Uzucapiune Succesiuni, moşteniri


R O M A N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

SENTINŢA CIVILĂ NR.1223

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN 24.11.2010

COMPLET FORMAT DIN:

PREŞEDINTE –STOICA MARILENA DANIELA

Cu participare:

GREFIER – BUŢUCAN DANIELA

Pe rol fiind judecarea cauzei civile având ca obiect ”uzucapiune”, formulată de reclamanţii: Dorin Elisabeta, Dorin Mihaela şi Dorin Ovidiu în contradictoriu cu pârâta Unitatea Administrativ Teritorială com. Podu Turcului.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns reclamanţii Dorin Elisabeta şi Dorin Mihaela, lipsă fiind reclamantul Dorin Ovidiu şi pârâta Unitatea Administrativ Teritorială com. Podu Turcului.

Procedură legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral asupra cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Instanţa constată că s-a depus la dosar prin serviciul registratură relaţiile solicitate Comisiei Locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Podu Turcului.

Reclamanta Dorin Mihaela depune la dosar taxa judiciară de timbru, în valoare de 408 lei şi timbru judiciar, în valoare de 1,5 lei.

La întrebarea instanţei reclamantele, prezente în instanţă, arată că nu mai au cereri de formulat în cauză.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi alte probe de administrat în cauză, instanţa constată cauza în stare de judecată, şi acordă cuvântul pe fond.

Reclamanta Dorin Mihaela, având cuvântul pe fond solicită admiterea acţiunii, aşa cum a fost formulată şi precizată în sensul de a se constata uzucapiunea suprafeţei de teren de 1761 mp, fără cheltuieli de judecată.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare.

I N S T A N Ţ A,

-deliberând-

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea formulată şi înregistrată pe rolul Judecătoriei si Dorin Ovidiu au chemat în judecată pârâta Unitatea Administrativ Teritoriala a com Podu Turcului, solicitând instanţei ca, prin hotărârea pe care o va pronunţa, să constate că sunt asupra imobilului compus din teren in suprafata totala de 1500 mp situată în com Podu Turcului ,Nr 31, jud Bacau prin efectul uzucapiunii de 30 de ani.

În motivarea cererii reclamantii au arătat că suprafata de teren este situat în intravilanul com Podu Turcului , aceasta fiind stapanita de catre reclamanti inca din anul 1973.

Au mai aratat reclamantii ca din anul 1973 au exercitat o posesie utila si neintrerupta asupra imobilului compus din teren comportandu-se ca adevarati proprietari.

Cauza a fost legal timbrata cu suma de 428 lei si timbru judiciar in valoare de 3 lei la valoarea stabilita prin expertiza in specialitatea cadastru.

Legal citata parata nu s-a prezentat in instanta si nu a formulat intampinare.

Instanţa a încuviinţat şi administrat pentru reclamanti proba cu înscrisuri, cu declaraţiile martorilor, consemnate şi ataşate la dosar şi cu expertiză judiciara tehnică în specialitatea topografie.

La dosar au fost depuse, în fotocopie, următoarele înscrisuri certificat de atestare fiscala( fila 4) din dosar, certificate de deces si nastere ale reclamantilor (filele 11-12) din dosar .

In cauza s-a dispus audierea martorilor Popa Gheorghe si Alexandrescu Elena depozitii atasate la filele 56 si 57 din dosar.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Din anul 1973, reclamantii au dobandit o suprafata de teren .

Pe acest teren reclamantii au edificat o constructie .

Din declaratiile martorilor audiati, declaratii atasate la filele 56-57 din dosar instanta retine ca reclamantii au stapanit inca din anul 1973 suprafata de teren de 1500 mp,teren pe care a edificat o constructie si a stapanit acest imobil pana in prezent.

Martorii au mai aratat ca din anul 1973 si pana la data introducerii actiunii in constatarea uzucapiunii reclamantii au exercitat o posesie utila si netulburata asupra imobilului constand in teren .

Valoarea terenului asa cum rezulta din continutul raportului de expertiza in specialitatea topografie atasat la filele 65-66 din dosar este de 5741 lei.

Tot in cadrul expertizei topografice terenul a fost identificat ca fiind , situat in com ,Podu Turcului avand urmatoarele vecinatati: la nord Popa Gheorghe, la est str Tudor Vladimirescu ;la sud Proca Costica;la vest most defunctului Agache Gheorghe.

Faţă de aceste aspecte instanţa apreciază că s-a făcut proba îndeplinirii condiţiilor necesare pentru constatarea prescripţiei achizitive de 30 de ani, reglementată de art. 1890 C.Civ., reclamantii exercitând asupra bunului imobil constând în terenul în suprafaţă de 1500 mp, situat în, com Podu Turcului, Str Tudor Vladimirescu Nr 31, jud Bacau , o posesie utilă, care respectă cerinţele art. 1847 şi următoarele C.Civ., vreme de mai mult de 30 de ani, (din anul 1970 şi până în prezent), nefiind tulburaţi de adevăratul proprietar al terenului, Primaria Comunei Podu Turcului şi nici de alte persoane care să pretindă vreun drept asupra bunului.

Pentru toate aceste considerente instanţa apreciază că cererea reclamantilor este întemeiată şi urmeaza a o admite, constatând dobândirea de către acesta a dreptului de proprietate asupra terenului, care va fi identificat cu ajutorul rapoartului de expertiză tehnică în specialitatea topografie si constructii.

Va dispune plata către expertul BUTNARU MIHAI a sumei d 500 lei, reprezentând onorariu definitiv expertiza topocadastrala achitat cu chitanţa nr.2925288/1/5.05.2010 (fl.50 ds.).

In baza art 274 Cod Procedura Civila instanta va lua act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite acţiunea având ca obiect „uzucapiune”formulată de reclamanţii, Dorin Elisabeta, Dorin Mihaela şi Dorin Ovidiu, domiciliaţi în comuna Podu Turcului, str. Tudor Vladimirescu nr.31, judeţul Bacău, în contradictoriu cu pârâta Unitatea Administrativ Teritorială com. Podu Turcului.

Constată că reclamanţii au dobândit prin efectul uzucapiunii de treizeci de ani dreptul de proprietate asupra suprafeţei de 1761 mp teren situată în intravilanul comunei Podu Turcului, str. Tudor Vladimirescu; nr.31 cu următorii vecini: la Nord -Popa Gheorghe, la Est -Str.Tudor Vladimirescu, la Sus -Popa Costică, la vest- moşt. defunct Agache Gheorghe.

Dispune plata către expertul Butnaru Mihai a sumei de 500 lei, reprezentând onorariu definitiv pentru expertiza topografică achitat cu chitanţa nr.2925288/1/05.05.2010 (fl.50 ds).

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 24.11.2010.

PREŞEDINTE, GREFIER,

STOICA DANIELA MARILENA BUŢUCAN DANIELA

Red. SDM/tehnoredact. BD;

Ex.6

21.12.2010

Sentinţa civilă a rămas definitivă la data de 24.12.2010 şi a devenit irevocabilă la data de 11.01.2011.

??

??

??

??

1