferent casei a fost folosit de reclamanti, timp în care pârâta a stat în pasivitate fără a le tulbura în vreun fel posesia.

Reclamanţii au apreciat că sunt îndeplinite condiţiile uzucapiunii de 30 de ani, că au exercitat o posesie continuă, neîntreruptă, netulburată şi publică timp de mai mult de 30 de ani şi au solicitat admiterea cererii şi constatarea dreptului lor de proprietate ca efect al uzucapiunii.

În drept cererea a fost întemeiată pe art.111 Cod pr.civ.

Instanţa a încuviinţat şi administrat pentru reclamanţi proba cu înscrisuri, cu expertiză tehnică în specialitatea topografie, efectuată în cauză de domnul expert Tranc Vasile cu expertiza tehnica in constructii efectuatat in cauza de doamna expert Metelescu Maria, cu declaraţiile martorilor Tutoveanu Victor si Chiriac Neculai, consemnate şi ataşate la dosar.

La solicitarea instanţei, Comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Comuna Podu Turcului a comunicat instanţei cu adresa nr.304/27.01.2010 si nr 4468/28.09.2010 relaţii privind situaţia juridică a imobilului.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Imobilul (casa si teren aferent) ce face obiectul cererii de chemare în judecată a fost identificat prin raportul de expertiză tehnica in constructii si topografic efectuat în cauză. Referitor la casa, aceasta a fost identificata cu schita si masuratori, retinandu-se ca a fost costruita de tatal reclamantului in anul 1963 in comuna Podu Turcului , sat Danceni, nr.67 si a fost evaluata la suma de 11400 RON.

Terenul de 1000 m.p. a fost analizat succesiv in doua rapoarte de expertiza topografica, motivat de doua adrese contradictorii ale Comisiei Locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Comuna Podu Turcului, prima sustinand ca terenul ce formeaza obiectul prezentei actiuni este liber, nu exista cereri de reconstituire si nu a fost revendicat de nici o persoana, iar cea de-a doua sustinand ca, in parte terenul in cauza se suprapune cu TP 60612/29/09/1995(motiv pentru care a fost atasata in fotocopie titlul de proprietate si planul de amplasament). Instanta va retine ca terenul ce se solicita a fi uzucapat a fost identificat si evaluat corect prin varianta 1 din cel de-al doilea raport de expertiza astfel: terenul de 1000 m.p. situat in sat Danceni, nr 67, perimetrul 1,2,3,8,7,6,1 cu vecinii: la N-mostenitori Hincu Ionel, la E DJ, la S Marin Gheorghe, la V-mostenitori Carlan Ion, evaluat la 2000 lei.Se va tine cont de aceasta varianta datorita declaratiilor martorilor audiati in cauza (din care rezulta ca reclamantii au lucrat in fiecare an terenul ce masura mai mult de 1000 m.p.) dar si deoarece in urma masuratorilor si a verificarilor efectuate de domnul expert acesta a stabilit ca pe suprafata de teren aferenta casei exista fantana cu o pompa de apa, wc, cultura de vie si livada infiintate de reclamanti.

Cu privire la acest teren reţine instanţa din raportul de expertiza, declaratiile martorilor si adresa provenind de la parata Comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata Podu Turcului, ca a figurat ca proprietate cooperatista justificând astfel legitimarea procesuală pasivă a Unitatii administrativ Teritoriale Podu Turcului prin primar, chemat în judecată în cauză în calitate de proprietar al imobilului ce face obiectul cererii de chemare în judecată.

Din declaraţiile martorilor audiaţi în cauză instanţa reţine că reclamanţii au construit casa unde au locuit si cultivat terenul menţionat mai sus începând din anul 1963, fără a fi tulburaţi de cineva în tot acest timp. Mai mult, din informatiile oferite instantei de catre parata rezulta ca la rolul agricol ulterior anului 1963, pe suprafata respectiva figurau chioar reclamantii, fara insa a detine vreun act de proprietate sau a putea procura autorizatie de constructie. Din certificatul de mostenitor depus in cauza si din proba testimoniala administrata reiese ca au existat doua posesii, prima a defunctului tata al reclamantului Hancu Neculai si a reclamantei Hancu Georgeta si cea de-a doua a reclamantului Hancu Nelu, neintervenind intreruperea sau discontinuitatea.

Faţă de aceste aspecte instanţa apreciază că s-a făcut proba îndeplinirii condiţiilor necesare pentru constatarea prescripţiei achizitive de 30 de ani, reglementată de art. 1890 C.Civ., reclamanţii exercitând asupra bunului imobil constând în terenul în suprafaţă de 1000 m.p. aferent casei, situat in Comuna Podu Turcului, sat Danceni, nr 67, o posesie utilă, care respectă cerinţele art. 1847 şi următoarele C.Civ., vreme de mai mult de 30 de ani, (din anul 1963 şi până în prezent), nefiind tulburaţi de adevăratul proprietar al terenului, pârâta Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Podu Turcului prin primar şi nici de alte persoane care să pretindă vreun drept asupra bunului.

Pentru toate aceste considerente instanţa apreciază că cererea reclamanţilor este întemeiată şi o admite, constatând dobândirea de către aceştia a dreptului de proprietate asupra imobilului format din casa si teren aferent, care va fi identificat cu ajutorul raportului de expertiza tehnica in constructii efectuat de doamna expert Metelescu Maria si celui de-al doilea raport de expertiză tehnică în specialitatea topografie efectuat de domnul expert Tranc Vasile.

Ia act de renuntarea reclamantului la obligarea la plata cheltuielilor de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea formulată de reclamantii H.N. si H. G., , cu domiciliul in comuna Podu Turcului, strada Nicolae Balcescu, judetul Bacau, în contradictoriu cu pârâtul Unitatea Administrativ Teritoriala a comunei Podu Turcului prin primar, cu sediul în Podu Turcului.

Constată că reclamantii au dobândit prin efectul prescripţiei achizitive de 30 de ani dreptul de proprietate asupra imobilului format din casa (identificata si evaluata in cauza conform raportului de expertiza tehnica in constructii, care face parte integranta din hotarare) si teren aferent situat in sat Danceni, comuna Podu Turcului, nr 67, in suprafaţă de 1000 mp, cu vecinii la N- mostenitorii lui Hancu Ionel, la E –DJ, la S- Marin Gheorghe, la V- mostenitorii lui Carlan Ion, identificat prin raportul de expertiză cu nr.2, specialitatea topografie, varianta 1, întocmit în cauză de dl. expert Tranc Vasile, raport de expertiză ce face parte din prezenta hotărâre.

Ia act ca reclamanţii nu solicita cheltuieli de judecata.

Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi 19.01.2011.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Judecător PASCARU VALENTINA ŞTEFANA SAULEA LILIANA

Red. /tehnored. Ex.4

P.V.Ş./S.L. / 03-02-2011

Sentinţa civilă a rămas definitivă la data de 19.01.2011 şi a devenit irevocabilă la data de 23.02.2011